ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

205 רפסמ

ח"נשת ,רופיכ םוי

רופיכ םוי יאצומב רנה לע הלדבה

תימע ןרהא רמ

דומלתל הקלחמהםימעפל םיעמשנ ,תסנכה תיבב םירופיכה םוי תליפת םות םע
ןוידה .םירופיכה םוי יאצומ לש הלדבהה יפוא ןיינעב םינויד
.רופיכ םוי יאצומב רנה לע לידבהל דציכ ,הלאשב דקמתמ
םוי יאצומב לידבהל שיש ,םיעבוק םיקסופה לש םבור בור
התייהש שא ושוריפ תבשש רוא [1]."תבשש רוא" לע קר םירופיכה
ךשמב הרבע תכאלמל הב ושמתשה אלו ,רופיכ םוי ברעב תמייק
.הלוח וא תדלוי ךרוצל םויה ךשמב רתיהב הקלדוהש וא ,םויה
ריבסהל ףא הסננו וז תניינעמ הכלהל ידומלתה עקרב ןודנ
.וז הכלה בקע רקיעב תורודה ךשמב חתפתה ,ונתעדלש ,גהנמ

ךרבמ התבכ אלש פ"עא תיששע" :ונש (אל ה) תוכרב אתפסותב
יאצומב הילע םילידבמש שאל תסחייתמ וז הכלה [2]."הילע
,הלוכ תבשה ךשמב תקלוד איהש ,תיששעה לש הדוחיי .תבש
יאצומב הילע ךרבל יאשר םדאה ןכ יפ לע ףא אתפסותה יפלו
רנ לע אבוכיעל ודיפקה אל דומלתה תפוקתבש ןיוצי) תבש
"התבכ אלש יפ לע ףא" ןושלה .(רתוי וא תוליתפ יתש ןב
תפוקתבש הדבועה ןמ תעבונה ,תמיוסמ תוגייתסה לע עיבצמ
;תבש יאצומב בוש שאה תא קילדהל ךרוצ כ"דב היה םיאנתה
קולד רנ רומשל םייפסכ םיעצמא ויה אל םיברלש ,חינהל ריבס
שאה תא תיצהל םיבייח ויה ךכמ האצותכו .תבשה לכ ךשמב
ןושלב תארקנ וז שא :םינבאהו םיצעה ןמ בר ץמאמב הלדבהל
תישארבב [3]."םינבאה ןמו םיצעה ןמ אצויה שא" :תורוקמה
.ןושארה םדא ימיל ,הרוחא הזה בצמה תא ךילשמה שרדמ אצמנ הבר
,הנושארה תבש יאצומב המחה העקשש האר ןושארה םדא רשאכש רפוסמ
שרדמה .(אי טלק 'הת) "ינפושי ךשח ךא" :ומצעל בשחו ארייתנ
הז ןשיקהו םיפער ינש ול ןמיז ?ה"בקה ול השע המ" :רפסמ
התצהה תלועפש ןאכמ [4].'וכו "הילע ךריבו רואה תאציו הזל
הפדעה שיו ,הנושארה תבש יאצומ לע הרזח איה תבש יאצומב
.םינבאה ןמו םיצעה ןמ שאה תא איצוהל תבש יאצומב תשרופמ
ויפלו ,וילאמ ןבומ וניאש רבד ונל תשדחמ אתפסותב הכלהה
בייח וניא ,הלוכ תבשה ךשמב קלודש רנ ותיבב קיזחמש ימ
אלא ,םינבאה ןמו םיצעה ןמ תבש יאצומב שאה תא קילדהל
.תבשה ךשמב ותיבב הקולד התייהש שאב שמתשהל יאשר

