ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

306 רפסמ

כ"הויו וניזאה תשרפ

? הבושתב רזוח ימ

יארוהנ יבצ לאכימ 'פורפ

היפוסוליפל הקלחמה
:תונווגמו תובר תויועמשמ 'הבושתב רזוח' ןושלה ףוריצל
רזחו אטחב לשכנש יתד עקר לעבל ראותכ שמשמ אוה בורל
לאשומ אוה הנורחאל .םדוקה ובצמל רמולכ - הרותה ךרד לא
לגיס ,ונייהד ,'רזח' רשא ינוליח עקר לעב לש ונויצל םג
ןייצמ 'רזח' לעופה םירקמה ינשב .יתד םייח חרוא ומצעל
דוסי שיש תוארהל לדתשנ ןלהל .הלעמ תגשהל האיבמה תוליעפ
ןושארה היהו תירישעה האמב יחש ,ןואג הידעס 'רש חינהל
בינב הלגמ ,ל"זח ירבד דוסי לע תיתטיש הבושת תרות בציעש
[1]:וירבד הלאו ירמגל הנוש תועמשמ הז

יתלוז ,הבושתה ירדג ורפיש ונתמואמ םיבר לע ששוח יניאו
ןמזבש ינחוטב יכ ,(אטחל) הרזחה רמולכ ,יעיברה הזה רדגב
הארנש אלא .הרפכ ושקביו וטרחתיו ובזעי םהש הליפתהו םוצה
טילחה םאש דוע ראבאו …(אוטחלו) רוזחל םיבשוח םהש יל
תלטבתמ ותבושת ןיא ,דוע (אוטחל) רוזחי אלש ותעדב םדאה
ינפלש תונועה ול ולחמי אלא (אוטחל בושי תאז לכב םא םג)
עריא םא ךכו .הירחאל השעיש המ וילע ובתכיו ,ותבושת
ןיא (אוטחל) רזוחו הבושת השועש םימעפ המכ הז ןפואב
ותעדב םלש םעפ לכב היהש ןויכ ,ותבושת רחאש המ אלא וילע
.(אוטחל) רוזחי אלש

ףוריצ שמשמ ג"סר תעדלש ,ןושאר טבממ רבכ ,לילעב הארנ
.ורוסל רזוחו הבושת השעש ימל ראותכ ןאכ ןודינה ןושלה
בינ םנמאש .ליעל הניוצש וזמ הכופה תועמשמב ,רמולכ
ופוגמ ןה ,רוריבב הלוע ג"סר לש ויניע דגנל דמעש אוה הז
םא ךכו" :שרופמב רמאנ טסכטב .ומוקיממ ןהו טסכטה לש
יבגל .''רזוחו הבושת השועש םימעפ המכ הז ןפואב עריא
לש ישימחה רמאמה לש ישימחה קרפהמ חוקל טסכטה ,ומוקימ
התוהמ רוריבל דחוימב ושדקוה רשא - תועדו תונומא רפסה
קקזנ ג"סרש תואדוב קיסהל אופא לכונ .הירדגו הבושתה לש
.'הבושת' גשומל תוסחייתהב 'רזח' לעופל ןאכ

ג"סר תעדלש ,ונלש הרבסל םוקמ שי הלאה םינותנה דוסי לע
,[2]רזיחו רזח :וינבומ ינשב ןאכ שמשמ 'רזח' לעופה
קבאיהל דימתמש ימל יוניכ אוה 'הבושתב רזוח' יוטיבה יכו
לדתשמו חרוט ונייהד ,הבושתה רחא רזחמש ימל ;ורצי םע
תאז םעש אלא ,המלש הבושת-לעב תלעמל עיגהל ידכ הברה
.ואטחל רזוחו בש אוהו ורצי תא שובכל וחוכב ןיא ןיידע
רזוח' לש רדגב תויהל לארשימ דחא לכ רומא וז תועמשמ יפל
.ללכה ןמ םיאצויו םיגירח אקווד ואלו 'הבושתב

דקוממ וז הסיפת י"פע הבושתה השעמ רקיע ,םיאור ונאש יפכ
לקשמה-תבושתב הריכמ איה ןיא [3].ינויעהו יגולוכיספה רושימב
םלועה ןוקיתל איבהל םירומאה םהינימל ןחלופ ישעמב וא
םייניבה ימיב וחתפתהש תוסיפת - ב"ויכו הלואגה בוריקל וא
אופא אוה הבושתה לעב [4].ונימי דע תולבוקמו םירחואמה
ייותיפל רתוי תונעיהל אלש ותעדב טילחמה ,אטוח ותוא
דומעל לכוי אלש ררבתי םא םג ,ומע ורכשש הנומא ךותמ רציה
,יגולואיתה רקיעב אצמנ וזה הבושתה תרותב הכימת .ןויסינב
הרפכב םדאה תא הכזמ אוטחלו בושל אלש הטלחהה םצע ויפלש
.ל-אה ידימ תידימ

בסומ ליעל רומאה לכש [5]שיגדמ ג"סרש ,ןייצל םוקמה ןאכ
רמואה לע אלו ,הנכ איה הבושתב בושל ותטלחהש ימ לע קר
.'בושאו אטחא בושאו אטחא' :(ב"ע ,הפ אמוי) ובילב

?וזה הבושתה תרותב ךומתל ידכ םהב שיש תורוקמה םה המ


םצע תומשל ףרוצמ אוהשכ 'רזח' לעפה תא אצמנ דומלתב (א
רזחמ' ;(ב"ע ,גי ןיבוריע) 'הלודגה לע רזח' :ןוגכ םינוש
ןישודיק) 'השא לע רזחל' ;(ב"ע ,חס ןיטיג) 'םיחתפה לע
םיפוריצה לכב .דועו (םש ,םש) ,'ותדיבא לע רזחמ' ;(ב"ע ,ב
תינשנו תרזוח תולדתשה אטבמ 'רזח' לעופה םהב אצויכו הלאה
הדיבא ;השא ;ןוממ ;הלודג :ונלש תואמגודב .הרטמ תגשהל
תועמשמבש ,תאש רתיב ףאו ,רמול םוקמ אופא שי [6].ב"ויכו
,'הבושת' םצעה םש םע 'רזח' ףוריצה תא םג ןיבהל שי וז
רזחמ 'הבושתב רזוחה' :תונוש םילמב ןויער לפכ וב שיו
אוטחל רזוח אוהו וילע תרבוג ותוואתש תעב הב ,הבושתה רחא
.הלילח רזוחו םעפ רחא םעפ ךכו -

חלוסו וילא םיבשה תא לבקמ ודסח לדוגב ל-אהש ,ןויערה (ב
תניחבב ,הבוטל םהלש בלה ךפהמ לשב קר ולו ,םיאטוחל
ל"זח ירבדב שגדומ ,(ב"ע ,וק 'הנס) 'יעב אביל ה"בקה' -
:אמגודל .םיבר תומוקמב

הנתמו השא שדקמהש ,רמאנ ב"ע ,טמ ןישודיק תכסמב (1
,תשדוקמ - רומג עשר וליפא ,קידצ ינאש תנמ לע" :רומאל
הקינעמ ,םיאור ונאש יפכ ,וז הכלה ."ותעדב הבושת רהרה אמש
יוליג דוסי לע קר ,עשרכ עודיש ימל 'הבושת לעב' לש דמעמ
.קידצ תויהל ותנווכבש - בלבש ןוצרה

םדאה תא ןד ודסחב ל-אהש ,ל"זח לצא אצמנ הזב אצויכ (2
:דיתעב וא רבעב ויאטחמ תומלעתה ךות ,הווהב ותלעמ י"פע

םינד ןיא :קחצי יבר רמא" :ב"ע ,זט הנשה שאר תכסמב
עמש יכ' רמאנש ,העש התוא לש וישעמ יפל אלא םדאה תא
י"שר .(זי אכ 'רב) "'םש אוה רשאב רענה לוק לא םיקלא
:וירבד תא ןאכ איבהל יוארו ושוריפב ביחרמ רתא לע

ינפל תרשה יכאלמ ורמא :(די,גנ) הבר תישארבב וניצמו
(לאעמשי לש) וינב ןידיתעש ימ ,םלוע לש ונוביר ה"בקה
?ראב ול הלעמ התא ,אמצב (לארשי ינב) ךינב תא תימהל
ול ורמא ?עשר וא אוה קידצ העשה :(ה"בקה) םהל רמא …
,'םש אוה רשאב' :(ה"בקה) םהל רמא .קידצ :(תרשה יכאלמ)
[7].ותעשב אלא םלועה תא ןד יניא

ינפל םג ולו הבושתב הרזח םידדועמה םידגיהה םיבר (3
םוי בושו" :(י ב ,תובא) רזעילא יבר ירבד לע [8].תומה
:(א"ע ,גנק תבש) ושרד "ךתתימ ינפל דחא

רמא ?תומי םוי והזיא עדוי םדא יכו - רזעילא 'ר תא וידימלת ולאש
[9].הבושתב וימי לכ אצמנ רחמל תומי אמש םויה בושי ןכש לכו ןהל

ןואג הידעס 'ר לש ותמוק רועישב םכח עינהל היה יושע המ
שחרתמה לע בסנ הלש יזכרמה ריצהש ,הבושת תרות עיצהל
?ןחבמב דומעל םג ביוחי אטוחהש שורדל ילב ,בלה ירדחב
:וז הלאשל תוירשפא תובושת יתש ןלהל

ןיב םעט ןתונ ,(ול ,ג נ"ומ) ם"במרה :יכוניח עינמ (א
:ונניינעל םג הנעמ וירבדב שיש הארנו ,הבושתה תוצמל םג ראשה

תואיצמ רדוסי אל רשא תועדה ןמ 'הבושת'הש אוה ראובמו
אלש םדא םושל רשפא יאש ,םתוא ןימאהב אלא הרותה ישנא
איהו הדימ וא ,והרחביש תעדב לוכסיש םא .עשפיו אטחי
ןימאה ולו ;סעכ וא הוואת תרובגתל וא תמאב תרחבנ יתלב
לע דימתמ היה ,םלועל תוועמה הז ןקתל לכוי אלש םדאה
;הלובחת ול הראשנ אלש רחא ,וירמב ףיסומ היהש רשפאו ,ותועט
רתויו םיניינעבש בוטל בושיו ןקתי הבושתה תנומא םע ךא
.אטחיש םדוק היהש הממ םלש

הנומאה .ג"סר ירבדמ םג ןיפיקעב הלוע הבושתה תוצמל הז םעט
איבהל ידכ ,בלהו תעדה תערכהב הרקיעב הצמתמה ,הבושתב ידש
רבדב םיעגונה תא דדועל היושע ,רבעה יאטח תקיחמ ידיל
הלעי םג רבד לש ופוסבש ךכ ,תישילשו תינש תוסנלו בושל
דאמ תחוורה ,העיבקה תאז תמועל .המלש הבושתב בושל םדיב
תיתד הניחבמ דמעמ ןיא הבושתלש ,הלבקהו רסומה תורפסב
.שואיי ללכל איבהל הלולע - ןויסינב הדימעה רחאל אלא
דבוכ לשבו ודי רצוק לשבש ,ובלב רמאי רבדב עגונהש רשפא
םלועה ייחל הווקתה הדבא רבכ ,וילע לטומה תונוועה אשמ
.…הזה םלועב קלח תוחפל ול היהיש יאדכ ןכ לע יכו אבה


(אכ ח 'רב) "וירענמ ער םדאה בל רצי יכ" ומכ םידגיה :יפוסוליפ עינמ (ב
תא םימייקמ (א"ע ג הטוס) "תוטש חור וב סנכנ ןכ םא אלא אטוח םדא ןיא" וא
תיקלאה שפנה תא ףקשמ - םדא םצעה םש ,היפל .תלבוקמה תיטסילאודה הסיפתה
תונושה תויושיה יתש .ףוגה לש תויטנגהו תויגולויבה תויטנה תא - רצי םצעה םשו
בצמ אופא ראתל ןתינ [10].וז םע וז קבאמב תונותנו וז םע וז תובכרומ הלאה
!םהמ דלוס ,ובש יקלאה םלצה רמולכ ,'םדא'הש םישעמב ברועמ אהי 'רצי'ה ובש
,םדאה לש ותלעממ עורגל אלש בייחמ יקלאה קדצהש ,רמול לכונ ןכ םנמא םאו
םימוגפ םישעמ לשב ,"רוזחי אלש ותעדב םלש םעפ לכב היה" :ג"סר ןושלכ רשא
,ליעל העצוהש תיכוניחה המגמה דצלש ,רמול שי תאז רואל .רציה לש וחוכמ םיאבה
יפוסוליפה םעטה ןכאו .ולש תיפוסוליפה תמאל םג ותרותב יוטיב ןתונ ג"סר
ףוכו" אימשד אתעייסל ונא םינופ ןכש ,הליפתה רודיס לא םג וכרד תא אצמ ,הזה
לש רוכעה עבטה ינפמ שפנה לש התלעמ לע ןגהל ידכ ,"ךל דבעתשהל ונרצי תא
ונריזחהו ךתדובעל ונברקו ךתרותל 'ה ונבישה" :הרשע הנומש תליפתב םג ךכ .ףוגה
."ךינפל המלש הבושתב

חותפל גהנמה תא םיעטהל ידכ םג שי ליעל םירומאה םירבדב
רבכ הנה יכ .'ירדנ לכ' תליפתב םירופיכה םוי ירעש תא
תויתכלהה הדימה תומאב תדמוע וז הליפת ןיאש םינואג וקספ
הטרח אל הב ןיא ,םיבר ןושלב תחסונמ איה :םירדנ תרתה לש
ןכאו .דועו םיריתמ השולש אלו רבעשל רדנה טוריפ אלו
,ןכ תושעל רוסאו אוה תוטש גהנמ"ש ורמאש םינואגה ןמ שי
[11]."לחי לבב רבוע וילע ךמוסהו

וגהנ ךכ" :חסונב בישהל ןבומכ ןתינ הלאה תוישוקה לע
.(דע ה"ד תופסות ,ב"ע ,אכ תוכרב) "גהנמה לודגו …םעה
.השדח היאר תדוקנמ וז הליפתב ןנובתהל םוקמ שי התעמ םלוא
אטבל ידכ וב שיש אצמי 'ירדנ לכ' לש חסונה תא ןחובה
ינפל ותניחת תא חוטשל שקבמה רוביצה לש בלה ישחר תא
אנ טבה ,םלוע לש ונוביר :רומאל ןידה םוי ברעב ל-אה
תויובייחתההמ אנ םלעתהו ,איה הבוט יכ ונתנווכ לא רקיעב
,ןידה םוי ךלהמב ונמצע לע לבקל םידיתע ונאשו ונלביקש
ונא םיעדומ ?ונירובידב דומעל ונתרובג המו ונא המ ןכש
אנתעובשו ירסא אל אנרסאו ,ירדנ אל אנרדנ''-ש ךכל בטיה
.''תועובש אל

ריבסהל היושע ןכא תאזכ הנווכ ךותמ 'ירדנ לכ' תליפת
םעטה תא ןכו ,התוא םירמואה תא תזחואה הדרחה תמצוע תא
,ןכ לע רתי .התוא הוולמה ךכ לכ הגונהו דחוימה ןוגינל
םירופיכה םוי רדס תא חתופה יודיווה רבחתמ וז טבמ תדוקנמ
וישכעו ,יאדכ יניא יתרצונ אלש דע ,יקולא" :יודיווה םע
יתאטחש המו …ייחב ינא רפע ,יתרצונ אל וליאכ יתרצונש
."םיברה ךימחרב קוחמ


.תופלאמה ויתורעה לע םייהכלק םייח ר"דל הדות *
'מע חפאק ברה 'צוה) ה קרפ ,ה רמאמ ,תועדו תונומא [1]
.(דפק-גפק
'הבושת' גשומל ךמסנ אוהשכ 'רזח' לעופל וז תונשרפ [2]
אצמנ ךכל היאר .םייניבה ימיב תחוור הארנה יפכ התייה
האמה לש הינשה תיצחמה ,דרפס) ,אייח רב םהרבא 'ר ירבדב
םעפ הריבע רבועש' ימ תא 'רומג קידצ'-כ רידגמה (-12ה
אוה 'ינוניב'-ה תא וליאו .'אוטחל רזוח וניאו בשו תחא
,הבוצעה שפנה ןויגה) .'הילא רזוחו ותאטחמ בשש' ימכ רידגמ
ורזח' ףוריצה .(92 'מע ,ב"לשת םילשורי ,רדוגיו 'ג 'דהמ
;ב"ע ,טס ןיבוריע :םימעפ רפסמ דומלתב יוצמ 'הבושתב
ינבוממ דחא .א"ע ,הק ןירדהנס ;א"ע ,די הטוס ;א"ע ,אל ה"ר
ךלה ,הברה בבס" :םג אוה ןשוש-ןבא ןולמב 'רזח' לעפה
."המ רבד גישהל ידכ הברה חרטו ךלה ,בשו
ירוהרה" :קוק ברה יבתכב םג יוטיב אצומ הז ןויער [3]
המשנה לש הרובגה .ןוצרה קמוע תא םילגמ םה םה הבושת
.(ד:ז ,הבושתה תורוא) "הדוה יוליג לכב םדי לע הלגתמ
,"זנכשא ידיסח לש הבושתה תרות תודלותל" ,ןד ףסוי האר [4]
,(גרבנזור 'שו םולש-שיא 'ב םיכרוע) תורואה לבוי :ךותב
.ךליאו 221 'מע
.בצק 'מע םש ,תועדו תונומא [5]
ןבומב 'רזח' לעופב שמתשמ ם"במרה םגש ןייצל יואר [6]
ארוק אוה םייוגה יתדב קבדיהל םישקבמה םירמומה תא .הז
.(ט,ג הבושת תוכלה) 'םיבכוכ ידבועה יתדל םירזוחה' :םשב
;ג"ה א"פ ,ימלשוריב הליבקמ האר [7]
הבושתב הלוחה תא ריזחהל וניגהנמ ךכיפלו" :ג"סר [8]
.(חפק 'מע ,םש ,תועדו תונומא) "ותומ ברקתמ רשאכ
.אידורד ןב רזעלא לש השעמב א"ע ,זי הרז הדובעו ב"ע ,מ ןישודיק הארו [9]
:א הכלה ,ב קרפ ,הבושת תוכלה ,ם"במר :םג הארו
…ןילחמנ ויתונווע לכ ותבושתב תמו ותתימ םויב הבושת השעו וימי לכ רבע וליפא
.ול חלסנ - תומיש םדוק בשו וארוב (אטוחה) רכז םאש ללכמ
תוריהבמ רתוי ריהב ילכש םצע" איה שפנה ג"סר תעדל [10]
הארו ,(עק 'מע ,א"פ א"מ ד"וא) "םילגלגהו םיבכוכה םצע
,ל"שת ,םילשורי ,השדחה היפוסוליפה תודלות ,ןמגרב 'ש
.ךליאו 270 'מע
:טקלה ילבשו ;ןואג םרמע בר םשב הנ תוא ,פ"כהוי ,גיהנמ 'ס [11]
,תידומלתה הידפולקיצנאה הארו ."ירדנ לכ רמול םיחומ םינואגה בורש"
.ג"לש רוט ,םירדנ תרתה ךרע