ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

462 רפסמ

ג"סשת ,רופיכ םויו וניזאה תשרפ

רופיכ םיימוי

בישילא השנמ

תודהיל הירפסה,שדוח לכב ירבעה ךיראתה יפל םיעבקנ לארשי יגח ,עודיכ
,עובקה חולה תעיבקל דע .חריה דלומ יפל עבקנ שדוחה שארו
תפוקתב .לארשי ימכח לש לודגה ןידה תיבב שדוחה שאר עבקנ
,הלוגה תוצראב םידוהי לש םילודג םיזוכיר ויה ינש תיב
שאר דעומ תא שדוח לכ םעידוהל ךרוצ היהו ,לבבב רקיעב
הליחתב ,הנשה שאר תכסמ לש ינש קרפב ראותמש יפכ .שדוחה
שדוח שאר תעיבק םוי תא הלוגה ינבל ןידה תיב עידוה
ישארל לעמ שא לש תואושמ ואישה "ריהמ ראוד" ידי לע
םיתוכה ולקלקשמ .לבבבש אתידפמופל דע םיהובגה םירהה
שדוחה שאר תעיבק לע םתעדוהש םימכח ונקית ,(םינורמושה)
הביכרב ואציש ןיד תיב יחולש "יטיא ראוד" ידי לע רסמית
[1].הלוגל

תבש ךכ םשל ולליח אלו לוחה ימיב קר ובכר םיחילשה
שאר תעיבקב וקפתסה הלוגה ינבש בצמ רצונ ןכלו ,גח וא
,(םוי םישולש) אלמכ םדוקה שדוחה תא תוארל םאה שדוחה
,םדוקה שדוחל דחאו םישולשה םויל שדוחה שאר תא עובקלו
,(םוי העשתו םירשע) רסחכ םדוקה שדוחל סחייתהל םאה וא
.םדוקה שדוחה לש םישולשה םויל שדוחה שאר תא עובקלו
29 -כ לש רוזחמב ץראה רודכ תא בבוסמ חריהו רחאמ
בורב רסח שדוחו אלמ שדוח לש תוירוזחמ תרצונ ,םוי1/2
הלוגה ינב וצלאנ ,קפסה םושמ ,וז הביסמ ךא .הנשה ישדח
ארקנ גחה לש ינשה םויה .םיימוי ךשמב גח לכ גוחל
השענ אוהו ,אמויד אקיפס וא 'תויולג לש ינש בוט םוי'
.גחה ירחאש לוחה םוי וא דעומה לוח ןובשח לע

,תוקיפסל םוקמ רתוי ןיאו עובק חול עבקנש רחאל םג
אבומ ךכל םעטה .תדמוע המוקמב תויולג לש בוט םוי תנקת
,םכידיב םכיתובא גהנמב ורהזיה" (א"ע ,ד הציב) ארמגב
ילוא =) "ילוקלקאל יתאו הריזג תוכלמ ורזגד ןינמז
,םישדוח עובקל ךיא ועדי אלו ,הריזג רוזגת תוכלמה
םויכ וניד 'ינש בוט םוי' .(לוקלקב םיגחה תא וגגחיו
ירוסיאב תולקה וב שי הלוחו תמ יניינעל קרו ,ןושארה
.(ז הציב) בוט םוי

ורתונ םיחילשלו ,רופיכ םוי לח ירשת שדוחל ירישעב
שאר םויב ובכר אל םה יכ ,הלוגל עיגהל םימי העבש קר
םיכירצ ויה הלוגה ינב ,הרואכל .וירחאלש תבשבו הנשה
,אמויד אקיפס ינפמ רופיכ םוצ לש םיימוי גוהנלו רימחהל
לכואה .בוט םוי ירוסיאמ םירומח רופיכ םוי ירוסיא ןכש
,גכ קיו) תרכ שנועב שנענ רופיכ םויב הכאלמ השועה וא
.תוקלמ שנועב שנענש בוט םויב הכאלמ השועה ומכ אלש ,(טכ


לש וזה תורשפאל תוסחייתה תורוקמב םיאצומ ונא ,ןכאו
אבומ (ד ,אפ ה"ר) ימלשוריה דומלתב .םיימוי ךשמב םוצ
[2]ןירומינ ריעל םיכלוהה תא עיגרה יול ןב עשוהי יברש
וכרטצי קפסמ יכ ,ותומי אלש הירוס לארשי ץרא לובגבש
אמוצל ןישח ןמת" :הכישממ היגוסה .םיימוי רופיכב םוצל
ינש רופיכ םוצל םיששוח ,לבבב ,םש) "ןימוי ןירת הבר
קפסל םמצע תא םיסינכמ םהש ,םהל רמא אדסח בר .(םימי
וזרדזה ןידה תיבש הקזחה לע ךומסל רשפאשו ,תושפנ תנכס
םויב הנשה שאר תאו רסח שדוחכ לולא שדוח תא ועבקו
םצ ,לאומש 'ר לש ויבא ,קחצי 'ר .לולא לש םישולשה
.רטפנו הלחו ,קפסמ םימי ינש

וצלאנש הרק ןכאש רפוסמ (א"ע ,אכ ה"ר) ילבבה דומלתב
א"יב לבבל עיגה ,ילארשי ץרא ארומא ,יול .םיימוי םוצל
רבד לש ותימאל ךא ,לבב ידוהי לש םנובשח יפל ירשת
תעיבק יפל רופיכ םוי - ירשתל ירישעה היה םויה ותוא
אלישבת םיסב" :יול םהל רמא .לארשי ץרא לש ןידה תיב
"םיעט" םילבבה לש לישבתה) "אברעמד הבר אמויב יאלבבד
יתמ דיעת :ול ורמא) "דיהסא היל ירמא" .(!רופיכ םויב
אל והל רמא" .(וישכע םוצנ הז יפלו ,הנשה שאר עבקנ
תיב יפמ יתעמש אל ינא) "שדוקמ ןיד תיב יפמ יתעמש
ורביע ןידה תיבש עדי םנמא יול .(שדוחה תא ושדיקש ןידה
הקזחכ וגהנ לבב ינב ךא ,םלגרהכ אלש לולא שדוח תא
"תינכט" העינמ קר ,הז הרקמב .רסח לולא שדוחש תלבוקמה
ךרוצל ,ןכש .םיימוי רופיכב םוצלמ לבב ינב תא הליצה
לע העידיה הקיפסמ ,הנשה ישדוח לכב שדוח שאר תעיבק
,םיגחה ישדוח ינשב ךא ,ןידה תיב י"ע שדוחה שודיק
.ןידה תיב יפמ שדוחה שודיק תא עומשל ךירצ ,ירשתו ןסינ
ןכלו ,שדוחה תעיבק תא עמש אל ךא דעומה תא עדי קר יול
לש םוצ הלוגה ינבמ עונמל ידכ ךכב תולתיהל היה לוכי
.םיימוי

תא ורביע ןידה תיב אמש ששוח היה ,ילבב ארומא ,אבר
תיב ורביע ןכא םינשה תחאב .םיימוי םצ היהו ,לולא
םויב ומצו םלוכ ועט הנשה התואבו ,לולא שדוח תא ןידה
םוי ברע הז היה תמאב ךא ,רופיכ םוי היה םנובשח יפלש
אל הלוגה ינב לכ .ןוכנה םויב םג םצ אבר קרו ,רופיכ
בור תקזח לע וכמסו ,הנכסה ינפמ ,אברכ רימחהל ולכי
םצ ןמחנ בר ילבבה ארומאה רשאכ ,תרחא הנשב .םינשה
לארשי ץראמ שיא םויה ףוס תארקל עיגה ,רופיכ םויב
.תרחמל קר לארשי ץראב לוחל רומא רופיכ םויש רמאו
.אירהמדמ אוהש ובישה הלהו ,אוה ןכיהמ ותוא לאש ןמחנ בר
,"ותירחא אהת םד" - רמאו םוקמה םש תא ןמחנ בר שרד
שיאה לע .םימד תוכיפשכ בר לבס םיבר םישנאל םרג יכ
,(טי ,ד הכיא) "וניפדר ויה םילק" ,ןמחנ בר רמא ומצע
ךרוצל לוכאל ולכי אל רבכש ןמזב עיגהו םידקה חילשה יכ
.יתימאה רופיכ םוי

יפ לע ושדיק ןידה תיבש הפוקתב הרק ליעל רמאנה לכ
יבגל תוקיפס ויה אל רבכ ,חולה תעיבק ירחא [3] .היארה
וכישמה "םהידיב םהיתובא גהנמ" םושמ קרו ,םיגחה ידעומ
,רופיכ םוי דבלמ ,םיבוט םימי ינש גוהנל הלוגה ינב
הרואכלש תורמל .תושפנ תנכסב ךורכ םיימוי ןב םוצ ןכש
,רופיכ םוי וב לחש דעומב קפס שיש ששחה לע ללוגה םתסנ
םיימוי םוצל תאז לכב וגהנש זנכשא ינבר ינושארמ ואצמנ
קחצי יברו ךורב יברש אבומ סדרפ יטוקיל רפסב .רופיכב
,םהידימלתו םהינב םג וגהנ ךכו ,רופיכ םוי תרחממ ונעתה יול
ןיאש רבס עורז רוא ורפסב הניומ קחצי יבר .אבר גהנמכו
אל אוה ,ךכ וגהנ ויתוברש הארש ןוויכמ ךא ,רימחהל
רוגאה רפסב .םוצל אלש הרוה ותוא םילאושל ךא ,החמ
םיליגר ויה זנכשאב השעמ ישנאו םידיסחש אבומ רוטבו
םוי רדס לככ ינשה םויב םג םיללפתמ ויהו םיימוי םוצל
ישרפמ .רופיכ םוי תליפת תכירע לע החמ ש"ארהו ,רופיכ
אל" םושמ וא םימעט ינשמ ש"ארה תטיש תא וריבסה רוטה
ומיכסה אלש ,םמצעמ תוכרב וכרבש םושמ וא ,"ודדוגתת
קר רימחהש רפוסמ אבר ארומאה לע .דומלתה ימכח םהילע
[4] .הכאלמבו םוצב

:ש"ארה תטישכ הכלהה הקספנ םיימוי םוצל םירימחמה לכל
(ג ןיליפת םיחינמ (ב לוח םוי לש הליפת םיללפתמ (א
"השמ לחיו" אלו רופיכ םוי לש אל ,הרותה תאירק ןיא
הכלהמב אלו ץ"שה תרזח ירחא םירמוא םיטויפו תוחילס (ד
.רופיכ םוי תרמוחכ הכאלמב םירוסא םה (ה

,תודחוימ תויעבב םילקתנ םירימחמה ןיא םינשה בורב
,ןושאר םויב חספה גח ליחתמ ןהבש תוחיכש אלה םינשב ךא
םוי אוה ותרחמלש םויהו ישימח םויב לח רופיכ םוי יזא
דוסיה יללכמ דחא .ב"סשת תנשב ומכ ,תבש ברע ,ישיש
רופיכ םוימ עונמל ידכ שאר ו"דא אל אוה עובקה חולה לש
רופיכ םויו תבש ןכש ,ןושאר םויב וא ישיש םויב לוחל
רתומש בוט םוי תמועל ,הכאלמ לכ תיישע ירוסיאב םיווש
הז םיכומסה רופיכ םויו תבש ןכלו ,שפנ לכוא תכאלמב
חולב .םיתמ תרובקבו ירט לכוא תנכהב היעב םיווהמ הזל
ולדתשה הייארה יפ לע ושדיקשכ םגו ,רדוסמ רבדה עובקה
לח הבש הנשב ךא .(כ ה"ר) תבשמ רופיכ םוי תא קיחרהל
היעב םירימחמה ינפל תבצינ ,ישימח םויב רופיכ םוצ
םירוסא םהש ומכ .םהלש רופיכ םויב תבש יכרצ ןיכהל ךיא
.םרובע תבש יכרצ ןיכהל םירחאל רוסא םג ךכ ,הכאלמב
לוכאל םהל רתומש אוה ןורתיפה ?תבשב ולכאי ןכ םא המ
ולכאיש וא ,םירימחמה רובע דחוימב וניכה אלש םירחא לצא
.לשובמ וניאש לכוא תבשב

ונעמש אלו וניאר אל השעמלש ובתכ םינורחאהש תורמל
ע"וש) רופיכב םיימוי םוצל רימחמש ימ םינש תואמ ךשמב
,הנש םישש ינפל בוש אשונה הלע ,(םישרפמבו ד"כרת ח"וא
הפוריא חרזממ םידוהי ליצהל ץמאמב .הנוש הביסמ ךא
האיצי תורשא םידוהי יפלא המכ ולביק ,האושה תפוקתב
ואצי םה .(!הינמרג לש התירב לעב התויה תורמל) ןפיל
םאה הררועתהש הלאשב וקפתסה ךרדבו ,1941 ץיקב ןפיל
תויגוסב הצוענ היעבה .הנוכנ ןפיב עובשה ימי תעיבק
תא ןיבהל תונוש תוטיש שיו ,ךיראתה וק לש תויתכלה
יאצוי םידוהי ויה רבכ ,םנמא .םינושארה תאו ארמגה
ישארה ברה קספכ וגהנ םהו הירו'צנמבו ןיסב ,ןפיב היסור
,םי ירבשמ ת"וש רבחמ ,בוליסיק ןרהא ברה ,ןיברח לש
וססיה םיטילפה .עובשה ימי תא עבוק ימוקמה חולהש קספש
יקסבוקשימ םינברל קרבמ וחלשו ,וזה העיבקה תא לבקל םא
ברה) גוצרה ,(רוגמ רומדאה) רטלא ,(הלצהה דעו שאר)
לקניפ ,(קסירבמ ברה) קיציבולוס ,(לארשי ץרא לש ישארה
םושקבו ,(םייח ץע תבישי שאר) רצלמו (רימ תבישי שאר)
הילאש תדחוימ הפיסא ןימזה גוצרה ברה .הכלה םהל קוספל
וקספ םינברה .ירשת 'דב הכרענ איהו ,םינבר ג"כ ועיגה
לוכאלו יעיבר םויב םוצל - ימוקמה חולהמ גורחל אלש
םג םוצלו ןכתסהל ןיאש ףיסוה גוצרה ברה .ישימח םויב
תוחפ רמולכ [5],"םירועיש" לוכאל רשפא ךא ,ישימח םויב
ברה .(ח-ז 'ס ,ח"ירת ח"וא ע"וש) הליכא רוסיא רועישמ
םויב ולכאיש קרבמ חלשו םהילע קלח שיא ןוזחה ץילרק
.םהירבדל ושוחי אלשו ,ישימח םויב ומוציו יעיבר

םוי ינפל ןיסל ןפימ םתאיצי תא ומידקה םיטילפה בור
וראשנש ולאו ,םיקסופה תקולחמב וכבתסי אלש ידכ רופיכ
םהיניב םיקזחה :רופיכ ימי ינש תושעל ורימחה ןפיב
,"םירועיש" לכא ,םיימוי םוצל היה לוכי אלש ימו ,םיימוי ומצ
םגו לוח לש הליפת ינשה םויב וללפתה םה ש"ארה תעדכו
[6] .ןיליפת וחינה

הארנ הנשמה טשפ יפל ,םיתוכה ולקלק יתמ רורב אל [1]
הארנ ,חנ ימלשוריה יפל ךא ,ינש תיב תפוקתב הז היהש
,ןמרביל 'ש הארו .תואושמה תא לטיב אישנה הדוהי יברש
,ה קלח ,ג"נשת םילשורי (היינש 'דהמ) הטושפכ אתפסות
.1030 1028 'מע
,תידומלת היפרגואיגל הידפולקיצנא ,ןמאנ פ האר [2]
םינוש םייוהיז איבמה ,201 197 'מע ,2 ךרכ ,א"לשת א"ת
.םירקוחה לש
,(ךרעל 358 תנש) ינשה ללהל סחוימ עובקה חולה [3]
.רתוי רחואמ ולולכשו רתוי םודק ודוסי ךא
H. : האר זנכשא ידיסח לש תורמוחה יגהנמ לע [4]
Zimmels, Ashkenazim and Sephardim, London 1958,
pp. 194-189.
שוחל ןיאש גוצרה ברה רבס תורודל הכלהל ךא [5]
.(ד"ישתמ בתכמ) א"וזחה תטישל
,גיטפהרו 'ז :האר ןפי ךרד םידוהיה תלצה תשרפ לע [6]
D. Kranzker, :ןכו ,ד"משת םילשורי ,האושה ימיב דירשו טילפ
Japanese , Nazis& Jews, N.Y 1976