ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

רפסמ ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

412 רפסמ

ב"סשת , רופיכ םוי

?ןיינמ לארשיל הגאד

זועמ רב הנוי

ך"נתל הקלחמההדירטמ ודיקפתמ הנוי תחירב תדיח .הנוי רפס תא הרטפהב םיארוק ונא רופיכ םוי לש החנמב
.הז רמאמב ןודנ הבש ךרדב התוא ורתפש ,םיאנתה תא םג םללכבו ,רופיסה יארוק לכ תא
:רמאנ (םירצמ ץראב ה"ד ,א השרפ ,אחספד 'סמ ,אב) לאעמשי יברד אתליכמב

''ה ינפלמ השישרת חורבל הנוי םקיו' :רמאנש ,ץראל הצוחב תילגנ הניכשה ןיאש עדת
קסא םא' 'וגו 'ךחורמ ךלא הנא' :רמאנ רבכ אלהו ,חרוב אוה 'ה ינפלמ יכו .(ב ,א הנוי)
;(י - ז ,טלק 'הת) 'וגו 'ינחנת ךדי םש םג' ,'וגו 'רחש יפנכ אשא' ,'וגו 'התא םש םימש
תופוצ 'ה יניע םוקמ לכב' :ביתכו ;(י ,ד 'כז) 'ץראה לכב םיטטושמ המה 'ה יניע' :ביתכו
,'וגו 'למרכה שארב ואבחי םא' ,'וגו 'לואשב ורתחי םא' ;(ג ,וט ילשמ) 'םיבוטו םיער
,דל בויא) 'וגו 'תומלצ ןיאו ךשח ןיא' :רמואו ;(ד - ב ,ט סומע) 'וגו 'יבשב וכלי םא'
יבורק םייוגהש ;תילגנ הניכשה ןיאש םוקמ ,ץראל הצוחב יל ךלא :הנוי רמא אלא .(בכ
תיבל יל ךלא :רמא ,וברמ חרבש ןהכ דבעל לשמ .לארשי תא בייחל אלש ,ןה הבושת
רמא ךכ .ךב אצויכ תוינכ יל שי :ובר ול רמא ;ירחא אבל לוכי יבר ןיאש םוקמ ,תורבקה
,ןה הבושת יבורק םייוגהש ;תילגנ הניכשה ןיאש םוקמ ,ץראל הצוחל יל ךלא :הנוי
:רמאנש ,ךב אצויכ ןיחולש יל שי :אוה ךורב שודקה ול רמא ;לארשי תא בייחל אלש
.(ד ,א הנוי) 'םיה לא הלודג חור ליטה 'הו'

רשפאש איבנ תעד לע הלעי םאה - הנושארה :השרדה לעב תא תודירטמ תויזכרמ תויעב יתש
האלמ ץראה לכש איה הנושארה הלאשל ותבושת .החירבה םעט - היינשהו ?'ה ינפמ חורבל
תינתומ איהש םושמ ,ל-אה תולגתה ינפמ חורבל רשפא ךא ,חורבל ןיא ,ןבומכ ,וינפמו ,'ה דובכ
.לארשי לש םמולשו םתבוט תשירד איה החירבה תביסש :היינשה הלאשל ותבושת .םוקמב
תורשפאל רשאב ,הנוי לש תיגולואיתה ותסיפת לע ןגהל השרדה לעב האר המ ינפמ ןיבהל לק
המ ןיבהל השק ךא ,ומע בהואכ לארשימ איבנ ראתל ןוצרה תא ןיבהל םג לק ;'ה ינפלמ חורבל
העשב ,לארשי לע הירוגינס לש תאז תונשרפ ול רשפא רשא ,הנוי רפסב שרדמה לעב האר
םירחא םיטרפ אצמי אל ,ופי איה ןכיה עדוי וניא ארוקה םאו ,רופיסב ללכ םירכזנ םניא לארשיש
.םיאיבנה הב ואלימש דבכנה דיקפתלו ולש תדחוימה הירוטסיהל ,לארשי םעל רשק ולגיש
ףא ,ןשרדה-אנתה תדמע תא םירשפאמה הנוי רופיסב תודוסי שי ןכא יכ ,הארנ הז רמאמב
.לילכ התוא םיקידצמ םניא ילואש
,םיעצמא המכ טקונ אוה ותנגה םשלו ,הנוי דובכ לע סח בותכהש ,הארמ רופיסה תניחב
:תודוקנ שולשב הצמתמ םרקיעש
.ןורחאה עגרל דע הנוי לע תילילש היצמרופניא ןתמ תייחד (1
.תילילשה היצמרופניאה ןתנית םרטב הנויל תיבויח תומד תריצי (2
.תוירוטסיה תפומ תויומדל הנוי לש תוזמורמ תולבקה (3
:תואמגוד רפסמ טוריפ י"ע ונירבד ריהבנ

