ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

202 רפסמ

ז"נשת ,אובת יכ תשרפ

הרותה תאירק יגהנמ לש תינמז-הטמה תועמשמל

ל"צז קי'צייבולוס יולה ד"ירגה תנשממ םיטביה

ףלוו (ירפ'ג) ףסוי ר"ד

דומלתל הקלחמה:ךכ תמייתסמ לביע רהו םיזירג רהבש תוללקהו תוכרבה תרדס
רמאו ,םתוא תושעל תאזה הרותה ירבד תא םיקי אל רשא רורא"
הלא םירבד לש םתועמשמ שוריפב .(וכ זכ 'בד) "ןמא םעה לכ
תלבק לש השעמ םהב האר י"שר .םייניבה ימי ישרפמ וקלחנ
ךרדב [1].ץראל ותסינכ ברע םעה דצמ תטרופמו תשדוחמ הרות
[2].הרותה תווצמ ללכל תובייחתהל יוטיב ן"במרה ןאכ האר ,המוד
עפושמ ך"נתה ירהש ,תכל קיחרמ שודיח םירבדב ןיא ןאכ דע
בושח הנפמ לכ תארקל םיכרענה תירב תתירכ יסקט ירואיתב
ן"במרה ףיסומש הרעה בל תמושתל היוארו [3].המואה ייחב
:וירבד ףוסב

הרותה ירפס םיקמ וניאש ,ןזחה הז ,הדגא ךרד לע ורמאו
...............
וניאש ןזחה לע ,הארנ ילו .ולפי אלש ןנקתכ ןדימעהל
...............
,לכל ותביתכ ינפ תוארהל רובצה לע הרות רפס םיקמ
...............
,ותוא ןיהיבגמש ,(די די) םירפוס תכסמב שרופמש ומכ
...............
וריזחמו ולאמשלו ונימיל םידמועה לכל ותביתכ ינפ הארמו
...............
בותכה תוארל םישנהו םישנא לכל הוצמש ,וירחאלו וינפל
...............
'בד) 'וגו "השמ םש רשא הרותה תאזו" רמולו עורכלו
...............
.ןיגהונ ןכו ,(דמ ד
...............

ביטומ ףקשמ אוהש ןוויכ ,ףלאמ אוה תוללקהו תוכרבה תשרפל
תדמתמה המגמל יתנווכ ;תודהיה לש ימוי-םויה יווהב יזכרמ
שדחמ תווחלו רזחשל ידכ ןמזהו םוקמה תולובגל רבעמ גורחל
תאצמנ וז המגמל העודי יכה אמגודה םאו .רבעה תוערואמ תא
ןתמ יבגל רמול ןתינ רבד ותוא ירה [4],חספה ליל רדסב
,ןוטה תא (ןיפיקעב תוחפל) י"שר עבק רבכ הז ןיינעב .הרות
,םירצמ ץראמ לארשי ינב תאצל ישילשה שדחב" קוספה תא שריפשכ
םויב' :ורמאב" :(א טי 'מש) "יניס רבדמ ואב ,הזה םויב
תיבבש הרותה תהבגה גהנמ רושיק םצע אל .שדוח שארב - 'הזה
?הזה םויב והמ ,אוהה םויב אלא בותכל ךירצ היה תסנכה
,םנמא ."ונתנ םויה ולאכ - ךילע םישדח הרות ירבד ויהיש
ירבדל ןבואמ סחי תעינמ איה םירבדה לש הטושפה םתועמשמ
לבקל טדנמכ רתוי ונבוה םירבדה תורודה ךשמב ,םלוא ,הרות
התלבק תא תווחל בושח רתויש המו ,הרותה תא שדחמ םוי לכב
ירבד תועמשמ תא ןיבהל שי ךכו [5].תינחור - תישגר הניחבמ
דומלתה י"פע ,הרותה תהבגהל ורושיק י"ע .ל"נה ן"במרה
םיהיבגמש םעפ לכש ,עבק םצעב אוה (ד"ה ז"פ הטוס) ימלשוריה
בוש םייקתמ ,הירחא וא נ"כהיבב האירקה ינפל הרותה תא
רבכ וז העשב דיחיה .ןיפנא ריעזב תוללקהו תוכרבה סקט
.ןורמוש ירהמ דחא לע אלא נ"כהיבב דמוע וניא

בד ףסוי ר"ד ברה ןרמ ,ר"ומ 'כ הז אשונב תושעל לידגה
[6].הרותה תאירק תוכלהב וירועישב ,ל"צז קי'צייבולוס יולה
הרואכל ,איגוס שוריפל ל"צז ברה הנפ ,אשונב ןויעה ידכ ךות
החנמב תבשב ,ישימחו ינשב" :ב"ע א"כ הליגמ תכסמב החינז
דגנכ :יסא בר רמא ?ימ דגנכ השלש ינה .'וכו השלש ןירוק
."םילארשיו םיול ,םינהכ דגנכ :רמא אבר .םיבותכו םיאיבנ ,הרות
קי'צייבולוס ברה .הרותל םילועה רפסמל םירבסה עיצהל הסנמ הז עטק
הרותה תאירק לש הדיקפתש ,ותעדל ןיכומיס הז עטקב האר
[7],דבלב הליפתל וא תויכוניח תומגמל לבגומ ונניא רוביצב
יתשב הזה דוסיה תא האר אוה .'הרותה תלבק' סקט הווהמ אלא
תא וז תומילשמ ותעדלש ,ארמגהמ הז עטקב תואבומה תועד
[
8] :וב ןנובתנ הבה .וז

.ך"נתה ירפס דגנכ םה הרותל םיאורקה תשולשש ,ןעוט יסא בר
ןיאו ,תשבוגמ תחא הדיחי הניה הרותהש ,רבדה תא שריפ ברה
דומילב םדאה תא תבייחמ התאירק .םינוש םיקלחל התוא קלחל
םא ונל ייד ,תירשפא יתלב המישמ וזש ןוויכ םלוא .הלוכ
תועצבתמש תוילעה שולש י"ע הרותה לכל תוביוחמה תא למסנ
דמעמ הרותה תאירקב אופא האור יסא בר .רוביצב האירק לכב
.הלוכ הרותה דומילל תוביוחמ למסמה

תוירקיעה תוצובקה שולש תא םיגציימ םיאורקהש ןעוטה ,אבר םלוא
תונשרפב) ותעדל .הנוש הייאר תיווזמ ןיינעל שגינ ,םעה לש
דחאו דחא לכש הדבועה תא שיגדהל בושח ,(קי'צייבולוס ברה
חפקל רוסא ,הזמ רתוי .יניס רה דמעמב ףתתשה לארשי ינבמ
תבייחמ הכלהה ןכל .הרותל השיגה שפוחב דחא לכ לש ותוכז
ןויוושהו תודחאה תאו הרות ןתמ תא רזחשל ידכ ,םילוע השולש
[9] .המואה ייחב יזכרמ ערואמ ותוא ונייפיאש םיימואלה

היבגהל גהנמה תועמשמ שוריפב ן"במרל המודבש ,אופא אצוי
קי'צייבולוס ברה האור ,רוביצב התאירק ןמזב הרותה תא ןייצלו
םוקמהו ןמזה תולובגמ ידוהיה גרוח ובש עגר הרותה תאירקב
לכ םע דחי יניס רה ילגרל יטרקנוק ןפואב וחורב רזוחו
.ויחא:תורעה

הולבקו ,הלוכ הרותה לכ תא ללכ ןאכ - םיקי אל רשא" :(םש) י"שר .1
."העובשבו הלאב םהילע
ויהיו ובלב תוצמב הדויש ,תאזה הלבקה יכ ,יתעד יפלו" :(םש) ן"במר .2
ןהילע רבועהו ,הבוטו רכש ול היהי ןתוא השועהש ןימאיו ,תמא ויניעב
אוה הנה ,םלועל הלטב ויניעב היהת וא ,ןהמ תחאב רופכי םאו ,שנעי
תווצמל תובייחתהה /הללקה תולח תא ליבגה ארזע ןבא םכחה ,ךדיאמ ."רורא
,הרותה לכ לע ,םירמוא שי" :(םש) וירבדכ ,אל ותו ,השרפב תורומאה
תושעל' בותכש רובעב ,םולכ ורמא אלו .םירכזנה הלא לע ,םירמוא שיו
ימ ללקו ,םירכזנה השעת אל תוצמ לע ללק יכ ,יניעב ןוכנהו .'םתוא
."'םתוא תושעל' רמא ןכ לע ,השע תוצמ רתסב םג רומשי אלש
;(דכ ;כ - טי 'מש) הרות ןתמ .1 :הלא תא ריכזהל שי ,רתיה ןיב .3
;(זכ-אדכ) עשוהי ימי ףוסב תירבה .3 ;(ל-ט טכ 'בד) באומ תוברעב תירבה .2
ארזע ימיב תירבה תתירכ .5 ;(גכ ב"למ) הישאי ךלמה לש המרופרה .4
.(ח 'מחנ) הימחנו
'י הוושה .חספ ליל רדסב רתויב קהבומה םיוטיב תא םיאצומ םירבדה .4
רוזחמ רפס ,דיבש 'א לש ויתורעהו ,ו"נשת ביבא-לת ,תורוד חספ ,ירובת
.173-142 ,29-11 'מע ,ו"משת ביבא לת ,לארשי יגח לש םתועמשמ :םינמזה
M. Eliade, The ןייע ,םירבדה ירוחאמ תדמועה תידותימה הסיפתה יבגל
Myth of The Eternal Return, Chicago 1965; G. Whitrow, Time in History,
Oxford 1988.
אולמב) םירזחשמ ובש תועובשה גח יגהנמב תוחתפתהה אישל ועיגה םירבדה .5
קלח ,לארשי יגהנמ ,רברפש 'ד הוושה .יניס רה דמעמ תא (הלימה ןבומ
.כ"ק - ח"יק 'מע ,ט"משת םילשורי ,ןושאר
םירבדהו ,ןוטסובב ובשומ םוקמב ד"לשת לולאב ומייקתה םירועישה .6
.דבלב יילע םירבדה לע תוירחאה .תומישר לע םיססובמ ונינפלש
א"ע בפ ק"ב הוושה .םיידומלתה תורוקמה לש הטושפה תועמשמה דגנכו .7
.(בכ וט 'מש פ"ע)
שוריפל הכלהה תונשרפב תינויעה וכרד םושייל תניינעמ אמגוד ,ןאכ שי .8
ירועישב האירק :הכלהה תבשחמו היפוסוליפ' ,קנזור 'א ןייע .ידגא טסקט
הנומא ,'םינאיטנאקואינ םילדומ רואל קי'צייבולוס ד"י ברה לש דומלתה
,(איגש 'א ךרע) קי'צייבולוס בד ףסוי ברה לש ותנשמ לע :םינתשמ םינמזב
.306-275 'מע ,ו"נשת גוצרה בקעי זכרמו רנילא תיירפס :םילשורי
םיקוספ הרשע לש םומינימל םישוריפה תא םג ברה שרפמ וז ךרד לע .9
םיקוספ הרשע םתואש ,ןנחוי יבר לש ותעד תא ,לשמל ,ךכ .רוביצב םיארקנה
שרדמה ירבד םע רשקמ אוה ,םלועה ארבנ םהבש תורמאמה תרשע תא םילמסמ
- יששה םוי" :(אל א תישארבל ושוריפב י"שר י"ע םיאבומה) םיעודיה
ולבקיש תנמ לע םהמע הנתהש רמול ,תישארב השעמ רמגב יששב 'ה ףיסוה
םידמועו םיולת םלוכ יששה םוי רחא רבד .הרות ישמוח השמח לארשי םהילע
קזחמ בוש הז רשק ."הרות ןתמל ןכומה ןויסב ישש אוה ,יששה םוי דע
.קהבומ יזיפאטמ יפוא האירקה תבוח םויקל הוושמו ןאכ ונרכזהש המגמה תא
עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה