ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

306 רפסמ

כ"הויו וניזאה תשרפ

םויה תשודק ףקות

רלדייס ריאמ ר"ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה

תמועל םירופיכה םוי תא תנייפאמ תדחוימ השודק תשוחת
השוחת םירצויה םייסיסבה םיביכרמה םה המ .לארשי יגח ראש
[1]ד"יה (1942-1883) ךבילרק יבצ ףסוי ר"ד ברה ?וז
הינמרג תודהי לש םינורחאה םיבושחה םיגוההו םינברה דחא
וז הלאש [2].וירמאממ דחאב וז הלאשב ןד האושה ינפל
היה םירופיכה םויש תירשפאה הרבסה רואל ,ודידל ,תדדחתמ
,םימלכנו םישוב ,אטח לע םיכמ ירה ונחנא ;ונתוא אכדל רומא
[3].ונתוא םמורמ םירופיכה םוי הז םע דחיו תאז תורמלו
:וז הדבועל ךבילרק ברה הנומ תוביס שולש

.םירופיכה םוי לש ירוביצה ויפוא [1]
.הזה םויה תא דחיימה ,םיקלא םע "שגפמ"ה [2]
.םדאה שפנ לע יודיוה תעפשה [3]

רמאמה לע ססבתהב ,וננוידל תרגסמ שמשי הז שלושמ הנבמ
.םיפסונ םידוהי תועד יגוה לש םהירבד לעו ל"נה

םויב .הנשה תומי ראשב רוביצה תליפתכ םירופיכה םויב רוביצה תליפת ןיא .1
יתשמ תאזו ,רחא םוי לכב רשאמ רתוי הקזח להקה לש תירוביצה תועדומה ,הז
:תוניחב

םע םירופיכה םויב אקווד ונא םישגפנ תינויעה הניחבהמ
םיריתמ ונא" :ןפוד אצוי אלל ,ולוכ רוביצל תשרופמה הינפה
םיריתמ הנשה תומי ראשב םג יכ ףא ."םיניירבעה םע ללפתהל
םישיגדמ ונא םירופיכה םויב ,התע ,םיניירבעה םע ללפתהל ונא
וידחי עשרו ינוניב ,קידצ רוביצה .הרתי השגדה תאז
םוי .רשפאה לככ םלש תויהל ארקנ ("רבצ" תובית ישאר)
אל יאדוובו םעב םיקלח רובע קר דעוימ וניא םירופיכה
.םיקידצה רובע קר

דע םירופיכה םויב םיאלמ תסנכה יתב :תישעמה הניחבהמ
וב הנשב םוי ןיא .םש אצמנ םעה לכ (טעמכ) ,םוקמ ספא
.םירופיכה םויב רשאמ רתוי ,רוביצה לכ ,רוביצה שגרומ

ןפל תדחוימ תוסחייתה ונא םיאצומ קי'צייבולוס ברה לצא
תדחוימ הביס הז םויב שי ודידל .םירופיכה םוי לש ירוביצה
הייפוא לשב ,רוביצב ללכיהל ותעד תא ןתיי ידוהיהש ךכל
דצל ,תללוכ וז תירב [4].לארשי םע ה"בקה תרכש תירבה לש
ונמע הפ ונשי רשא תא" - דיחיו דיחי לכל התרכנש תירבה
(די טכ 'בד) "םויה ונמע הפ ונניא רשא תאו … םויה דמע
.(באומ תוברעבו ברוחב) המואה ללכל התרכנש תירב םג -
םע יכ" :קוספה לע י"שר ירבד תא איבמ קי'צייבולוס ברה
"הלגס םעל ול תויהל 'ה רחב ךבו ךיקלא 'הל התא שודק
:תירבה יגוס ינש ןיב וז הנחבהל עייסמד אנתכ ,(ב די 'בד)
רחב ךב :דועו ,ךיתובאמ ךמצע תשודק :התא שודק םע יכ"
יגוס ינש לע י"שר ןאכ רבדמ קי'צייבולוס ברה יפ לע ."'ה
השודקו ,המואה תשודק איה ,תובא חוכמ האבה השודק :השודק
.טרפכ םדא לכל תסחוימה

התורכ םהלש ,הלא תושודק יתש ןיב יזכרמה לדבהה והמ
ןיא ,םישעמב היולתה טרפה תשודק תמועל ?הלופכה תירבה
תא - רחא ןושל .העקפהל תנתינ תובאהמ ונל האבה השודקה
[5].םיאטחב רפהל ןתינ אל וז השודק לע תססובמה ,המואל תירבה
הבושתה תא םדאהמ עבותה ,םירופיכה םויל רשקה םג והז
התרכנש תירבה תניחבמ הבושתה רקיע יכ .תיזכרמ העיבתכ
תסנכ םע תוהדזהל ,רוביצב ללכיהל ןוצרה אוה ,המואה ללכל
ריבסמ ךכ .תחטבומ הרפכה לארשי תסנכל ,רוביצל .לארשי
ןהב ,תוחילסה לש העמק ףיקתה חסונה תא קי'צייבולוס ברה
,הרפכ עבות שממ אלא ,שקבמ קר אל ותרזחב רוביצה חילש
,"םהל תעבשנ רשא רוכז" :רוביצ חילש ותויה ףקותב תאזו
.דועו "ןנעכו בעכ ונעשפ החמ" ,"ונתחטבהש המכ ונמע השע"
הומתה גהנמה ,קי'צייבולוס ברה יפ לע ,עבונ םג ןאכמ
תא תיגיגח הניגנמב רמול ,תובר תוליהקב ץופנה ,הרואכל
הרישל ןוכנה םוקמה והזה .ץ"שה תרזחבש "ונדגב ,ונמשא"ה
ןוחטיבה יוטיב ידיל אב הניגנמבו רישבש אלא ?רוביצב
אוה ףא שרופה ,תאז תמועל ,דיחיה .יאכז אציש רוביצה לש
וניא ,ולש שחלה תליפת ףוסב ה"בקה ינפב ויתוחילס תא
,ויאטח ינפמ ארייתמ אוה .חפייתמו הכוב אוה ;רישל לוכי
קר אלא עבות וניא אוהש יאדוובו ,הרפכב הכזי אל אמש
."ונתניחתמ םלעתת לא" :יודיוה ינפל הענכהב שקבמ

ןוחטיבה תא הבושתה ץמאמל ידוחיי ןפ ,ןכ םא ,םרות רוביצה
וקלח תא טרפל הנקמ ,וב תוללכהה ,רוביצב תועמטהה .הרפכב
תוממורל הנושארה הביסה יהוז .תחטבומה רוביצה תרפכב
.םירופיכה םויב חורה

םוי לכ אל .םיקלא םע "שגפמ"ב הצוענ הינשה הביסה .2
"שגפהל" יוכיסה םירופיכה םויב .ויקלא םע םדאה שגפנ
(י י 'רי) "תמא םיקלא 'ה" יכ ?עודמ .רתוי לודג ומע
םוי עיגה התעו ,(א"ע ,הנ תבש) "תמא ה"בקה לש ומתוח"
תעדותל רדוח תמאה לוק ,ךבילרק ברה לש ודידל .המיתחה
ולילצ .רפושה לוק והז :הנשה שארב הרתי המצועב םדאה
אטבמ רפושה לש יתוכאלמ אלה ,השועמ יתלבה ,הפוימ יתלבה
,רפוש תוכלהב יוטיב ידיל אב הז רבד .תמאה תא וניבגל
לילצה תא השועה רבד לכ :ותוא םילסופה םירבדב טרפבו
בהז והפיצ ,"לוספ ,ונימב אלש ומתס" םא .בכעמ יתוכאלמל
,היהש תומכמ ולוק הנתשנ םא" ץוחבמ וליפא וא םינפבמ
רקיעה [6]"רפושב םירשכ תולוקה לכ" ,תאז םע דחי ."לוספ
.יתימאה ולוק היהי הזש

