ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

205 רפסמ

ח"נשת ,רופיכ םוי

תבשב לחש םירופכה םוי

בישילא השנמ

תודהיל הירפסההנשה .תבשב ולחש ירשת יגחב ונקסע (150 ןויליגב) דקתשא
.רופיכ םוי םע תבשה שגפמב ןודנ ןכלו ,תבשב לח רופיכ םוי
,(אל זט 'קיו) ןותבש תבש ארקנש ךכב תבשל המוד רופיכ םוי
,שנועה אלא תבשל רופיכ םוי ןיב ןיא .הכאלמ לכב רוסאו
ירבדכ הנתינ גנועל תבשה ךא .(ה ,א הליגמ) וב שנענ וללחמש
יוניעל רופיכ םויו ,(אל חנ 'שי) "גנע תבשל תארקו" :איבנה
.(אל זט 'קיו) "םכיתשפנ תא םתינעו" הרותב רומאכ ,ןתינ


תבש תלבק


,טכ) םיליהת ירומזמ תרימאב תבשה תא לבקל גוהנ הנשה לכב
םירומזמ ףיסוהל םיגהונ שיו ,ידוד הכל טויפבו (גצ-בצ
תבשב וא תבש ברעב מ"הוח וא ט"וי לח רשאכ .(ק-הצ) םיפסונ
םויל ריש רומזמ" םהש ,גצ-בצ םירומזמ קר רמול זנכשא גהנמ
(םידיסחה גהנמ=) דרפס חסונב וליאו ,"ךלמ 'ה"ו "תבשה
דרפס גהנמ לש תבש תלבקל המודה ,תרצוקמ תבש תלבק םירמוא
.הנשה לכ לש

תלבק םירמוא ןיא םיגהנמה בור י"פע ,תבשב לחש רופיכ םויב
תארקנה ,תבשהש ,אוה םעטה .גצ-בצ םירומזמ קר םירמואו ,תבש
תינעתה לשב ךא .תבשב לבקמ דחא לכש ,הרתיה שפנה איה ,הלכ
,תבש תלבק םירמוא ןיא ןכלו ,הרתי שפנ ןיא ,רופיכ םוי לש
רצוקמ חסונ רמול םיגהונ שיו [1].גצ-בצ םירומזמ דבלמ
[2].תבש תלבק לש

?ירדנ לכל תבש תלבק וא תבש תלבקל ירדנ לכ - המל םדוק המ
.םירומזמהו ונייחהש תכרב ,ירדנ לכ אוה רדסה םירוזחמה בורב
ונייחהש תכרבב יכ ,ונייחהש תכרבל םירומזמה תא םימידקמה שיו
,םירומזמב תבש לבקנ ךיאו ,תבשה תאו רופיכ םוי תא םילבקמ
הנשה לכש תומוקמב .ךכל םיששוח םניא םיזנכשאה בור ךא
,םישורפה גהנמב ומכ ,המחה תעיקש ינפל תבש תלבק רמול םידיפקמ
תרימא תא םידקהל יואר ,דועו םידרפסה לש םילשורי גהנמב
תוחפל ירדנ לכ רמול םילדתשמש םושמ ,ירדנ לכל םירומזמה
ירדנ לכ תרימא םייסלו ץחליהל השקו ,העיקשה ינפל תחא םעפ
הלאל ןכש לכו ;העיקשה ינפל תבש תלבק תאו םימעפ שולש
ינש םירמוא ןכ ינפלו ,שממ הלילב ירדנ לכ רמול םיגהונש
ןמזהש דועו ,"ילוק עמש"ו ,"יתקושת יל-א ךל" :םיטויפ
[3].'וכו לכיהה תחיתפ ןוגכ ,תווצמה תריכמ לשב דואמ ךראתמ


םויה תוליפת


,תבשב תויהל לחש ט"ויב הדימעה תליפתב םויה תשודק תכרבב
גהנמו ,"ונתחונמב אנ הצר א"וא" ףיסוהל םיזנכשאה םיגהונ
םלוא .םיפיסומש לבב גהנמל טרפ ,ףיסוהל אלש היה םידרפסה
יאצוי ידי לע וספדוה םידרפסה ירוזחמ בור תונורחאה םינשב
תוחפלש הארנו [4].לבוקמה גהנמה לע טלתשה םגהנמו ,לבב
יכ ,םירבוס ורמואל םיגהונה ךא ,רמול ןיא רופיכ םויב
ידגב) וניתונווע ונל לוחמיש םיחוטב ונאש איה החונמה
.(עשי

ינפל (די טס 'הת) "יתלפת ינאו" קוספ םירמוא ןיא החנמב
ותרימאל שרדמב אבומה םעטה ךייש אל יכ ,הרות רפס תאצוה
.ללפתהל ךכ רחא םיאב ,םיתושו םילכואש יפ לע ףאש ,תבש לכב
הרותה תאירק ירחא (ביקו איק וא בצ) םירומזמ רמול םיגהונה
.תבשב לחש רופיכ םויב םתוא םירמוא ןיא ,תבש לש החנמ לש
אלמלאש :דכ תבש תכסמל תופסותה יפ לע הארנ גהנמה םעט
וגהנ אעדרהנבש ,אבומ ןושאר ץוריתבו ,החנמב איבנ ןיא תבש
אורקל םיגהונ שי הזה גהנמל רכזש הארנכו .םיבותכב ריטפהל
ןיריטפמ יכ ,םהב ךרוצ ןיא רופיכ םויבו .םירומזמה תא
.םירומזמה תא וסיפדה תאז לכבש םישדח םירוזחמ שיו ;הנוי איבנב

םיגהונ םגו תבשב ונכלמ וניבא רמול םיגהונש ,םידרפסה
רופיכ םויו הנשה שארב (ךתקדצ יקוספ תשולש) צ"וצ רמול
םודק אוה יכ ,צ"וצל ונכלמ וניבא תא םימידקמ ,תבשב םילחש
.(ג ק"ס ח"צקת ח"ואל םייחה ףכ) אביקע יברל סחוימו רתוי

,תוכרבה רדס ירחא הדוותמ דיחיה - הדימעה תוליפת לכב
יודיווה רחאלו ,םויה תשודק תכרב ךותב הדוותמ רוביצה חילשו
"אטח לע" םוקמב הליענה תליפתב ."אטח לע" רדס םירמוא
"ונחנא המ" וא (םיזנכשא) "םיעשופל די ןתונ התא" םירמוא
"תלדבה התא" ךותב ."שארמ שונא תלדבה התא" םגו (םידרפס)
,ותליפת תא םייס רבכ אוה יכ ,תבש ריכזמ וניא דיחיה -
.ותליפת ךותב אוה ןיידעש ןוויכ ,תבש ריכזמ רוביצה חילש ךא

,תבשב וליפא הליענב וניכלמ וניבא רמול םיזנכשאה גהנמ
םושמ םא ,תבשה תוליפת ראשב ותוא םירמוא םניאש תורמל
םייחה ףכ) תבש הרבע רבכש םושמ םאו ןיד רזג תעש אוהש
תוליפתב קר ותוא םירמוא םידרפסה ;(חכ ק"ס א"כרת ח"ואל
רמול םיזנכשאה גהנמ תבשב רופיכ םוי לחשכ .החנמו תירחש
םניאש תורחא םינשל דוגינב ,תירחשב רופיכ םוי ברעב ותוא
ףיעס ד"רת ח"וא ע"וש א"מר) רופיכ םוי ברעב ותוא םירמוא
.(ב


רופיכ םוי יאצומ


םיזנכשאה גהנמ ,גח וב היהיש עובשב לחש תבש יאצומ לכב ומכ
עובשב ךא) ארדסד השודקו רתסב בשויו םענ יהיו רמול אל
םירמוא הבושת תבש יאצומב - ךופה אוה בצמה רופיכ םוי ינפלש
.(רופיכ םוי דע םלש עובש שי יכ ,תורחא םינשל דוגינב םתוא
שיא ןב) גח וב לחש עובשב םג םרמאל םידרפסה בור גהנמו
.('ו תוא הנושאר הנש אציו תשרפ יח

.םימשבה לע םיכרבמ ןיאו ,תבש יאצומ לכמ הנוש הלדבהה רדס םג
הרתיה המשנה ללגב םיאבש םימשבה לע םיכרבמ תבש יאצומ לכב
;םיכרבמ ןיא ןכלו ,הרתי המשנ ןיא תאזה תבשב לבא ,הל הכלהש
ח"הכ האר) סוכה תייתשו הלדבהה ירחא ךרבל םיגהונה שי
.(ט ק"ס ד"כרת

תיעיבר הדועס לש ןוזמה תכרבב רמול דוסה תרות י"פע םיגהונה
,לוח ימיב ומכ "לידגמ" תאזה תבש יאצומב םירמוא ,"לודגמ"
תיעיבר הדועס וז ןיאו ,תבש תודועס ונלכא אל תבשה יכ
רשא אוהו .(ט"מק ןמיס המשל הרות ת"וש) הכלמ הוולמ אלו
.יוניעל אלא גנועל הניא תאזה תבשה - וב ונחתפ


תורעה


,בסר 'מע םע יביתנב עיברובא ע"ר םג ןכו ,ד תוא הלודג תסנכ ירויש .1
.םילבוקמה גהנמ ןכו םילשורי גהנמ ךכש
ןייצל ךירצ .םידרפסה ירוזחמ טועימב ןכו דרפס חסונכ םיגהונהמ .2
ידי לע םיידרפס םירוזחמו םירודיס הברה ועיפוה תונורחאה םינשב יכ
.םישודיחו םייוניש םהבו ,םינוש םיפוג
ןמיס א קלח ,תעד הוחי ת"וש ,ףסוי הידבוע ג"הרה ךכ לע האר .3
.טנ
.דנר 'מע ,םע יביתנ ;אע 'ס ח"וא ת"ודהמ לאיזע יטפשמב לאיזע ברה .4
חל ןמיס א קלח רמוא עיבי ת"וש ,ףסוי הידבוע ג"הרה םדגנכו


עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה