ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

215 רפסמ

ח"נשת ,הכונחו בשיו תשרפ

הכונחב רנה תכרב

ירובת ףסוי 'פורפ

דומלתל הקלחמהחסונה .א :תואחסונ רפסמ ונידיל ועיגה הכונח רנ תכרבל
.ב ;הכונח [1](לש) רנ קילדהל ו"בקא ה"מא י"אב :רוגשה
.ד ;הכונח רנ תווצמ לע... .ג ;הכונח רנ תקלדה לע...
תועטכ הארנ ןורחאה חסונה .הכונח רנ תקלדה תווצמ לע...
ןודנ אלו ,ישילשהו ינשה חסונה לש העטומ ףוריצמ תעבונה
ינשל תונושארה תואחסונה שולש תא ןיימל רשפא [2].ןאכ וב
ינש .תווצמה תוכרב ןונגסב לבוקמה ןוימה יפ לע ,םיגוס
.א :תווצמה תכרב יבגל ונידיב ומייקתנ םיירקיע תונונגס
;"תינולפ הווצמ תושעל" ונוויצו ויתווצמב ונשדיקש ה"בקל הדומ
[3]."תינולפ הווצמ לע" ונוויצו ויתווצמב ונשדיקש הדומ .ב
קילדהל" ;"הכוסב בשיל" ןה ןושארה גוסה ןמ תוצופנ תוכרב
לע" ןה ינשה גוסה ןמ תוצופנ תוכרב .דועו ,"תבש לש רנ
ןונגסבש רמול רשפא .דועו "הצמ תליכא לע" ;"םידי תליטנ
,הווצמה םויקב תישיאה ותוביוחמ לע ךרבמה הדומ ןושארה
הכרבה [4].הווצמה לע תיללכ הידוה ללוכ ינשה ןונגסהש דועב
גוסל תכייש ,"הכונח לש רנ קילדהל" ,הכונח רנל הרוגשה
רנ תווצמ לע" ןה ,תורחאה תואחסונה יתש וליאו ,ןושארה
.ינשה גוסל תוכייש ,"הכונח רנ תקלדה לע" ןהו "הכונח

,הלודגה תסנכ ישנאל תוכרבו תוליפת תנקת תסחיימ תרוסמה
שיש ,תיללכ הנקת קר הלחתהב ועבק םא ,םיעדוי ונא ןיאו
הכרבה ןושל לש םיטרפה תא עובקל ילב ,תווצמה לע ךרבל בויח
לכ לש קיודמ חסונ הבוחה ידסיימ ועבק אמש וא ,העבטמו
תעדה .ןהילע ךרבל שיש תווצמה ןמ תחא לכל הכרבו הכרב
תווצמ רפסמ ונל שיש הדבועה לשב ,ןושארה ןוויכל הטונ
ןונגסב תחאו ןושארה ןונגסב תחא :תואחסונ יתש ןהל שיש
םיגהונהש ,הרותה לש תווצמה תכרב אוה ךכל תפומה .ינשה
םיגהונהש דועב ,"הרות ירבדב קוסעל" םיכרבמ זנכשא גהנמ יפ לע
ואצמ םישרפמ ."הרות ירבד לע" םיכרבמ דרפס גהנמ יפ לע
תוכרבה יחסנמש הארנ לבא ,תואחסונה יתש ןיב םיקד םילדבה
תואחסונ יתש דלוויהל ולכי ןכלו ,תורמסמ ועבק אל תונושארה
תולופכ תוכרב םג תוארל רשפאש ,ןאכמו .הז ןיינעב תונוש
עבטמ הזיא ,קוידב ועבק אל הליחתבש ךכמ האצותכ תורחא
רקחמב ארקנש המ רצונ ןמזה ךשמב לבא .הכרבו הכרב לכל שמשי
תמיוסמ תואיצמל תחא חסונ ודחייש ונייהד ,"לודיב" ינושלה
יתש םג ונל שי ,אמגודל ,ךכ [5].תרחא תואיצמל ינש חסונו
,"ןיליפת תווצמ לע"ו "ןיליפת חינהל" :ןיליפתל תוכרב
ןיליפתל היינשהו די לש ןיליפתל שמשת הנושארהש העבק הכלההו
הביבסב .(שאר לש ןיליפת לע ךרבל בייחש הרקמב) שאר לש
לע" :תואחסונ יתש הב שיש תיציצה תכרב ונא םיאצומ המוד
"תיציצב ףטעתהל"ו ,ןטק תילט תשיבלל הדחייתנש "תיציצ תוצמ
[6].לודג תילט תשיבלל תשמשמה

