ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

255 רפסמ

ט"נשת ,רופיכ םויו ךליו תשרפ

תונמואב הנויד ריטפמ

שטיוד ילתפנ ר"ד

תידוהי תונמואל לולסמהלש החנמ תליפתב הנויד ריטפמ םיארוק עודמ הלאשה
וראיתש םיברה םינמואה תא הקיסעה שממ אל רופיכ םוי
.ספיספב איבנה הנוי לש ורופיס תא םינש תואמ ךשמב
וא ןבאב ףוליגב ,דב לע וא ףלק לע ,ריק לע רויצב
תועמשמה תא גיצהל ונווכתה םבור .בהז ףדב הריזגב
םג ,םידוהי םג .הזה דחוימה האובנה רפס לש תילמסה
הנוי לש ורואיתב רקיעב ודקמתה םימלסומ םגו םירצונ
בלושמב (וט א הנוי) םיל הניפסה יחלמ ידי לע ךלשומה
ךכו .(א ב םש) ותוא עולבל אבש לודגה גדה תעפוה םע
,רתויב תירויצה התויה לשב הארנכ ,וז הנצס תכפוה
[1].רפסבש תירלופופל ,תוחפה לכל וא ,רתויב הבושחה הנצסל

דבלמ ,הנוי רפסב רתויב םיראותמה םיעוריאה תשולש
,(י-ב ב םש) גדה יעמב הנוי תליפת :םה ,ליעל רומאה
םירויצה בורב הנוי תבישיו (אי ב) גדה ךותמ הנוי תאקה
המישר ךותמ .(ו-ה ד) ןויקיקה לצב בכוש הנוי ראותמ
םה ישיאה ולרוגו איבנה תומדש ,הרואכל ררבתמ וז
,רפסה רקיע תויהל רומאש המ אלו ,םינמואה תא וקיסעהש
,חורבל הסינ אוה הנממשו ,איבנה לע הלטוהש המישמה
תוריציה תוטעמ ןכאו .הונינב הבושתב הרזחל הפטהה
קתרמ גצומ איה ןהמ תחא .הז אשונב תוקסועה ודרשש
והז ;"הבלאמ סכודה לש ך"נת"ל הנווכה .ומצע תוכזב
רובע ו"טה האמה תליחתב בתכנש ,ירצונ-ידרפס די-בתכ
,ירצונ רדסמ שאר ,ןמזוג הד סיאול ןוד םשב ידרפס ליצא
ך"נתה לש לבוקמה םוגרתה .ודלוט דילש הדקמ ריעה ןמ
,ותוא וקפיס אל ותוא םיוולמה םישוריפהו תידרפסל
השמ ברה ,תימוקמה תידוהיה הליהקה ברל הנפ ןכ לעו
םירפושמ םישוריפו םוגרת ול איצמיש השקבב ,לגרא
לש האצותה אוה ל"נה דיה בתכ .תינאיליטסקה הפשב
.םירצונ םירטעמו םירפוסל ידוהי בר ןיב הז הלועפ ףותיש
תונטק תויתואב בותכה ,ושוריפ תא ססיב לגרא ברה
,םידוהיה לצא תלבוקמה ךרדב ,ארקמה טסכטל ביבסמ
[2].םיבר םישרדמ לע םגו ק"דרה לע ,י"שר לע

,תונומת 334 לש ךס ללוכה ,הז אלפומ רפס לש א357 ףדב
.הלודג תחא הנומתב הנוי רפס לכ תא ינומלא רייצ הצימ
לש ויתואקתפרהל שדקומ הנומתה לש ןוילעה קלחה קר
איבנה לש ותוחילשב קסוע ןותחתה קלחה לכו ,גדהו הנוי
,שקבתמכ ףיטמכ אל עיתפמב איבנה ראותמ לאמשמ .הונינב
תומוח וינפל .ןויקיקה תחת (!בכוש אל) בשויכ אלא
לע ערוכ ריעה ךלמ ראותמ ןהל רבעמו ,הונינ ריעה
לע ורתכ תא חינהו ותוכלמ אסיכמ דריש רחאל ,עברא
ריעה יבשות םיארנ הנומתה לש ינמיה הצקב ,אסיכה
םהיתורעשב םיכשומו (י ג םש) קש םישובלה םירבגה
תושובל ,םישנה תוארנ הטמל .םהיעשפ לע רעצ תואל
םיבערומה תוקוניתה ץראה לע םילטומ ןהינפלו ,ןה םג קש
תוקינימהשכ ,רקבהו ןאצה םג דרפנב םיראותמ לאמש דצמ .ןהלש
בותכה יפל) ינש דצמ םיבערומה ןהיאצאצו ,דחא דצמ
.(המהבה לע םג רזגנ םוצה ,[ז ג םש]

ךכבו ,םוצל ולוככ ובור שדקומ רויצהש ,םכסל ןתינ
םויל הנוי רפס ןיב ל"זח ועבקש רשקה לע זמור אוה
ףיסומ הנוי לש ןויקיקה לש יופצ יתלבה ומוקימ .רופיכ
הונינ לע סחש ,ה"בקה לש וימחרל זמר אוה םג רומאכ
יטרפה סרטניאה לע סח שיאה הנוי דועב ,"הלודגה ריעה"
טסקטה דצלש ידרפסה שוריפה .(אי-ט ד םש) דבלב ולש
.תומר יתשב הכרענ הונינ ישנא לש הליפתהש ,ןייצמ
אלש בלח ילומג ןעמל השע" :הליחת םינונחת לש המרב
ךשמהבו ;([3]!יתרוסמה תוחילסה חסונ יפ לע) "ואטח
ונחנאש וא ,ונילע סוחתש וא" :לוכיבכ הסרתה לש המרב
דחוימב ןאכ ןפוד תאצוי לבא ."וניפט לע סוחנ אל
:שרדמה לש טסכטה ןיבל רויצה ןיבש תקיודמה המאתהה
,דחא דצמ םישנהו ,דחא דצמ םישנאה [ךלמה] דימעה"
םיצורו םתומא ידש תא םיאור םידליהו ,דחא דצמ םהינבו
םתוא קינהל תוצורו ןהינב תא ןיאור תוהמאהו ,קוניל
.(43 קרפ ,א"רדפ) "תוכובו

ידיב םנמא דבועש ,הז די בתכב קרש ,ןייצל יוארה ןמ
תיגרוטילה הקיזה תשגרומ ,םירצונ שומישל דעונ ךא ,ידוהי
תונמואב .םירופיכה םוי רדס ןיבל הנוי רפס ןיבש
דדוב רופיכ םויל תוליפת רוזחמ לע קר עודי תידוהי
ןורבלייה רוזחמ) איבנה הנוי לע תונומתב רטועמה דחא
תשודק לשב יאדו ,([4]טשפדובב םויה ,ד"יה האמה ןמ
.םיעשעשמ םירוטיעב תוננובתה םע תבשייתמ הניאש ,םויה
היפרגונוקיאב לבוקמה ןמ םיגרוח םניא הלא םירוטיע ,בגא
לש קיתע ביטומ תעפוה איה תניינעמ רתוי .אשונה לש
,רחא ידוהי די בתכב .גדה עולב הליפתב דמועה ,הנוי
היירפסב התע רומשה ,ג"יה האמה ןמ יזנכשא ירבע ך"נת
הקינכטב בצועמ אוה [5],(1 חול) ןודנולב תיטירבה
םיליהת רפסב עיפומ אוה הנושארל ךא ,היפרגורקימ לש
תיטנזיב תרוסמל סחוימה ,תירישעה האמה ןמ יטנזיב
ובש ,שרדמב יוצמ ביטומה לש ורוקמ [6].ןימוי תקיתע
לכויש ידכ ,ומוקמב דומעל גדה לע הוויצ הנויש בותכ
תונמואב וכרד תא ךישמה ביטומה .(י קרפ א"רדפ) ללפתהל
,ןבוה אל ךא ,(2 חול) ד"יה האמה לש תיקסנמורה
,הפטה תעונתב ונימי דישכ ,גדה ןמ ךופה ץצ הנויו
ידוהיה רטעמה [7].גדה שאר לע תכמתנ ולאמש די דועב
ראתמ אוהשכ ,ביטומה לש תינומדקה ותועמשמ לע רזח
עובקל השק .הליפתב תואשינ וידי יתש םע הנוי תא
.תירקמ הטלחהב וא ןווכמ ןוקיתב רבודמ םא ,םויה


:תורעה

Gabrielle Sed-Rajna, The Hebrew Bible in תרקוחה לש הרפסב .1
לע רבודמ Medieval Illustrated Manuscripts, New-york, 1987, 134
הקיתעה תעה ףוסמ איבנה הנוי לש ורופיס לש םירואית םייתאמ
.םייניבה-ימי תליחת דע
Carl Otto Nardstrom, The Duke of Alba's לש דמולמה ורקחמ 'ר .2
Castilian Bible, A Study of the Rabbinical Features of the Miniatures,
Uppsala, 1967, pp. 192-195, 224.
,טדימשדלוג המלש ר"רהב לאינד ידיב ראובמו הגומ ,תוחילסה רדס 'ר .3
.וט 'מע ,ה"כשת ,םילשורי ,קוק ברה דסומ
.165 ,163 תוחול ,135 'מע ,ל"נכ , Sed-Rajna .4
.161 חול ,םש .5
Hugo Buchtal, The Miniatures of the Paris Psalter, London 'ר .6
.1938 (Kraus Reprints 1968), p. 40: pl. 12
Walter Cahn, Romanesque Bible Illustration, Ithaca N.Y., 'ר .7
.1982, p. 160, fig, 119.ג"יה האמה ,הליפתב דמוע הנוי ,ירבע ך"נת 1 חול


.ב"יה האמה ,גדה יפמ ףיטמ הנוי ,יניטל ך"נת 2 חול