רופיכ םוי

ךרוא
-----
ףד
---
הנש
----
רבחמ
----
אשונ
----
12.2k 306 ס"שת יארוהנ יבצ לאכימ 'פורפ ? הבושתב רזוח ימ
12.2k 306 ס"שת רלדייס ריאמ ר"ד םויה תשודק ףקות
6.5k 255 ט"נשת שטיוד ילתפנ ר"ד תונמואב הנויד ריטפמ
8.4k 255 ט"נשת דנרא ןרהא ר"ד ירחא 'הוקתה' תריש גהנמ
םירופיכה םוי יאצומב רפוש תעיקת
6.5k 205 ז"נשת בישילא השנמ תבשב לחש םירופכה םוי
14.5k 205 ז"נשת תימע ןרהא רופיכ םוי יאצומב רנה לע הלדבה
.ןאכ ץחל ,ףצרב וז השרפ לש םירמאמה לכ תגצהל


סופמקה בר תכשל תודהיה יעדמל  הטלוקפה

יעובש ףד

עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב תודהיב דוסי  ידומילל הדיחיה

ןליא-רב תטיסרבינואב עדימו בושקתל זכרמה תווצ ידי-לע טנרטניאב רואל אצוי

ןליא-רב תטיסרבינואל תורומש תויוכזה לכ ©


[home] [search] [index] [email

directory] [mail us]