ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

דוסי ידומילמ

151 רפסמ

ו"נשת ,וניזאה תשרפ

"'ה תלחנ" יהמ

                             
 
וניינע יכו ,לארשי ץראל סחייתמ "'ה תלחנ" גשומה יכ בושחל לבוקמ
ךא .השודקו תינחור התויה לע - אליממו ,ארובל התקיז לע עיבצהל
,(ט בל 'בד) "ותלחנ לבח בקעי ,ומע 'ה קלח יכ" :ונתשרפבש קוספה
- לארשי םע יכ עבוק אוה ןכש ,תחוורה העדה תא ללושו וז הבשחמ רערעמ
,לארשי ץרא וליאו ,הז גשומ לש וניינעו ועמשמ אוה - בקעי לש וערז
                    .ללכו ללכ וב הלולכ הניא

איה ןלוכבו ,ך"נתב תובר םימעפ תרזוח - "הלחנ"ו "םע" - וז תלובקת
רחאל העמשוהש ,השמ לש ותליפתב העיפומ איה הנושארל .וז העיבק תרשאמ
 רשא ,ךלדגב תידפ רשא ךתלחנו ךמע תחשת לא ,םיהולא 'ה" :לגעה אטח
ךמע םהו" :ךכ לע רזוח אוה וירבד ךשמהבו "הקזח דיב םירצממ תאצוה
רחאמ .(טכ-וכ ט 'בד) "היוטנה ךערזבו לודגה ךחכב תאצוה רשא ךתלחנו
:'ה ירבדל הבוגת הווהמו םירצממ האיציה רחאל רבדמב הרמאנ וז הליפתש
םוצע יוגל ךתוא השעאו ,םימשה תחתמ םמש תא החמאו םדימשאו ינממ ףרה"
תסחייתמ "ךתלחנ" הלימהש חינהל ןיא  - (די ,םש) "ונממ ברו
השמ ירבד תא ךכל ףסוה .וז החנה ששואמ רשקההש םג המ ,לארשי-ץראל
ול תויהל ,םירצממ לזרבה רוכמ םכתא איצויו 'ה חקל םכתאו" :םישרופמה
לש ותועמשמל הרורב הנקסמ ךינפלו - (כ ד'בד) "הזה םויכ הלחנ םעל
                            .הז גשומ

.שדקמה תכונח תעב המלש לש ותליפתב תינש העיפומו תרזוח וז תלובקת
םתתנו ךב ועשפ רשא םהיעשפ לכלו ךל ואטח רשא ךמעל תחלסו" :רמא אוה
םירצממ תאצוה רשא ,םה ךתלחנו ךמע יכ .םומחרו  םהיבש ינפל םימחרל
םרשקהמו תלובקתה ןמ - רורב ןאכ ףא .(אנ-נ ח א"למ) "לזרבה רוכ ךותמ
       .ץראה לא אלו םעה לא תסחייתמ "הלחנה" יכ - םירבדה לש

ראתמ םילהתב ררושמה רשאכ .תובר םימעפ וז תלובקת העיפומ ךליאו ןאכמ
ואיבה תולע רחאמ" :רמוא אוה ,לארשי לע ךלמל דוד לש ויונימ תא
ראתל אב אוה רשאכו ,(אע חע 'הת) "ותלחנ לארשיבו ומע בקעיב תוערל
"רבעתה ותלחנבו ומע ברחל רגסיו" :רמוא אוה ומע לע 'ה לש וסעכ תא
דיב םנתיו .ותלחנ תא בעתיו ומעב 'ה ףא רחיו :ןכו ,(בס חע ,םש)
ראתמ אוהשכ - ךפיהל םג ךכ .(מ-טל וק ,םש) "םהיאנש םהב ולשמיו םיוג
דצ ,םש) "בזעי אל ותלחנו ומע 'ה  שטי אל יכ" :ומע לע 'ה ימחר תא
ךמע" :םעב םיעשרה ישעמ תא ראתמ אוה רשאכ ומצע לע רזוח רבדה .(די
רשאכ ,לאוי איבנה ירבדב םג ךכו ,(ה םש ,םש) "ונעי ךתלחנו ואכדי 'ה
תא יתצבקו" :לארשיל וערהש םייוגב 'ה תמקנ תא ויתואובנב ראתמ אוה
יתלחנו  ימע לע םש םמע יתטפשנו טפשוהי קמע לא םיתדרוהו םיוגה לכ
תולובקתה לכמ .(ב ד לאוי) "וקלח יצרא תאו םיוגב ורזפ רשא לארשי
   .לארשי םע אלא התועמשמ ןיא "'ה תלחנ" :תחאה הנקסמה הלוע וללה

                               *

הלימל יתורפס טושיק הווהמ וניאו יאליטרע גשומ וניא הז גשומ םרב
ירבדב ןכאו .והשלכ רסמ ומע אשונ אוהו תועמשמ הנשי הז גשומל ."םע"
ול תויהל םירצממ לזרבה רוכמ םכתא איצויו ,'ה חקל םכתאו" :ל"נה השמ
ול תויהל םימעה ראש ןיבמ לארשי םע תריחב תעפות תשגדומ ,"הלחנ םעל
הלחנל ךל םתלדבה התא יכ" :המלש לש ל"נה ותליפת םויסב םג ךכ .הלחנל
וניתבא תא ךאיצוהב ךדבע השמ דיב תרבד רשאכ  ,ץראה  ימע  לכמ
יוגה ירשא" :תיתיצמת הרוצב וז הריחב אטיב םילהתב ררושמהו ,"םירצממ
אב "'ה תלחנ" ףוריצה ,רומאל ."ול הלחנל רחב םעה ,ויהולא 'ה רשא
               ."הריחב-םע" לארשי םע תויה תא עיבהל

לארשי םע לע תלטומה תירקיעה הלטמה יכ ,תודחא םימעפ רהבוה רבכו
,אסיג דחמ ול תויצהו 'הל תונמאנה איה - "הריחב-םע" ותויה ןיגב
  .אסיג ךדיאמ םילילא תדובעל תונפלו וב דורמל ,ונממ תוטסל הלילחו

דדועמ אוה ובש ,והימרי לש עודיה ומואנב הרורב הרוצב םילוע םירבדה
אוה וירבד ראש ןיב .םירחא םיהולא דובעל ותפתי לבל לבבב םילוגה תא
אוה ףוסבל .םירעבנכ םהידבועו םהירצוי תאו ,םילבהכ םילספה תא ראתמ
אוה דימו ,"ודבאי םתדוקפ תעב  ,םיעותעת השעמ ,המה לבה" :רמוא
'ה ,ותלחנ טבש לארשיו אוה לכה רצוי יכ ,בקעי קלח הלאכ אל" :ףיסומ
"הריחב-םע"כו "'ה-תלחנ"כ לארשי :רומאל (זט-וט י 'רי) "אוה תואבצ
אמש וא ,לוכי וניא אוה .'הל תונמאנל רושקה לכב םימעה רתימ הנוש
.'הל ףרוע תונפהלו םילילא תדובעל תונפל יאשר וניא ,רמול ןוכנ רתוי
       !"והודבעיש - הלחנל לארשיב רחבו" :(םש) ק"דרה ןושלכ

ותליפתב העיפומה תחא הלימ לש השוריפ לע דומעל ןתינ הלא םירבד רואל
ךליאו ןאכמ יכ ,ועידוה 'הש רחאלו ,לגעה אטח רחאל העמשוהש ,השמ לש
אנ םא" :רמא השמ .םהיתועסמב לארשי ינב תא הווליש ךאלמ חלשי אוה
תחלסו ,אוה ףרע השק םע יכ ,ונברקב 'ה אנ ךלי ,'ה ךיניעב ןח יתאצמ
,'ה תאמ אופא שקיב השמ  .(ט דל 'מש) "ונתלחנו ונתאטחלו וננועל
אלו ,םהיתועסמ תא הווליש אוהו ,לארשי םע יככותב ההשי ,'ה ,אוהש
ויתונווע לע םעל חלסי 'הש ,השמ שקבמ תינמז וב .רחא גציימ םרוג םוש
     ?הז רשקהב "ונתלחנו" הלימה לש השוריפ המ ךא ;ויתואטח לעו

הדירי הלח לגעה אטח רחאל .הרורבו תשרופמ וז הלימ תיארנ ל"נה רואל
תלחנ" ראותה תא ונממ הקליס תינומהה הדיגבה .םעה לש תינחורה ותמרב
לע החילס אופא שקבמ השמ .הז סחוימ יוניכל דוע יואר וניא אוהו ,"'ה
לדגתש לככ ."'ה- תלחנ" ראותה תרזחה  תא - תאז םע דחיו ,אטחה
אוהו ,ומעל 'ה ןיב תררושה תדחוימה הבריקה שדחמ ררועתת ןכ ,החילסה
הטשפ לארשי םע תריחב :תורחא םילימב ."'ה תלחנ" :ארקיהל בוש לכוי
תא םעל בישהל הדעונ החילסל השקבה ;לגעה אטח םע הלגר תא הרואכל
ךל וננתתו" :"ונתלחנו" הלימה לע י"שר ןושלכ .דחוימה יתריחבה ודמעמ
    ."םילילא ידבוע תומואה לע ךתניכש הרשת אלש...תדחוימ הלחנל


תא תונשל יושע ,לואש לא דוד לש וירבדב עיפומה דחא טפשמ ,םרב
הליכחה תעבגב הז היה .הז גשומ לש ותועמשמל עגונה לכב הנומתה
ןיב םייקתהש שגפמב .וספתל דוד רחא ףדר לואשש העשב ,ףיז רבדמבש
ידיב המו יתישע המ יכ ,ודבע רחא ףדר ינדא הז המל" :דוד רמוא םהינש
חרי יב ךתיסה 'ה םא ,ודבע ירבד תא ךלמה ינדא אנ עמשי התעו ?הער
חפתסהמ םויה ינושרג יכ ,'ה ינפל םה םירורא - םדאה ינב םאו ,החנמ
      .(טי-חי וכ ,א"מש) "םירחא םיהלא דבע ךל ,רמאל 'ה תלחנב

ינלוכי - םימשה ןמ הריזג איה ירחא ךתפידר םא :ךכ םישרפתמ דוד ירבד
ךתפידרו םימשה ןמ הריזג וז ןיא םא ךא ,'ה תא סייפלו ןברק בירקהל
לכ ןכש ,'ה ינפל םה םירורא - םדא ינב לש התסה אלא הניא יירחא
  .םירחא םיהולא דובעל ינצלאלו 'ה תלחנב חפתסהמ ינשרגל איה םתמגמ

תא קלסל הלא םיתיסמ םישקבמ דציכ יכו :ינשרד רמוא הז ןורחא טפשמ
 ?םירחא םיהולא דובעל וצלאל םה םישקבמ דציכו ,"'ה תלחנ"מ דוד
דבוע וליאכ ץראל ץוחב רדה לכ ,ךל רמול" :ושריפ ךכ לע ודמעש ונימכח
םיתיסמהש ךכ לע אופא ןנולתמ דוד .(ב"ע י"ק תובותכ) "םילילאה תדובע
בשחית ל"וחב הבישיהו ,שיכא לא וא באומ לא ץראה ןמ ותאיציל םימרוג
שרפתת הז רבסה רואל .(םש י"שר האר) םילילא דבוע אוה וליאכ
רמאנה לכל דוגינב - לארשי םע ןבומב אלו לארשי-ץרא ןבומב "ה-תלחנ"
       .(םירחא םינשרפו ק"דר ,םש ,א לאומשל י"שר האר) ליעל

ל"זח תעדב ,הלילח ,עוגפל ילבמו ,ליעל ונגצהש םירבדה רואל ךא
ףאו ,הנתשמ אל "'ה-תלחנ" גשומה תועמשמש ,רמול ןתינ ,ארקמה ינשרפבו
ןנולתמ דוד ."'ה םע" - וז החישב תעצומה תועמשמב רתונ אוה הז הרקמב
,"'ה םע"מ וקתנל םישקבמה ,םיתיסמה לש םתמגמ לע לואש ינפב אופא
םיהולא תדובע ידכ דע תורדרדיהל  ול םורגלו רוביצה ןמ וקיחרהל
שפחי ,ותנגה ךרוצל ,דוד יכ ,םורגי וירחא םיפדרמה ךשמה .םירחא
רוביצה ןמ ,הרבחה ןמ קתוניו "'ה תלחנ"מ קחרה ויפדור ינפמ רותסמ
ןמ קר אל וקיחרהל הלולע ,ןעוט אוה ךכ ,וז תוקתניה .להקה ןמו
                   .ומצע 'המ םג אלא ,"הלחנ"ה

שרופה ,דיחיה .ללכל ,רוביצל סחייתמ "'ה-תלחנ" גשומה יכ ,חכשנ לב
ותבשחמבו ותעדותב - רמוש אוה רשאכ םג ,םעה ןמ קתונמהו "'ה-תלחנ"מ
תא תאשל לוכי וניאו תיאמצע תושי הווהמ וניא אוה ,םעל הקיזה לע -
תוקחרתהל אופא תבשחנ םעה ןמ  תוקחרתה לכ ."'ה תלחנ" ראותה
הלחנל לארשי םע תריחב יכ ,ליעל שגדוה רבכ ;דועו תאז ."'ה-תלחנ"מ
,ךכיפל .םירחא םיהולאל היינפ לכ תלילשבו 'הל תונמאנב תאטבתמ
לולע - דבלב תיפרגואיג תוקתנה וז םא םג - "'ה-תלחנ"מ קתנתמה
תדובע דעו ןאכמו ,'הל תונמאנה ןמ קתנתמ ומצע תא אוצמל ותודידבב
האר - לארשי םע ןבומב "'ה-תלחנ" לע) הבר ךרדה ןיא םירחא םיהולא
                     .(ג אכ ;טי כ ב"משב דוע
ןמזורג ריאמ ר"ד
דומלתל הקלחמה