ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

409 רפסמ

א"סשת ,אובת יכ תשרפ

"אוב" לעופל סולקנוא םוגרת

([הביתכב] א"ת לע שדח רואיב - "ןגשרפ" ךותמ)

ןזופ ןימינב לאפר ר"ד ברה

תונבל השרדמהאובת וא איבת םילעפה הבו ,םירוכיב תאבה תווצמב תחתפנ ונתשרפ
רבכו ,תועמשמ תלעב איה וז השגדה .םימעפ שש םירזוח (א"וב שרושמ)
"הדבעמ"ל ץיצהל ידכ וז הרזח לצננ ונא [1].םינוש םישרפמ הל ושרדנ
א"וב לעופל ומוגרתש רבתסמ .סולקנוא םוגרת ,ארקמה ימוגרת ריכב לש
.תוינשרפ תויגוס המכו המכל חתפ חתופ

ןה שמשמ "אב" לעופה הבש ארקמה ןושל תמועלש ,רמאנו םידקנ
...ךלמה תיב רצחל אב ןמהו" :ןוגכ ,סנכנ תארוהב ןהו ,עיגה ,ברק עמשמב
אב ןיב הניחבמ תימראה ,(ה-ד ,ו ,סא) "ןמה אוביו .אובי ךלמה רמאיו
סנכנ תארוהב אב ןיבל "אתא" ומוגרתש ,ברק ,ינולפ םוקמל עיגה עמשמב
עיפומ (סנכנ) "לע"ש ןוויכמ [2].( ל"לע וא ל"וע שרושמ) "לע" םגרותמה
זא) "אימטרח (ןילע :ירק) ןיללע ןידאב" :ןוגכ תיארקמה תימראב רבכ
יעמשמ ינש ןיב תיטנמסה הנחבההש ןבומ ,(ד ,ד 'ינד ,םימוטרחה וסנכנ
סולקנוא םוגרתב קר ,ןכ יפ לע ףא .םיימראה םימוגרתה לכל תרכומ "אב"
אצמנ .לארשי ץרא ימוגרתבכ אלש ,האלמ תוביקעב וז הנחבה תרמשנ
דומעל לכוי ,א"וב לעופל סולקנוא ימוגרתב לכתסהל קימעמהש
.םוגרתב תונפצומה תוינשרפ תונווכ לע םתועצמאב

אב הנש הרשע עבראבו" :בותכה לשמל .תואמגוד המכב ןנובתנ
אב רשאכ יהיו" :ןכו ,"רמעלרדכ אתא" :םגרותמ ,(ה ,די 'רב) "רמעלרדכ
לעופ ןייצמ הלא ינשב ."ףסוי אתא דכ" - (גכ ,זל םש) "ויחא לא ףסוי
תאז דגנכ .הסינכ ןייצל הנווכה ןיאו ,םיוסמ םוקמל העגהה תא א"וב
,ץראל הסינכה תא םיעטמ (גכ ,טי 'קיו) "ץראה לא ואבת יכו" :קוספה
"ןיזיפשוא ולוע" :הוושה) "אעראל ןולעית יראו" :אופא םגרותמו
הז ךא טול - (ט ,טי 'רב) "טופש טפשיו רוגל אב דחאה" :הזב אצויכ .(וסנכיה
אצי שמשה" לבא ."אבתותיאל אתא דח" :םגרותמ !טפוש אוה רבכו ריעל עיג
טולו" םגרותמ ,רעוצל סנכנ טול - ועמשמו ,(גכ םש) "הרעצ אב טולו ץראה לע
הדש לכ תא וכיו שדק אוה טפשמ ןיע לא ואביו ובשיו" :ןכו ."רעוצל לע
,יקלמעה הדש תא תוכהל ואב הילאש ,ןויצ תדוקנ איה טפשמ ןיע ;(ז ,די םש) "יקלמע
ואביו" לבא ,הילא דע ועיגהש "אניד גוליפ רשימל ותאו ובתו" :אוה םוגרתה ןכלו
ןירת ולעו" - םגרות (א ,טי םש) "ברעב המדס םיכאלמה ינש
.הכותל וסנכנש ,"םודסל איכאלמ

םג וא תיבל ,ץראל הסינכ ןיב - המינפ ץוחה ןמ הסינכ :םירבדה ללכ
:(ד ,זכ 'רב) "רגל הניתנ" תאז חסינ ךכו [3].לע המוגרת - םיוסמ םוקמל
ץוחמ וא םוקמל ץוחמ וא תיבל ץוחמ הסנכהה לע הרומ 'לע' ןושל
"הבתה לא תאבו" ומכ .ץראה לא וא םוקמה לא וא תיבה לא ,ץראל
ותואב איה האבהה םא םלוא . ..."אתוביתל לועיתו" (אי ,ו 'רב)
תאבו" םגרתי ןכלו אתא םגרתי - ץרא התואב וא ,תיב ותואב ,םוקמ
."אנהכ תול יתיתו" (ג ,וכ 'בד) "ןהכה לא
"איבה" ןוגכ ,םייקודקדה םיניינבה ראשב םג םימייק הלא םיפוליח
"אתיא" ןושלב תמגרותמ האבה לכ םנמאו ,(לעפוה) "אבוה" וא (ליעפה)
המוגרתש ,המינפ ץוחה ןמ הסנכה עמשמב האבהל טרפ (אתא ,אב לעופמ)
,ןכשמה תמורתב ורמאנש 'האבה' תונושל לכ :המגודל ."ליעא" ןושלב
יתיי" - (ה ,הל 'מש) "'ה תמורת תא האיבי" :ןוגכ "אתיא" ןושלב ןמוגרת
'ה תמורת תא ואיבה" ;(סינכי - ליעי :אלו) "'ה םדק אתושרפא תי
םאשנהו" ,"אתושרפא תי ויתיא" - (אכ ,הל םש) "דעומ להא תכאלמל
םויסב ןכש ?עודמו ."ויתיא איברברו" - (זכ ,הל) "םהשה ינבא תא ואיבה
השאו שיא רמאל הנחמב לוק וריבעיו השמ וציו" :רמאנ ןכשמה תמורת
אוהש ,(ו ,ול) "איבהמ םעה אלכיו שדקה תמורתל הכאלמ דוע ושעי לא
ראובמכ ,תבשב םיברה תושרל דיחיה תושרמ האצוה רוסיאל רוקמה
:(ב"ע ,וצ תבש) ארמגב
השמ וציו" ארק רמאד :ןנחוי יבר רמא ?אביתכ אכיה הפוג האצוה
הנחמו ,היול הנחמב ?ביתי הוה ןכיה השמ ."הנחמב לוק וריבעיו
ותיתו וקיפת אל :לארשיל והל רמאקו .יאוה םיברה תושר היול
.םיברה תושרל וכדיד דיחיה תושרמ
ןכלו ,הסנכהכ וילא האבה םגרתל ןיא םיברה תושרב בשי השמש ןוויכמ
תאז דגנכ ."האתיאלמ אמע קספו"- "איבהמ םעה אלכיו" םגרת םש
יל האיבהו" תמגוד הסנכהכ האבה לכ תמגרותמ וינב תא קחצי תכרבב
.ותיבב אולכו רוויע היהש םושמ ,"לוכיאו יל ליעאו" - (ד ,זכ 'רב) "הלכאו
,י 'קיו) "המינפ שדקה לא המד תא אבוה אל ןה" :לעפוה ןיינבב םג ךכ
המד ,"המדמ לעתיא אל אה" והזו ,הסינכ ןייצמה "לוע" לעופב םגרת ,(חי
אבוהו ותרהט םויב ערצמה תרות היהת תאז" לבא .שדוקה לא סנכוה אל
ץוחמ אוהו אמט ןיידעש ערוצמב רבודמהו - (ב ,די םש) "ןהכה לא
עיגי ערוצמה :"אנהכ תול יתיתיו" ,"אתא" לעופב םגרתל קדקד - הנחמל
הרהטה לש ןושארה בלשה ןכש ?ול ןיינמ .וילא סנכוי אלו ,ןהוכה לא
ץוחמ לא ןהכה אציו" :אבה קוספב שרופמכ ,הנחמל ץוחמ םייקתמ
,ןהוכה דע ערוצמה ברקתיש ,ועמשמ "ןהכה לא אבוהו" ןאכמ ."הנחמל
.הנחמל סנכיי אל ךא

:ונתשרפב םוגרתה יפוליחב ןנובתנ התעמ
,"אעראל לועית ירא יהיו" :םגרותמ (א 'ספ) "ץראה לא אובת יכ היהו"
תשרפה תווצמ ,חי ,וט 'מב) "ץראה לא םכאבב" ומכ ,ץראל סנכיתשכ
תא א"ת ףקשמ םיקוספה ינשב .וסנכיתשכ ,"אעראל ןוכלעימב" - (הלח
השע - ץראה לא אבת יכ היהו" וב ושרדש ונקוספל המודב :ל"זח תושרד
,(זצר אקסיפ םירבד ירפס) "ץראל סנכית הרכשבש ןינעב הרומאה הוצמ
:(יק ,רבדמב ירפס) הסינכ ןושלכ "ץראה לא םכאבב" םג שרדנ
לכבש ,הרותבש תואיב לכמ וז האיב בותכה הניש רמוא לאעמשי 'ר
יכ היהו" ,"ץראה לא ואבת יכ היהו" רמוא אוה הרותבש תואיב
וסנכנש ןויכש ךדמלל ,"םכאבב" רמוא אוה ןאכו ;"ךיהל-א 'ה ךאיבי
.הלחב ובייחתנ דימ ץראל לארשי
ןושל "ןוכיתימב" אלו ,הסינכ ןושל ,"אעראל ןוכלעימב" םגרת הז םעטמ
םכתא איבמ ינא רשא" קוספה ךשמהב םג םש םגרת ןכו .הבירקו העגה
.םכתא סינכמ ,"ןוכתי ליעמ אנאד" - "המש

הנווכהו ,(אל ,א 'בד) "הזה םוקמה דע םכאב דע" :טפשמה ,תאז דגנכ
ארתא דע ןוכיתימ דע" :םש םגרות ,ץראל הסינכה םרט באומ תוברעל
[4].הסינכ ןושל אלו הבירקו העגה ןושל ,"ןידה

םגרותמ (ב קוספ) "ךצראמ איבת רשא המדאה ירפ לכ תישארמ תחקלו"
יתיתד" םיחסונ תצקמבו ,"ךעראמ ליעתד" 'גאתבו םיחסונה בורב
םירוכיב שירפהשמ ירהש תנווכמ רתוי יתיתד תסרג הרואכל ."ךעראמ
תסרג שריפ ר"אי םנמא .האבה ןושל והזו ,םילשוריל םאיבמ היה ,הדשב
תסרגש אצמנ ."ליעתד" :ע"בוי םגרת ןכו ,"ךתיבל איבתש רמולכ" ,ליעתד
.תיבל םסינכהל הבוח ,שדקמל םירוכיבה תאלעה ינפלש תדמלמ "ליעתד"
סולקנוא לש וכרד ןיאש ןוויכמ םלואו [5],םת וניברו ן"במר ובתכ ןכ
.ןויע ךירצ רבדה ,הכלה יטרפל זומרל

אלא ,הסינכ ןושל הז ןיא ,"אנהכ תול יתיתו" - (ג 'ספ) "ןהכה לא תאבו"
קוספה ךשמהב לבא .טפשמכ אתא לעופב םגרתו ,ןהוכל העגהו הבירק
,ץראל האיב ריכזמה "ץראה לא יתאב יכ ךיהל-א 'הל םויה יתדגה"
.הסינכ ןושל - "אעראל תילע ירא" :םגרותמ