תנעט תא ןהו הנויל 'ה ירבד ןכות תא ןה ,ןיעל הארנה קומינ אלל ,א קרפב םילעמ בותכה
.1
:הנוי תאובנ ןכות היה המ ארוקל רמול בותכה ליאומ ג קרפב רשאכ םג .תוחילשה ןכות לע הנוי
לש םיסומכה ויתושגר יוליג תא קרפ דועל אוה החוד ,(ד 'ספ) "תכפהנ הונינו םוי םיעברא דוע"
חרבל יתמדק ןכ לע יתמדא לע יתויה דע ירבד הז אולה 'ה הנא רמאיו 'ה לא ללפתיו" :הנוי
תמלעה .(ב ,ד) "הערה לע םחנו דסח ברו םיפא ךרא ... ןונח ל-א התא יכ יתעדי יכ ,השישרת
ארוקה ,חרוב הנוי רשאכ .הנוי לע תילילש העד חתפי אל ארוקהש ידכ ,הז בלשב תינויח עדיה
לע הונינ ישנא תא ריהזהל שקבמ םיקולאש עדוי וניאש ןוויכ ,הנוי תא הנגמ וניא ךא ,ךובנ
.םהילע סוחל ידכ ,הבושתל םישנאה תא ררועל תיקולאה הנווכל דגנתמ הנויו ,יופצה םלרוג
היצאוטיסב םיקולא ןוצרל דגנתמה ,םהרבאל המוד הנויש ארוקל המדנ ןושאר בלשב ,הברדא
הנדבאש ףאו ,הילא ימואל רשק איבנל ןיאש ,ריע דימשהל ויתוינכת תא איבנל הלגמ 'ה :המוד
.הרזגה עור תא לטבל ידכ ותלוכי בטימכ םהרבא השוע [1],עמושל דואמ יוצר ריע התוא לש
לא ךל םוק" - (ב ,א) הנוי רפסב :םירופיסה ןיב הרורבה הלבקהה ןמ םג הלוע םהרבאל ןוימדה
האראו אנ הדרא" - (אכ ,חי) תישארבב ;"ינפל םתער התלע יכ הילע ארקו הלודגה ריעה הונינ
דוע" :הלבקהה הלוע רופיסה ךשמהבו ,"העדא אל םאו ,הלכ ושע ילא האבה התקעצכה
[2].הרומעו םודס תכפהמכ - "תכפהנ הונינו םוי םיעברא
ררבתיש דע ,קפסה ןמ הז בלשב הנהנ הנוי ןכ לעו ,איבנל ל-אה ןיב המכסה ןיא םירופיסה ינשב
.תומיעה ביט

םדא ראותמ א קרפב .ארוקה דצמ הנויל הדהא תריציל ודי לע לצונמ רפסמה חיוורהש ןמזה
.1
.תואיצמה לש הנוכנה הייארה תא דבאמ וניאו םירחא ייחל שידא וניא ךא ,וייחמ שאוימ ,באוכ
תוגהנתה הנוי לש ותוגהנתה ןיא ,היינאה תריכשו ופיל החירבה לש תצרמנה תוליעפה רחאל
,ישונא עגמ לכמו תוליעפ לכמ שרופ אוה אלא ,הילע גנעתמו ותחלצהב חמשה םדא לש
תברקתמ ותמדרתו ,םייחה ןוצר ול דבא יכ [3],ארונה רעסה תורמל םדרנו הניפסה יתכריב רתתסמ
:(בי ,א) הרוק המ הנוכנ ןיבמה אוה ,הממעתנ אל הקימעמה ותייאר םלוא .תוומ תמדרתל
לודגה רעסה ילשב יכ ינא עדוי יכ םכילעמ םיה קתשיו םיה לא ינליטהו ינואש םהילא רמאיו"
יכ ,ארוקל רבתסמ הז קרפב דוע ,ךכמ הרתי !וירבדכ רועסלמ קסופ ןכא םיהו - "םכילע הזה
רשאכ ,'ה תא אריכ ומצע תא רידגמש הז אוה ןכש ,'ה ינפלמ חורבל ותלוכיבש בשח אל הנוי
הערה ימל רשאב ונל אנ הדיגה וילא ורמאיו" :(ט-ח ,א) וקוסיעלו תימואלה ותוהזל לאשנ אוה
'ה תאו יכנא ירבע םהילא רמאיו .התא םע הזמ יאו ךצרא המ אובת ןיאמו ךתכאלמ המ ונל תאזה
,ךכ לע לאשנש ילבו ,ריהצמש ימ - "השביה תאו םיה תא השע רשא ארי ינא םימשה יהל-א
תשיטנ י"ע 'המ טלמיהל ןתינש הנומאב דושח ונניא ,השביה תאו םיה תא השעש אוה 'הש
.הנוי לש ותחירבל רחא עינמ שפחל ךירצ אוה ארוקה לש וחרוכ לע !םיה לא הדיריו השביה

:(י ,א) הנויל הדהאב עוגפל אל ידכ ,רישי רוביד שקבתמש םוקמב ףיקע רובידב שומיש
.1
חרב אוה 'ה ינפלמ יכ םישנאה ועדי יכ תישע תאז המ וילא ורמאיו הלודג הארי םישנאה וארייו"
,בותכה ונל רמוא ,'הב ותנומא לדוג לע הנוי לש האגה הרהצהה רחאל קר - "םהל דיגה יכ
יכ ,םעמעתמ תאז הדבוע לש המשורש רורבו ,'ה ינפמ חרוב אוה יכ רפיס הנויש ,ףיקע דגיהב
אולמב םישנאה ינפל הנוי גצוהש רחאל תאזו ,ל-אה ןוצרל ותודגנתה לע תורישי ריהצמ הנוי ןיא
.ותנומא לדוג

