ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

459 רפסמ

ב"סשת ,אובת יכ תשרפ

רבג ילכ היהי אל

בגר לואש 'פורפ

תודהיב בלושמה גוחה
םג םינימה ןיב הדרפהה תרימש לע הרותה תווצממ תחא
האב ,אלמל ךירצ םינימה ןמ דחא לכש םידיקפתבו שובלב
רבג ילכ היהי אל" [1]:'אצת יכ' תשרפב יוטיב ידיל
ךיהל-א 'ה תבעות יכ ,השא תלמש רבג שבלי אלו השא לע
רמאנ השיאה יבגלש בל םישנ .(ה ,בכ 'בד) "הלא השע לכ
י"שר ."שבלי אל" רמאנ רבגל וליאו ,"ילכ היהי אל"
םישעמש ,םירקמה ינשב םעטה תא ריבסמ םוקמל ושוריפב
הרותה הרצי ןכלו ,ףואינה אוה תירקיעה םתרטמ הלאכ
םירקמה ינשב .ךכל חתפ ןתיל אלש ידכ רוסיאהו רדגה תא
תיתימאה םתוהז תא םיריתסמו םישנאה םישפחתמ י"שר תעדל
והוזיש ילבמ ינשה ןימה תונב וא ינב ןיב ברעתהל ידכ
:(וכר אקסיפ) םירבד ירפסב בותכ ןכו .שארמ וקלוסיו

,ונדמלל בותכה אב המ יכו ,השא לע רבג ילכ היהי אל
?םינועבצ הסכתי אל שיאהו ,םינבל ילכ השא שבלת אלש
וללכ והז .הבעות ידיל אבה רבד ,הבעות רמול דומלת
ןיבל ךלתו שבול שיאהש ךרדכ השא שבלת אלש ,רבד לש
.םישנה ןיבל ךליו םישנ יטישכתב טשקתי אל שיאהו ,םישנאה
ילכ השא שבלת אלש ןינמ ,רמוא בקעי ןב רזעילא יבר
לע רבג ילכ היהי אל ,רמול דומלת ,המחלמל אצתו ןייז
אלו ,רמול דומלת ,םישנ יטישכתב טשקתי אל שיאהו ;השא
.השא תלמש רבג שבלי

תליחתב רמאנש המל םירבדה תא רשקמ ארזע ןבא םהרבא 'ר
המחלמל תאצל השיאה לש הכרד ןיא .המחלמה ןיינע - השרפה
םיקהל" ,םלדגלו םידלי תדלל - תיבב אוה הדיקפתש ןוויכ
הלוכי הניאש השיא תאז המחלמל תאצויש השיא ."ערזה
.הנימ תא הנשמ הניא םלוא ,הדועייו הדיקפת תא אלמל
ותויהב טרפבו ןיממ רזנתהל לוכי וניא שיאהש ןוויכו
ךרדב אבת" ע"באר יפל ןכ לעו ,השיאה םג ךכ ,המחלמב
לקו "ונקז אלמתנ אלש" ריעצה רענה ,ןכו ."תונז ידיל
גהנמה לע עיבצמ ע"באר .ףאני ,םישנה ןיב ברעתהל ול
ןייצמו ,וזכ תורשפא עונמל ידכ לארשי םעב היהש ןוכנה
םינימה ןיב הדרפה - תויוכלמה ראשב םג חוור גהנמ ותואש
.דוקפתב םג אליממו שובלב

הזה רוסיאה תא רשוק (זל ,ג םיכובנ הרומב) ם"במרה
גהנמכ ,ףושיכה יניממ דחאל וא ,םיבכוכ תדובע לש תרגסמל
ונאבהש שוריפל המודה תפסונ העד םג איבמ ם"במרה .תומואה
."תונז ידיל איבמו הוואתה ררועמ" הזכ השעמש ,ליעל
תואיצמה רואל םגייסמו םירבדה תא ם"במרה ןתממ הכלהל םלוא
יאצוי םה םא קר םילחו םינוכנ םירבדהש קסופו ,ונמזב
וגהנש םוקמב ,רמולכ .םיוסמ םוקמב ךכ וגהנ םא אלו ןפוד
הנשמ) רוסיא ןאכ ןיא ,ךפהלו םישנ יטישכת םישל םירבג
.(י ,ב"י ז"ע ,הרות

.הזה רוסיאל תוירקיע תוביס יתש ושוריפב הלעמ לאנברבא
תרחאה הביסהו ,אטחהו תונזה - ליעל המודב איה תחאה
ילבמ 'ה ידי לע הארבנש יפכ האירבה עבט תרימש - איה
הצור דחאה ןימה רשאכ אוה האירבה עבט יוניש .התונשל
חרואב ןהו ושובלב ןה ינשה ןימה ומכ תויהלו תומדהל
זא) הבקנל ךפוה וניא רכזה תיסיפ הניחבמ םא םג ,וייח
םצע .ךפהלו (ןימה יונישל חותינ לע ןידע עודי היה אל
,יונישל ןוצר לע הרומ ינשה ןימה ומכ שובלהו תוגהנתהה
ותוגהנתה תא וכותב עימטי ךכ גהונה רבד לש ופוסב ילואו
:לאנברבא בתוכש יפכ האירבב יוניש והזו ,ינשה ןימה לש

לכ היהיש תאזה הוצמה ןינע .השא לע רבג ילכ היהי אל
השעיש יוארש ןפואב השעמ לכ השעיו ,ותיווהב הווה רבד
לכ םדאה ארבש 'תי ארובה יכ ל"ר ...רקשו ףויזב אלו
עבטב השע אוהש שיאה רשאכ ובל תבעות היהי ,ונינעב דחא
ייבקנ עבטב היהתש השאהו .תובקנה לא ונינע קתעי תורכזה
ןכל .'תי ארובה האשעש הממ ףולחב ,שיא תויהל לדתשת
[2].ארבש האירבה ךפה אוהש יפל ובל תבעות הז היה

הביסה תא לאנברבא שיגדמ (רתוי רחואמה) ספדנה ושוריפב
הארנ .תושעל םיפאונה םיגהונ ךכ יכ ,ריבסמו הנושארה
תידוהיה הרבחב םא ןיב ,ונמזב תואיצמל סחייתמ אוהש
םישנ .תועפות יתש ןייצמו ,תידוהי אלה הרבחב םא ןיבו
םירבג ידגב ךכ םשל תושבול םיבהאמ םהל שיש תואושנ
,םיילאוסקסומוה םיסחי םייקל םיצורה םירבגו ,ןהילעב ידגב -
.(ור 'מע) םישנל שפחתהל ךכ םשל םיכירצ

וללה םירוסיאה תא רתא לע ושוריפב ריבסמ ךישלא השמ 'ר
הווצמל רושקש המב תוירשפא תולקת דגנכ רדגו גייסכ
תחת ץבור ורומח רשאכ תלוזל עייסל הווצמה - תמדוקה
תשיבל ידי לע השיאל שפחתהל לולע רומחה לעב .ואשמ
ידכ ורומח תא ליפי ךרדב השיא הארישכו ,םישנ ידגב
השיאה - ךפהל וא .התוא ףוקתיו ול עייסל אובת השיאהש
םירבג דצמ ךרדב הילא תולפטיה עונמל ידכ רבג ידגב שבלת
,זאו .ואשמ םע רומחב תגהונ השיא תוארל םיליגר םניאש
ובשחב) הל רוזעל רבג אובי ואשמ תחת לופיי רומחה רשאכ
איהש ול ררבתי הרזע ידכ ךותו ,(השובל יפל רבג איהש
םיבצמה ינשב האצותה .ורצי לע רבגתהל לכוי אלו השיא
ןמ רמשיהל ידכ ןכלו הריבע תררוג הווצמש איה וללה
תשיבל לש רוסיאה אב ןכל .הווצמ תושעלמ וענמיי הריבעה
הווצמה תא םייקל היהי רשפאש ידכ ,ינשה ןימה ידגב
.ששח אלל הנושארה

דצמ קר אל ,ןיטולחל ינוימד הארנ ךישלא לש הז ורואית
אלא ,תרחא השיא תותפל ידכ השיאל שפחתי רבגש תורשפאה
םייקל ידכ קרש ,וללה תווצמה יתש לש תוישרפה בוריע לשב
םא ."שבלי אל" לש הינשה הלבגהה הנתינ הנושארה תא
הרקמה יכ אצמנ ךישלא ראתמש םינושה םיבצמה תא קודבנ
המל ונווכתה אל םידדצה ינש .םימת הרקמכ הארנ ינשה
רבגהו רבגה תא תותפל הנווכתה אל השיאה ;ףוסב אציש
.הטילש ללכמ ואצי םירבדה ךא ,השיאה תא תומרל ןווכתה אל
תא ליפמו השיא ידגב שבול רבגה ,ןושארה הרקמב וליאו
ךישלא הלא םירבדב .השיאה תא ףוקתל ידכ הנווכב ורומח
איה הריבע תררוג הווצמ לש תורשפאה יכ ,ונדמלל אב
הווצמל המדק ןכ םא אלא ,השעמל תמייק הניאש תורשפא
,הלאכ םיבצמ רשפאל אלש דואמ הדיפקה הרותה .תרחא הריבע
.חיכות תאזה תינוימדה תורשפאהו

,קשמד) וטניפ הישאי 'ר רצוי רתוי לודג ינוימד רושיק
ןיב .(א"פש היציניו) "רחבנ ףסכ" ורפסב (ז"טה האמה
המהבה לע תווצמ שי 'שבלי אל' רוסיא ןיבו המחלמה יקוספ
'ראות תפי תשא'ל דוגינב .האשמ תחת תצבורה וא תדבואה
,אכ ןישודיק) ערה רציה דגנכ המחלמב התוא תחקל רתומש
םיאשר ןיא תדבואה המהבה תא ,(ד"יר 'פ ,'בד ירפס ;ב"ע
ונממ הדבא איה םא םג ,'ךיחא'ל תכייש איה םא ,תחקל
רתיה ןיא ןאכ .ללש תמהב איה וליפאו ,המחלמה ןמזב
,'ויחא'ל המהבה תא ריזחהל בייח אצומה אלא ,ר"הציה דגנכ
תפי תשא' הרותה יל הריתהש ומכ :רמאי אל םדאש ידכ
,הריזחהל אלו המהבה ןמ םלעתהל םג הריתה ךכ ,'ראות
ידכ ,האשמ תחת תצבורה המהבל רוזעל אלש יל הריתה וא
הישאי 'ר תעדל .המחלמב ללש תסיפתל ךרדב בכעתהל אלש
השיאה .השיאב אלו שיאב קר תורומא הלא תווצמ ,וטניפ
לוכי הזש ןוויכ 'ומע םיקת םקה' תווצמב תבייח הניא
היהי אל" רוסיאהמ תאז דמול וטניפ .המיז ידיל איבהל
,דגב וא שממ ילכ וניא ילכה ןאכ ."השא לע רבג ילכ
.(א"ע טפק ףד רחבנ ףסכ) תוביוחמו דיקפת לש ןבומב אלא


לכ ןיב רשוק (ז"טה האמה ,בלח) ודאינל לאומש 'ר םג
ידיל םיאיבמש - דחא ףתושמ הנכמ תועצמאב וללה תווצמה
תמקהו תדבואה המהבה תרזחה ,'ראות תפי תשא' .המיז
םילוכיש םיבצמו םישגפמל תולתמא םה הלא לכ ,הצברמ המהבה
וא תועט היהת אלש ידכ ןכל .םיינימ םירשקל חתפתהל
תטלחומ הרוצב הרותה הלידבה ,הלאכ םירשקל איבתש היעטה
ששחל רושקש המ לכב .םשובלב םג םישנהו םירבגה ןיב
:םינימה ןיב רורב ץיח הרותה הרצי ףואינלו תוירעל

תא םיקהל םג זמור) ומע םיקת םקה ןידב ריהזהש יפלו
לע תרתוסמ תחכות (ר"ש - אטחב לפונ אוה רשאכ רבחה
םיקת םקהש ךירצש ראות תפיב אצויכו המיז תריבעב לשכנה
ךכל .אטח וילע אשת אלו ךתימע תא חיכות חכוהשכ ומע
ברעתהב המיזל םרוג הזש 'וכו רבג ילכ היהי אל ךמס
,הדמח ילכ) ןהישובלמב ולאל ולא תומדתהו וידחי םישנאה
.(אצת יכ תשרפ

ןמלמיק ד"וע לש רמאמה ץבוש ונרעצל :תכרעמה תרעה [1]
ףדב ,אובת יכ תשרפל ךיישה "םירוכיבה תאבה סקט" לע
.יחכונה רמאמה םוקמב ,אצת יכ תשרפ לש
:ךותב .ה ,בכ 'בדל לאנברבא שוריפ לש ןושאר חסונ [2]
.וט ךרכ די לע ץבוק