ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

דוסי ידומילמ

147 רפסמ

ו"נשת ,"אצת יכ" תשרפ

יאבצ סויגמ םינתח רורחש

היהי יקנ רבד לכל וילע רבעי אלו אבצב אצי אל השדח השא שיא חקי יכ"
        (ה ,ד"כ םירבד) "חקל רשא ותשא תא חמשו תחא הנש ותיבל

שדחה רשקה לש ורוציב םשל הרותה תרצויש םיאנתב קסוע ונינפלש קוספה
,וללה םיאנתה לש םעבטב וטבחתה  םישרפמה .גוזה ינב ןיב רצונש
הנשב םינתח רורחש םאה :תיזכרמ הלאשב תוטבחתה תרכינ םינושה םישוריפבו
וא ,השעו השעת אל תווצמכו  הבוחכ םהילע לטומ םהיאושינל הנושארה
              ?תישפוחה םתטלחהל םרורחש תא הרסמ הרותהש

הזה בותכל .הרקמ לכב אבצהמ ירטה ןתחה רורחש לע בותכה דמלמ הרואכל .א
,(ז-ה 'כ) םיטפוש תשרפב "המחלמה יכרועמ םירזוחה" תשרפל הקיז הנשי
סריאש וא ,ולליח אלו םרכ עטנ וא ,וכנח אלו תיב הנבש ימ יכ ,רמאנ םשש
,םיסייגתמ ילנמילה דמעמה ילעב .יברק  תורישמ רוטפ ,האשנ אלו השא
זאו ,םירטושהו ,המחלמ חושמ ןהכה  ירבד תא םיעמוש ,תיזחל םיאצוי
םיראשנ אלא ,התיבה םירזוח םניא םה םרב ."המחלמה יכרועמ" םירזוח
        .םיכרדה תא ןקתל ןכו ,םהיחאל ןוזמו םימ קפסל םיסיוגמ

תוליעפמ קר אל ררחושמ ,ותסורא תא אשנ רבכש ימ ,ונינפלש בותכה י"פע
סיוגמ וניא םג אלא ,ןיאושינה לש הנושארה הנשה ךותב המיחלו תיברק
עומשל תיזחל תאצל בייח וניא אוה ,וז ףא וז אלו .תואנספאו הקפסאל
םרכ עטנש ימ וא ,וכנחו תיב הנבש ימ םג ,וזמ הריתי .חושמה ןהכה ירבד
הנשמה ירבדכ .הנושארה הנשב יהשלכ תיאבצ תוליעפמ םירוטפ ,ולליחו
                           :(ד ,ח הטוס)

וללחו םרכ עטנ ,וכנחו תיב הנב :םמוקממ ןיזז םניאש ולאו
תחא הנש ותיבל היהי יקנ  רמאנש ...ותסורא תא אשונה
   .םיכרדה תא ןינקתמ ןניאו ןוזמו םימ ןיקפסמ םניא...

וליפאו ןיאצוי לכה הוצמ תמחלמב לבא ,תושר תמחלמב ,םירומא םירבד המב
                      .התפוחמ הלכו ורדחמ ןתח

םייולת םירבדה .ירטה ןתחה לש וסויג תא רשפאמה שוריפ ונשי ,םלואו .ב
רבעי אלו" ואלה שוריפב םיטבלתמ םישרפמה .בותכה לש קיודמה ושוריפב
הלימב הרותה תנווכתמ ימל ?"רבעי" לש אשונה אוה ימ :"רבד לכל וילע
                ?"רבד לכל" יוטיבב ללכנ המ ?"וילע"

ךרוצ אוהש - רבד לכל .אבצה רבד - וילע רבעי אלו" :רתא לע שרפמ י"שר
המחלמה יכרועמ םירזוחה לבא םיכרד ןקתל אלו ןוזמו םימ קפסל אל אבצה
תא ןינקתמו ןוזמו םימ ןיקיפסמ ...וכנח אלו תיב הנב ןוגכ ןהכה פ"ע
רבד לכל ןתחה לע רובעי אל "אבצה רבד"ש וירבד תא שרפל ןתינ ."םיכרדה
הלימהו ,"רבעי" לעופה לש אשונה אוה אבצה רבד :רומאל .אבצה ךרוצ אוהש
עיצמ "רואיב"ה לעב ,ןכאו .קוספה שארב רכזנה שיאל תסחייתמ "וילע"
יתב לע רבועה ["אבצה רבד"] תוכלמה הנוממש ,ונינע"  :ורמאב הזכ שוריפ
יכ וילע רובעי אל ינידמה ץובקה ינינע לע םריהזהל וא םתווצל ,םידיחיה
                ".תחא הנש ...לוע לכמ יקנ היהי אוה

ןושל" :וטוטיצ םייס ,ל"נה י"שר לש ושוריפ תא ןייצש ירחא ,ן"במרה
אלש רמאי ,רכזנה אבצה לע 'וילע' היהי - ןכ םאו ,וניתובר ירבדמ י"שר
וא אבצה ישנא לע דוקפ תויהל אל 'רבד לכל' אבצה לע הזה שיאה רובעי
קר םהילע חיגשי אל םימ קופיס ןוגכ םהל ךירצה לכל ץראה םע וא איבצמ
:תרחא י"שר תא ןיבה אוהש  הארנ ונושלמ ."ןוכנ שוריפ אוהו ,ותחמשב
תאז .אבצל תסחייתמ וילע הלימהו ,שיאה אוה "רובעי" לעופה לש אשונה
יברקה דוקיפב ןה "רבד לכל" אבצה יניינע לע רובעי אל הזה שיאה :תרמוא
                  .ףרועה ליחב תואנספאו הקפסאה וא

ירבד איבמ (א"ע ,דמ הטוס) דומלתה .ותונשרפב ן"במרה תא ףיקתמ ם"ארה
סרא וללח אלו םרכ עטנ וכנח אלו תיב הנובה ףא הברמ ינאש לוכי" :ירפסה
."םירחא לע ריבעמ התא לבא ריבעמ התא יא וילע :וילע ל"ת החקל אלו השא
.שיאל - ארבגל סחייתמ אוה ךכיפלו ,םישיא טעממ "וילע"ש ,עמשמ ןאכמ
,אבצה לע "וילע" יוניכה תא ן"במרה שריפ דציכה :הלאשה הלוע ,ןכ םאו
דועו "?םישנא טעממו אבצב יאק" :ם"ארה לש ונושלכ .אבצה יניינע אוהש
ףיסוהל י"שר קוקז עודמ ,אבצל סחייתמ "וילע" יוניכה םא :ם"ארה השקמ
ם"ארה לש ותיישוק תא טטצנ ."אבצה ךרוצ אוהש - רבד לכל" יוטיבל שוריפ
אוה 'רבד לכ'ד הטישפ אבצה לע הרומ 'וילע'ד ןויכ" :תדדוחמה ונושלב
י"שר ירבד לש ינושארה שוריפל אופא המוד ם"ארה לש ותנקסמ "!אבצה רבד
     ."השדח השא אשנש שיא"ל תסחיתמ "וילע" הלימה :הלעמל ונאבהש

אוה יכ ,אבצה אוה "רבעי" לש אשונהש ,רובס הארנכ ע"באר םגש ,הארנ
."רבד לכ" קר בתכנ וליאכו ,תרתוימכ "רבד לכל" םילימב ד"מלה תא שרפמ
אצמנ .(השדח השא חקלש שיאה לע) וילע רובעי לא אבצה רבד לכ :רומאל
        .ם"ארה לש ותנבהכו י"שרב תינושארה הנבהה ומכ ושוריפ

שי ,םייתורפסו םייריבחת םילוקיש לע תויונבה ,תונושה תועדה יתשל
לש אשונהש רמואה שוריפב ,ן"במרה ומכ ,םילגוד םא .תויניינע תוכלשה
ןתינו ,וילע לח רוסיאה ירה ,השדח השא חקלש שיאה ונייה "רבעי אל"
שוריפה יפ לע ,ךדיאמ .יאנת םושב  וילע רובעל ותושרב ןיאש קיסהל
אבצה אוה ואלה אשונש ם"ארה ירבדכו ,י"שר ירבדב וניבהל ןתינש ןושארה
לע רתוול ומצע ןתחל ןתינ ילוא ,שיאל סחייתמ "וילע" יוניכהו ,אקווד
    .םיכרדה תא ןקתלו ןוזמו םימ קפסל ףרועה ליחל בדנתהלו ורורחש

ןייצמ םג אלא ,ןתחה לע רוסיא ןויצב קר קפתסמ וניא בותכה ,הרואכל .ג
היהי יקנ" ארקד אפיסש ,םירובס םיקסופהו םישרפמה בור .וילע לחה בויח
ם"במרה םהיניב .השע תווצמ אוה "חקל רשא ותשא תא חמשו תחא הנש ותיבל
,הרואכל .ךוניחה רפס לעב ויתובקעבו  (ד"יר 'יס ,השע) תווצמה רפסב
ןיינעב ןדה בותכה תליחתל תסחייתמ  תחא הנש ותיבב לעבה לש ותבישי
,רקיע לכ ןיאצוי ןיא וליא" :הבחרה םיאצומ ונא אתפסותב ,לבא .אבצה
הלא :רומאל "...המחלמל ןוזמו םימ ןיקפסמ ןיאו ריעה יספ ןינתונ ןיאו
םג םיררחושמ ,ל"נה בותכב ונידי לע םינודינה ,רקיע לכ םיאצוי םניאש
לע .("ריעה יספ" יוטיבה תא םישרפמה בור םיריבסמ ךכ) םיסמ ימולשתמ
."המוחב רמוש אלו" (א"יה ז"פ םיכלמ 'לה) ם"במרה ףיסומ אתפסותה ךמס
.ריעה יבשותל הבוח איהש תירוביצ תוליעפ לכמ םיררחושמ םהש :רמוא יווה
תוליעפ םג תאזה הוצמב ללכו תכל קיחרה תווצמה רפסב ם"במרה ,וזמ הריתי
עסמל רמולכ ותיבמ תאצל אלש רהזומ ומצע ןתחה םגש עדו" :תיטרפו תישיא
לש ותרודהמב .(א"לשת םילשורי ,חפאק 'י תרודהמ תווצמה רפס) "הנשה לכ
תאצלמ רהזומ ...ומצע ןתחה יכ עדו" :רתוי העיריה תבחרומ רלה םייח
ז"בדרה לאשנ רשאכ ,םלואו) "...ותנש לכ הרוחסב תכלל רמולכ ותיבמ
וא תרחא הנידמל הרוחסב תאצל רתומ םא" :[ח"לר 'יס 'א קלח ז"בדר ת"וש]
שבושמ ם"במרה חסונש בישה "?שוחל שי םא הזב םירימחמ תיארש יפל אל
הטנ ךוניחה רפס לעב םג .(םיקיתעמה תועט הניה "הרוחס" הלימה תפסותו
:וילע הלחש השע תווצמ תרגסמב ןתחה לש תישיאה תוליעפה תא ףיסוהל
השע לטיב ...םיבר םימי התלוז דומעל הנש ךות הנממ שרפו הז לע רבועו"
בושיש תעד לע ויער םע חומשל וא הוצמ רבדל תאצל הצורה םוקמ לכמו .הז
"הוצמה לוטיב הז ןיאש (הארנכ :רמולכ) המודה ןמ החמשב םיטעומ םימיל
(ח"כר 'יס ,ב"סרת אנליו) םיאריה רפסב ץיממ רזעילא 'רו .(ב"פקת 'יס)
רהזיש םדא ךירצ ךכלה ץראל ץוחב ןיב ץראב ןיב תגהונ תאז הוצמו" :ריעה
                            ."הזה ןמזב

ןיאש רובסו ל"נה לכ לע קלוח (רתא לע רבד קמעה) הרותל ושוריפב ב"יצנה
לכ ותשא תא חמשל (השע-תווצמ=) ע"מ וניא" :ללכו ללכ השע תווצמ ןאכ
עובש אלא החמשל בייוחמ וניא ןנברדמ וליפאו ,וניא הזד הנושארה הנשה
          :ארקד אמעטכ בותכה לש אפיסה תא שרפמ אוה ."םימי

אוה לוכיד תושר אלא וניא ותשא תא חמשו 'יפד תמאב לבא
...המחלמ רעצב לארשי לכש ג"עא ותשא תא חמשלו ותיבב תבשל
אל ןיידעו ול השדח איהש םושמ הזב בותכה ריהזהש אוה םעט
לבחה קתניש תויהל לכוי הנממ ותעד חיסי םאו םייחב ושרשנ
אהי אל םא אצי אל אליממו ,תאצל יאשר היפכ ילב לבא ,ירמגל
                  .התבהאל בושיש רורב

תבהא תשרשהל םיאנתה תלאש םע םידדומתמ םישרפמה יכ ,הלוע רומאה לכמ
,םקוה הנש ךות קר רשא ,השדחה החפשמה ןיינבש ,עובקל ידכ ותשאל לעבה
ידע ןיינבו לארשיב ןמאנ תיבכ םייקתיו םיביצי תודוסי לע יונב היהי
לגעמה תיינבל ותובייוחמב ןתחל שיש שפוחה תוגרדב וקלחנ םישרפמה .דע
ןתחה תא תבייחמ תחא תינשרפ המגמ .ירוביצה לגעמה תמועל וייח לש יטרפה
לכ ראשיהל הווצמה הפסונ ןכו ,המחלמל תאצל אלו ותיבב הרקמ לכב ראשיהל
הריתמ תרחא תינשרפ המגמ .םייטרפה ויניינעל תאצל אל ףאו ותיבב הנשה
השעה תווצמ הלבגוה חור התואבו ,המחלמל תאצל ,ךכב ונוצרב םא ,ןתחל
םאש ששחה לשב ,תושר אלא הניא השיאה תא חמשל הווצמה .דבלב םימי תעבשל
                  ".ירמגל לבחה קתני" המחלמל אצי

לש רשקה תיינב ביבס ןוחטיבה תדימב הצוענ םישרפמה ןיב תאזה תקולחמה
רשקה תא חיטבהל ידכ רוביצה לגעממ ןיטולחל וקתנל שי םאה .שדחה גוזה
םיקסופהו םישרפמה בור ?הזה קותינה תא ןתמל ןתינ אמש וא םהיניב
תא חמשל ןתחה לע תלטומה הווצמ תמייקו ,השעת אל תווצמ תמייקש ,םירובס
ידיב תיפוסה הטלחהה תא רוסמל ןתינש ,ורבסש שי ,םלואו .תחא הנש ותשא
          .ותיבב המלש הנש תוהשל ובייחל ךרוצ ןיאו ,ןתחה

רמיז קירא 'פורפ

לארשי תודלותל הקלחמה