ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

361 רפסמ

א"סשת םירופיכה םויו וניזאה תשרפ

*ה"בקל איבנה ןיב ינויער תומי

רזעיבא ןתנ 'פורפ

הקיסיפל הקלחמה
רקיעש דיחיה אוהש ךכב ,ידוחיי רפס אוה הנוי רפס
רבד .איבנה ידי לע םעל ה"בקה ירבד תריסמ וניא ואשונ
םיעברא דוע" :דבלב םילימ שמחל םצמטצמ הנוי רסומש 'ה
.(ד ג) "תכפהנ הונינו םוי

.ה"בקה ןיבו הנוי ןיב תומיעה אוה רפסה לש ירקיעה אשונה
תורמל איה וילע ליטמ ה"בקהש תוחילשהש ,איבנ אוה הנוי
לע ויתופקשהו ויתונורקע תא תרתוס איהש ןוויכ ,וחור
י"ע הנויל ה"בקה חיכומ ופוסבש ,הז תומיע .קדצו רשוי
.הנוי רפס לש ירקיעה ביכרמה אוה ,ותועט תא רמ ןויסינ
וטושפל תודימצ ךותמ ,ולא תונויער ריהבהל ןאכ ונתרטמ
תומיע ונל הלגי רפסה יקוספב קדקודמ ןויע .ארקמ לש
,רסומהו קדצה תוהמ יבגל ה"בקה ןיבל הנוי ןיב ינויער
:רפסל תורושקה תולאשהמ המכ לע הנעי הז תומיע חותינו

תא אלמלמ ענמיהל תצרמנ הכ הרוצב הנוי הסנמ עודמ .א
דגנתמ אוה עודמ ?(ג א) ה"בקה וילע ליטמש תוחילשה
לע םהל יופצה שנועהמ הונינ ישנא תא ריהזהל ךכ לכ
?םיערה םהישעמ

רשאכ אקווד ,ךכ לכ השק הקוצמל הנוי עלקנ עודמ .ב
ד) תומל הוואתמ אוה עודמ ?החלצהב תרתכומ ותוחילש
םהיאטחו המלש הבושתב ורזח הונינ ישנאש ררבתמ רשאכ (ג
?וחלסנ

?(אי-ו ד) הרזומה ןויקיקה תשרפ לש תועמשמה יהמ .ג
העיפומ ,רפסה תגספכ העיפומ ,רפסה םייתסמ הבש ,וז השרפ
.הרהבה הנועט התועמשמ םלוא ,רפסה תגספכ

קדצב םיעגופ םימחר - הנוי לש ותפקשה

הבושתש ןורקיעה תא לבקמ הנוי ןיא ,רפסהמ הלועש יפכ
.החילסל דימת הליבומ ,רתויב רומחה וליפא ,אטח לכ לע
תושעלו אטח ייח תויחל לוכי םדאש ןויערל דגנתמ הנוי
רחאל ,שנוע לכמ רטפיי ףוסבלו ,ץופחיש תחשומ השעמ לכ
,ותעדל .הבושתב רוזחל - הנכ הטלחה וליפא - טילחמ אוהש
רבעה יאטחו ,וחלסיי םדא לש םיערה וישעמ לכש ןכתיי אל
ידוסי תוויע אוה הז ןויער ,הנוי תפקשה יפ לע .וחכשיי
ןיאש םיבעתנ הכ םיאטח שי ,ויניעב .קדצה תונורקע לש
,יהוז .שנועב תאשל בייח הלאכ םיאטח לעבו ,הליחמ םהל
אוה ןיא .רסומהו קדצה לש תרתוכה תלוג ,הנוי תעדל
םיעשפ לע םימחר תדימב גוהנל הקדצה אלו ךרוצ אל האור
םלועב תויחל לגוסמ וניא ומצע הנוי ,וזמ הרתי .הז גוסמ
.קדצה תא םיתוועמ ובש

תופקשה דוגינ יוצמ ,ה"בקהל הנוי ןיב הז תומיע דוסיב
בישהל םיעצמאכ ,ןאכמ הבושתהו ,ןאכמ שנועה ידיקפת לע
וניא הז בושח אשונש ןוויכמ ךא .הערה וכרדמ םדאה תא
.ןאכ וב ןודנ אל ,הנוי רפסב שרופמב רכזומ

לא תכלל :הנוי לע ליטמ ה"בקהש תוחילשב חתופ רפסה
םתער התלע יכ" הישנאל עידוהלו ,הלודגה ריעה ,הונינ
אל הנויש ,הדבועל הבר תובישח שי .(ב א הנוי) "ינפל
ידכ םיערה םהישעממ בושל הונינ ישנאמ שורדל הווטצנ
םיאיבנה לכ לש תויוחילשה ןכותל דוגינב ,הליחמ לבקל
אל ,הרפכו הבושת לש רוכזא ןיאש הרקמ הז ןיא .ך"נתב
הנוי ירבדב אלו (ב ג ;ב א) הנויל ה"בקה לש הארוהב
רואל ,ןיבהל רשפא תאזה הטמשהה תא .(ד ג) הונינ ישנאל
איבנהש ,תעדה לע לבקתמ אל .הנוי לש ותוישיאו ותפקשה
ןיטולחל תרתוסה תוחילשה תא אקווד אלמל ה"בקה י"ע הווטצי
.ומלוע תפקשה תא

ןוצר-יאב הנוי לבקמ 'לודגה גדה' םע עראש המ ירחא
ןויליכה לע עידוהל הונינל וכרד תא השועו ,ותוחילש תא
ישנאל םימרוג ,םידיחפמה הנוי ירבד .(ד ג) ברקתמה
ה"בקהו ,המלש הבושתב רוזחלו םיערה םהישעממ בושל הונינ
.(י ג) הרזגה עור תא ריבעמו םהל חלוס וימחרב

ותמח ,שנועמ התקונ הונינ ריעהש ,תעדל הנוי חכונ רשאכ
,ה"בקה דגנכ תעמשנה תמרוצה ותבוגתב .(א ד) וב תרעוב
...םוחרו ןונח לא התא יכ יתעדי" :וארוב ינפל הנוי ןנולתמ
,רתויב הנוי ששח ונממש רבדה .(ב ד) "!הערה לע םחנו
,תשנענ הניא ,תומילאהו עשפה רוקמ ,הונינ .היהו םק
,הנוי יניעב .הישנאל םיחלסנ םיתחשומה םישעמה לכו
לוכמ עורגהו ;קדצה לש טלחומ תוויע איה וז הליחמ
.טלחומה קדצה תא למסל רומאה ,ה"בקה י"ע השענ רבדה
ושפנ תא שקבמ אוה ךכיפלו ,תאז לבקל ןכומ וניא הנוי
.(ג ד) תומל

ןויקיקה תשרפ - הנוי לש ונויסינ

חקלה .ףלאמ רועיש ה"בקה ודמלמ ,הנוי תנולתל הבוגתב
טלחומה קדצה לע השקונה ותפקשהש ,היהי הנוי דמליש
,םימחרה דוסימ יקנה קדצ ,הונינ ישנאב תושעיהל ךירצש
,חכוויי הנוי .שונא תשלוח םע דחא הנקב הלוע הניא
תרושמ םינפל 'ה ידסחל קוקז ,תומיוסמ תוביסנב ,םדא לכש
תונהיל ףאשי ומצע אוה םג ,ץחל תחתש ,דמלי הנוי .ןידה
הנוי םג הטסי ובצמ תא רפשל ידכ .ול עיגמ וניאש הממ
.לגוד אוה םהבש ,םירשפתמ יתלבה רשויה יללכמ

איש והז ;(אי-ו ד) ןויקיקה תשרפב הנוי דמול הז חקל
תטלבהב םייתסמ הז תומיע .ה"בקה ןיבל וניבש תומיעה
בייחמה ,רתויב רומחה וליפא ,אטח ןיאש ,ה"בקה תדמע
םיעוריאב .הליחמו הבושת לש תורשפא ןתמ אלל ןידה יוצימ
עיפומ החילסהו הבושתה ןויער ןיא ,ןויקיקל םירושקה
.קרפה לע תדמוע הניא הבושת ןכלו ,אטח אל הנוי .שרופמב
תבוט תלבק המוד אשונל םיעוריאה םירושק ,תאז תמועל
ןויקיקה תשרפ .הל יאכז וניאש םדא י"ע ה"בקה תאמ האנה
דבלב תוכזב 'ה ידסח ונורקע יכ ,הנויל םיגדהל הדעונ
.תואיצמה ןחבמב דמוע וניא

דציכ ןיחבהל ידכ םיקוספה רחא תונקיידב בוקענ הבה
לכ אלל ה"בקהמ הנתמ לבקמ ומצע אוה רשאכ ,הנוי ביגמ
אוצמל הסנמ אוה ,הונינ תא אצוי הנויש ירחא .הקדצה
חמוצ ןויקיק ;סנ שחרתמ .(ה ד) תטהולה שמשהמ הסחמ
דציכ .(ו ד) לחוימה לצה תא איבמו ושארל לעמ עתפל
?הז סנ לע ביגהל ,רשויה תונורקע שיא ,הנוי ךירצ היה
!ונממ תונהילמ ענמיהלו ףקותב תוחמל בייח היה אוה
הניא ותילכת לכש ,הז סנמ תונהיל הנוי יאכז המ ךמס לע
?הנוי לש ותבוגת התיה המ לבא ?ותויחונ תא רפשל אלא
יאכז היה אלש ןויקיקה לע חמש הנויש ,ונל הלגמ בותכה
,דחוימב םח היה ריוואה גזמ .(ו ד) הלודג החמש ול
.תינחור הניחבמ שאוימו תיסיפ הניחבמ שושת היה הנויו
לגוד ובש , 'טלחומה רשויה' לש ןורקיעה ,הלא תובקעב
.דמעמ קיזחמ וניא ,ה"בקה םע ךכ לכ קבאנ וילעו הנוי
קר אוה םגש דומלל הנוי ליחתמ ,וז השלוחל ותעינכב
.םדו רשב

.ליחתהל דמוע ירקיעה ונויסינ הנוי לע ץחלה רבוג התע
הדימשמו םואתפ העיפומ תעלות .םיפסונ םיסנ ינש םישחרתמ
תיברש חור בושנל הליחתמ דבב דבו ,(ז ד) ןויקיקה תא
.(ח ד) הנוי לש ומויק יאנת תא דואמ השקמה ,הקיעמ
אלמ אוה ?וללה תושדחה תויוחתפתהה לע הנוי ביגמ דציכ
ןדבא בקעש בל םישל שי .(ט ד) ןויקיקה ןדבא לע םעז
הנהנ דוע לכ .הנוי לש רשויה רתוי דוע םסרוכ ,ןויקיקה
אלא הטס אל ןיידע ,יסינה ןויקיקהמ יביספ ןפואב הנוי
החומ הנוי רשאכ ,םלוא .םילענה ויתונורקעמ הלק היטס
עיגמ וניא רשא ןויקיקה ןדבא לע יביטקא ןפואב תוצרמנ
,אופא רורב .ויתונורקעל האלמ תושחכתה וז ירה ,ול
היה אל הנוי .ה"בקה וינפל ביצהש ןחבמב לשכנ הנוי יכ
עבק ומצע אוהש ,קדצה לש הדימה תומאב דומעל לגוסמ
.םירחאל

,תוליבקמב שומישה י"ע שגדומ הנוי לש ורשויב לחש ףחסה
ישנאל חלוס ה"בקה רשאכ .ך"נתב ץופנ השגדה יעצמא אוהש
תומל ול השרויש הנוי שקבמ ,םיערה םהישעמ לע הונינ
השרויש ה"בקהמ אוה שקבמ בוש ,דבא ןויקיקה רשאכו ,(ג ד)
עבונ תומל הנוי לש ונוצר ,הנושארל .(ח ד) תומל ול
ה"בקה החוד ,םירקמה ינשב .ונממ החקלנש תישיא תוחונמ
ותשירדש ינפמ ןושארה הרקמב ;(ט ד ;ד ד) הנוי תשירד תא
.תקדצומ הניא ותשירדש ינפמ ינש הרקמבו ;תיתואיצמ הניא
שומישה י"ע טלבומ הנוי לש תונולתה יתש ןיב דוגינה
:הנוי לש ויתונולתב ןה ,םירקמה ינשב םילימה ןתואב
ה"בקה לש ויתובוגתב ןהו ,(ח ד ;ג ד) "ייחמ יתומ בוט"
בותכה עיבצמ וז ךרדב .(ט ד ;ד ד) ?ךל הרח בטיהה"
יניינעל רשויו קדצ יניינעמ הנוי לש דחה רבעמה לע
ותויהב ,אוה םגש ,הנויל ה"בקה חיכומ ךכ .תישיא תוחונ
,טלחומה רשויהמ הייטס לש תורשפאמ יקנ וניא ,םדו רשב
םינפל םדאה םע ה"בקה לש וגהונ תא קידצמ הז רבדשו
.ןידה תרושמ


קדצה תא םימילשמ םימחר - ה"בקה לש ותשיפת

םייתסמ רפסה .השקה ןחבמב דמע אל הנוי .םלשנ חקלה
הנויל ריכזמ ה"בקה ;ירקיעה ןויערה לש תשדוחמ המעטהב
תוכז םש ול התייה אלש תורמל ,ןויקיקל קקותשה המכ דע
היה הליל ןבש ,ותלדג אלו וב תלמע אל רשא" :ושקבל
פ"עאש ,השגדהה הלוע ה"בקה ירבדמ .(י ד) "דבא הליל ןבו
אוה היה אל ,הונינ ישנא םע ןידה תא תוצמל שרד הנויש
היה אלש תורמל ןויקיקל ותקושת לע רבגתהל לגוסמ ומצע
שורדל הנוי לוכי ,ןכ םא ,דציכ .הז סנמ תונהיל יואר
הברה הב שי רשא" הלודגה ריעה לע םחרלמ ענמיהל ה"בקהמ
ולאמשל ונימי ןיב עדי אל רשא םדא ובר הרשע םיתשמ
?(אי ד)

ונוצר ןיבל ןויקיקהמ תונהיל הנוי לש ונוצר ןיב דוגינה
ינשב שומישה י"ע שגדומ הונינ ישנאל חולסל ה"בקה לש
.ןיטולחל הנוש תועמשמב ךא ('סוח') שרוש ותואב םירקמה
,ןויקיקה ןדבא לע ורעצ תא הנויל ריכזמ ה"בקה רשאכ
'סוח' שרושה .(י ד) ןויקיקה לע תסח התא" :רמוא אוה
:םינוש םיעינמ ינשמ עובנל םייושעה םימחר ותועמשמ
ןויקיקהו הנוי לש הרקמב ומכ ,תישיא תלעות ללגב וא
וא ,(כ המ תישארבב 'סוח' שרושה עיפומ וז תועמשמב)
הונינ ישנאו ה"בקה לש הרקמב ומכ ,םירחאל תלעות ללגב
רסמה .(ך"נתב 'סוח' שרושה לש החיכשה תועמשמה יהוז)
תודוסי םה 'ה ידסחו החילסה ,םימחרה :רורב ה"בקה לש
ישנאכ םיתוחנ םישנאל קר אל תושונאה לכל םיינויח
.הנויכ הלעמ ימרל םג אלא ,הונינ

רפסה עצמאב עיפומ ,רפסה םייתסמ ובש יזכרמה אשונה
,ה"בקה יפלכ הנוי לש תרוקיבב .דחוימב תניינעמ הרוצב
,הונינ ישנא לש םיערה םישעמה יפלכ יידמ ינחלס אוהש
'מש) השמ ןהב םישמתשמש םילימה ןתואב הנוי שמתשמ
חבשלו םמורל ידכ (זי ט) הימחנו (גי ב) לאוי ,(ו דל
."דסח ברו םייפא ךרא ,םוחרו ןונח לא התא" :ה"בקה תא
.הנלבוקו תרוקיב ירבדל הנוי לצא םיכפוה וללה חבשה ירבד
,רשויבו קדצב 'םגפ'כ םימחרה תא םיאור םניא םיאיבנה
.ןוכנה אוה ךפהה .הרירב תילב םהמע םילשהל שי רשא
,קדצה תגספכ םיאיבנה יניעב םיבשחנ תונחלסהו םימחרה
.תוירסומה לש ןוילעה יוטיבהו רשויה איש

םוקמ ושפת ,ה"בקה דגנכ הנוי לש תרוקיב תולמ ןתוא
.ה"בקהל חבשה תגספכ םיבר תורוד ךשמב וניתוליפתב דבכנ
.םירופיכה םוי תוליפתב ףרה אלל תורכזומ ולא תודימ
החגשהה לש תודוסיה דחאש ,אוה תודהיב בושח ןורקיע
רפסש ,הרקמ ןכ םא הז ןיא .החילסהו הבושתה םה הנוילעה
םוי לש ואישב רוביצב ארקנ תויהל רחבנ ותומלשב הנוי
.םירופיכה

'פורפ י"ע אובמו ףיקמ שוריפ בתכנ הנוי רפס לע *
םילשורי-א"ת ,"לארשיל ארקמ" הרדסב ,ןומיס לאירוא
.ב"נשת