אניתיאו" - (ט 'ספ) "הזה םוקמה לא ונאביו" םוגרת השקי הז יפ לע
,"אנלעאו" :םגרתל ול היה הרואכל ןכש ,האבה ןושלב "ןידה ארתאל
'גאתה םלואו ,"אנלעאו" םגרותמ דיה יבתכמ דחאב םנמא .הסינכ ןושלב
:בשייל הסינ ר"אי .ע"בוית ןכו ,"אניתיאו" םיסרוג םיחסונה ראש לכו
"אנלעאו" םגרת אל המל ע"צ ."אניתיאו" - 'הזה םוקמה לא ונאביו'
הארנו ."אעראל תילע ירא" - 'ץראה לא יתאב יכ' םגרתש ומכ
המצע ץראב לבא .ץראל הצוחמ - "אנלעאו" ןושל םגרתש םתואש
.םויה וב ונאש םוקמה לא ונאיבה רמולכ "איתא" ןושל לפונ
"שדקמה תיב הז - הזה םוקמה לא ונאביו" ירהש ,םישק ר"אי לש וירבד
:ןוגכ ,הסינככ תמגרותמ ,ץראה ןמ םג ,שדקמל האיבו ,(י"שר ןכו ,ירפס)
."לועית אל אשדקמלו" - (ד ,בי 'קיו) "אבת אל שדקמה לאו"

ךותל תישענ איה רשאכ קר ,הסנכהכ תמגרותמ האבהש ,רמול רתוי רבתסמ
האבה לבא .להואל וא ןיינבה ךותל רמולכ ,שדקמה תיבל וא דעומ להוא
הכלהה יפ לע הנהו .הברקהו השגה יהוז ,הרזעל וא דעומ להוא רצחל
םשכ ןכל .שדקמה ךותל אל ךא ,דבלב הרזעה רצחל םירוכיב םיאיבמ
- (טי ,גכ 'מש) "ךיהל-א 'ה תיב איבת ךתמדא ירוכב תישאר" :םגרתש
םוקמה לא ונאביו" :ןאכ םג םגרת ,("ליעת" אלו) "אשדקמ תיבל יתית"
התעו" :םג ןכו .שדקמה רצחל ,"ןידה ארתאל אניתיאו" - (ט 'ספ) "הזה
שיר תי יתיתיא אה ןעכו" - (י 'ספ) "המדאה ירפ תישאר תא יתאבה הנה
.שדקמה רצחל ,"אעראד אביא

היה להקה דמעמש ןוויכמ :להקה תווצמב ומוגרת םג ןבומ הז יפ לע
'ה ינפ תא תוארל לארשי לכ אובב" םגרת ,שדקמה ךותב אלו הרזעב
- אלו) "לארשי לכ יתימב" - (אי ,אל) "רחבי רשא םוקמב ךיהל-א
.("לעימב"

תשדקה :םייוולה תדובעב םוגרתה יפוליח םג םיראבתמ ,וז הנחבה יפ לע
דבעל םיולה ואב ןכ ירחאו" קוספב תמייתסמ ךתולעהב תשרפבש םייוולה
ןושל "יאויל ולע" ומגרת סולקנואו ,(בכ ,ח 'מב) "דעומ להאב םתדבע תא
רשא לארשי לכמ ךירעש דחאמ יולה אבי יכו" :םגרת עודמ ןכ םא .הסינכ
- (ו ,חי 'בד) "'ה רחבי רשא םוקמה לא ושפנ תוא לכב אבו םש רג אוה
"לועיי" :םגרת אלו ,(עיגי) "הישפנ תוער לכב יתייו ...האויל יתיי יראו"
תדובע הללכ רבדמה תפוקתבש ,בישהל הארנ ?םש ומוגרתכ ,(סנכיי)
הסינכ תבייחמ וז הדובעו ,תועסמה תעשב ןכשמה קוריפ תא םג םייוולה
תיבב םייוולה תדובע לע רבודמ "יולה אבי יכו" קוספב לבא .דעומ להאל
הלא תודובעש ןוויכמ .םירעש תפגהלו הרישל תלבגומה ,םימלוע
םגרת אל ,ומצע תיבב אלו שדקמה רצחב רמולכ ,דבלב הרזעב תועצבתמ
.העגה ןושלב אלא ,הסינכ ןושל םהב

,תינשרפ הנווכ תנפצומש רשפא ןהב םגש ,תופסונ תואמגוד יתשב םותחנ
.תיתכלה תונשרפ תפקשמה היינשהו ,הדגא תרוסמל המאתהב תחאה

םירבדכ וילא רבדתו" :אבה ןושלב םירמאנ הלעבל רפיטופ תשא ירבד
,(זי ,טל 'רב) "יב קחצל ונל תאבה רשא ירבעה דבעה ילא אב רמאל הלאה
."יב אכיחל אנל אתיתיאד הארבע אדבע יתול לע" :סולקנואב םמוגרתו
הסינ קרש ,הלוע (די 'ספ) "ימע בכשל ילא אב" התיב ישנאל הירבדמ
תנמ לע ירדחל סנכנ ועמשמ "ילא אב" הז יפ לע .חילצה אלו המע בכשל
תפסותה אלל "ירבעה דבעה ילא אב" הרמא הלעבל םלואו .ימע בכשל
שמתשמה ארקמה ךרדכ ,ימע שמיש "ילא אב" שרפל ןכתייו ,"ימע בכשל"
,הילע אב לוכיבכש ףסוי לע לילעהל ,וז התנווכ .הז עמשמב "אוב" לעופב
סולקנוא ןיחבמ רומאכש ןוויכמ :הטוב רתוי דוע הרוצב א"תב תעמשנ
םוקמ דע עיגהל עמשמב ןושארה ,"לע" ןיבל "אתא" ןיב "אוב" ימוגרתב
םגרתמ אוה ,תושיא תאיב םג ןללכבו המינפ ץוחה ןמ הסינכ ינשהו ,עודי
אנ הבה" :ומכ ,ימע שמיש ,"אדבע יתול לע" - "דבעה ילא אב" :ןאכ
קחצל" םג ,הז יפ לע ."ךיתול לועיא ןעכ יבה" - (זט ,חל 'רב) "ךילא אובא
קחצל" לבא ,"יב אכיחל" :ומוגרתו ,הוורע יניינעל זמור ,ןאכ רומאה "יב
ביתכה יונישב ,"אנב אכייחל" :ומוגרת ןכלו ,הנוש ורואיב (די 'ספ) "ונב
התנווכ .(הנוש דוקינה םג םהבש י"כ םנשיו ,היופר דוי תמועל השוגד דוי)
תשרופמו י"שר ירבדמ םג הלוע ,ףסוי תא שיפכהל רפיטופ תשא לש
[6].םישרדמב

:סולקנואב הנחבהה תוקד תא חיכומה גירח םוגרת הנה היינשה המגודה
לעימל ארזממ יכדי אל" :םגרותמ (ג ,גכ 'בד) "'ה להקב רזממ אבי אל"
שרפתהל לולע "'ה להקב רזממ אבי אל"ש ןוויכמ ?עודמ ."'הד אלהקב
שריפ ןכל [7].הכלהל דגונמה רואיב - לארשי ינב תרבחל סנכיהל רוסיאכ
םוקמב ,ךכיפל .לארשי תב םע רזממ יאושינל לבגומ רוסיאהש סולקנוא
ארזממ יכדי אל" םגרת ,(סנכיי אל) "לועיי אל" - "רזממ אבי אל" םגרתל
[8].'ה להקב סנכיהל רזממ רהטי אל - ושוריפש ,"'הד אלהקב לעימל
םירזממ ןילוכי" - הנשמה ןושלב שומיש סולקנוא השע "יכדי אל" ףוריצב
.הכלה ימוגרתב ל"זח ןושל עבטמ סופתל וכרדכ ,(גי ,ג ןישודיק) "רהטיל
יכדי אל" - (א) "אכד עוצפ אבי אל" :קרפבש "אבי אל" ראשב םג ןאכמ
ןכו ,"יאבאומו יאנומע ןוכדי אל" - (ד) "יבאומו ינומע אבי אל" ,"קיספד
."ןוהל יכדי" - (ט) "םהל אבי ישילש רוד"


'מע ,"םירבד רפסב םינויע" ,ץיבוביל המחנ האר וז הרזח לש הדיקפתל [1]
.242

דצל come םילעפה םישמשמ הבש תילגנאה ןושלל המודב [2]
.enter

.לע ךרע "ןמגרותמ" ; ללע ,"םישרש" ג"ביר ;לע ךרע "ךורע" האר [3]
"סולקנוא ירואב"ו "רגל הניתנ" םג ןייע 'אתא' ןיבל 'לע' ןיב הנחבהל
וז ךרד לע .51 'מע ,"רוא הטוע" ;בס ,דכ 'רבל "ןושל אפרמ" ;ד זכ 'רבל
"שמשה אב יכ םש ןליו" :ןוגכ ,התסינככ תמגרותמ שמשה "תאיב" םג
"תאיצי" איה החירזש ןוויכמ ?עודמו ,"אשמש לע ירא" - (אי ,חכ 'רב)
ךפה "הסינכ" איה העיקשש ירה ,"ץראה לע אצי שמשה" ןוגכ ,שמשה
אנ הבה" ןוגכ "לוע" לעופב תמגרותמ תושיא תאיב הזב אצויכ .האיציה
םג ןאכמש רשפאו ."ךיתול לועיא ןעכ יבה" - (זט ,חל 'רב) "ךילא אובא
"ןשי האובתה ןמ םתלכאו" ןוגכ ,המדאב ערזה סינכמש ,אתללע - האובת
לע םג העיפשה וז הנחבה ."אקיתע אתללע ןמ ןולכיתו" - (בכ ,הכ 'קיו)
תימראה תעפשהב "סנכנ" םג שמשמ "אב" דצל םלצאש ל"זח ןושל
תומבי) "וסנכנו וסנכי :ןהל רמא .ךלצא ןיאב לארשי ימכח יבר" :ןוגכ
,(א ,א תוכרב) "ןתמורתב לוכאל םיסנכנ םינהכהש העשמ" ןכו ,(א"ע ,זט
א"ת ,ב-א ,םימכח ןושלו ארקמ ןושל ,דיודנב 'א ךכל האר .םתיבל םיאב
.181 'מע ,א"לשת

,ץראל וא תיב ךותל אוהשכ קר םגרותמ ,הסינכ ןושל ,ןוכלעימב :קוד [4]
לעופב ןוכיתימ םגרותמ ,בושיי תומוקמ םניאש הברעל וא רבדמל לבא
,טי 'מש) "יניס רבדמ ואב" :םגרתש ומכ ןאכמ .הבירקו העגה ןושל ,אתא
םוקמה" יקוספב םג ךכ ,(וסנכנ) "ולע" אלו ,"יניסד ארבדמל ותא" - (א
,(ו ,טכ ;ה ,אי ;ז ,ט) באומ תוברע לע םירבדמה ,םירבד שמוחבש "הזה
ארתא דע ןוכיתימ דע" - "הזה םוקמה דע םכאב דע" םגרת םלוכבש
,בושיי תומוקמ םניאש יפ לע ףא ,םיל וא רעיל האיב ,תאז םע ."ןידה
רשאו" ןאכמ .םהב םיאבה לע םירגוס םהש ןוויכמ ,הסינככ תמגרותמ
ואביו" ,"אשרוחב הירבח םע לועיידו" - (ה ,טי םש) "רעיב והער תא אבי
וגב לארשי ינב ןולעייו" - (זט ,די 'מש) "השביב םיה ךותב לארשי ינב
,םהב אבה תא םיפפוא םהש ןוויכמ ,שאב וא םימב האיב ןכו ."אמי
לכ" ,"לעתי אימב" - (בל ,אי 'קיו) "אבוי םימב" ןוגכ ,הסינככ םימגרותמ
."ארונב לעתמד" - (גכ ,אל 'מב) "שאב אבי רשא רבד

ךצראמ איבת רשא המדאה ירפ לכ תישארמ תחקלו םעט" :ןאכ ן"במר [5]
ךיהלא 'ה רשא ךצראמ תיבה לא איבת רשא ירפה לכ תישארמ חקתש -
םישיו ותיבל ונאיביו ,םש וילע ארקיו הדשב ירפה שירפיש הוצי .ךל ןתונ
ןייצש "המכח ךשמ" הארו ."הריחבה תיבל וכילוהל יואר ילכב ותוא
המו" :ןרצב ה"דת ,א"ע ,בפ ארתב אבב) ן"במרכ רבוסה םת וניבר תעדל
החיקלד .םת וניברל הארנ ןיא ,החיקלה איה הריצבד סרטנוקה שריפש
.("תיבה ךותמ החיקל אלא ,הריצב עמשמ אל

תועצמאב ."ונל תאבה רשא ירבעה דבעה יב קחצל - ילא אב" :י"שר [6]
אב ןכא הירבדלש ,י"שר שרפמ ,"יב קחצל ילא אב" םילמה רדס ךופיה
תעשב - 'וגו וינדא עמשכ יהיו" :טי קוספל ורואיבב םג שרופמכ ,הילע
ינינע ,ךדבע יל השע הלאה םירבדכ הרמאש והזו ,ןכ ול הרמא שימשת
תשרפ (רבוב) אמוחנת שרדמב שרופמ ןכו .ן"במר הארו "הלאכ שימשת
'ר ...?הער םתבד תא והמ .'וגו הער םתבד תא ףסוי אביו" :ו ןמיס ,בשיו
התא תרמא :ה"בקה ל"א .תוינענכב ןהיניע ןינתונ ייחא ל"א :רמוא ריאמ
ילא אב תרמוא איהו ,םירצמל דרוי התא רחמל ךייח ,ךיחא לע ערה ןושל
רמא .ינימי ןב שוכ ירבד לע והמ" :ז רומזמ םילהת שרדמ ."ירבעה דבעה
הבכש" רמאנש ,ותוא העבת ףסוי לש ותינודא המ אפפ רב אנניח 'ר
תא ינב םיקה יכ" רמא לואש ףא ;"ירבעה דבעה ילא אב" רמואו ,"ימע
ףסוי לש ותנורטפ תישוכה תאבש םשכ ,(ח ,בכ א"מש) "בראל ילע ידבע
."םירבדב ילע ינימי ןב לואש אב ךכ םירבדב וילע

ןהכל םדוק םכח דימלת רזממ" :ח הנשמ ג קרפ תוירוה תכסמ הנשמ [7]
תב אשילמ רזממה ענמנש" :סקת הוצמ ,ךוניחה רפס ."ץראה םע לודג
אשיל אבי אלש רמולכ "'ה להקב רזממ אבי אל" רמאנ הז לעו ,לארשי
אשילו םהיתובשומ תומוקמ לכב םהמע סנכהל לבא .'ה להק תונבמ השא
."לארשי ינבמ דחאכ תמאב רתומ םירבדה לכב םהמע ןתילו

ןאכמ .ד-ז ףוליח יפ לע ,ךז שיא ,"יכד רבג" (ט טי 'מב) "רוהט שיא" [8]
.רהטי - יכדי