,הצריש ןפואב ךרבל ךרבמה ידיב שפוח היהש השיפתה דגנכ
תווצמל רשקב תקולחמ ונאצמ םיארומאה תפוקתב דועש ריעהל שי
יפפ ברו אפפ בר .ןתכרבל הנוכנה הרוצה תלאשב תומיוסמ
:ץמח רועיב תכרבל ןוכנה חסונה לע ,אבר לש ומשב ,וקלחנ
םיחספ ילבב) "ץמח רעבל" וא "ץמח רועיב לע" ותחסונ םאה
"הווצמה תא תושעל" ןונגסהש ,עמתשמ דומלתה ןוידמ .(ב"ע ז
שמתשהל רשפא יא םהבש םידחוימ םירקמ שיש אלא ,ףדעומה אוה
יא ןללגבש ,תוביס יתש תורוזש דומלתה ירבדב .הז ןונגסב
םדא רשאכ .א :"הווצמה תא תושעל" ןונגסב שמתשהל רשפא
הווצמה תא השוע אוהשכ .ב ;המויק ירחא הווצמה לע ךרבמ
תודוהל לוכי םדא .תוביסה יתשל ינויגה רבסה שי .רחא םדאל
קר ,הווצמה תא תושעל ונוויצו ויתווצמב ונשדק רשא 'הל
הווצמה תא עצבמ אוה ובש הרקמה טעמל) הוויצ תמאב אוה םא
אוה זא ירהש ,ומויק ינפל דמוע אוה םא קרו ,(רחא םדאל
תודוהל לוכי אוה ,התוא םייק רבכ םא לבא ;ךכ לע הווצמ
אוהש רמול לוכי אוה ןיא לבא ,הווצמה לע והוויצש 'הל
שי .הווצמ וניא רבכ אוה וישכע ירהש התוא תושעל הווצמ
םילוקיש לבא ,תינושלו תוינויגה הניחבמ רבדב קולחל םוקמ
.דומלתה ינויד ךותמ םילוע הלא

עובקל שי םאה :ונייהד ,תוכרבב תועיבק לש הלאשה הלוע התע
חסונב שמתשהל שי זאו ,יוצמה בורה יפ לע הכרבה חסונ תא
לכב םיללכה לע דיפקהל שי אמש וא ,םיגירח םירקמב םג הז
םירחא םירשקהב ?תוביסנל םיאתמה ןונגסב שמתשהלו הרקמ
.תודיחא לע רומשל שיש ,הרורב הבושת התייה הכרב יללכ לש
הנומש ןוגכ ,תוכרב לש הרדיסבש ,ונימכח ועבק ,אמגודל ,ךכ
,תוכרב 'ת) ךורבב חתפת הנושארה קר ,הדימעה לש תוכרב הרשע
תליפתב "רובג התא" ןוגכ ,היינשה [7].(2-5 'מע ,:5-9א
.ךורבב תחתופ הניא "התרבחל הכומסה הכרב" תארקנה ,הדימעה
התואצמיה יפ לע הניא "התרבחל הכומסה הכרב" לש הרדגהה ךא
לע היוצמ איה ובש םוקמה יפ לע אלא ,הכרבה לש תיעגרה
בוטה" ,ןוזמה תכרב לש הנורחאה הכרבה ,אמגודל ,ךכ .בור יפ
םושמ ,התמדוקל הכומס איהש ףא ,ךורבב תחתופ ,"ביטמהו
,הדבועהו ;ךורבב תחתופה תיאמצע הכרבכ הליחתכל הנקות איהש
הלוכי הנניא ,ןוזמה תכרבל ךשמהכ דימת תרמאנ איה םויהש
[8].הל עבקנש עבטמה תא תונשל

תקולחמ ונאצמ תווצמה תכרבב הכרבה עבטמ תודיחא ןיינעל לבא
הלימה תכרבב דומלתה ןויד תנבה לע הבוסנ תקולחמה .םינושאר
הלימה תירב רשאכש ,היגוסה ךותמ רורב .(ב"ע ז םיחספ ילבב)
להומה לע ,יעוצקמ להומ ןוגכ ,ןבה יבא ידי לע אלש תישענ
אל אוהש ןוויכמ ,"ןבה תא לומל" אלו ,"הלימה לע" ךרבל
,רורב ןיא דומלתה ךותמ ךא .הז ןב לש ותלימ לע הווטצנ
וילע אמש וא הז עבטמב שמתשי ומצעב ונב תא למה םדא םא
ךכו ."ןבה תא לומל ונווצו ויתווצמב ונשדק רשא" ךרבל
תא למ...,ןבה תא לומל ךרבמ ונב תא למ..." :ם"במרה קספ
,תוכרב תוכלה) "ולאב אצויכ לכ ןכו הלימה לע ךרבמ וריבח ןב
ד"וי ע"וש) ם"במרה תעד תא רבחמה איבה ןכו .(גי-בי אי
"הלימה לע" םיכרבמ םלועלש ורוה זנכשא ימכח ךא .(ב הסר
.(םש ,א"מר) ךרבמ ןבה יבא םא םג
הקלדההש תורשפאל םיקסופה וסחייתה הכונח רנ תכרב ןיינעלו
םיאתמ הז ןיא הז הרקמב .תיבה לעב רובע חילש ידי-לע השעית
הרקמבש ןוויכש וקספש שי ."הכונח לש רנ קילדהל" ךרבל
חסונה הז היהי ,"הכונח לש רנ תקלדה לע" ךרבל וכרטצי הז
ןיא ירהש ,ומצעב קילדמ תיבה לעב םא םג ,הכרבה לש עובקה
,ורוה םירחא [9].תיעגרה תואיצמה יפל הכרבה חסונ תא םינשמ
ותיבב קילדמ רחא םא םגש םושמ ,"קילדהל" םלועל איה הכרבהש
הליתפהו ןמשה יכ ,תוחילשכ בשחנ הז ןיא ,תיבה לעב לש
הרכזוהש ,ם"במרה תטישל ךא .תיבה לעב לשמ תויהל םיבייח
ורבח תיבב קילדמה םדאש ,רמול םוקמ היה ,ךורע ןחלושב
קילדהל" אלו ,"הכונח רנ תקלדה לע" ךרבי ,ורבח ליבשב
ם"במרה תטיש תא תוחדל וטנ םיידרפס םיקסופ ךא ."הכונח רנ
ת"וש) ףסוי הידבוע ברה הרוה ןכ לעו ,הלימה תכרב יבגל םג
ךרבי רחא רובע קילדמה םגש ,(דמ ןמיס ,ו"ח ,תעד הוחי
,"הכונח רנ תקלדה לע" ךריב םא לבא ,"הכונח רנ קילדהל"
.ךומסל המ לע ול שי

