ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

361 רפסמ

א"סשת םירופיכה םויו וניזאה תשרפ

[1] ?ץראה ןמ םיאטח ומתה

רלדייס ריאמ ר"ד

היפוסוליפל הקלחמהלומ וז ותדימע .וארוב לומ םדאה בצינ םירופיכה םויב
תידוחיי איהש העדותב הוולמ ,םלש םוי תכרואה ,םלוע ארוב
:אטחה תעדות טרפב םירופיכה םוילו ללכב םיארונה םימיל
רשא ץראב קידצ ןיא"ש ןוויכ ."ךינפל ונאטחש אטח לע"
דחאו דחא לכ שרדנ ,(כ ז 'הק) "אטחי אלו בוט השעי
ונופצמ תכחב ותועדומל תולעהלו וישעמב שפשפל ונתיאמ
,םלוכ לעו" :הרפכלו החילסל יחרכה יאנתכ ,ויאטח תא
."ונל רפכ ,ונל לחמ ,ונל חלס ,תוחילס ה-ולא

היווהה דקומב דמועה ,"אטח" גשומה תא ררבל ינוצרב
רשאב ,ונתפוקתב דחוימב בושח הז רוריב .םירופיכה םויב
גשומל רתויו רתוי תשחכתמ הרואנה תינרדומה תוברתה
הניא תינרדומה הרבחה .ונתעדותמ וקחמל תפאושו "אטח"
הנחבהל ןווכתמ ינניא ."םיעשפ"ב קר אלא "םיאטח"ב הריכמ
תסחייתמה ,"עשפ" ןיבל "אטח" ןיב העודיה תיתרוסמה
יתנווכ [2] .(דיזמ וא גגוש) הריבעל תועדומה תדימל
.תרבודמה הפשב "עשפ"ו "אטח" םילימה לש לבוקמה שומישל
השעמ ןייצל השדחה תירבעה היגולונימרטה תשקבמ רשאכ
ןנוגתהלו ועיקוהל תישונאה הרבחה לעש השעמ ,השעיי אלש
גשומה [3] ."העישפ" וא "עשפ" לע תרבדמ איה ,וינפמ
ףרטצמ אוה .שומישבש םילמה רצואמ טא טא םלענ "אטח"
ללכמ ואציש םינשוימ םיגשומ לש לדגו ךלוה רגאמל ךכב
ידימלתל קר םויכ םינבומשו ,הנתשמה תואיצמה תאפמ שומיש
ויה ובש רבעה רוזחישב םיקסועה םיחמומל וא תובישי
.דוע בושת אלו הפלחש הפוקתב םייטנוולר

,"אטח" גשומה לש תיתגרדהה ותומלעיה רשפ תא ןיבהל ידכ
ונתלאשל ."עשפ" ומוקמ תא הספתש הליבקמה םע ותמעל ונילע
."עשפ" והמ ,הלאשה תא ןכ לע םידקנ ,"אטח" והמ
,תיפוריאה הלכשהל התווהתה תא הבחש תינרדומה הסיפתה יפ לע
לעב אוהש םינעוטש שיו ,תויוכז לעב רוצי אוה םדאה
ויתויוכז .םדא ותויה ףקותמ ול תועיגמה תויעבט תויוכז
תוכזהו ופוג לעו וייח לע תוכזה ןה םדאה לש תויסיסבה
יפ לע םלוא .תובוח םג םדאל שי ךכל ףסונ .ושוכר לע
תועבונ אלא ,תויאמצע ןניא הלא תובוח ,תינרדומה הסיפתה
ופוג לעו וייח לע םדאה לש ותוכזמ .םדאה לש ויתויוכזמ
תעבונ ושוכר לע ותוכזמ ,וב עוגפל אלש הבוחה תעבונ
היפוסוליפה תניחבמ .האלה ןכו ונממ בונגל אלש הבוחה
אלא ןניא וז ךרדב ונילע תולטומה תובוחה ,טפשמה לש
,"המשל" הבוח תמייק אל רשאב ,תויוכז לש הנשמ ףיעס
רשאכ .תלוזה לש ותוכז ,תוכזמ תעבונה הבוח קר אלא
[4] .םדאה תויוכזב העיגפל הנווכה ייזא ,עשפ לע םירבדמ

.ףסונ יביטמרונ דמימ רואל קר שרפתמ אטחה .אטחה ןכ אל
תויוכז ,הז יביטמרונ דמימב תמקוממה הייאר תדוקנמ
,יחרכה יאנת קר אלא לוכה תוזח םניא יתרבחה קדצהו םדאה
,תודהיה תסיפת יפ לע .םדא ינבכ ונמויקל קיפסמ אל ךא
תובוח םג ןנשי אלא ,תלוזה לש ותוכזמ תעבונ הבוח לכ אל
ןהירוחאמ תדמוע הניא תוכז םושש ,ןיטולחל תויאמצע
,םוקמל םדא ןיבש תווצמה ןה הלאכ תובוח .ןתוא הבגמו
אקווד אלא ,ןאכ וננויד דקומב תודמוע ןה ןיא םלוא
תוססבתמ ןכאש ,הלא תווצמב םג .ורבחל םדא ןיבש תווצמה
תוכזב עוגפל רוסיאהמ תועבונהו תלוזה לש ותוכז לע
וטושפ ,ףקות הנשמ ןהל הנקמה יאמצע ףסונ ןפ םייק ,וז
ןיבש תוריבעה םגש ,החנההמ עבונ הז ףקות הנשמ .ועמשמכ
אלא ,דבלב תלוזה לש ותוכזב תועגופ ןניא ורבחל םדא
םיחינמ ונא ומויק תאש ,יקולא םלוע רדסב םג ךכל רבעמ
םדאה לש ומלועש דועב .שדוקה יבתכ לש םתודע ךמס לע
תולטומ ה"בקה לש ומלועב ,םוקמ ספא דע תויוכז אלמ
,וללה תובוחב העיגפ אוה אטחה .תובוח רקיעב םדאה לע
.םדאה תובוחב העיגפ

הרותה יפ לע תוללוכ ורבחל םדא ןיב תוריבע םגש ,הנעטה
ךותמ סוסיבל תנתינ ,םדאה תויוכזל ףופכ ונניאש ןפ
םדאה לש ותוכזמ תקהבומ תוכז ונל שיה .םמצע םיבותכה
םימד תוכיפשמ ענמיהל הבוחה אקווד ,הנהו ?וייח לע
וייח לע םדאה לש ותוכזמ תעבונכ אל הרותב העיפומ
היולת יתלב ,תיאמצע הבוחכ אלא תופצל היה ןתינש יפכ
םלצב יכ ,ךפשי ומד םדאב םדאה םד ךפש" :םדאה תויוכזב
לכ לפוקמ הז קוספב .(ו ט 'רב) "םדאה תא השע םיקלא
ןיבל םדאה תא תינרדומה תיברעמה הסיפתה ןיבש לדבהה
תוסיפתה יתש ןיב הוושה דצהש ןיוצי .תודהיה תסיפת
.הנוש ךכל הקמנהה םלוא ,םדא ייחל ןוילע ךרע ןתמ אוה
ותוכזמ עבונ וניא םימד תוכיפש רוסיא ,הרותה יפ לע
םיקולאה םלצל ותוביוחממ אלא ,אדירג וייח לע םדאה לש
.ובש

העיגפב תוצמתמ ןניא ורבחל םדא ןיבש תוריבעהש הדבועה
.עבש תבו דוד רופיסב ףסונ יוטיב תאצומ ,םדאה תויוכזב
ןתנ תחכות תובקעב ,השעמה תרמוחל עדומ ךלמה דוד רשאכ
.(גי בי ב"מש) "'הל יתאטח" :םילימב חסנתמ אוה ,איבנה
.'הל אטח דימת אוה אטחה

הסיפת ירוחאמ תדמועה םדאה תומד יהמ ,הלאשל שרדינ התע
תסיפת יפ לע ,םדאה תומד תמועל םדאה תויוכזב קר הריכמה
לומ הדימעה .ויתובוחב םג ךכל ףסונ הריכמה ,תודהיה
.היינשה הסיפתה רואל קר ןבות םירופיכה םויב ארובה

תוביוחמהמ אלא ,תלוזה לש ותוכזמ תועבונ ןניאש תובוח
.ףסומ ירסומ ךרע םדאל תונקמ ,ונב עבטומה םיקולאה םלצל
דע הנשמ הז ןיאו אל ותו תויוכז לעבכ רדגומש םדא
.הז ףסומ ךרע רסח הלא תויוכז לש ןפקיהב גילפנ המכ
לש ושומימל ול ארוקה ימינפה לוקה ,תולעתהל ותפיאש
לוק ,אדירג ומויק לע הרימשה רשאמ ,רתוי בגשנ לאידיא
תויוכז לע הרימשה ?ףואשל וילע ןאל .ולצא קתושמ הז
,ומצע םויקה רשאמ רתוי םר לאידיא הבינמ הניא םדאה
רסומה .ךרע אלו ךרוצ איה :ץיבובייל 'י לש ונושלב וא
רסומל רדרדיהל לולע אל ותו תויוכז שממל שקבמה םדאה לש
לש בצמה תא עונמל ךרוצהמ עבונה ,דבלב ילנויצקנופ
ןרמתלו ךוותל קרו ךא דעונשו ,"ועלב םייח והער תא שיא"
.רתוי םר לאידיא לכ אלל םידיחיה לש םהיתויוכז ןיב
שומימב םדא ינבכ ונדועיי תא וניצימ םאה ?םדאה לכ והזה
?וניתויוכז לש יברימ
תא אלא ,ועגפנש תויוכזה תא אל ונל ריכזמ אטחה גשומ
םיקולאה םלצ לומ ונדימעמ אטחה גשומ .ואלומ אלש תובוחה
עבות אוה .ויתושירד ירחא אלמל ונתיאמ עבותו ,ונבש
םא ,בקונ רוריב ,םירופיכה םויב טרפבו ,דימת ונתיאמ
."איה הרוהט" הנדוע "יב תתנש המשנ"ה

,הרותה תאירקבש תורומחה תורהזאה תוטילבמ ידכב אל
.םיעשפ אלו םיאטח אקווד ,םירופיכה םוי לש החנמה תליפתב
ןיב ןבורב םנמא תושחרתמ וז האירקב תוראותמה תוריבעה
העיגפה לע העבצהב רבסהל תונתינ ןניא ןה ךא ,ורבחל םדא
גהנתהל םדאה לע תלטומה הבוחב קר אלא ,תלוזה לש ותוכזב
.םיקולא םלצב ארבנש יממ הפוצמה ילמינימה טרדנטסה י"פע
ןהש יפכ ,תובוחב אלא תויוכזב דדמנ וניא הז טרדנטס
:(טכ-ו חי 'יו) תוירעה ירוסאב יוטיב ידיל תואב

ינא ,הורע תולגל וברקת אל ורשב ראש לכ לא שיא שיא
.'ה
.התורע הלגת אל אוה ךמא ,הלגת אל ךמא תורעו ךיבא תורע
.הב האמטל ערזל ךתבכש ןתת אל ךתימע תשא לאו ...
המהב לכבו .אוה הבעות ,השא יבכשמ בכשת אל רכז תאו...
,העברל המהב ינפל דומעת אל השאו הב האמטל ךתבכש ןתת אל
םיוגה ואמטנ הלא לכב יכ הלא לכב ואמטת לא .אוה לבת
.םכינפמ חלשמ ינא רשא
.היבשי תא ץראה אקתו ,הילע הנוע דקפאו ץראה אמטתו
תושפנה ותרכנו ,הלאה תבעותה לכמ השעי רשא לכ יכ ...
."םמע ברקמ תשעה

העיפומ ,ליעל אבומה ןושארה קוספב "'ה ינא" תפסותה
רוסיאה תביסש ךכ לע העיבצמ איה .םיימעפ דוע ךשמהב
תלטומה הבוחב אלא תלוזה לש ותוכזב העיגפב הצוענ הניא
תמלוהה תוגהנתה ונתיאמ עבותה יקולאה וצה ףקותמ ונילע
[5] .ונב עבטומה םיקולאה םלצ תא

היווההש ןמזב האירקל םימכח ידי לע הרחבנש ,תוירעה תשרפ
ונרובע הליכמ ,האישל תברקתמ םירופיכה םויב תדחוימה
ונתוא ריהזהל הרותה הרחב םיעשפ ינפב אל .בושח רסמ
הרותה תאירק [6] .םיאטח ינפב אקווד אלא ,ולא םיעגרב
ותוהמ תא ונל ריהבהל האב םירופיכה םויב החנמה תליפתב
ריהזהלו וב הכורכה םיקולא םלצב העיגפה "אטח"ה לש
תא התיתשמה ,הסיפת לש תורומחה תואצותה ינפמ ונתוא
.םדאה תויוכז לע םדאה תובוח לכ

"אטח"ה גשומ ןיטולחל קחמיי ןפ ,רמשמה לע דומעל ונילע
,"ץראה ןמ םיאטח ומתי" םנמא זא וא ונלש םילימה רצואמ
. ... םניה דוע םיעשר םלוא
.(הל דק 'הת) "ה-יוללה ,'ה תא ישפנ יכרב"


לע םקלחב םיתתשומ הז רמאמב םיגצומה תונויערה [1]
,(1946-1883) ראיורב קחצי י"ע וחנוהש םייתבשחמ תודוסי
טפשמ" ורמאמב טרפב ,שריה לאפר ןושמש ברה לש ודכנ
ץבוק ,ךרד ינויצ :ךותב ,(1910) "ירכנהו דבעה ,השיאה
'מע ,1988 ם-י ,הירומ ורפס םע דחיב ךרכנש םירמאמ
םדאה תומד לש תיברעמה הסיפתה ןיב לדבהל רשאב .86-57
יתעמשש םירבד לע םג ךמתסמ ינא ,הרותה תסיפת ןיבל
המוד השיגב ,יתנבה בטימל ,לגודה ןולא םחנמ טפושה יפמ
"םילשורי" לש ןושארה קלחהמ םידחא םיעטק םג .ראיורב לש וזל
תא חתפמ אוה םהב ,(1786-1729) ןוסלדנמ השמל (1783)
.יניע דגנל ודמע ,ולש "יעבטה קוחה" תסיפת
ה"ד ,ועקת זמר ,תומ ירחא תשרפל ינועמש טוקלי [2]
שומישה םלוא .ז דל 'משל י"שר הושהו "וילע הדותהו"
קוחר "עשפ"ו "אטח" םילמב ונתורוקמב השענש ילולימה
ארקיו רפסב םיקרפ םתואל טרפ) וז הנחבהל אתכמסא תווהלמ
חי 'דמב ,ט בכ 'קיו :האר .(תאטח ןברקל םיסחייתמה
יודיוה רדסב םג .דועו זי אכ ב"למ ;זט די א"למ ;בכ
סנואב ךינפל ונאטחש אטח"ב לשמל רבודמ םירופיכה םוי לש
ןודזלו סנואל םש סחוימ "אטח" גשומה רמולכ ,"ןודזבו
.תחאכ
שדחה ריפס ןולימב "עשפ"ו "אטח" םיכרעה הוושה [3]
ןיידע (ו"טשת תנש) ןשוש ןבא ,תאז תמועל .(1997 תנש)
."עשפ"ל "אטח" ןיב ישוקב ןיחבמ
תויוכז" חנומב שמתשמ ינא ,יירבד תא דדחל ידכב [4]
ןייצמכ ונייה "תיביאנ"ה ותארוהב ךשמהבו ןאכ "םדאה
יטילופה ןבומב אלו ןתוללכב םדאה לש ויתויוכז תא
.רתוי רצהו ןועטה
םיקוספב םיראותמה םישעמהש החנהבש ףיסוהל שי ןאכ [5]
הסיפתה יפ לע ןיא ,םידדצה ינש תמכסהב םישענ ליעלד
םניא םה יכ ,םתוא רוסאל הליע לכ הרואנה תינרדומה
.שיא לש ותוכזב םיעגופ
,הפוקתה חורל םאתהב הלא תוריבע גיצהל תונויסינה לכ [6]
םירוסיאה לש םקמועל םידרוי םניא תלוזה לש ותוכזב תועגופכ
.םהילע בישהל ןתינו ,וללה