ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

358 רפסמ

ס"שת ,אובת יכ תשרפ

הרות לש ןינקה יכרדמ םימכח תנומא

ץ"כ ןרהא ברה

הרותל הובגה ןוכמה
רשא ןהכה לא תאבו" :איה םירוכיב תווצמב תויחנהה תחא
ןיא" :י"שר רמוא ךכ לעו ,(ג וכ 'בד) "םהה םימיב היהי
,איה הרותה תנווכ ."אוהש ומכ ,ךימיבש ןהכ אלא ךל
הבוחהו ,םרודבש םימכחבו םינהכב קובדל םיביוחמ לארשיש
ןינק קרפב .תודהיבש הנומאה תודוסימ איה םימכחב קובדל
םיעבראמ דחאכ 'םימכח תנומא' תינמנ ,תובא תכסמבש הרות
וניבר הזב ראיבו ,םהב תינקנ הרותהש םירבד הנומשו
ןיקודצכ אלו ,םימכח תנומאב" :ולש רוזחמב ,ירטיומ החמש
ןיסותייבו ןיקודצכ אלש ,רמול הצרש הארנ ."ןייסותייבו
םתרות תא לבקל דחא לכ בייח ,םימכח לש הרות םהל ןיאש
.הלוכ הרותה ןמ קלחכ םימכח לש

םימכח ולאל ,ירטיו רוזחמ לעב לש וירבדב ררבתנ אל
הנשמה ימכח - לארשי ימכחל התנווכ םאה .הנשמה תנווכמ
הנווכה אמש וא ,הפ לעבש הרות לש תורפסה ירצוי ,דומלתהו
,ןאכ ררבתנ אל ךכמ רתוי ךא .רודו רוד לכבש םימכחל
הכפהש ,הפ לעבש הרות לש תלבוקמה תורפסל הנווכה םאה
תקסוע אמש וא ,תדמלנה הרותה ןמ קלחכ תורודה תרוסמב
רוד לכבש םימכחה םע עובקה רשקב הרות ןינק לש הנשמה
.םהב הנומאבו רודו

יכ ,בהובא קחצי 'ר בתוכ ('ב קרפ) רואמה תרונמ רפסב
:ונושלבו ,הדגאה תא םג תללוכ 'םימכח תנומא'

ןימאהל ונא םיבייח תודגאבו תושרדמב ל"ז ורמאש המ לכ
וב אצמנ םאו .םולשה וילע ונבר השמ תרותב ומכ ,וב
שי ,עבטה ןמ ץוח וא ,המזוג ךרד אוהש ונל האריש רבד
לכבו .םרמאמב אל לבא ונתעד תגשהב ןורסחה תולתל ונל
רבד אוהש ןימאהל םדא לכל שי ,םמשמ בותכ אצמנש המ
.'ובלב אלו ויפב אל' וילע גיעלי לאו ,יתימאונילע הבוחש םימכחה םתוא םה ימ ,לואשל שי ןיידע ךא
םיולה םינהכה לא תאבו" :התוויצ הרותה ?םתעד תא לבקל
דומלתבו ,(ט זי 'בד) "םהה םימיב היהי רשא טפשה לאו
:וריעה (ב"ע ,הכ ה"ר),וימיב היה אלש ןיידה לצא ךלוה םדאש ךתעד לע הלעת יכו
'הק) רמואו .ךימיבש טפוש לצא אלא ךליל ךל ןיא אה
םיבוט ויה םינשארה םימיהש ,היה המ רמאת לא' (י ז
.'הלאמ:קיספה תפסותב דומלתה תנווכ השרפתנ א"שרהמה ישודיחב
הלאמ םיבוט םיטפושה ויה םינושארה םימיבש רמאת לאד
,םינושארל ומכ םינורחאל עומשל ךל שי אלא ,הזה ןמזבש
.ונימיבש טפוש אלא ךל ןיאותשרפל המכח ךשמ ורפסב ,קסניודמ החמש ריאמ 'ר ןואגה
:הז ןינעב ריעה ,םיטפושףופכ ינניאו 'האורה ינא' רמאל דחא שיא אצמי אלש ןעמל
ןכ אל םאש ,רוסת אל רדג הרותה הנתנ ,לארשי ימכחל
,תודוגא תודוגא ושעיו דחא לכ דיב הרוסמ הרות היהי
םע היהיש םשה ןוצרל דגנתמש המ ,יללכה רשקה דרפתיו
רוסת אל'ב םירבוע ועמשי אל םאו ,םהימכחל עומשל ,דחא
ומצעב ןינעה לבא .'לאמשו ןימי ךל ודיגי רשא רבדה ןמ
.ארובה ןוצר לא לבקתמ וניאש רשפא ושדחו ורמאשאיה לארשי ימכח לש םהירבד תרימא אקווד אל ,ונייה
בייחמה אוה ירוביצה רדסה אלא ,םלוקב עומשל תבייחמה
הפקשה ןיאש המוד .םהיתורודל לארשי ימכח לש תוכמסה תא
יוטיב ידיל האבש יפכ הלבקה ימכח תנבה תא תמלוה וז
'ר לש ורבחו י"ראה ירוגמ ,אדיזוא יד לאומש 'ר לצא
:(תובא תכסמל שוריפ) לאומש שרדמב עבקש ,וריבדרוק השמ
ונתנ וליאכ ,ל"ז וניתובר ורמאיש המ לכב ןימאיש הבוחש
ןימאי אל םאש ,'רוסת אל' רמאנ הז לעו .יניסמ השמל
השעיש ופוס הז יכ ,הרותה יזר יל ולגתי אל דחא רבדב ףא
.הריבע תררוג הרבע יכ יקודצימכח ירבד תלבק בייחמה אוה ירוביצה רדסה אל ,רמולכ
לש ושפנ תמלשהל בייוחמ רבדה אלא ,םהיתורודל לארשי
,תומלשל ומצע ןיכמ םימכחל רבחתמה .ולש 'ה תדובעב םדאה
המכחמ קחרתמ םהמ קחרתמהו ,הרות יזרב סנכהל לוכיו
.יקודצ השעיש ופוסו ,הרותב שיש

םימכחה ירבד תלבק תבוח ןיבש לדבהה ןיינעב תפלאמ הרעה
אובמב ונדמל ,רסומו הפקשה ירבד תמועל ,הכלה ירבדב
.דיגנה לאומש 'רל סחוימה דומלתה

:עבוק דיגנה לאומש 'ר,הווצמ היהי אלש ןינע םוש לע דומלתב אוביש שוריפ לכ
לע הלעיש הממ אלא הנממ דומלל ךל ןיאו ,הדגא יהוז
הוצמה ןיינעב ל"זח ומייקש המ לכש תעדל ךל שיו ,תעדה
,הרובגה יפמ לביקש ,םולשה וילע ונבר השמ יפמ איהש
ושריפש המ לבא .ונממ עורגל אלו וילע ףיסוהל ךל ןיא
ותעדב הארש המו ול ןמדזנש המ יפכ דחא לכ םיקוספב
םידמול ,הלאה םישוריפה ןמ תעדה לע הלעיש המ יפלו
.םהילע םיכמוס ןיא - ראשהו .םתואלכ אלל ולבקל ךירצ הווצמ אוהש רבד ,תורחא םילימב
םא ,לבקל םיאשר ונא הדגא לש רבד תאז תמועל .רוערע
הארנ ןיינעה ןיא םא תוחדל וא ,ונתעד לע הלוע אוה
םימכחה ירבד תלבקש ,העדה תאזב תאבומ השעמלש ,המוד .ונל
רגתאל הרורב היחנהמ תכפוה הפקשה וא הדגא לש םירבדב
.דמולה לצא

לוכשאה רפסבו םינואגה לצא ואבוה רתוי םיפירח םירבד ךא
םיאצויה םירבדה םתואש" :ןואג ארירש בר םשמ איבה ב"ח
ןיכמוס ןיאו ,הרעשה קר םה הדגא שרדמ םיארקנו םיקוספמ
קזחתמש המ" :ןואג ארירש בר עבוק ךשמהבו ."הדגאה לע
ןיאו" םירבדה ףוסבו ,"םהמ לבקנ ארקמה ןמו לכשה ןמ
."תודגאל ףוס

בושו .הדגאב רוקמ הל אוצמל לכונ הפקשה לכ ,רמולכ
'רל םינואגה רצואב וירבד ואבוהש) ןואג יאה בר ריעמ
:(הגיגחל יול מ"בףאו .וב עבקנ אלש הממ אוה רווחמ דומלתב עבקנש המ לכ
ושבתשי וא ונווכי אל םא ,וב תובותכה תודגא ןכ יפ לע
.הדגאה לע ןיכמוס ןיא אוה ללכ יכ .ןהילע ךומסל ןיא
שי ,ושוביש ריסהל ןיאצומ ונאש דומלתב עובקה לכ לבא
.דומלתב עבקנ אל שרדמ וב שיש אלול יכ ,ןכ תושעל ונל
ןניאש םירבדה השענ ושוביש ריסהל ןיאצומ ונא ןיא םאו
לכל ןיכירצ ונא ןיא דומלתב עבקנ אלש המ לבא .הכלה
ואל םאו ,ותוא ןידמלמו ןישרוד ,הפיו ןוכנ םא .ךכ
.וב ןיחיגשמ ונא ןיא -ןיב ןיחבהל תשקבמה ,תינדמל הרעה קר ןאכ ןיאש המוד
שי אלא ,דומלתב האבוה אלש וזל ,דומלתב האבוהש הדגא
התוא םא ,כ"פעאו .ללכב הדגאל ינקפס סחיל יוטיב ןאכ
הב ןיאש רמולו הילע דומעל רשפא ,דומלתב האבוה הדגא
רחא הדגא רבד לכ לוקשל שי ךדיאמ .הלבקל שי ,שוביש
.ןויגההו לכשה ןחבמב

,הדגאבש םימכחה ירבד תא תוארל ונתאמ ושקב םינואגה
לבקל אלש רגתא ונינפב םידימעמו רקחמו ןוביל םישרודכ
,םימכחה םשב םירומא וא םיבותכ םהש םושמ קר םירבד
.ןויגההו לכשה ןחבמב םקדובל אלא

אוה םג טבלתהש הארנ ם"במרה לש ויבתכב תומוקמ המכב
וירבדמ אמגוד קר ןאכ איבא רוציקה תאפמ .הלא םיאשונב
תאצוהב דש 'מע ,די קרפ ישילש קלח םיכובנ הרומ רפס)
:(חפאק ברהבצמה םע הנוכתה יניינעמ ורמאש המ לכ םאתל ינשקבת לא
ורבד אלו ,םירסח ויה םהלש םיעדמהש יפל ,אוהש יפכ
םהש דצמ אלא םיאיבנה ןמ תרוסמ םהל היהש םושמ ךכב
ינעדימ םועמש וא ,תועוצקמה םתואב תורודה םתוא ינעדי
ונאצמש םירבדה לע רמאנ הז ללגב אלו ,תורודה םתוא
ומאתש וא ,םינוכנ יתלב םהש ,תמאה םע םימיאתמ םהש םהל
היהיש ידכ םדאה ירבד ראבל רשפאש המ לכ אלא ,הרקמב
ןוכנו ףידע רתוי אוה ,התואיצמ החכוהש תואיצמה תא םאות
.קדצה שיאו םילענה םיעבטה לעבליניינעב ל"זח ירבדל סחייתה ,םינושארה לש םתעדכ ,ם"במרה
הפקשה יניינעב תאז תמועל .יניסב ורמאנש םירבדכ הכלה
תוריהזב םלבקל דמולה בייח ,עבטל םיעגונה םיניינעב וא
.תואיצמה ןחבמבו הרתי

אלא ,הווצמ קר םניא ,הלא םיאשונב םתנומאו ל"זח ירבד
.ליכשמ דמול לכל יתימא רגתא