בזוע ,םיה לא קרזנ הנוי רשאכ :ןיינעה דקומ תטסה י"ע הנוי לרוגל הגאדו חתמ תריצי
רפסמה
.1
.ופעזמ םיה דמעיו םיה לא והלטיו הנוי תא ואשיו" :םישנאה רתי ישעמ לא רזוחו הנוי תא
ןכמ רחאל קרו ,(זט-וט ,א) "םירדנ ורדיו 'הל חבז וחבזיו 'ה תא הלודג הארי םישנאה וארייו
ונייהו הנוי לש ורופיס ךשמנ היה וליא - "הנוי תא עלבל לודג גד 'ה ןמיו" :(א ,ב) ונל עדונ
ונייה אלו ,ומצע תא ליטהל עיצהש הנוי לע םירמכנ ונימחר ויה אל ,ובזע אל םיקולא יכ םיעדוי
ונל הנתינ יחכונה םיעוריאה רדסב ,ינש דצמ .וילע םיהותו ושואיי לדוג תא הנוכנ םיכירעמ
.היינאה ישנא לע הנוי לש הכורבה ותעפשהמ םעפתהל תוהש
םע והשלכ ינויער תומיע ךא ,ל-אב קבדה םדא לש איה ,ארוקה לצא תלבקתמה תיפוסה הנומתה
,גדה יעמב הנוי לש ותוגהנתה םג .שואייה (וטושפכ םג) תומוהת לא ונממ קחרה ופחוד ויקולא
תא המיעפמ ,הרזחה ךילהתב לחהו ענכנ םרטב תוליל השולשו םימי השולש לבס אוה רשאכ
ןובנ ארוק םאו .ויקולא ןיבל ןימאמה ןיב ךוסכסה רשפ המ ,תעדל ותונרקס תא הרגמו ארוקה
עוושמ אוהש ול ייד .וירממ וב רזוח אוה ןיא ,הגדה יעממ ללפתמ הנוישכ ףא יכ הארי ,אוה
[4]!היינאה יעמב ותויהב תושעל ללכ ןכומ היה אלש רבד ,ויקולאל
ירבדל קינעהל ארוקה ץלאנ ,המישרמ הכ תומד תריציב רפסמה עיקשהש םיצמאמה לכ ירחא
יואר הבש ךרדה לע םיקולא םע יטרואית חוכיו רשאמ רתוי הקימעמ תועמשמ ד קרפב הנוי
םע דחי ,ותומ תשקב ידכ דע ,הנוי לש הלודגה תישגרה תוברועמה [5].ומלוע תא גיהנהל םיקולאל
,וישעמבו הנוי ירבדב רתוי הקימעמ הנבהל םיארוק ,התוא שיגדהל חרט רפסמהש ושפנ תולדג
,םמע רעצב םיאיבנה רתי ירוסיי םע הנוי לש וירוסיי תא ךרוכ אוה :אתליכמב ןשרדה השוע תאזו
.לארשי לע םעז תואובנ אורקלמ ענמיהל םירחא םיאיבנ ןויסינל המדמ אוה ותחירב ןויסינ תאו
המש יתרדק יתרבשה ימע תב רבש לע" :ארוקה והימריל הנוי לש ולבס תמצע המוד אל יכו
"ימע תב יללח תא הלילו םמוי הכבאו העמד רוקמ יניעו םימ ישאר ןתי ימ ...ינתקזחה
רבדא אלו ונרכזא אל יתרמאו" :ותימע הנויכ ותאובנ אלכב אולכ והימרי ןיא יכו ?(גכ-אכ ,ח)
?(ט ,כ 'רי) "לכוא אלו לכלכ יתיאלנו יתמצעב רצע תרעב שאכ יבלב היהו ומשב דוע
ונל אוה ארוק ,הנוי רפסב תושרופמ ורכזנ אל םירבדהש ףאו ,הריבס יתלב הנניא ןשרדה תנקסמ
.וללכב יאובנה םלועה עקר לע םניבהל

ףפואה לפרעל דוגינב ,יתימא ןב הנויכ איבנה לש שרופמה ויוהיז םג יכ ,ףיסונ ליעל רומאה לכל
תבוט לע קבאמכ םיקולא םע הנוי לש תומיעה תנבהל םרות [6],הניפסה ישנאו הונינ ךלמ תוהז תא
:רמאנ וכ-גכ ,די ב"למב .לארשי םע
לארשי ךלמ שאוי ןב םעברי ךלמ הדוהי ךלמ שאוי ןב והיצמאל הנש הרשע שמח תנשב
רשא ... םעברי תואטח לכמ רס אל 'ה יניעב ערה שעיו .הנש תחאו םיעברא ןורמשב
'ה רבדכ הברעה םי דע תמח אובלמ לארשי לובג תא בישה אוה .לארשי תא איטחה
תא 'ה האר יכ .רפחה תגמ רשא איבנה יתמא ןב הנוי ודבע דיב רבד רשא לארשי יהל-א
.לארשיל רזע ןיאו בוזע ספאו רוצע ספאו דאמ הרמ לארשי ינע

התואב םילודגה לארשי יאטח תורמל ,לארשיל תובחרתהו הלודג תואובנ אבינ רשא איבנה
לארשי םע תבוטל לעפ יאדו [7],'ותימאל 'ה רבד תא רסומה ןמאנ חילשכ' ומצע חיכוהשו ,הפוקת
םעל הער הנואת לבל ,יקולאה םעזה דגנ ץרפב דומעל - םהבש ןושארהו ,םירחא םימוחתב םג
םרטב [8],ג קרפב רבכ רפסב היוצמ השמל הלבקהה .השמ םיאיבנה יבא השעש יפכ ,אטוחה
הליע ןשרדל תתל ידכ הב שי איה ףא תאז המידקמ הלבקהו ,הנוי לש החירבה יקומינל ונעדוותנ
שומישל דגנתמ הנויש זמור רבחמה יכ ,ןועטל ןתינ .לארשי תבהא רואב הנוי יעינמ תא שרפל
עוגפל ידכ ןהב שיש ךרדב ,לארשיל הנושארבו שארב וחטבוהש ,םימחרהו דסחה תודימב
.לארשיב
,הנוי תוגהנתהל תדהואו תיבויח תונשרפ תרשפאתמש ,הארנ ונילעהש תודוקנה לכמ :םוכיסל
חרב הנויש הנקסמל עיגהל ידכ תורחאו הלא תודוקנ לע תנעשנ אתליכמהש רשפא ןכאו
.ומעל בוט שרוד היהש םושמ ,ודיקפתמ


םא ,םהרבאל רשאב ;לארשי לש הרמ תביואכ הונינ לש התוהז העודיש רחאל בתכנ הנוי רפסש רורב [1]
.תחטבומה ץראה תא וערז תשורי תורשפא תא ברקמ רבדה ,ןענכ ץרא תייסולכואמ קלח דימשמ םיקולא
,1995 ביבא לת ,"תוארמה ץראב תוארקמ" ורפסב םירופיסה ינש לש תובר ןוימד תודוקנ םכיס ץיבוקז ריאי [2]
Did Jonah Proclaim What God Told Him? InY.Hoffman and F.H.Polak (eds), :ורמאמב 9 'סמ הרעהב ןכו
A Light for Jacob, Studies in the Bible and the Dead Sea Scrolls in Memory of Jacob Shalom Licht,
האורה ,1 הרעהב רכזנה ורמאמב ,ץיבוקז תדמע תא תלבקמ ינניא Jerusalem and Tel-Aviv 1997,pp. 55*-60*.
רסמב הצר םיקולאש העשב ,ריעה סרהב הצורה איבנה לש חוסינה תא 'תכפהנ הונינו םוי םיעברא דוע' :םילימב
םוחתה ןמ הנושב) רופיסה לש ילאירה בוציעה תרגסמבש ,ינתרובס .הבושתב הרזחל איביש הרהזא לש
הניאו ,ילילאה םלועב םירכומה םיגשומהו םיכרעה םלועל םאתהב תגצומ הונינל הנוי תאובנ ,(ובש יטסאטנפה
.טרפל םוקמה הז אלו ;םיטסיאיתונומ םייאובנ םינויפיאב תגצומ תויהל הלוכי
םדוק דוע דרי השעמלש ףא ,ארונה רעסה תצירפ רחאל קר הניפסה יתכריל הנוי תדירי תראותמ הרקמב אל [3]
םדוק רבכו :רמואכ - "דרי" םלשומה רבעב אלא ,"דריו" ירופיסה רבעב ותדירי רואיתל שמתשמ וניא בתוכה) ןכ
וניאש אוה הרקמ קרש חינהל ונל םירשפאמ םניא ,הז בלשב ותומדריהו ותדירי רואיתב בוכיעה .(דרי ןכל
.תישפנ תושישתלו קומע שואייל יוטיב איה ותנשש םימשרתמ ונא אלא ,רעסה ןמ ררועתמ
רפס לש ירטמיסה הנבמה תא ראתמ ,19 'מע ,1992 ביבא לת ,(לארשיל ארקמ) הנוי רפס :ורפסב ןומיס 'א [4]
וללכב הנבמהש ףא .הונינל םדקמ הנוי לש המלשהה ןיבל גדה יעמב הנוי לש ותעינכ ןיב הלבקה האורו הנוי
הניאו ותקיתשמ 'תשרדנ' הנוי לש ותמלשהש םושמ ןה ,תאזה תמיוסמה הלבקהל םיכסהל השק ,רוריבב רכינ
תליפתב םג המלשה הירטמיסה חוכמ תעמתשמש םושמ ןהו ,הטישה תניחבמ רקיעה רסח ךכבו ,שוריפב הבותכ
רסוחמ רתוומ אלא ,םילשמ איבנה ןיא היקלח ינשב ךא ,תמייק ןכא הירטמיסה .אוה ןכ אלו ,גדה יעממ הנוי
,אל םא ןיבו תירוקמכ הנוי תליפת תא לבקנ םא ןיב .םידמעמה ינשב הקיתשב רורב יוטיב ידיל אב רבדהו ,םינוא
רמא אל הנוי םאו ,וילע הטרחו אטחב הרכה :הב רסח רקיעה ירה ,תאז הליפת רמא הנוי םא :איה תחא הנקסמה
אל בושו ,"הגדה יעממ ויהל-א 'ה לא הנוי ללפתיו" : םילמב ללכנ המ םיהות בתוכה ונריאשה ירה ,תאז הליפת
ןיא ,ול דוגינבו ,בויא רפסל ןוימדה תורמל ובש ,רופיסה ףוסל המאתה ןכא שי ךכב .הטרחו אטחב האדוה וניאר
תשקיע הממדב וריאשמ רפסה בתוכ אלא ,ותגשה רצוקו ותוספא תרכהב םיקולא םע תומיעה תא םייסמ הנוי
תינש - (א ,ג הנוי) רמאל תינש הנוי לא 'ה רבד יהיו' :ליעל הרכזנש אתליכמב שרדמה ירבד ובוט המכו .תמעור
.ודיקפתב ךישמהל לוכי וניא ל-אה ןוצרל תיפוס ומצע ףפוכמ וניאש איבנה ,ןכא .'תישילש אל ,ומע רבדנ
םירבדמ הנוי לש ולוכסתו ושואיי לדוג ךא ,9-7 'מע ,רכזנה ורפסב ןומיס 'א ףידעמ ותואש שוריפה הז [5]
,םישעמה תולשלתשה תמדקה" :בתוכו ,הנוי לש הרומגה ותוניצרו ותודגנתה תמצעל סחייתמ ןומיס םנמא .ודגנכ
תעמשומ דסחה תרות לש תצרחנה הלילשה :ינויע ףקותו ימויק קמוע הז רוריבל הנקמ ,ינויעה רוריבל תילרוגה
אלש דבלבו וייחב םלשלו ותמדא תא בוזעל ןוכנ היהשו ,תימי אלש דבלבו תומל ןכומ היהש שיאה לש ויפמ
המ :ןומיס י"ע החונעפ ןויסינ רחאל םג הניעב הראשנ הדיחה םלוא - (18 'מע םש) "דסחה יהל-א תא תרשל
םדא ראותי עודמו ?םייח ןוחל יקולאה ןוצרל תאזכ המצעב דגנתהל ,םירחא ייחל דרחה ,ירסומ םדא איבהל לוכי
השיגה דגנכ ןועטל ןתינ ןכ ומכ ?תלוזה לבסל שיגרו הנומא רודח םדאכ ,רהה תא ןידה בוקי :ןעוטה ,ערו השק
קר אלו ,ישונאה רושימב םג היוצר הנניאו ,קדצה תדימ םע ההז חרכהב הנניא תאז השקונ השיג יכ ,ול תסחוימה
.יקולאה ןידב
םיקהבומה רכיהה ינמיס רפסב םירדענש הדבועה לע רוריבב ןומיס עיבצה הנוי רפסל ושוריפ לש 13 'מעב [6]
המ עירכהש ילב ,תירוטסיה תומד םע הנוי רוביגה יוהיז לע דמוע אוה 28 'מעב ךא ,תיפרגוירוטסיה הביתכ לש
.ורוביח לש יללכה יפואהמ תאז הגירחב רבחמה תרטמ
.28 'מע ,ןומיס לש ורפסמ טוטיצה [7]
.השמל הנוי ןיב הלבקהה לע הבחרהב ןודל דוע שיש ףא ,29 'מע ,ורפסב ןומיס לצא האר [8]