ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

343 רפסמ

ס"שת , תואמצעה םוי

תואמצעה םוי לע םינטק םיכפ

דנרא ןרהא ר"ד

דומלתל הקלחמה
תואמצעה םוי' :ונתמישר הספדנ 340 'סמ 'יעובש ףד'ב
יגהנמ לע םידחא םיטרפ דוע ןלהל .'תסנכה יתב תונקתב
.תואמצעה םוי

ףד'בש 'תואמצעה םויל ללהו ריש' ורמאמב :םיסנה לע.א
רסח יכ ןדלוז הדוהי ברה בתוכ (340 רפסמ) 'יעובש
לע' תמגודכ ,תואמצעה םוי תליפת תרגסמב טויפ וא ריש
ושענ יכ ריענ .הז םוי לש וניינע תא רפסמה ,'םיסנה
םויל דחוימ 'םיסנה לע' רוביח לש םינוש תונויסינ
םויל ושדקוהש הליפת ירודיסב וספדנ ףא םתצקמ ,תואמצעה
[1] .הז

תרימא תודוא םינונקתב םינוש םיחוסינ וניאר :ללה .ב
הכרב תודוא הלילשה ךרד לע חוסינ .תואמצעה םויב ללה
תיב ןונקתב עבקנ הלילב ורמואל וגהנש הלאל ללהה לע
תואמצעה םוי לילב" :(ה"נשת תנשב) היעשוה בושיבש תסנכה
."ללהה לע הכרב רמאית אל

תואמצעה םוי אשונב םינונקתה יפיעסל יכ וניאר :לויט .ג
םירושק ךא הליפתה ירדסל םירושק םניאש םידחא םיטרפ ורדח
,תסנכה תיב ןונקתל רדחש ףיעס ןייצל ןיינעמ .תסנכה תיבל
,הנבמכ תסנכה תיבל אלו הליפתל אל רושק וניא רשא
לויטל עגונה ףיעסל ונתנווכ .םיללפתמה רוביצל אלא
'םייח רוקמ' תסנכ תיב ןונקתב עיפומה תואמצעה םויב
ךשמל תוחפשמ לויט םיכרוע" :ט"נשת תנשמ הווקת חתפב
[2] ."םויה לכ

ריעב ןיד תיב בא היהש ,רנרוו באז רשא ברה :םילכאמ .ד
הנידמה לש תונושארה םינשב גהנ ,ץראב י"גאפ אישנו הירבט
ול רמאלו ,הנוכשה לש הפואל תואמצעה םוי ברעב תכלל
. [3] לארשי םעל לודג גח והז יכ ,הזה םויל תולח הפאיש
.תואמצעה םוי תוגיגחב ףתתשהל םג גהנ רנרוו ברה

רוקמ' תסנכה תיב ןונקתב :הנידמה םולשל הליפתה .ה
תרמאנה ,הנידמה םולשל הליפתה תא יכ עבקנ (ל"נה) 'םייח
.תסנכה תיב בר עימשי ,"ןקרופ םוקי" ינפל תבש ידמ
עגונב דוע .הליפתל ףקות תתל תנמ לע ךכ עבקנ הארנכ
,סביל קיזייא קחצי ברה םסרפ םינש רשע ינפל :וז הליפתל
הלוגב תוכלמה םולשל הליפתה לע הבושת ,ןילקורבב בר
.לארשי תנידמ םולשל ללפתהל ל"וחב שי םא הלאשה לעו
: [4] (םיעבורמ םיירגוסב יתמלשה) הבושתה ףוס ןלהל


םירדש הנידמה יגיהנמ תא םיכרבמ רשאכ[ש] וילאמ ןבומ
יתעמש הכו .לארשי ץרא [תא] ךרבל ןכ םג םיכירצ ,הב
,[לארשי] ץרא תנידמ תמקה רחא ל"ז ןיקנה א"יר ןואגהמ
רשכומ ןמזה וישכע היה םא עדוי יניא :ןושלה הזב יל רמא
ונחנא םיביוחמ השענ רבכש רחא לבא ,תיאמצע הנידמ םיקהל
ל"זח ירבד יכ רמאו .תרחא הנידממ תוחפ אל המע גהנתהל
לארשי תנידמ יפלכ םג יאדווב 'אניד אתוכלמד אניד'
ןיא[ש] השודקה ונתרות דגנ אוהש הממ ץוח ,ןכ ןידה
אניד ךייש ןיאש תונידמה לכ דגנ םג ומכ ,תייצל םיכירצ
ףסומ םדוק תבשב לארשי תנידמ תא ךרבל םגו .אתוכלמד
םירמואש המ לע ןיקפקפמ שיש המו .ששח םוש םיאור ונניא
שערה הז המ ,'וניתלואג תחימצ תישאר' הליפתה חסונב
םיעדוי ונחנא ןיא .ןל המל אנמחרד ישבכ ידהב ,הזב
לעב ל"ז רוגמ ק"הגהמ יתעמשו .הלעמ לש תונובשחה תא
לארשי לש ןתלואג אוה ךכ :ח"שת תנשב רמא ,תמא ירמא
.אעמק אעמק


םילשורי ,תואמצעה םויל רקחמ יקרפ ,דנרא 'א האר [1]
.76 ,29-27 'מע ,ח"נשת
לע .הז ןונקת יל חלשש גרבשריה לאיחי רמל יתדות [2]
,ל"נה ;חתפמה י"פע ,רקחמ יקרפ האר הז םויב לויטה
,התרפא ךרד ,'תומלשה 'תואמצעה םויל רקחמ יקרפ'"
.חתפמה י"פע ,130-107 'מע ,(ט"נשת) ח
רציווש השמ 'ר םשב ץרווש לאומש רממ יתעמש ךכ [3]
האר תואמצעה םויל םידחוימה םילכאמה לע .הירבט דילי
.119 'מע ,תומלשה ;102-92 'מע ,רקחמ יקרפ
,ן"שת קרוי וינ ,ה"ח ,י"בא תיב ת"וש ,סביל א"יר [4]
.וז הינפה לע לגיפש ש"י 'פורפ ירומל יתדות .דכ ,'יס
אשונה לכל .טס 'יס ,םש ,המוד תפסונ הבושת םג האר
.םש וניתוינפהבו 340 'סמ 'יעובש ףד'ב ונתמישר האר