ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

235 רפסמ

ח"נשת ,רמועב ג"לו רומא תשרפ

תווצמה ימעט תייעבו "ונב תאו ותוא"

רלדייס ריאמ ר"ד

היפוסוליפל הקלחמהךוניחה רפס יפל .תוכלהו תווצמ הלוככ הבור "רומא" תשרפ
,תווצמה ג"ירת ללכ ךותמ תווצמ שולשו םישיש הב תולולכ
.השעת אל תווצמ עשתו םישולשו השע תווצמ עבראו םירשע

ירוסיא ,הרהטו האמוט יניד תוללוכ ונתשרפב ןרוקמש תווצמה
,םהיתונברוקו םהיתווצמ לע תודעומה תשרפ ,תונברוק יניד ,תוירע
ןייפוא אוה ןבורל ףתושמה הנכמהו ,תורחא תובר תווצמ דועו
תויעמש תווצמ ןיבו תוילכש תווצמ ןיב הקולחה ."יעמש"ה
השעמל םלוא [1],(942-892) ןואג הידעס יבר לצא הרוקמ
ל"זח י"ע תווצמה תקולחל תיפוסוליפ הסרג אלא הנניא איה
ןתוא םה םיטפשמהש דועב [2].םיטפשמו םיקוח :תוצובק יתשל
הבר הדימב תפפוח וז הצובקו ,ונלכש תנבהל תובורקה תווצמ
חנומה ןייצמ ,ורבחל םדא ןיב תווצמה תא - קר אל יכ םא -
םינפ לכ לע ,שונא תנבהל תושיגנ ןניאש תווצמה תא "םיקוח"
תווצמה בור תא ג"סר םגו ל"זח םיצבשמ ןאכ .ןושאר טבמב אל
.םוקמל םדא ןיב

תא שגדהו רוזח םישיגדמ םייניבה ימיב לארשי ימכחו ל"זח
תווצמה ללוכ ,תווצמה ללכל ידוהיה לש תינורקעה תוביוחמה
טעומה קוסיעה .ונל תונבומ תוחפה ("םיקוח"ה) תויעמשה
הקיזב םהלש םידדובה םידגיההו תווצמ ימעטב ל"זח לש תיסחי
'ה דבועכש ,ךכ לע םיעיבצמ התוללכב תווצמ ימעט תייגוסל
ותוא םידירטמ םניא תווצמ ימעטש ימ ,אקווד בשחיי ילאידיא
ןבר ידימלת םיסירתמ ,"הנקב תיחד ותוא" .הדימה לע רתי
ירכנל םתוחכונב ריבסהש רחאל ,םבר יפלכ יאכז ןב ןנחוי
המ" םלוא ,המודא הרפ רפא י"ע תמה תאמוטמ הרהטה תא דחא
ןבר היה לוכי ,םיקהבומה וידימלתל ,םהל קר ."?ונל רמאת
הקוח" :ה"בקה רמוא .סומכה דוסה תא תולגל יאכז ןב ןנחוי
[3],"יתרזג לע רובעל יאשר התא ןיאו ,יתרזג הרזג ,יתקקח
הסיפת [4]."ןהב רהרהל תושר ךל ןיא" :דומלתה לש ונושלב וא
לש הייאר ,ונייהד - תווצמ ימעט ירחא שופיחל רשאב המוד
םג ונא םיאצומ - השלוחל יוטיבכ הז שופיחב ץמאמ תעקשה
הלבקש ימו ,איה םיהל-אה תרות :ינא רמוא" :ל"היר לצא
םכחתמה ןמ אוה הלועמ ,תומכחתה ילבו תולפלפתה ילב ,תומימתב
,רקחמה לא תאזה הנוילעה הגרדמה ןמ הטנש ימ ךא .רקוחהו
תורבסל םבזעי רשאמ ...הלאה םירבדל םעט שקבי יכ ול בטומ
[5]."תוער

אוהו ,ול יתוהמ הבישחה חוכ .בשוח רוצי ונה םדאה םלוא
התוא יפלכ אקווד "עודמ"ה תלאש תא קיתשהל לגוסמ ונניא
יהוזו .תווצמה תכרעמ ,תידוהיה תדה תא תדחיימה העפות
םייניבה ימי ימכח ןיב החצינ ,לוכה תורמל ,עודמ הביסה
ןתיל לוכי התא רשא לכו" :ם"במרה לש וז ,הכופהה השיגה
לצא ומכ) דבעידב אלו הליחתכל [6],"םעט ול ןת ,םעט ול
.(ל"היר

הש וא רושו" ,איה ונתשרפב תומסרופמ רתויה תווצמה תחא
תווצמ .(חכ בכ 'קיו) "דחא םויב וטחשת אל ונב תאו ותוא
תווצמל המודב - םיבר תורוד ךשמב השמיש וז "השעת אל"
רוריבל - המע דחי םג בור יפ לעו (ב בכ 'בד) "ןקה חוליש"
.תווצמ ימעט ירחא שופיחה תא תוולמה תויזכרמ תויעב ןוביללו
"ונב תאו ותוא" לש רוסיאל םעטהש ,ךכמ תעבונ וז הדבוע
םלוא .וילאמ שקבתמכ טעמכ הארנ "ןקה חוליש" תווצמל ןכו
םירבדה יכ ,הארמ תורודה ימכח לצא וז הווצמ ביבס ןוידה
תויתייעבה תא הפי םיגדמ הז ןויד .רקיעו ללכ םיטושפ םניא
רפסמ לע עיבצהל ינוצרב .תווצמ ימעט תייגוס לש תימינפה
תידוהיה תוגהב וז היגוסל רשקב ולעוהש תובושח תודוקנ
ןוידה תרגסמב תינרדומה תידוהיה תוגהב ןכו םייניבה ימיב
."ונב תאו ותוא" לע

תא טוחשל רוסיאה תא (חמ ג) םיכובנ הרומב ללוכ ם"במרה
,תוירוגטקה ד"י ןיבמ ג"יה הירוגטקב דחא םויב הדלו תאו המהבה
הווצמש ,רובס אוה .ןתוללכב תווצמה תא גלטקמ אוה ןהבש
:ונושל וזו .םייח ילעב רעצ עונמל הדעונ וז
,הקחרהו גייס ,דחא םויב ונב תאו ותוא טוחשל רסאנ ןכו
..................
ךכב םייח ילעב רעצ יכ ,םאה ינפל ןבה םהמ טחשי אמש
..................
ראש רעצו ךכב םדאה רעצ ןיב לדבה ןיא יכ ,דאמ לודג
..................
האצות וניא ןבה לע התנינחו םאה תבהא יכ ,םייח ילעב
..................
ילעב בורב יוצמה המדמה חכה תלועפ אלא ,ןויגהה לש
..................
[7].םדאב ותואיצמכ םייחה
..................

תווצמל םג שרדנ אוה ובש ,ןקה חוליש תווצמל ושוריפב ן"במרה
,םיכובנ הרומב ם"במרה ירבד לע גישמ ,"ונב תאו ותוא"
ילעב רעצ תעינמל "ונב תאו ותוא" לש רוסיאה תא םירשוקה
םוחתל ישעמה םוחתהמ הבסה הווהמה ,רחא םעט עיצמו [8],םייח
ם"במרה י"ע ןתינש ,םעטה לש היצזיגולוכיספ ןיעמ - ישפנה
.םיכובנ הרומב

הומכו ,הווצמ התואל םעטה איה המצעב תוירזכאה תעינמ אל
אלו ,רופצ ןק לע ל-אה סח אלש" ,ןקה חוליש תווצמל םג
ילעבב ןיעיגמ וימחר ןיאש ,ונב תאו ותוא לע וימחר ועיגה
,ןכ םא ."וניכרצ םהב תושעלמ ונתוא עונמל תימהבה שפנה
תאו ותוא" לע ה"בקה ונל הוויצ המהבה לע םימחר ךותמ אל
...הטיחשה תעב םג םימחרה תוביתנב ונכירדהל" ידכ אלא "ונב
טשפתת תוירזכאה יכ ,רזכאתנ אלשו תונמחרה תדמ ונתוא דמלל
ותוא" תווצמ ."...םירוושה יטחוש םיחבטב עודיכ םדאה שפנב
הדעונו ונשפנל הגאדהמ ,וז הסיפת יפל ,תעבונ "ונב תאו
.תוירזכאה תדימ תא ונתאמ קיחרהל

ם"במרה לע השקמ ,"בר ךל השע" ורפסב [9],ל"ז יולה ד"ח ברה
"ונב תאו ותוא" לש הווצמה יטרפ ,ודידל .דחי םג ן"במרהו
םייח ילעב רעצ עונמל דעונכ הז רוסיא תגצה תא םיענומ
,הביסה וז םא .(ן"במר) תונמחרל ךנחל דעוימש וא (ם"במר)
,ךורע ןחלושב הקוספ הכלה לע וכמתסהב ,יולה ברה לאוש יזא
(הרשכ) הטיחשב אלא גהונ ונב תאו ותוא רוסיא ןיא" עודמ
...ןושארה תא (הכלהה יפ לע אלש טחש) רחינ םא לבא ,דבלב
[10]?"ינשה טוחשל רתומ

עצומה םעטה ןיבל הווצמה יטרפ ןיב דוגינה לע ועיבצהב
.(1888-1800) שריה ר"שרה תובקעב השעמל יולה ברה ךלוה ,הווצמל
תא ורידגהב ,תווצמ ימעטב השדח ךרד הוותמ שריה ר"שרה
,תווצמ ימעט ירחא שופיחב יזכרמ ןותנכ קר אל הווצמה יטרפ
םא קר ,ודידל .םתונוכנ תניחבל בושח ןוירטירקכ ףא אלא
הווצמה יטרפ לכ תא אלמ ןפואב םאות הווצמל עצומה םעטה
ךא .ןוכנ אוה םעטה יכ ,חינהל ונא םיאשר יזא ,םייתכלהה
יזא ,רעושמה םעטה תא םאות ונניאש ,דחא טרפ אצמיי םא
תילכת תדגונמ שריה ר"שרה לש ותשיג .לטובמו לטב םעטה
.תווצמ ימעטב ם"במרה לש םירהצומה ויתודוסימ דחאל דוגינה
תומלעתה תשרוד תווצמ ימעטב הנוכנה הטישה יכ ,עבק ם"במרה
ולאמ רבדל הביס תתל ומצע דירטמש ימ לכו" ,תווצמה יטרפמ
,ךכ [11]."ךורא ןועגש עגתשמ ...(תווצמה יטרפ) םיקלחה
שרדיהל ילב רחא וא הז ןברוק לש םעטה תא שפחל שי ,לשמל
,אוה חרכהה ןמ .תוברקומה תומהבה רפסמל וא המהבה גוסל
רפסמו המהב לש גוס ונל עבקת הרותה יכ ,ם"במרה ירבדל ךכ
יתלבל רשפא יא"ו "דחא ןימ יתלבל רשפא יא" יכ ,והשלכ
הרותה הרחב ובש יטרקנוקה רפסמה ,ןכ םירבדהו תויהו ."רפסמ
,"תבייחתמ התייה המצעב איהה הלאשה" יכ ,תועמשמ רסח אוה
ר"שרה [12].רחא רפסמב וא רחא גוסב תרחוב התייה הרותה םא
:ךופה קוידב סרוגו ולא םירבד עקר לע ם"במרה תא ףקות שריה
ישעמה הייפוא תא םירידגמה הווצמ יטרפ םתואש ,ןכתיי אל
תאו ותוא" לש הרקמב) התולח םוחת תא ןוגכ - הווצמה לש
הטיחש לש הרקמב קר לח רוסיאה תויהל איה הנווכה "ונב
- ('ודכו ןישדקומל ןהו ןילוחל ןה סחייתמ ותויה ,הרשכ
[13].הווצמה םעט ירחא שופיחב םייטנוולר יתלב ויהי
ותוא"ל ולשמ שוריפ עיצמ ,םיטרפ םתוא לע ךמתסהב ,שריה ברה
םויב הדלו תאו המהבה תא טוחשל רוסיאה ,ודידל ."ונב תאו
המהבל וליפא תמרוגה ,תוהמיאה תנוכת תא ונתעדותל איבמ דחא
האב תלוזל הגאדב .תלוזל הגאדל :ימהבה העבט לע תולעתהל
,שריה ברה י"פע יכ ,םדאה י"ע תפסכנה השודקה יוטיב ידיל
ותוא" לש רוסיאה גהונ ,עודיכ .ירסומ יפוא תאשונ השודקה
תונברוקה ןהש תויהו ;דחי םג ןישדקומבו ןילוחב "ונב תאו
ודעונ (חבזמל לשמנ ונחלושש) ידוהיה לש הליגרה ותליכא ןהו
םתרגסמב דבכנ אלש ןכתיי אל ,תירסומ השודק התואל ורישכהל
םיאצמנה השודקל ונתוא הרישכמה הנוכתה לש םינצינה תא
אל ,ןכ םא ,הניא הז דוביכ לש ותילכת .המהבה לצא וליפא
ונתוענמיהב .ונברקב תונמחר ישגרל דודיע אל ףאו תונמחרה
ודעונש םיכרצה םתואל דחא םויב הדלו תאו המהבה תא טוחשלמ
(הליכאו תונברוק :ןאכ) םדאה רובעב השודקה תילכת תא םדקל
,וז השודק תילכת לש ירסומה הנכותל ונבל תמושת תבסומ
.תוהמיאב ידוחייהו םלשומה היוטיב ידיל האבה ,תלוזל הגאדל
תא טוחשל רתיהה תא ריבסהל השקתמ שריה ברה ןיא ןכ לע
המהבו תויה .םוי ותואב הכלהכ אלש הטחשנש המהב לש הדלו
םוקמ ןיא ,הליכאל אלו ןברקל אל היואר הניא אליממ וז
[14]."ונב תאו ותוא" רוסיאל

תא בשיימ וניא שריה ר"שרה לש ורבסה םג יכ ,המדנש אלא
ן"במרה לעו ם"במרה לע יולה ד"ח ברה לש ותגשה .םיישקה לכ
הקוספה הכלהה תא טטצמ יולה ברה .שריה ר"שרה יפלכ םג הפקת
"דחא םוי" ותואל רשאבש תעבוקה ,"ונב תאו ותוא" יבגל
טחש םאו ,הלילה ירחא ךלוה םויה" םהינש תטיחשב רוסאה
תליחתב ינשה טחוש ,תושמשה ןיב םדוק 'ד םוי ףוסב ןושארה תא
וניב הלק העש לש שרפהב םאה" :יולה ברה ךישממו ."'ה ליל
ןתינ המוד חורב הלאש [15]."םימחרה תדמ ונינק ונב ןיבל
ךרוצה רסוה הלק העש לש שרפהב םאה" :שריה ברה לע םג לואשל
דציכ ,דועו תאז ?"הדלוול םאה תבהאל ונבל תמושת תא בסהל
םנמא הטיחשה םהבש ,םידדובה םירקמה תא שריה ברה ריבסי
הליכאל אל היואר הניא המהבה ןכ לעו - הכלהכ התייה אל
ןושארה" :ןוגכ ,ףקת תאז לכב רוסיאה םלוא - הברקהל אלו
ינשה תא טחשו ןורחאה אבו ...הפרט וא הרזעב ןילוח טחשש
וניא שריה ברה י"ע עצומה םעטה יכ המוד [16]."הקול -
המאתה :תווצמ ימעט ישפחמ לכ ינפב ביצהש תושירדה לע הנוע
.הווצמה לש המעט ןיבל הווצמה יטרפ לכ ןיב האלמ

תווצמ ימעט ירחא שופיחל שריה ברה עבקש ףסה יכ ,ןכתיי
תורשפתמ יתלבה ויתושירד ירוחאמ דמועה ימינפה ןויגיהה לע -
הדימב אלא וירחא םיאבל קר אל יידימ הובג היה - הז םוחתב
תנבומ ולא םירבד עקר לע .ומצע שריה ברה רובע ףא תמיוסמ
םיינרדומ םייסקודותרוא םיגוה לשו ל"זח לש םתוגייתסה
רזעילא ןוגכ םיגוה דע יולה ד"ח ברהמ - םינוש םימרזמ
ימעטב קוסיעהמ - םירחא םיבר דועו ץיבוביל והיעשיו ןמדלוג
.תווצמ

הרזג ,יתקקח הקוח :הנושארה תצבשמל ,ןכ םא ,ונא םירזוח
.הירחא רהרהל תושר ךל ןיאו ,יתרזג:תורעה

,חפאק 'י םוגרת ,תועדבו תונומאב רחבנה רפס ,ימויפ ףסוי ןב הידעס .1
.(בכק-טיק 'מע) ב קרפ ,ג רמאמ ,ל"שת םילשורי
.ב"ע זס אמוי םג הוושה .(מק 'ס) ד חי ארקיול ארפס .2
.44 'מע ,הרפ ,אנהכ ברד אתקיספ .3
.ב טי 'מבלו טי טי 'קיול י"שר םג הוושה .ב"ע זס אמוי .4
.(לאומש ןבא י"פע םוגרתה) וכ ףיעס ,ב רמאמ ,ירזוכה רפס .5
.גי ד הרומת תוכלה .6
תבשייתמ הנניאש העד ם"במרה עיבמ (ז ט) הליפת תוכלהבש ןיינעמ .7
תכסמב תמסרופמה הנשמה לע ךמתסהב ,בתוכ אוה םש .םיאבומה םירבדה םע
חקיל אלש ,רופיצ ןק לע םחירש ימ :םינונחתב רמאש ימ" :(ג ה) תוכרב
,ונילע םחרי ,דחא םויב ונב תאו ותוא טוחשל אלש וא םינבה לע םאה
ןניאו ןה בותכה תרזג ולא תווצמש ינפמ ,ותוא ןיקתשמ ,הז ןינעב אצויכו
."רקיע לכ הטיחש ונל ריתמ היה אל ,םימחר ינפמ ויה וליאש ,םימחר
הרומב וירבד ןיבו ןאכ ם"במרה ירבד ןיב וז העודי הריתס רותפל יתאב אל
ד"ח) "תאז הריתס בשיל ךרד םוש ןיאש" ועבק ינממ םילודגש ,םיכובנ
.(אכ 'מע ,ז ךרכ ,ו"משת א"ת ,בר ךל השע ,יולה
םאש" :הטיחשה לש יללכה רתיהה תא אוה ףא ן"במרה הלעמ הז רשקהב .8
."הטיחשה רסוא היה ,(םייח ילעב רעצ תעינמ תמאב התייה הביסה םא) ןכ
הבר היה אוה .תועובש רפסמ ינפל רטפנ ל"צז יולה דוד םייח ברה .9
יוטיב ידיל אבה רבד ,דחי םג תוגהו הכלה שיא ,א"ת לש ישארה ידרפסה
."בר ךל השע"ו "םייח רוקמ" :םילודגה וירפס ינשב
.גכ 'מע ,םש ,יולה ד"ח .10
.(חפאק י"פע םוגרתה) וכ ג םיכובנ הרומ .11
.םש .12
,ב"ישת ,םילשורי קוק ברה דסומ תאצוה ,ןופצ תורגא ,שריה ר"שר .13
.(גע-בע 'מע) םש 4 הרעהבו בע 'מע
.חכ בכ 'קיול הרותה לע שריה ברה לש ושוריפ .14
.םש ,יולה ד"ח .15
.ו בי ,הטיחש תוכלה ,ם"במר .16