וראשנש ,תבש תורנ וקיזחהש םישנאה וברתה ןמזה תצורמבש הארנ
העיפומ (א"ע גנ) תוכרב ילבבב איגוסב .תבשה תאצל דע םיקולד
תיששע" :תוגייתסה אלב ךא ,אתפסותב ונדמלש הכלה התוא
ןיאיבמ תבש יאצומל ,ולוכ םויה לכ תכלוהו תקלוד התיהש
רוא" :תרחא אתיירבו [5];"וילע ןיכרבמו הלדבהל רוא הנממ
הארנ [6]."וילע ןיכרבמ ןיא תבש אלשו ,וילע ןיכרבמ תבשש
קיזחהל םישנא לש תרבוגו תכלוה המגמ תופקשמ ולא תוכלהש
תועש עבראו םירשע ךשמב וקלדש תבשל םידחוימ תורנ םתיבב
םיצעה ןמ שא איצוהל ךרוצ םהל היה אל הלא םישנא .רתויו
לש תורשפאכ הליחתהש ,הטיש ךכו .תבש יאצומב םינבאה ןמו
םיאצממ .תחוורה הטישה תויהל ןמזה ךשמב הכפה ,"דבעידב"
ילכמ תבש תורנ ואצמנ :וז הדבוע םירשאמ םייגולואיכרא
לודגה רנה לע .הצוע-רפכב הנורחאלו [7],ןורבח ירהב סרח
[8]."תבש" הלימה םג הבותכ הצוע רפכב הלגתנש

ןיא תיאנתה תורפסב .תבש יאצומב רנה תכרבל עגונב הז לכ
ןויד .רופיכ םוי יאצומב שאה לע הכרב לע ןויד םיאצומ ונא
דומצ .תיארומאה תורפסב קר אצמנ וז הכרבל רשקב שממ לש
תקולחמ היוצמ ,ןושארה םדא לע ליעל ונאבהש שרדמ ותואל
[ןושארה םדא ללגב רמולכ] ךכיפל רמא לאומש" :םיארומא
אנוה בר .התיירב תליחת איהש תותבש יאצומב שאה לע ןיכרבמ
םירופיכה םוי יאצומב ףא - ןנחוי יבר םשב והבא יבר םשב
,וניבה ילבבב [9]."םויה ותוא לכ רואה תבש רבכש ,הילע ךרבמ
,רופיכ םוי יאצומב שאה לע הכרב לוכו לוכמ ללוש לאומשש
יבר יפל ,תאז תמועל .תבש יאצומב התיירב תליחתש םושמ
תבש" ירהש ,רופיכ םוי יאצומב ףא שאה לע ךרבל בייח ןנחוי
תייגוסב ףא ויוטיב תא אצומ הז קומינ ."םויה ותוא לכ רואה
:ןניסרג א"ע דנ םיחספ ילבבב .ןנחוי 'ר ירבדב אל ךא ,ילבבה
,וילע ןיכרבמ םינבאה ןמו םיצעה ןמ אצויה רוא :אדח ינת"
,תותבש יאצומב ןאכ ,אישק אל .וילע ןיכרבמ ןיא :ךדיא אינתו
םירופיכה םוי יאצומב :רמוא הווה ."םירופכה םוי יאצומב ןאכ
ונא יכ ,םינבאה ןמו םיצעה ןמ תאצויה שאה לע ךרבל רוסא
ןמו םיצעה ןמ התע אצויה ,רואהו ,"תבשש רוא"ל םיקוקז
תפוקת זאמ םיקסופה לע תלבוקמ וז השיג .תבש אל ,םינבאה
,םירופכה םוי" :הכלהה תא ןואג יאנורטנ בר םכסמ ךכ .םינואגה
רוסאש ינפמ ,רואה לע ןיכרבמ ,לוחב תויהל לחש יפ לע ףא
,תבשמ םירופכה םוי הנושמ והימ ...םירופכה םויב הב שמתשהל
,םינבאה ןמו םיצעה ןמ אצויה רואה לע ןיכרבמ תבש יאצומבד
יאמו - תבשש רוא לע אלא ןיכרבמ ןיא םירופכה םוי יאצומבו
[10]."הדובע תכאלממ תבשש ,תבש