השוע אוהו ,רפושה לש תמאה תאירקל תונעיהל ארקנ םדאה
[7].הבושתה לש הבל בל וניה יודיווה ם"במרה רובע .יודיווב תאז
דוסי איה תמאה תשגרה" :קוק ברה ירבד ןאכ םיבלתשמ הפי
תמאה ןיב טרפבו ,הבושתהו תמאה ןיב רשקה [8]."הבושתה
השעמ םצעב הנענ הדוותמה םדאה .ידמל רורב ,יודיווהו
הדוותמ אוה .תמאה תשקבל ןכ יודיוו אוה םא יודיווה
ותרכה תא אטבמ ךכבו ,ינוציח ץחל אלל ישפוחה ונוצרמ
ךלמה" ינפב וז הדימע .וילעמ איהש תטפוש תושרב תינורקעה
.םימש תוכלמ לוע תלבק איה איה "טפשמה

והשמ םע שגפיהלו תולעתהל םדאל ול תרשפאמ אטחב הרכהה
םע באוכה שגפמב רסייתמו לבוס אוהש ןוכנ .ונממ םמורמ
תוארל ותלוכי םצע ךא ,ויתונולשיכ םע ,ותונטק םע ,ויאטח
לש וטבמ תדוקנב ותוא תפתשמ ,ויתונורסח לכב ומצע תא
.תמא ה"בקה לש ומתוח ירה יכ ,וילא ותוא תברקמו ל-אה
יכ ,[9]"הבושתה לש תורחה רוא" ,קוק ברה יפ לע ,והז
תורחה תא [10]."תורחה תדמ איה ךכ הבושתה לדוג יפכ"
לוטנ טק עגרל תויהל - וארובל ותוא תברקמה ,תאזה הלודגה
- יביטקייבוא ןפואב ומצע תא תוארל תוסנלו םיסרטניא
.םירופיכה םויב שממל םדאה ארקנ

הליפשמה היאר התואב אקווד תינתומ ל-אה תברקש ,הז סקודרפ
הרותה תאירקב קהבומה ויוטיב ידיל אב ,רפע דע םדאה תא
םויה וב עגרב אקווד .םירופיכה םוי לש החנמה תליפתב
.תוירעה תשרפ תא םיארוק ,וז ןוצר תעב ,ואישל ברקתמ
הליכא אלל הליפתב הדימע לש םלש םוי רחאל ,זא אקווד
יקמעמ ךותל טיבהל םדאה שרדנ תרש יכאלמכ שממ הייתשו
ירה יכ ,וברקב ןכושה רתויב עורפהו ןסורמ יתלבה רציה
םדאה לוכי רעוכמ המכ [11].תוירעל סופורטופא ןיאש עודי
ךמא תורעו ךיבא תורע" :לופיל רשפא קומע המכ ,תויהל
אל המהב לכבו … השיא יבכשמ בכשת אל רכז תאו … הלגת אל
הלודג תולפש שי םאה .(טי 'קיו) " הב האמטל ךתבכש ןתת
?וזמ

בוט םעט ןיא .רובש בלמ רתוי םלש רבד ןיא ,רבד לש וללכ
י"ע אקווד [12]."שפנה תריבש לש ןדעמה םעטה" רשאמ רתוי
,םירופיכה םויב שפנה תוממורל םדאה עיגמ אטחה קמועב הנבהה
לע הדיעמ הזכ טבמב ומצע תא תוארל תלוכיה םצעו תויה
ברה רבדמ וילע םיקלא םע שגפמה והז .ובש יקלאה שרושה
.ךבילרק

לע לקמ אוה :תפסונ הלוגס דוע הנשי יודיול םלוא .3
,העמק ררחתשהל רשפא ףוס ףוס .תישפנ הניחבמ םג םדאה
הנמיסב םידמוע תומדא ילע םדא ייח .םינפ דימעהל קיספהל
אל םינפ םדאה דימעמ םיתעלש ,ךכ ידכ דע םינפ תדמעה לש
ירדחב ,ומצע יפלכ םג אלא ,םיברה תושרב ,ץוח יפלכ קר
תוניצרב [13]רקשד אמלעב קחשמה תא חקול אוה םיתעל .םירדח
םירופס םינפ לכ לע .וב ןימאמ ומצעב אוהש דע ,ךכ לכ הבר
םיעגרה דחאו ,"ומצעב אוה" תמאב ונה םדאה םהבש םיעגרה םה
,הכסמה תא דירוהל רשפא :לקמ הז .םירופיכה םוי אוה הלאה
הידעס יבר בתוכ ךכו .םיצמואמה םינפה ירירש תא ררחשל
:רקשו תמא ןיב דוגינה לע ןואג

אוה רקשהו ,ובצמ יפכו אוהש יפכ רבדה תרימא אוה תמאה
שגפנ שוחה רשאכו ,ובצמ יפכ אלו אוהש יפכ אל רבדה תרימא
רחא ןפואב וילע תרבדמ שפנהו ,םייוסמ ןפואב ואצומו וב
תורז שיגרתו ,םיכפה ינש ויהיו שפנב םירבדה ינש ודגנתי
[14].םירבד קוחירב

.קוחירו תורזמ שפנה תא ררחשמ תמאה לע יודיווה

,רוביצב תוללכהה ל"נה םיטביהה תשולש י"ע הכזנש ןוצר יהי
םויב תוממורה תשוחתל תישפנה הלקההו םיקלא םע "שגפמ"ה
.הנשה תומי ראש לע םג ונירקיש הרפכלו החילסל ,םירופיכה


.האושה ןמזב הינמרגבש גרובמה לש ןורחאה ישארה הבר [1]
ותשא םע דחי הגיר דיל זוכיר הנחמב חצרנ ךבילרק ברה
.ויתונבמ שולשו
Vom Sinn unserer Festgottesdienste", in: Israelitisches Familienblatt [2]
.("םיגחב הליפתה תועמשמ לע")37 (1934), pp. 9-10.
םירופיכה םוי תא תפפואה תדחוימה השודקה לש םישרמ רואית [3]
.-20ה האמב םייזכרמה םיידוהיה םיגוהה דחא לצא אצמנ
הבושתב םירזוחה לודג ,גייווצנזור ץנארפ לש ותודע יפ לע
םירופיכה םוי לש תממורמה הריוואה הללוח ,שדחה ןדיעב
.וייחב יזכרמה הנפמה תא
םילשורי ,הבושתה לע ,קי'צייבולוס .ד.י :האר וז הקספל [4]
תירבב ךרבעל"ו "רוביצהו דיחי ןיב" :םיקרפה ,ז"משת
."'ה
םיאטח לש גוס תאז לכב םייק קי'צייבולוס ברה יפ לע [5]
םה הלא .ללכה תרפכב וקלח תא טרפהמ םיללושה
."םעה ברקמ" תרכה שנוע תא םיררוגה םיאטח [7]
.ז"ט ,'ז ,'ו םינמיס ,ו"פקת ח"וא ,ע"וש [6]
ם"במרה לצא יודיווה דמעמב ןוידל .א ,א הבושת תוכלה [7]
"יודיו לש וחוכ" קרפ ,םש ,קי'צייבולוס .ד.י :האר
.'א ,ו"ט הבושתה תורוא [8]
.ה ,ה םש .[9]
.ד ,ז םש .[10]
.ב"ע ,גי תובותכ .[11]
.'א ,'ז הבושתה תורוא .[12]
תשרפל אמוחנת ;ט"לק זמר ,א"ומשל ינועמש טוקלי .[13]
.'ב ןמיס ,רומא
.ב ,ג תועדו תונומא .[14]