תורעה

,ןיעמה ,"הכונח רנו תבש לש רנ",ךרוטש לשיפ םירפא :האר הכרבה םויסל .1
.59-62 'מע ,(א"משת ןסינ) ג/הכ ,םש ,דלפר 'מ ;10-12 'מע ,(ה"משת) ב/הכ
םילשורי ,2דומלתהו הנשמה תפוקתב לארשי ידעומ ירפסב יתבתכש המ האר .2
.54 הרעה ,384 'מע ,ז"נשת
תצופתו ןהיתואחסונ תווצמה תוכרב" ,טיברש ןועמש :האר הז ןיינעב .3
ד"יל לבויה רפס> 388- 377 'מע ,(ה"נשת) זכוכ ,ןליא-רב ,"ןהיתוינבת
הכרבה רשאכ .א :ןושארה גוסה ךותב תויורשפא יתשב ןיחבמ טיברש .<תליג
הלמב תשמתשמ הכרבה רשאכ .ב ;"הליבטה לע" ןוגכ ,הלועפה םשב תשמתשמ
ןה תואמגודה ;379-378 'מע ,םש) "הליבטה תווצמ לע" ןוגכ ,"הווצמ"
,הווצמ הנניא הליבטש םושמ ינשה חסונל דגנתה ףסוי הידבוע ברה .(ילש
לאפר .כקתטיקת 'מע ,ן"שת םילשורי ,ב ,תיבה תרהט) הווצמ רישכמ אלא
לע :ןוגכ ,יארקמה חנומב ושמתשהש שי הווצמה יוניכ םצעבש ריעה יול
ןושלב ושמתשהש שיו ;"םכל םתרפסו" ארקמה ןושל לע ססובמה ,רמועה תריפס
"םכל םתחקלו" אוה ארקמה ןושלש דועב ,בלול תליטנ לע ןוגכ ,םימכח
'מע ,[ח"משת] גל ,מ"ב ,"םידי תליטנ לעו הצמ תליכא לע" ,יול לאפר)
.(474-473
,"קי'צייבולוס ד"ירגה תווצמה תכרב לש חסונה ןינעב" ,ןוזרב הירזע האר .4
.46-57 'מע ,(ן"שת) ז ,(םיבלעש תבישי) תעד ילעש
,םיידי תליטנ לע :הכרב לש תואחסונ שולש ונל תורכומ םיידי תליטנל .5
חסונ לכ דחוי רדסה ליל תרגסמב .םיידי תפיטש לעו םיידי תציחר לע
,רדסה ליל תודלותב םיקרפ :תורוד חספ ,ירובת 'י האר) תרחא הליטנל
,חסונה ייוניש תורמל ךא .(216 'מע ,ו"נשת ,דחואמה ץוביקה :ביבא-לת
.הכרב לש ההז עבטמ ןלוכל שי
תילט לע םג "תיציצב ףטעתהל" ךרבל רשפאש ,קספ (ה :ח ח"וא) ,רבחמה .6
ברה .כ ק"ס ,םש ,םייחה ףכב רפוס בקעי ברה לש ונויד תא הארו .ןטק
שבלתהל" וא "תיציצ שובלל" חסונה תא םירישכמ שיש ,ריכזמ םג רפוס
."תיציצב
.םיימעפ "ךורב" לש הפוצר הרימאמ ענמיהל ידכ אוה ךכל םעטהש הארנ .7
הנושארה םא םג ,התרבחל הכומסה הכרבכ תבשחנ הכרבש ,רבוס י"שר ,םנמא
היינשה הכרבהש ושריפ תופסות ךא ."ךורב"ב תמתוח הניאש הרצק הכרב איה
האר) ךורבב המתחו הכורא התייה התמדוק םא קר ,ךורבב החיתפמ הרוטפ
,טושפ הז ןיאו .(וצרהצר 'מע ,ז"ישת םילשורי ,ד ,תידומלת הידפולקיצנא
ונחנא הרמזד יקוספב ירה ;"ךורב" תרימא לש הפוצר הרדסמ ענמיהל שיש
."היוללה"ב םייתסה םדוקה רומזמה רשאכ םג ,"היוללה"ב םירומזמ םיחתופ
התעמ ה-י ךרבנ ונחנאו" קוספה תא ופיסוה הרמזד יקוספב ,וזמ הרתי
,"היוללה"ב חתופה ,המק רומזמ ינפל (חי וטק 'הת) "היוללה םלוע דעו
."היוללה"ב החיתפו םויס לש ףצר היהי ןאכ םגש ידכ
יפ לע ףא ,"ךורב"ב תוחתופ הלדבההו שודיקה תוכרב ,ימלשוריה יפל .8
תורשפא התייה ,הנושארל ונקות רשאכש ןוויכ ,ןייה תכרבל תוכומס ןהש
הניא וז המגוד ךא .(ד"ע ג ג א תוכרב ימלשורי) סוכה לע אלש ןכרבל
רשאכ קר ,רמאנ התרבחל הכומסה הכרב לש ןידהש ,תופסותה תטישל הבוט
.ךורבב תמתוחו הכורא איה הנושארה הכרבה
תרודהמ ,י"שרל סדרפה רפסב אבוהש טאלפ 'ן ףסוי 'רל תוכרב יקספ .9
םוקמ לכבש ,ןעט טאלפ 'ן ףסוי 'ר .זר 'מע ,ד"פרת טשפדוב ,ךיירנרע
רפסבש הכונח תוכלהב לבא ."רפוס תועט" אוה "קילדהל" חסונה יוצמש
.(?תולודג תוכלה ךותמ) ונינפלכ חסונה אבוה (זמר 'מע) סדרפה


עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה