ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

512 רפסמ

ג"סשת ,אצת-יכ תשרפ

השא שיא חקי יכ

תליג יבצ לארשי ר"ד


ךוניחל רפסה תיבחקימ" אלא הניא תידוהיה הכלהה יפל ןישודיקה תלועפ
."המצע תא הנקמ השיאה" ןיבל "הנוקה שיאה" ןיב "רכממו
,השיאהו שיאה לש דמואמ ידדה ןוצר לע תססובמ וז הלועפ
שיאה הצור םיאנת וליאבו יתמ ,םימכח והורעישש יפכ
המצע תונקהל השיאה הצרתמ םיאנת וליאבו יתמו ,תונקל
.שיאל

,הרומתב אוה ןיינקהש וטושפכ דומלתה חינמ הנושארבו שארב
"רניד הוושבו רנידב" - "ףסכב אלא החיק ןיא" ונייה
.ללה תיב יפל "הטורפ הוושבו הטורפב" ,יאמש תיב יפל
ונייה ,ףסכ הווש וא ףסכ תרומת אלל םג ןיינק ךרד שי ךא
ןיאש פ"עא סרחה לע וא ריינה לע הל בתכ" לעבהש רטשב
,ותניאל יל תא ירה ,יל תשדוקמ תא ירה' :הטורפ הווש וב
הליעבה ףא .(א"ע ,ט 'דיק) "תשדוקמ 'יל תסרואמ תא ירה
השרפתה "הלעבו השא שיא חקי יכ" ומצע קוספב תשרופמ איהש
תינקנש דמלמ 'הלעבו' יבר הנשש וז" :ןיינקה יכרדמ תחאכ
ףסכ - ולא תשולש לכבש הוושה דצה .(ב"ע םש) "האיבב
םתועצמאב תכפוהו םהב "תינקנ השיאה"ש אוה האיבו רטש
היגולונימרטב ,ןיאושינה םויס ףא .הלעב לש וניינקל
תתימבו טגב המצע תא הנוק" השיאה רשאכ לח ,הכלהה לש
."לעבה

תינברה תורפסבו םידומלתב ורבתשנ ןיסומלוק הברה
תלועפבש "רכממו חקימ"ה לש וביט המ הלאשב תורוד ירודמ
דוחייב .ותשאב לעבה לש וניינק רשפ המו ,ןישודיקה
:"שדקמ שיאה" ןיבל "הנוק שיאה" ןיב המ ראבל ולמע
רסאד" איה האצותהו ,הביסה אוה לעבה הנוקש ןיינקה םאה
תויגוסה לש ןטושפמ הלועש יפכ ,"שדקהכ אמלע ילוכא הל
"אתיירואד אנשיל" - דבלב יטנמס אוה לדבהה םאה ?ןישודיקב
תעצה יפכ ןישודיק לש "ןנברד אנשיל" לומ ןיינק לש
ןישודיקה תלועפב שי אמש וא ?ןישודיקב ארמגד אמתס
הזב הז םידוגאה - "רוסיא"ו "ןיינק" - םיביכר ינש
םינושארה תורפסב רבכ רוריבב עיפומש יפכ קתניי לב רשקב
םייטילנאו םיאלפומ םירבסהב דואמ בר לולכשל הכוזו
.הנש םישימחו םייתאמ הזמ הכלהה ימכח לש םהישודיחב
היביכר לכ לע ןישודיקה תלועפ תרדגה הללכתשה ךכ לכ
וירועישבש ,ומצע תא דבכמה הבישי שאר אצמנב ןיא םויהש דע
תא ריבעהל "הביתנ םיזע םימבו ךרד םיב ןתונ" וניא
רוכב "השא ישודיק"ב תוקסועה תונושה תוכובסה תויגוסה
."רוסיא"ו "ןיינק" לש ףרצמה

םא ?השיאב "החיק" תושעל לוכיה "שיא"ה ימ ךא
,ויתוכלהב ם"במרה םג ירה ,הפורצה הכלהה יפ לע ךלנ
וראק ףסוי 'ר םגו םירוטה לעב רשא ר"ב בקעי 'ר םג
אשנ וא שדקש ןטק" םיקסופ הלא לכ ,ךורע ןחלושה לעב
ז"עהא) "ןטקל ןיאושינ ןנבר וניקת אלד ,םולכ וניא
תושעל לוכי ןטקה ןיא וליג לשבש איה החנהה .(גמ ןמיס
וליבשב ןיאושינ םימכח ונקית םא יתלב "החיק" תלועפ
(ידומלתה ונבומב) שרחה ומכ ,םירחא םילבגומל ונקיתש ומכ
תכלוה וללה םיקסופה לש םתעד .תעד םהב ןיאש םירחאו
,ביק) תומביבו (ב"ע ,נ) ןישודיקב ילבבה תויגוס רחא
"םולכ ןטק ישודיק ןיאש ןיעדוי לכה" רמאנ ןהבש (ב"ע
."ןיאושינ ןנבר (היל) וניקת אל ןיאושינ ללכל יתאד ןטק"ו

הנקב הלוע ןטקמ "החיק" תללושה וז תחוור העד
תליעב" לש הקמנהב "רסוב יאושינ" תרסואה השיגה םע דחא
ןישודיקה תלועפש ילבמ השיא לעובה ןטק ,רמולכ ."תונז
הכומס .ונממ הענמל שיו הרוסא ותליעב ירה וב הספת
יפלש ,הרענו הנטק תב יבגל םימכח לש םתשיג איה תיארנו
ףאו ,הצריש ימל ןאישהלו ןשדקל באה לוכי הרות ןיד
רוסא" יכ רזעלא יבר םשב וא בר םשב ורוה ןכ יפ לע
ינולפב רמאתו לדגתש דע הנטק איהשכ ותב תא שדקיש םדאל
.(א"ע ,אמ 'דיק) "הצור ינא

'פורפ ,ר"ומא אצי וזה תיטילונומה השיגה דגנכ
[1],"תואיצמו הכלה ןטק יאושינ" ורמאמב ,ל"ז תליג בד קחצי
אוה וירבדמ הלועה ."הכלהכ אלש" תורחא םינפ תולגל
הללשש השיג ,לבבב םיארומאה ןיב החוורש השיגה דצל יכ
תמייק התייה ,לוכו לוכמ ןטקה ישודיק לש םפקות תא
ישודיק היפ לעש םיילארשי-ץרא םיאנת לש הכופה השיג
אישהלו לדתשהל אוה חבושמו יואר רבדו ,םיספות ןטק
וז אל ךא .םקרפל ועיגה םרטב דוע םינטקה םינבה תא
,דומלתה רחאלש תורודב הגהנ הנוש השיג התוא ,דבלב
תצרחנה העדל דוגינב וליאכו .השדחה תעבו םייניבה ימיב
,םינטק םינב יאושינ ויה ,םיקהבומה הכלהה יקסופ לש
היוצמו זנכשא תודהיב תחוור העפות ,הנש םייתאמ ינפל דע
תא הרצקב איבנ העיריה רצוקמ .וקורמ ידוהי ןיב םג
.רמאמבש םיטלובה תורוקמה

ןיב הנומו םידומלתה ינשב תאבומה אתיירבה לע
ימלשוריה שרוד "השא ואישהל" - "ןבה לע באה תווצמ"
ינבלו ךינבל םתעדוהו' 'השא ואישהל'" :(ז"ה ,א"פ 'דיק)
התאש העשב ,ךינב ינבלו ךינבל הכוז התא יתמיא ,'ךינב
אתליכמ לעב קיסמ םוקמ ותואמ ."םינטקה ךינב תא אישמ
:ורמא ןאכמ" :(258 ,ןיבר-ץיבורוה 'המ) לאעמשי 'רד
םג רבדה הלוע עלבומב ."ןטק ונב תא אישהל םדא בייח
,וע) ןירדהנסבו (ב"ע ,בס) תומביב העיפומה אתיירבהמ
:ןנבר ונת" :(286 ,רעגיה 'המ) ץרא ךרד תותכסמבו (ב"ע
ךירדמהו ופוגמ רתוי הדבכמהו ,ופוגכ ותשא תא בהואה
ןיידע') ןקרפל ךומס ןאישמהו ,הרשי ךרדב ויתונבו וינב תא
תעדיו' :רמוא בותכה וילע (ןירדהנס ,י"שר 'םה םינטק
ישודיקש הלוע ןאכ ואבוהש תורוקמה לכמ ."'ךילהא םולש יכ
.הכרב קיזחמה ילכ םה אלא םיספות םהש קר אל ןטק

?ןטק ידי-לע תישענה המצע "החיק"ל רשאב המ ךא
?השיא "תונקל" תוצרל לוכי הרשע-שולש ןבמ תוחפ ןטק םאה
"שיא" וניאש רחאמ אשניהל ורשוכ לע ללכ הלבגה ןיא םאה
ודקמתה דומלתה רחאלש המודקה תורפסב ?השיא תחקל לוכיה
והמ הלאשב ,םינטק םתויהב םינבה תא אישהל םיבייחמה
םינש עשת ןב השיא תאשל ןטק לוכי וב ילמינימה ליגה
םינש הנומש ןב ;"לארשי ץרא ינבל םישעמה רפס" יפל
הרשע-תחא ןב וא ;"ריהזהו רפס" םשב ה"יבארה יבתכב עיפומכ
ימכח וליאו "הזינגה ןמ לארשי ץרא תוכלה" יפל הנש
היהיש ילבמ השיא "תונקל" ןטק לש ורשוכ םצעב ונד זנכשא
."שיא"

השמ ר"ב קחצי 'ר לש ותעד תאבומ ן"בארב הנה
א"י ןב אוהשכ השיא ול אישה ויבאש םדא יכ (הדוהי)
:וקומינ .טגב השרגל בייח הנש

הזו ,וינפב אלש םדאל ןיכזש הלוכ הרותה לכב וניצמ יכ
דועו .תנגוה השא ול ןישדקמש םדאל ול אוה תוכזש יולג
דועו ,שיא תשא קפסב םימכח ורימחהש םוקמ לכב וניצמ
יוציר אמליד יצחו ג"י דע ויבא ישודיקב החימ אלש ..
רבסו קתשו לדגש ירחא (ןבה הצרתנ אמש=) הימק יצרא
.(ג"עו ב"ע ,טצר ,ךיירנרהע 'דהמ) ?לביקו

הטישב האבוה) י"שר לש אמק ארודהמב יוצמ רחא קוליח
רטשו ףסכ ישודיק אקוודש (ב"ע ,גע תובותכ ,תצבוקמ
עשת ןב ןטק לש האיב ישודיק לבא ,ןטקל םיליעומ אל
הסיפתה לע עיבצמ וללה םיקומינה ללש .םיספות םינש
"םתאירב" םצעמ םימלשומ ןטק ישודיק לש םתולח יכ ,תחוורה
םינושאר לש לבח ,םתמועל ."אתיירואדמ" םיפקתכ םיבשחנ םהו
םיספות םניא ןטק ישודיק ןכאש םירובס םירחא םינורחאו
ילעב לש הדחה םנושלבו .םימכח תנקתמ קר אלא הרותה ןמ
בג-לע-ףא" :(ב"ע ,וע 'הנס ;ב"ע ,בס תומבי) תופסותה
יכהל םוקמ לכמ... ןיאושינ ןנבר היל וניקת אל ןטקד
אלו ."תונז תליעב ותליעב יוה אלד ןיאושינ היל וניקת
אישהל אכיא ימנ הווצמ" אלא ,ןקזה י"ר יפל ,שי רתיה קר
הווצמ וזיאו .(ב"ע ,וצ 'מבי 'סות) "ןטק ונבל השא
ותעד הנה ?ןנברדמ ןיאושינב ןטקה ונבל השא אישהל שי
ויבאשכ לבא" :רוטה לע ח"בה לעב סיקריס לאוי 'ר לש
םשל השעי אלש ודמלמ ויבאד ...דיבעק הווצמ השא ואישמ
.(םדוק לבא ה"ד ,א ןמיס) "הרשי ךרדב וכירדמו תונז
ןטקה יאושינ יכ םתרבסב םימכח המכ ולעה וז השיג יפל
ליגל ועיגהב םא קר "אתיירואדמ" םיכפוהו םיללכתשמ
דחייתי תוחפל וא .ותשא תא שדקיו לעבה רוזחי תורגב
.םידע ינש ינפב המע

,1793-1713) יודנל לאקזחי 'ר קלוח וז ארבס לע
.המע סמלפתמו (בנ ןמיס ,אניינת ,הדוהיב עדונ תובושת
ולוחיש הנתה וליאכ שדיקש ןטק אלא ,ךכב ךרוצ ןיא ותעדל
ךותמ .ידיימ ןפואב ןיאושינה םילח לדגשמו .לדגישכל
התייה העפותה המכ דע דמל התא (דנ ןמיס ,םש) וירבד
:הצופנ

הברה השוע התא... (ג"צי ותעדכ) ןכ רמוא התא ןיא םאו
ילב ןהימי לכ םירדש ,ןילופ תנידמב ןהילעב תחת םישנ
םלועמו ,ןטק ישודיק דואמ יחיכש ןילופ תנידמבד ,ןישודיק
ןכ-םאו ...שדחמ שדיק לידגהש רחא דחא םושש ונעמש אל
ךיאו... וידחי היונפו יונפכ ןישודיק ילב םהימי לכ המה
ישנא םלועמ רשא איהה הנידמב תורודה ימכח לכ וקתש
םיאישמ םמצע םש םילודגה םגש םיאור ונאו ,רודה ילודג םש
ירוענ ימיב... .םהימי לכ ךכ םיראשנו ןקרפל םדוק םהינב
ףסוי ר"הומ לודגה ברה לודגה יחאו...טושפ גהנמ הז היה
שדוחב אהרטסוא ק"דבא ןואגה תב םע ותנותח התייה ל"ז
ןואגהו .רדא ב"כ ,ךכ רחא הוצמ-רב השענ אוהו ...טבש
סינמ ר"רהומ ןואגה יסיג ונב תנותח השע ליקוי ר"הומ
שדקל בל לע הלע אל םלועמו .הוצמ-רבה םדוק ןכ םג ל"ז
םהיתושנ םע םהימי לכ ויחו וגש םולשו סח יכה .תינש
?ןישודיקו הפוח ילב


לארשי 'פורפ תכירעב) םירמאמ תפוסא תליגל די [1]
'מע ,(ב"סשת ,קילאיב דסומ ,תליג צ"יו עמש-את 'מ
ךרכב דומלת ירקחמב םג םסרפתהל דיתע הז רמאמ .23
.סנגאמ תאצוהב ,ךברוא א"אר 'פורפ לש ורכזל שדקויש

<