ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

255 רפסמ

ט"נשת ,רופיכ םויו ךליו תשרפ

םירופיכה םוי יאצומב רפוש תעיקת ירחא 'הוקתה' תריש גהנמ

דנרא ןרהא ר"ד

לתפנ ש"ע דומלתל הקלחמה
ןוגכ) ביבא לת ןופצב תויסנכ יתב המכב היה גהנמ
ןונמה תא רישל תומוקמ דועבו ('יבצ תראפת' תסנכה תיב
.הליענ תליפת ירחא םירופיכה םוי יאצומב 'הוקתה'
גהנמ-אל גהנמה הארו..." [1]:ןדס בד בתוכ לשמל ךכ
תרישב רופיכה םוי תולפת םייסל ,ךליאו ךליא טשפש
."'הווקתה'

םירופיכה םוי תליפת םויסלו 'הוקתה' תרישל הל המ
ובש גח ,תואמצעה םויב וליפא ירהו ?תויסנכ יתבב
תמחמ) ןונמהה רדח אל ,הנידמה לש הילמס םירקדזמ
[2]!ותניגנמ קר אלא ,תסנכה יתבל (ורבחמ תוישיאו וינכת
.רבדב הרעשה עיצנ ןלהל -

םירופיכה םוי יאצומב רפושב עוקתל אוה ןימוי קיתע גהנמ
טדנמה ימיב יכ ,רבדה עודי [3].הליענ תליפת רחא
יברעמה לתוכה דיל םיללפתמה םידוהיל וריתה אל יטירבה
לתוכה תבחרל איבהל וריתה אלש םשכ [4],הז גהנמ גוהנל
םייטירב םירטושו םילייח .תוציחמ וא תואסיכ ,םילספס
ועקתי לבל הליענ תליפת ףוס תארקל רמשמה לע ודמע
,המרע יכרדב רפוש וחירבה םידוהיה םיללפתמה .רפושב
םילייחה והיזש העשב [5].עוקתל וחילצה ללכ ךרדבו
קחצי םהרבא ברה .רסאמל דימ ותוא וליבוה ,עקותה תא
םוי ברעב) בתכ ,לארשיל ישארה ברה זא היהש ,קוק
ןהו'ג ,ישילשה יטירבה ביצנל בתכמ (ץ"רת םירופיכ
ירה ;רפושה תעיקת תובישח תא ריבסה ובו ,רולסנא'צ
[6]:וירבד תצקמ

םויה לש הליענה תליפת רמג םע רפוש תעיקת לש הלועפה
העיגפה .םויה תשודק תא םתוחה יתד למס איה שודקה
םיגהנמהו תולפתה רדס לכב העיגפ ןכ לע איה הז גהנמב
יא לארשימ םדא לכו ,םתומילשבו הזה שודקה םויה לש
ויתושגרל השק ןובלע וזכ הריזגב תוארל אלש ול רשפא
.ולש ןופצמהו תדה שפוחב העיגפו םייתדה

יאצומב העיקת לש גהנמה םויק תובישחל רבעמ םלואו
םייוגה יניעל יברעמה לתוכב העיקתב היה םירופיכה םוי
ירוטדנמה ןוטלשל םידוהיה תעינכ-יא לש למס םושמ םיניועה
שדוקמה םוקמבו םילשוריב םימלסומה םיברעה תולפשהלו
,וז העיקת עצבל ךכ לכ ולדתשה ךכ םושמ .םידוהיל
ליעפהו םיעקותה ןושאר .אלכל הניגב חלשיהל ומיכסה ףאו
ברה היה לתוכב תועיקתה ןיינעב םינשה ןתואב רתויב
יאצומב .ל"צאה לש תיצראה הדקפמה רבח ,לגס יבצ השמ
דימו ,רפושב לגס ברה עקת א"צרת תנשב םירופיכה םוי
תודוה ררחוש תועש רפסמ רובעכ ."הלשיק"ב רצעמל חקלנ
דוע לכ ומוצ תא קיספי אלש ,קוק ה"יארה לש ותעדוהל
תובישח המ לגס צ"מר ראיב םימיל .עקותה ררחושי אל
[7]:תועיקתב אצמ

יתשגרה... ?לארשי תלואג תא תלמסמה ,העיקתה לע רתוול רשפא םאה
לארשי םע םאשו ,לארשי םע לכ תא גציימ ןאכ םיללפתמה ץמוקש
התייה תאזה העיקתה ...םירזל ךכב ענכיי אוה ,רפושב עקתי אל
רורחשל וניכזש דע ,הכלהו הטשפתהש המחלמהו דרמה ,ירמה תותואמ
.ילגנאה שבוכה ידימ לארשי ץרא

סוניכ היה ,ז"כשת ןוויסב לתוכהו םילשורי רורחש רחאל
[8].םוקמה ותואב רפושב ועקת םינשה ךרואלש הלא לכ לש

ברכ שמיש (1948-1894) ןייטשנרוא רודגיבא קחצי ברה
הלעה אוה וז הפוקתב .ח"שת-ץ"רת םינשב יברעמה לתוכה
םוי ידמ םיתעל ,לתוכב ועריאש םיעוריאה תא בתכה לע
וספדנ ויתומישר .םיגחבו תותבשב ךרוא רתיבו ,ומויב
,סרכ בע רפסב רוא-ןבא לאומש ונב ידי לע ותומ רחא
םירואיתב .(ח"כשת םילשורי) 'יברעמה לתוכה ןמוי'
תעיקת לע םג רבחמה רפסמ םירופיכה םוי יאצומ לש
םיתעל רכזנ םישולשה תונשמ וירואיתבו ,לתוכב רפושה
א"שת תנשב .(ח"צרת-ו ו"צרת ,ד"צרת םינשב) רפושה
עקת אל שיאו" :תולודג תויתואב (194 'מע) בתוכ אוה
עקתו ףפוכתה םירוחבה דחא" :ףיסומו ,"רפושב הנשה
."ןוצר יעבש ויה הרטשמהו םיללפתמה להק .דיה ...ךותמ

(ש"ת תנשמ לחה) םיעבראה תונש ירואיתמ המכב הנהו
וגהנש ,תורענו םירענ תורובח ויה יכ ,לתוכה בר בתוכ
תעיקת תא עומשל ידכ לתוכל הליענ תליפת תארקל אובל
וגהנ םה ,תועיקתה תא ועמשש רחא דימ .הפוסבש רפושה
תלואג לע םיפסונ םיירבע םירישו 'הוקתה' תא רישל
רפושה תעיקת רחא יכ ,לתוכה בר בתוכ לשמל ךכ .ץראה
וליחתה תורוחבהו םירוחבה" ,(344 'מע) ה"שת תנשב
,תיברע וללפתה ...םירחא םירישו "הוקתה" תא רישל
הנידמ' :הרישב …לתוכה תבחרמ ואצי תורוחבהו םירוחבהו
תנשב תועיקתה רחאלו ."םיריש דועו 'םוקת םוק תידוהי
לומ םיפכ תאיחמב רעונה ץרפתה" ,(388 'מע) ו"שת
םיינוליח םירישו "הוקתה" תא רישל וליחתהו הרטשמה
."תיברע תליפתל ועירפהש םירחא

ויה הלא תורובח יכ ,הלוע ןייטשנרוא ברה ירואיתמ
[9].הרומחכ הלק תווצמו הרות ירמוש םניאש םידוהי לש
לש ,םוקמב הררשש הריוואל ךשמהכ הלא םיריש ורש םה
תעיקתב ואר םה :רמולכ .ביבסמש םייוגל העינכ-יא
תורח תלמסמה העיקת רמולכ ,הבש ילמסה דצה תא רפושה
תויהל"=) 'הוקתה' תא רישל יעבט רבדכ ואר ןכלו ,תימואל
,םיימואל םירישו ("םילשוריו ןויצ ץרא ונצראב ישפח םע
.יברעמה לתוכה היה עוריאה םוקמש י"פעא

.יקסניול בוט-םוי ר"דה אוה הז דמעמ ראיתש ףסונ םדא
ףא .ח"שת תנשב לתוכה דיל הליענ תליפת ללפתה אוה
םפא לע התשענש ,רפושה תעיקת רחאל יכ ,בתוכ אוה
לש תניוזמ הגולפו םישומח םיטירב םירטוש לש םתמחו
[10],יברעה ןויגלה

.היונבה םילשוריב האבה הנשל :ארקו תושגרתהב ץפק להקה
ביבסמש תואטמיסבו ...הווקתה תרישב וצרפ רעונה ןמ המכ
ילבו תופיכב ,תוריעצו םיריעצ תואמ ולהקתה לתוכל
ךלמ דוד :תוצילעב הריש ךות 'הרוה' ודקרו ,תופיכ
!םייקו יח -יח לארשי

'הוקתה' רישל םיריעצה לש הז גהנמ יכ ,אופא םירעשמ ונא
םינשב םירופיכה םוי יאצומב לתוכב העיקתה רחאל דימ
יתב רפסמב רתוי רחואמ טשפתה ,הנידמה תמקהל םדוקש
,םלואו .לתוכב זא וחכנש ,םישנא ידי לע לארשיב תויסנכ
רישל םויה דע םיגהונו וגהנ תומוקמה בורב ,עודיכ
[11]."היונבה םילשוריב האבה הנשל" קיתעה טפשמה תא
יגהנמל תואמצעה םוי ליל יגהנמ ןיב הלבקה אופא הנשי
האבה הנשל" תריש ,רפושב העיקת :םירופיכה םוי יאצומ
ךא ;תימואל היחת למסל 'הוקתה'ו "היונבה םילשוריב
תסנכה תיבל הרדח תואמצעה םויבש דועב ,יופצל דוגינב
ףא ורדח םירופיכה םויבש ירה ,ןונמהה תניגנמ קר
.ויתולימ

:תורעה

תכירעב) עדמ חרואב ,'"איכלמ ךלמ אכלמ אוה תנא"' ,ןדס 'ד .1
"הוקתה"' ,ןוסנזור 'י םג האר .550 'מע ,ו"משת דול ,(יכאלמ 'צ
,ןמרמיצ 'ע ;7 'מע ,ה"נשת רייא ג ,הפוצה ,'"םייפלא"ה תונשב
רמ יל רפיס .8 'מע ,ה"נשת זומת ו ,הפוצה ,'"הוקתה" לע דוע'
,םילשוריב לודגה תסנכה תיבב םויכ הז גהנמ גהונ ןיידע יכ ,ףירח יגח
."היונבה םילשוריב האבה הנשל" תרישל ךומסב
,ח"נשת םילשורי ,תואמצעה םויל רקחמ יקרפ ,דנרא 'א האר .2
.45-41 'מע
לת - םילשורי ,םיארונ םימי ,ןונגע י"ש לצא תורוקמה האר .3
.בעש-טסש 'מע ,ג"לשת ביבא
תוא העיקתב שיש ששחמ היה םידוהי לע רפושב העיקת רוסיא .4
,דומלתהו הנשמה תפוקתב לארשי ידעומ ,ירובת 'י הארו .יאבצ
.248 'מע ,ה"נשת םילשורי
הנטק הדלי לש הלמשב רפושה תא ונימטה תחא םעפ יכ יתעמש .5
הענומל שקיב םיללפתמה דחא .םירבגה תרזעל םישנה תרזעמ הוחלשו
ותוא הטבצ הדליה .םישנה תרזעל הריזחהלו םירבגה תרזעל סנכיהלמ
.יתלמשב רפושה :ול השחל ךכ ךותבו
,ח"כשת םילשורי ,יברעמה לתוכה ןמוי ,ןיטשנרוא א"יר ךותמ .6
.461 'מע
תובישחה לע .93-92 'מע ,ו"משת םילשורי ,רודו רוד ,לגס צ"מר .7
,םלוע דוסי קידצ ,זר 'ש האר לתוכב תועיקתל ןיול הירא 'ר סחייש
.364 'מע ,ו"נשת םילשורי
.192-190 'מע ,םש ,לגס צ"מר .8
צ"מר ךא ,תועיקתה לע רבד לתוכה בר בתכ אל א"צרת תנשב ,בגא .9
שקיבו ןיטשנרוא ברל הנש התואב הנפ אוהש ,בתוכ (92 'מעב) לגס
.רפושה םוקמל ויניעב ול זמר הלהו ,רפוש ונממ
זק ,םיינחמ ,'יברעמה לתוכה דיל תוגהנמ' ,יקסניול ט"וי .10
.מ-טל 'מע ,(ו"כשת)
:ךותב ,'םלשוריב האבה הנשל' ,דלוהטוג ז"ר האר הז טפשמ לע .11
'מע ,ם"שת םילשורי ,(ותבס ח"רו הקיוש 'י תכירעב) ןרהא תחנמ
.261-223