תורודה ךשמב וחתפתהש םיגהנמ לע עיפשה "תבשש רוא"ב ךרוצה
בר ,גיהנמה רפס לעב .םירופיכה םויב תורנ תקלדהל רשקב
רנ קילדהל םעה גהנמ ראתמ [11],יחריה ןתנ יברב םהרבא
:בתוכ אוה ךכו .הלדבה ךרוצל רופיכ םוי ברעב דחוימ ןפואב
'מוא ,םירופכה ברעב רנה תא קילדהל לארשי לכ גהנמ הזו"
רפס לעב ,דועו תאז [12]."תבשש רוא ןניעבד םושמ םלועה
לוכי םדאה ויפל ,ילבבב רחא רוקמל הז גהנמ רשקמ גיהנמה
.רופיכ םוי ברעב רנה תקלדה ידי לע האבה הנשב ולרוג תולגל
ול קילדמ ,הפי הלוע ותנש םא עדיל הצורה" :גיהנמה יפל
הלוע ותנש םא האריו [13],[רופיכה םויל ותנווכ] ה"רב רנ
,רופכה לילב תורינה תא קילדהל ךמס יל שי ןאכימ ,הפי
רורב ךא ,ןאכ רציק גיהנמה .(גסש 'מע ,םש) "יחריה ן"בא
ותרמימ) ב"ע ה תותירכ ילבבב איגוסב ימא 'ר ירבדל ותנווכש
:(א"ע בי תוירוה ילבבב םג תאבומ

[תעדל הצורש ימ=] עדיל יעבד ןאמ יאה' :ימא יבר רמא
................
היחי אוה םא ,ותנש ךשמנ םא=] אל יא אתש אכשמ יא
................
ןיבד ןימוי הרשע ןילהב אגרש יתיימ ,[אל וא ,וז הנש
................
םימי הרשע ולאב רנ איבמ] ירופיכד אמויל אתש שיר
................
אלד אתיבב ילתינו ,[םירופיכה םויו הנשה שאר ןיבש
................
יא ,[חור וב תבשונ אלש תיבב הלתיו=] אקיז בישנ
................
עדי ,ורוא ךשמנ םא] היתש קיסמד עדינ ,הירוהנ ךישמ
................
.[ותנש איצומ אוהש
................

קילדהל םעה גהנמ תא םיקזחמ ימא 'ר ירבד ,גיהנמה יפל
הצוחנ רנה תקלדה ימא 'ר יפל ירהש ,םירופיכה םויב רנ
םוקמ לכמ .םירופיכה םויו הנשה שאר ןיבש הפוקתב אקווד
.אמלעב ןמיס אלא וניא גיהנמה רפס יפל ףא הז רשק

ימא 'ר ירבד לע ,לארשי תורוד ,ורפסב עיבצמ יזנכשא המלש
ןב לכ ויפל ,זנכשאב קיתעה גהנמל רוקמכ תותירכ ילבבב
רופיכ םוי ברעב הבע רנ קילדמ (תיב לעב לכ תוחפל וא) רכז
יד" שידיאב וא "םייח רנ" הנוכמה ותיבב וא תסנכה תיבב
ךרוצל הז רנב שמתשמ רופיכ םוי יאצומבו ,"טכיל עגידעבעל
ירבדב אצמנ יזנכשא גהנמ ותוא לש ףלאמ רואית [14].הלדבה
לאיחי 'ר ,(ש"ארה לש ויבא) ובס תריטפ לע רשא ןב הדוהי 'ר
רמולכ] יברעמ רנ הבכ םירופכה םוי םויה יהיו" :רשא רב
ינקז לש ,[תסנכה תיבב רופיכ םוי ברע קילדה אוהש רנה
ןב לכ רובעבש זנכשא גהנמ ןכ יכ ,נ"כהבב ול היהש ל"ז
וב שיש ,כ"הויע נ"כהבב הועש לש רנ וליבשב ןיקילדמ רכז
רטפנ תוכוס לש דעומה לוחבו .הלילו םוי קילדהל רועיש
בר ןמז ךשמנ "םייח רנ" קילדהל גהנמה [15]."ל"ז ינקז
ףאו םיבר םירפסב הז גהנמל יוטיב םיאצומ ונאו ,זנכשאב
לכש ןיגהונ" :דירפצנאג המלש ברה לש ךורע ןחלוש רוציקב
השמ דרי םירופכה-םויבש ינפמ ,ותיבל רנ השוע תיב-לעב
דחא רנ השוע דועו .רנ תארקנ הרותהו ,תויינשה תוחולה םע
קילדהל ןיגהונו .םהילע רפכל ,ותמש ומאו ויבא תומשנ ליבשב
[16]."וילע לידביו ,הלדבה-תעש דע קולדיש ,ותיבב דחא
ילבבב ימא יבר ירבד םושמ רנה תא ןיקילדמ ןיא ,ותעדל ךא
תירקיעהו תירוקמה הביסה .(ותנש איצוי םא קודבל ידכ) תותירכ
היינשה םעפב הנתינש הרותה דובכל ותעדל איה רנה תקלדהל
.תורוקמב רכזומ וניא הז םעט ךא .םירופיכה םויב

ירבדמ וניא רופיכ םוי ברעב הבע רנ תקלדהל ירוקמה םעטה
רנה תקלדהל ןמזה וירבד יפל ירהש ,תותירכ ילבבב ימא 'ר
אלו ,"ירופיכד אמויל אתש שיר ןיבד ןימוי הרשע"ב אוה
אל עודמ ,גהנמל רוקמה םה וירבד םאו ;ומצע רופיכ םויב
,יל הארנ [17]?הבושת ימי תרשע ךשמב רנ קילדהל גהנמ היה
רחאל קר ,רופיכה םוי רנ תייגוסל ימא 'ר ירבד תא ורשקש
םעטה .לארשי םעב בטיה שרשומ היה הבע רנ קילדהל גהנמהש
השירדב יוצמ רופיכ םוי ברעב הבע רנ קילדהל וגהנש ירוקמה
רוקמה ."תבשש רנ" לע רופיכ םוי יאצומב ךרבל םיקסופה לש
,א"ע דנ םיחספ ילבבב אוה ,ליעל וניארש יפכ ,וז הקיספל
םוי יאצומב ךרבל שיש ,רורב ןפואב אצוי וז איגוסמ ירהש
,רופיכ םויב קר ץוחנ היה הזכש רנ .תבשש רנ לע קר םירופיכה
(יוצר ףא ,המודקה הכלהה יפלו) רתומ תבש יאצומב ירהש
ךירצ רופיכ םויב ךא ,םינבאה ןמו םיצעה ןמ שאה תא קילדהל
.תבשש רנ

רוקמל תפסונ החכוה שמשל םילוכי ליעל ונאבהש גיהנמה ירבד
םוי ברע רנה תקלדהב ךרוצה תא קזחל הסינ גיהנמה .גהנמה
ירבדש רורב .תבשש רנ רופיכ םוי יאצומב היהיש ידכ רופיכ
תמאבו .הז גהנמל הביס אלו ,אתכמסא םה ותניחבמ ימא 'ר
ריבסהל שרדמה ןמ רחא קומינ ימא 'ר ירבדל םידקמ גיהנמה לעב
וחקיו' ,שרדמב הפי םעט גהנמל יתאצמ ינאו" :גהנמה תא
רואל יכו' :ה"בקה 'מא [18],(כ זכ 'מש) 'ךז תיז ןמש ךילא
רבדמב לארשי וכלהש הנש 'יעברא לכ אלהו ,ךירצ ינא םכלש
,רנל הלושמה 'כיתושפנ רומשל אלא ,ירואל אלא וכלה אל
שרדמ יפ לע [19].(זכ כ ילשמ) "'םדא תמשנ םיקלא רנ' 'נש
ונרובע תרוכזתו ןמיס אוה רופיכ םויב םייח רנ תקלדה הז
הנמטוהש הרוהטה המשנה ,םימשה ןמ ונל הנתינש הנתמה לע רומשל
.ונתיאמ דחאו דחא לכב:תורעה

העד שי ךא .
"תבשש רוא"ב שמתשהל הבוח שי הליחתכלש ,םיקלוח ןיא .1
אוה וז העדל יתאצמש רתויב םודקה רוקמה .וילע רתוול רשפא דבעידבש
העדה םש ,(ג"יה האמה ,אפורה םהרבא 'רב היקדצ 'רל) טקלה ילבש רפסב
ןמו םיצעה ןמ אצויה רואה לע ןיכרבמ ןיאו
" :ןואג יאדוהי ברל תסחוימ
םיצעה ןמ אצויה אלא רחא רוא ול ןיא םאו
,תבשש רואה לע אלא םינבאה
יאדוהי ברל יתאצמ ךכ ,רתומ הינש רוסא הנושאר הקלדה ,םינבאה ןמו
,יולב 'דהמ) תורואמה רפסב םג תאבומ וז העד .(בכש ןמיס)
"ל"ז ןואג
'דהמ) וב לכבו (טק 'מע ,תוכרב םינושאר יזנג) םתכמה רפסב ,(חנק 'מע
"םירמוא שי" רותב וז העד איבה ףא ךורע ןחלושה .(הכש 'מע ,םהרבא 'ד
דציכ ירהש ,ההומת וז הטיש תמאבו .(ד ףיעס ,דכרת ןמיס ,םייח חרוא)
ךירצ אלא ?
"התבש" םינבאו םיצעמ האציש שאמ תקלדומה שאש ,ריבסהל ןתינ
שמתשהל רתומ התעש ,שודיחה לע איה הכרבה תביס וז הטיש יפלש ,רמול
.הכאלמ ךרוצל שאב
.31 'מע
,ןמרביל 'דהמ .2
תוינומדק ,סיורק 'ש האר ,דומלתהו הנשמה תפוקתב התצה תלועפ לע .3
.119-118 'מע ,'א קלח ,'ב ךרכ ,ט"פרת ביבא-לת ,דומלתה
(90-89 'מע קבלא-רודאית 'דהמ) אי השרפ הבר תישארבב עיפומ הז שרדמ .4
שרדמ ףסונבו .(996 'מע) בפ השרפב םייונישבו ,(103 'מע) בי השרפבו
.(ב
"ע בי) תוכרב ימלשורי דומלתב אבומ הז
,(צ תוא ,280 'מע םירפוס יקודקד האר) הצנריפ י
"כב חסונה אוה ךכ .5
שי ןאכו .
"הלדבהל רוא הנממ ןיאיבמ" םילימה ילב אנליוו סופדב ךא
ךרבל רשפאש עמשמ
,ולא םילימ םיסרוג ונא ןיא םא ;הכלהל הנימ אקפנ
ריבעהל בייח אמש
,ולא םילימ םיסרוג ונא םא וליאו ,אדירג רנ ותוא לע
ןחלושב א
"מרה תרעה האר) םהינש לע וא וילע ךרבלו רחא רנל שאה תא
.(ה ףיעס ,דכרת ןמיס ,ךורע
"ע ףוס בנ תוכרב ילבב .6
.80 'מע ,(ל
"שת) ו תוקיתע ,ןמסוז 'ו האר .7
.ךליאו 57 'מע ,(ו
"נשת) טכ תוקיתע ,ינרוג-םולשבא 'דו לשא 'ח האר .8
.(ב
"ע בי) תוכרב ימלשוריב חסונה אוה ךכ .9
.315-314 'מע ,ידורב 'דהמ .10
.סנבורפ ,ב"יה האמה לש היינשה תיצחמה .11
.בסש 'מע ,לאפר 'דהמ .12
,רציבוטפא 'דהמ) זמקת ןמיס ףוס ה"יבאר רפסבו ,א מ 'זחי האר .13
.(דס 'מע ,םילשורי ןוכמ 'דהמ) יכדרמבו (248 'מע
,לארשי יגהנמ האר ,הנקסמ התואל רברפש לאינד 'פורפ עיגה הנורחאל .14
.אמק 'מע ,(ד"נשת םילשורי) 'ג ךרכ
.200 'מע ,'א ךרכ ,אנהכ 'א 'דהמ ,הלבקה רפס המלשה .15
.ז ףיעס אלק ןמיס ,ךורע ןחלוש רוציק .16
תורנ תיישעב וקסע םישנה ירהש ,וז הלאשל ףא רבסה שי םיגהנמה יפל .17
,לארשיב תורוד ,יזנכשא לצא רואית האר .הבושת ימי תרשעב ולא תודחוימ
.323 'מע ,ז"משת ,ביבא-לת
הדוהי 'רש ןיינעמו ."דימת רנ תלעהל רואמל תיתכ" :קוספה ךשמהו .18
.םגד ותוא יפ לע "יברעמ רנ" :הז רנ הניכ רשא ןב
.(98 'מע ,דכ ,רבוב 'דהמ) רומא אמוחנת האר .19עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה