ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל הדיחיה תאמ

184 רפסמ

ז"נשת ,רומא תשרפ

ןמית ינב תרוסמב םינימה תעברא

ינאמיג ןרהא ר"ד

תודהיה יעדמל בלושמה גוחהםתחקלו" :(מ גכ 'קיו) םינימה תעברא תווצמ תרכזומ ונתשרפב
יברעו תבע ץע ףנעו םירמת תפכ רדה ץע ירפ ןושארה םויב םכל
ןיבלול ןיגורתא [...]" :סולקנוא םגרתמו ."[...] לחנ
אשונב םידחא םיניינע הלענ ןמקל ."לחנד ןיברעו ןיסדהו
.ןמית ינב תרוסמ יפ לע

30-24) םיחפט השולש אוה הברעהו סדהה לש ירעזמה ךרואה
תומכה .(מ"ס 40-32) םיחפט העברא ותרדש ךרוא בלולהו ,(מ"ס
בלול ,דחא גורתא :איה םינימה תעבראמ טירפ לכמ םיחקולש
.סדה יפנע השולשו הברע יפנע ינש ,דחא

אב םשהו ,"אנעש" םינימה תעברא תווצמל וארק ןמית ידוהי
ןיינעב .תימראה ןמ ילואו גחה יטויפמ "אנעשוה" הלימה ןמ
ורוביחב ,ט"יה האמב ןמית ימכחמ חרק איחי ברה ריעמ הז
הרות רתכ ךותב ספדנ) "םירמת תפכ" בותכה לע ,"ןושל אפרמ"
:(םישוריפ םישמח םע "לודגה 'גאת"ה

ןושלבו .וב ןיענענמש [םש לע] ש"ע בלול םוגרתה וארקו
..............
[ןוש]'למ עונענה ש"ע [ןכ םג] כ"ג אנעשוה [אר]'קנ ל"זח
..............
ןונעשי ,ףכ ואחמי (בי הנ 'שי) [ןתנוי םגריתש] י"תש המ
..............
.ןוהיפנעב
..............

הארקנ םידוהיה םהינכשל וז הווצמ יכרוצ וקפיסש םיברעה יפב
."ןינאעש"
לש וז הווצמ טילבהל ןמית ידוהי וגהנ הווצמ יונ םושמ
,ג ,ןחלוש תכירע) חרוק המלש ברה בתוכו .םינימה תעברא
:(ד"צר 'מע

לככ לבא ,הציבכ גורתאה רועיש ןידה רקיעמש יפ לע ףא
..............
וגהנ ךכו ,רתוי רדוהמ אוה ךכ ,רתוי לדוגמ גורתאהש
..............
םילודגב תואנתהל ,הברעהו סדהה בלולה ךרוא רועישב השעמל
..............
.רתויב םיכוראהו
..............

אינת" :(ב"ע ול ףד) ארמגה תרפסמ גורתאה לדוג לע ןוידב
לע וגורתאו תסנכה תיבל אבש הביקע 'רב השעמ ,יסוי ר"א
תורוקמ איבמ גורתאה רועיש לע וירבדב חפאק ףסוי ברה ."ופתכ
ירבד לע בתוכו .דואמ לודג תויהל לוכי גורתאש םייתכלה
,בלול ,ב ,םינמז ,ם"במרהל הרות הנשמל ותרודהמ האר) ארמגה
:(ז-ופקת 'מע ,דכ הרעה ,ח ז קרפ

[ינמיתה גורתאה=] ונלש םיגורתאב אלא אצמי אל הזו
..............
םלקשמש םיגורתא ויהש ,ה"בקה םארבש יפכ םייעבט םהש
..............
םיארקנש תחא הבכרה ןיב ,םיבכרומה לבא .ג"ק השלשכ
..............
אל ,שלשו םימעפ םיבכרומה ןיב ,םיבכרומ יתלב םהיפב
..............
יכ .וידי יתשב דחא וליפא הזכ לדוג ללכ םהב אצמי
..............
רצוע וידממב ןטק ותויה לשב ןומילה אוהש ינשה ףתושה
..............
. [...] ינשה קלחה תוחתפתה תא
..............

ינמיתה גורתאה קרש םירבוס יבאצר קחציו חפאק ףסוי םינברה
םיגורתאה ראשמ רתוי תרדוהמ ותורשכו הבכרה לש ששח םוש וב ןיא
'י ברה ;זפקת 'מע ,םש ,חפאק 'י ברה האר) קושב םייוצמה
.(ח ,זיק ןמיס ,ג ,רצוקמה ךורע ןחלוש ,יבאצר

ילעב בלולל סדההו הברעה יפנע תא דוגאל ןמית ידוהי גהנמ
השולשו הברעה יפנע ינש לע ףיסוהל םיגהונ ןכ ומכ .בלולה
בתוכ הז ןיינעב .םישלושמ םניאש םיסדה דוע ,סדהה יפנע
ףיסוהל רתומו" :(זלר-ולר 'מע) ורודיסב ןואג הידעס בר
סדהה ןמ הצור אוהש המכ סדהה ינק 'גו הברעה ינק ינש לע
ןיינעב ןמית ידוהי גהנמל ."הדוגא םלשתש דע שלושמ ונניאש
יחש (ץ"ירהמ) חלאצ איחי ברה ןמית יקסופ לודג בתוכ הז
:(דלש 'מע ,ב ,חלאצ 'ש תרודהמ ,םייח ץע לאלכת) ח"יה האמב


ע"ככ ךלוהו םיכסמ שלושמ וניאש סדהמ ףיסוהל וניגהנמ
.................
לב םושמ רוסאד רמול קולחיש ימ ןיא [אמלע ילוככ]
.................
םשמ אינת 'סב בתכדכ אוה סדהד אנימד ןויכ ףיסות
.................
.הדוגא ןישוע ותואנלו הוצמ רודיה םושמו .םינואגה
.................
שביל רהמי אלש הדוגא ותויהב לודג תלעות שי דועו
.................
דבל 'ג םתויהב כ"אשמ ,ורוזעי ויחא תא יכ שומכלו
.................
ראות אל ורדה לכ לטינו ינש םוימ שומכלו שביל רהממ
.................
.רדה אלו ול
.................

לע אוהו םינטקל םג בלול תונקל םיגהונ ןמית ידוהי ברקב
תעד וב שיש ןטק לכו" (בי ,ג קרפ) הכוס הנשמב רמאנה יפ
תסנכה תיבל תכלל םישוב ןמית ידוהי ."בלולב בייח ענענל
ןוממו ןמז עיקשהל םיגהונ םהו ,םינימה תעברא םדיב ןיאשכ
תליהקב וניקתהש הנקת לע .רודיהב הווצמה תא םייקל ידכ בר
ןורחאה םבר ,חרק םרמע ברה רפסמ קחודה תעשב וז הווצמב אענצ
:(אכק 'מע) "ןמית תרעס" ורפסב ,םתולגב ןמית ידוהי לש

םימעפלו ,םיגורתאה ורקיתנש םינש הזיאב הרק רבכ
.................
תסנכ תיב לכל וחקיש ןקתל רודה ימכח ודמעו ,םיסדהה
.................
ח"י אצי דחא לכו ,תופתושב םיבלול העברא וא השלש
.................
,םהירבד ועמשנ אלו ,הז רחא הזב ההבגהב [ותבוח ידי]
.................
ןיאו גחל סנכי ולאש ,ומצע תא האור דחא לכש יפל
.................
סנכישכ שוב אהי המכ דועו .גח אל ולאכ ומשל בלול ול
.................
ןיאו ללהה תא תורקלו ללפתהל [תסנכה תיבל] נ"כהיבל
.................
ול חונ ןכלו ,ונונר לוק עימשהלו ענענל בלול ודיב
.................
.הנקתכ הוצמ םייקל ידכ ותיב ילכמ רוכמל
.................

ןמית ימכחמ ,הרוצנמ םולש ברה לש "ךורע ןחלוש"ל וישודיחב
רחאל רומשל אוה גהנמהש ,רמאנ (םיבותכב ןיידע) ט"יה האמב
שמשמ בלולהו .תיבב ףוקשמה לע םינימה תעברא תא גחה ימי
:תוצמה תייפא לש רונתב הקסהל

וקיסהל ,היילע ינבמ תצקב אענצ תנידמב הפ וניגהנמו
.................
,רונתה ףוגב רככ לכ םיקבדמש רחא ,הוצמ לש הצמל
.................
הצמה ינפ לע רונתב בלול לש ןילעהמ טעמ ןיכילשמ
.................
.[...]
.................

תולגעמב ורפסב ,יבהצר 'י רסומ הז ןינעב םיפסונ םיגהנמ לע
ךרדב ,החפשמה תושנ :בלולה ןינעב :(219-218 'מע) ןמית
ןכו םישגמ בלולה יפנעמ תועלוק ויה ,ןהבש תורגובמה ללכ
הלוגסכ .(יבא תיבב וגהנ ךכ) תיבה יכרוצ ןוסחאל םילכ
,םיכרדב ומע םיאצוי ויה וא תיבב בלולה תא וחינה הרימשל
,גורתאל רשאבו .תרחאה הנשב הכוסה ךכסל ותוא ופיסוהש ויהו
ויה םילודגהו ,שבייתיש דע ותוא םיחינמ ויה ,ןטק היה םא
הדילל הלוגסכ גורתאה תא ורמשש םג ויה .הרות תחמשב םילכאנ
ויהו ,תדלויה תא םהב וקשהו ,םימב ונתנ גורתאה תא .הלק
וגהנ ןכ-ומכ .התדילב השקמה השיאה רובט לע ותוא וחינהש
םילעב שמתשהל םיגהונ ויהו ,םימב סדהה ילע תא תורשהל
.תמה תציחרל םהב שמתשהל וגהנ ףא םירחאו ,הפורתל ולא


עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה