ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

408 רפסמ

א"סשת ,אצת יכ תשרפ

היגולוקאו תודהי - "הצע תא תיחשת אל"

שמש לעי ר"ד

ך"נתל הקלחמה,המחלמ ןמזב לכאמ ץע תתירכ רוסיא אבומ םיטפוש תשרפ םויס תארקל
םחלהל םיבר םימי ריע לא רוצת יכ" :ביואה ריע לע רוצמ םיליטמ תע
ותאו לכאת ונממ יכ .ןזרג וילע חדנל הצע תא תיחשת אל ,השפתל הילע
תועדה וקלחנ .(טי ,כ) "רוצמב ךינפמ אבל הדשה ץע םדאה יכ .תרכת אל
,יוויח טפשמ ונינפל םאה : הז דגיה אורקלו ןיבהל שי הבש ךרדל רשאב
תירוטר הלאש וז אמש וא [1],ץעהו םדאה ןיבש רשקה לע עיבצמה
[2]?םהיניבש דוגינה לע עיבצהל אקווד האבה ,הדצב תילילש הבושתש
רורב ,בותכה לש תקיודמה תועמשמה יבגל םיחוטב היהנש אלב םג םלוא
,(ץע תתירכ רוסיא) ארקמב תיגולוקא הארוהל תקהבומ המגוד ונינפלש
יפכ ,תיארקמ רתבה תודהיה לש תיגולוקאה הסיפתה לע תובר העיפשהש
.ךשמהב האראש

[3],הבר תוניינעתהל היגולוקאה התכז תונורחאה םינשה תורשעב
וא (environmental ethics) "תיתביבס הקיתא"כ תרדגומה וז דוחייבו
.םלועל ישונאה ןימה םרוגש םיכיפה יתלבה םיקזנה לשב ,הקיתא-וקא
לעש םלועה תא םדאה סרוה ,דעומ רצק חוור ילוקיש י"ע ענומ ותויהב
,םשגה תורעי סרה ,ץראה רודכ תוממחתהל וישעמב םרוגו ,יח אוה וינפ
תדחכהו םייעבט םיבאשמ לודלד ,ריוואה םוהיזו םימה תורוקמ םוהיז
איה הזה סרהה ךילהת תצאה [4].םייח ילעבו םיחמצ לש םינוש םינז
,ח"יה האמב התישארש תיתיישעתה הכפהמה זאמ ,תיסחי תרחואמ
םימודקה וניתורוקמ םילגמש ברה ןיינעה תא תולגל אילפמ ךכיפלו
.םייגולוקא םיאשונב ל"זח תורפס ךכמ רתויו ,ארקמה

תירטנצויב היגולוקא תמועל תירטנצופורתנא היגולוקא .א
,הביבסה תוכיאל םיליעפ ברקב תודגונמ תוסיפת יתש לע רבדל ןתינ
,תירטנצופורתנאה הסיפתה :םלועב םדאה לש ומוקמ תלאש יבגל
תא הדימעמה ,תירטנצויבה הסיפתה תמועל ,זכרמב םדאה תא הדימעמה
קשמ להנמ ןיעמ םדאב האור תירטנצופורתנאה השיגה .זכרמב עבטה
,תוירחאו הבהא ,תונכסח ,הנובתב םלהנל ךירצש ,םלועה יבאשמ לש
הסיפתה ,התמועל .stewardship :היוניכ ןאכמ .אוה ונעמל רקיעב
תא תללוש ,(deep ecology) "הקומע היגולוקא" הנוכמה ,תירטנצויבה
לש וז לע הלוע הניא ותובישחש ,ףסונ ןימ וב האורו זכרמב םדאה תבצה
,רהנה לש םויקה תוכז יכ השיגדמ הקומעה היגולוקאה .םירחא םינימ
אלא ,םדאל םיביסמ םהש תלעותהמ תעבונ הניא 'וכו הדנפה בוד ,ץעה
.םמויק םצעמ

תודהיב וללה תוסיפתה יתש תופקתשה .ב
םדאה לש ומוקמ יבגל תודהיה תדמע יהמ ,ונמצע םילאוש ונא רשאכ
.תירטנצופורתנאה הדמעל תמאות תודהיה תסיפתש הנענש ריבס ,םלועב
,א 'רב) "םיהל-א םלצב" ארבנ ודבל םדאה ,האירבה רופיס יפל ירהש
,ב םש) "הרמשלו הדבעל" היה ןדע ןג תמדא לע ול ןתינש דיקפתהו ,(זכ
השיגה דצל יכ ,קניפ הארמ ףלאמ רמאמב ,תאז םע .(וט
[5].תירטנצויבה השיגה תא םג תודהיב אוצמל ןתינ תירטנצופורתנאה
רפסב אוצמל ןתינ תירטנצופורתנאה הסיפתה תלילשל תקהבומ המגוד
זכרמל ומצע בישחמה םדאה לש ותונרמויל געולכ הארנה ,בויא
,האירבה תואלפנ תא ראתמ הרעסה ןמ 'ה לש ןושארה והנעמ [6].םוקיה
ץרא לע ריטמהל" םימערו םיננע חלוש 'הש ךכב ראשה ןיב תואטבתמה
"אשד אצמ חימצהלו האשמו האש עיבשהל .וב םדא אל רבדמ ,שיא-אל
הניא םדאב םיבשוימ םניאש תומוקמל 'ה לש ותגאד .(זכ-וכ ,חל בויא)
ךשמהב .האירבה תילכתכ ומצע תא םדאה תסיפת םע דחא הנקב הלוע
ףתושמהו ,םהילע השורפ ותגאדש םייח ילעב לש םינוש םינימ 'ה ראתמ
םארהו (רבה רומח=) ארפה ןוגכ ,םהמ האנה לכ םדאל ןיאש אוה םלוכל
.(בל-וט ,מ) ינשה 'ה םואנב םיראותמה ,ןתיולו תומהב ןכו ,(בי-ה ,טל)
םדבעשלו םהילע רובגל לוכי וניא םדאהש ,שגדומו רהבומ םלוכ יבגל
.םדאל הקיז לכ אלל ,םהלשמ יאמצע םויק םעט םהל שי ,רמולכ .ויכרצל
ונמוקמ יבגל ונב תושרשומה תוסיפתהמ וללה םירבדה םינוש המכ
.םוקיב

,תירטנצופורתנאה השיגה לש הלילש אוצמל ןתינ ם"במרה ירבדב םג
ויהי אלא ,םדאה תואיצמ ללגב םהש םיאצמנה לכב רובסל ןיאש" ורמאב
טטצמ אוה [7]."רחא רבד ללגב אל םמצעל הרטמ םיאצמנה לכ ראש םג
םדא" ומכ ,ישונאה ןימה לש ותוספא תא םיעיבמה ארקמה ןמ םיקוספ
,(ו ,הכ בויא) "העלות םדא ןבו המר שונא" וא (ד ,דמק 'הת) "המד לבהל
ותוישיא ללגב תואיצמה"ש הילשאה תא םדאה לש ובלמ איצוהל ידכ
[8]."דבלב

תא קניפ איבמ תונושה תויגולוקאה תולוכסאה יתש ןיב חתמל המגודכ
ארבנ עודמ הלאשה םע םידדומתמה ,(א"ע ,חל) ןירדהנסב ארמגה ירבד
לשמ .דימ הדועסל סנכיש ידכ" ,תחא העד יפל .האירבה םויסב םדא
סינכה ךכ רחאו ,הדועס ןיקתהו ,ןללכישו ןירטלפ הנבש םדו רשב ךלמל
לש ומלועב דובכה חרוא ,האירבה רזנ אוה םדאה ,רמולכ ;"ןיחרוא
דצל םלוא .ישונאה ןימה לש ושומישלו ותאנהל ארבנש םלוע ,ה"בקה
שותי :ול רמוא ,וילע ותעד חוזת םאש" :הכופה העד תאבומ וז העד
הנומאה ןיבש חתמהש רמואו םכסמ קניפ ."תישארב השעמב ךמדק
ונתוספאב הרכה ןיבו (stewardship) האירבה לע עיפשהל ונחוכב
תא רצוי ,תודהיה תורוקמב םג יוטיב ידיל אבש חתמ ,(הקומע היגולוקא)
[9].הוונעה תדימ לע הרימש ןיבו הלועפל האירק ןיבש ןוזיאה

יגולוקא םעט תולעב תויארקמ תווצמ הלועפל האירק .ג
יזכרמ ,יגולוקא םעט ןהל סחייל ןתינש ,תווצמ המכ םיאצומ ונא ארקמב
תטימש תווצמל ם"במרה ןתונש םימעטה דחא ,לשמל ,ךכ .הוולנ וא
המדאה לובי הבריש ידכ" אוה (ה-א ,הכ 'קיו) תיעיבשה הנשב תועקרקה
שדחת עקרקה ,רמולכ [10],"[התעירז אלב=] התרבהב קזחתתו
.הל ןתניתש תינמזה החונמה תובקעב חבשותו היתוחוכ

םויב התיבש תווצמל םג שריה ר"שר קינעמ ןיינעמ יגולוקא רבסה
לש םימי השיש רחאל :תיכוניח תובישח תבשה םויל ,וירבדל .יעיבשה
םיחמצב ,המדאב שמתשמו ,"לבת לע ןכוס"כ םדאה גהונ םהבש ,השעמ
אל" יכ ול ריכזהל דעונש ,תבשה םוי אב ,ונוצרלו וצפחל םייחה ילעבבו
ךכיפלו ."והנה 'ה ןינק" אלא ,"ךל ביבסמ םיאצמנה םירבדה המה ךל
הבישהו ךיקלא 'ה תא עד ,ולש לבתה תא 'הל הבישה תבשו תבש לכב"
הל ןודא אוה ימ רוכזו ...'ה תאמ ךל 'הלואש' תאזה לבתה יכ ,דימת ךבלל
[11]."התא אלו לכב לשומה אוה רשא ,איה 'הל 'הלואשה' לבתה יכו
,רעצמל וא ,יגולוקא םעט ןהל שיש תווצמ רפסמ תללוכ "אצת יכ" תשרפ
:תיגולוקא הכלשה

(תוירזכאמ הקחרה) יכוניח םעט דצלש ,(ז-ו ,בכ) ןקה חוליש תווצמ *
התחשה תושעל בותכה ריתי אלש" :יגולוקא םעט םג ן"במר היבגל עיצמ
[12]."ןימה רוקעל

לכ רומשל" הרהזא הווהמה ,(טי ,טי 'קיו ןכו ;ט ,בכ) םייאלכ רוסיא *
ירהש ,(טי ,טי 'קיול ע"באר שוריפ) "ןימ םע ןימ ברעתי אלש ,ןימ
אלש בושחי וליאכ ,תישארב השעמב שיחכמו הנשמ ,ןינימ ינש ביכרמה"
םלוע לש ותאירבב רוזעל אוה ץופחיו ךרוצה לכ ומלועב ה"בקה םילשה
.(טי ,טי 'קיול ן"במר שוריפ) "תוירב וב ףיסוהל

,גכ) יאבצה הנחמב הנייגיה לע רומשל (הדצב הכרדהש) הארוהה *
.(די-גי

םוהיז עונמל דעונ ג"בלר תעדלש ,(גכ-בכ ,אכ) תמה תנלה רוסיא *
םוקמב זא שדחתיש שופיעה ינפמ - ךתמדא תא אמטת אלו" :ריווא
[13]."הלבנה םש ראשת םא ,אוהה

םנמא בותכה .ןוידה תא ונחתפ ובש ,(טי ,כ) ירפ ץע תתירכ רוסיא *
םאש ,הנעטה תיארנ םלוא ,רוצמ תלטה ןמזב ירפ ץע תתירכ לע רבדמ
סרהב ,רסומה תופפורתהב תונייפאתמה ,המחלמ תותעב התירכה הרסאנ
[14].םולש תותע יבגל םירבדה םינוכנ המכ תחא לע ,התחשהבו

ל"זח תורפסב יתכלה-יגולוקאה טביהה חותיפ .ד
הכז ירפ יצע תורכל יארקמה רוסיאה - םיבוט תונליא תציצק רוסיא
ץצוק יכ ,ארמגב רמאנ .ל"זח תורפסב רכינ חותיפלו הבר תוסחייתהל
ןכו ,(ב"ע ,נ םיחספ) "םלועל הכרב ןמיס האור וניא" ,םיבוט תונליא
הנאת ץע ץצקש לע שנועכ ונב לש תע םרטב ותומ תא אנינח יבר ריבסה
הלא לע םינמנ םיבוט תונליא יצצוק .(ב"ע ,א"צ אמק אבב) הנמז םרט
שרדמ יפל .(ה ,ב ,[ןמרביל] הכוס אתפסות) "ןיקול תורואמ" םייטעבש
(:202 'מע ,[ח"שת] י ברוח ,רגיה 'מ 'דהמ) גל קרפ רזעילא יברד יקרפ
דעו םלועה ףוסמ אצוי לוקה ,ירפ השוע אוהש ןליאה תא ןיתרוכש העשב"
."עמשנ לוקה ןיאו ,ופוס

,לכאמ ץע תיחשהל יארקמה רוסיאה תא וביחרה ל"זח - "תיחשת לב"
וב שיש המ לכ תתחשה תרסואה ,"תיחשת לב" המלש תיגולוקא הטישל
תונליאה אלו" :ם"במרה םירבדה תא םכיסש יפכ ,םדאל תלעותו שומיש
,ןיעמ םתוסו ,ןינב סרוהו ,םידגב ערוקו ,םילכ רבשמה לכ אלא ,דבלב
תכמ אלא הקול וניאו ,תיחשת אלב רבוע ,התחשה ךרד תולכאמ דבאמו
.(י ,ו םיכלמ תוכלה) "םהירבדמ תודרמ
תקחרהל הבר בל תמושת ושידקה ל"זח תומהזמ תוישעת תקחרה
,ךכ .םדאל ןקזנ תא םצמצל ידכ ,בושיי תומוקממ תומהזמה תוישעתה
ארתב אבב) ץומה לשב ,ריעה ןמ ןרוגה תא קיחרהל הנשמה הרומ ,לשמל
,םש) ריעה ןמ המא םישימח תמהזמה תורועה תיישעת תא קיחרהלו ,(ח ,ב
תונושבכה תא ןיקיחרמ" :ןתנ 'ר תארוה תאבומ אתפסותב וליאו .(ט הנשמ
אבב אתפסות) "המא םישמח ריעה ןמ (תורידק תיישעתל דיס תופרשמ=)
[15].(י,א ,[ןמרביל] ארתב

לש םנויקינו םתולילצל םג םתעד ונתנ ל"זח םימ תורוקמ םוהיז רוסיא
תורעמ השועה" :האבה הארוההמ םידמל ונאש יפכ ,םימה תורוקמ
וא ,טיטב תוכלכולמ וילגרו וידי ויה ,וילגרו וידי וינפ ןהב ץחרמ ,םיברל
אעיצמ אבב אתפסות) "רוסא ךכ ןיבו ךכ ןיב ,חישבו רובבו .'וסא ,האוצב
[16].(אל ,אי ,[ןמרביל]

קוק ה"יארה דעו ארקמה ןמ - עבטה לע תוגהו הריש ירבד .ה
תיטתסאה האנהה .ובל תא ביחרמו םדאה לע םסק ךלהמ עבטה יפי
תמרוג ,לשמל ,ךכ .תיתד היווחב םעפ אל הוולמ ה"בקה לש ומלועמ
המ" :'ה לש ותנובתבו וחוכב הרכהל םילהת ררושמל האירבב תוננובתהה
יפל .(דכ ,דק 'הת) "ךנינק ץראה האלמ ,תישע המכחב םלכ ,'ה ךישעמ ובר
םייחה ילעבו םיחמצה לכ לע - הלוכ האירבה [17],הריש יקרפ רפסה
ןמחנ 'ר םג אטבל ביטיה וז הסיפת [18].ארובה תא תללהמ - הבש
:בלסרבמ
יפלו םיבשעה יפל ,דחוימ ןוגינ ול שי העורו העור לכ יכ ,עד
,דחוימ בשע הל שי המהבו המהב לכ יכ .םש העור אוהש םוקמה
שי ןכ ,םש העורש םוקמהו םיבשעה יפלו …ולכואל הכירצ איהש
.הריש קרפ 'יחב הזש ,רמואש הריש שי בשעו בשע לכ יכ .ןוגינ ול
[19]."העורה לש ןוגינ השענ םיבשעה תרישמו
םושמ ,"תונליאו םיבשע ןיב" ,עבטב ללפתהל ץילמה בלסרבמ ןמחנ 'ר
חיש לכו םיבשעה לכ יזא הדשב ותחיש שרפמו ללפתמ םדאהשכ"ש
ותליפתב חוכ ול םינתונו ול םיעייסמו ותליפת ךותב םיאב םלוכ הדשה
הדשה יחיש לכ" הבש ,ביבאה תפוקתב םירבדה םינוכנ דחוימב ."וחישו
."הליפתהו החישה ךותב םיללכנו םיפסכנ םלוכ חומצלו תויחל םיליחתמה
:םנימב םידחוימ תונכו רהוט ,יפוי אצומ אוה םיבשעה תרישב
,םיבשעה לש תוחבשתהו תורישה לוק תא עומשל הכוז תייה םא
ילבו היינפ ילב ךרבתי םשהל הריש רמוא בשעו בשע לכ ךיא
האנו הפי המכ !לומג-םולשת םושל םיפצמ םניאו ,תורז תובשחמ
[20].םהלש הרישה תא םיעמוששכ
ומצעל ריזחי עבטה ייחל וייח תא םדאה םיאתי םאש ,ןימאה קוק ה"יאר
,שפנה תוממורתה תשוחתו תובוטה ויתודימ ,יעבטה רשואה תשוחת תא
רמאמל וסחייתהב בתוכ אוה ךכו .עבטהמ ותוקחרתה לשב ול ודבאש
"חירו הארמו לוק :ןה ולא ,םדא לש ותעד ןיבישמ השלש" :דומלתה
:(ב"ע ,זנ תוכרב)
תדמח לכ וילא ובושי ,רצוי ידי ישעמ עבטה רוקמ לא ותעד בושבו
לכו .םילא לא לא שפנ תוממורתהו שדוק ישגר ,תויעבטה שפנה
וכרד תיחשה אל רשא ,רשיה םדאל רשא תויעבטה תובוט תודמ
[21].הלולסה םירשי חרוא ותביזע י"ע
אלש ,ארובה ישעמ תא תיחשהל אלש רתויב דיפקה ומצע קוק ברה
הלמחה תדימ תא דמל דציכ ,ויתונורכיזב רפסמ ןיול הירא ברה .ךרוצל
:הדשב חושל םימיה דחאב וילא הוולתה רשאכ ,קוק ברהמ
:תחנב יל רמאו ,ונבר עזעדזה .חרפ וא בשע הזיא יתפטק ךרדב
וא בשע תלעות ילב ףוטק יתלבל יתרהזנ ימימש יל ןימאת ןמאה
לזמ ול ןיאש הטמלמ בשע ןיא יכ ,חומצל וא לודגל לוכיש ,חרפ
תשחול ןבא לכ ,רבד רמוא בשע ץיצ לכ !לדג ול רמואו ,הלעמלמ
רוהט בלמ ואציש םירבדה .הריש תרמוא הירב לכ ,דוס הזיא
תדימ תא רתויב שיגרהל יתלחתה זאמו יבילב קומע וקקחנ ,שודקו
[22].רבד לכ לע הלמחה
עבונ ,םדאו םייח לעב ,חרפו בשע לכ יפלכ קוק ה"יאר לש דובכה סחי
.ארבש םלועב םוקמו תובישח םהל שיו ,ל-אה יאורב םה םלוכש ךכמ
[23]:שריה ר"שר לש םיפיה וירבד תא הריכזמ וז השיג
שדוק תמדאכ הריקוהל ךילע .הל ןותנ התא אלא ,ץראה איה ךל אל
יולמב ול רוזעלו ותוא בוהאל ,ךל חאו 'ד רוצי רוצי לכב תוארל
ןכ לע ,ךחור יניעב ארבנ לכ ףקתשמ ןכ לע .'ד ןוצר יפל ודועי
ליג תאירק לכ םעו ,רבש תקעצ לכ םע ךבבל ירתימ םישגרתמ
לכ םע לבאתתו ,ץראב וארנ םינצנה תע ךבל חמשי ןכ לע ;םלועב
'ד אסכ ינפל םעפ ועיפוי םלוכו ,ךל םה םילואש םלוכ ...לבונ חרפ
,םהב תשמתשה וא םתחנזה םא ,ךדגנ וא ךתבוטל דיעהל ידכ
.הכרבל וא הללקל
,םלועה סרה לש תוכלשהה יבגל שרדמה לש םיפלאמה וירבדב םייסאו
הבר תלהק) םויכ ונייחל תיטנוולר הכש הרהזא - ישונאה ןימל ותרהזאו
:([ג"י] א ,ז ,[אנליו]
,ז תלהק) 'ותוע רשא תא ןקתל לכוי ימ יכ םיהלאה השעמ תא האר'
לכ לע וריזחהו ולטנ ןושארה םדא תא ה"בקה ארבש העשב .(גי
המ לכו ,ןה ןיחבושמו םיאנ המכ ישעמ האר :ול רמאו ןדע ןג ינליא
תא בירחתו לקלקת אלש ךתעד ןת ,יתארב ךליבשב יתארבש
.ךירחא ןקתיש ימ ןיא ,תלקלק םאש ,ימלוע
םדאה יכ'" (:239 'מע ,ןיטשלקניפ 'דהמ) גר הקסיפ םירבד ירפס ואר [1]
שוריפ ןכו ."ןליאה ןמ אלא םניא םדא לש וייחש דמלמ ,'הדשה ץע
אלו) ןוימדל ןעוט תכל קיחרמ רתוי שוריפ .רתא לע ן"במרו ע"באר
המ ,(טי ,כ 'בד) 'הדשה ץע םדאה יכ'":הדשה ץעל םדאה ןיב (תולת
הבר תישארב) "ןובשחו ןיד ןינתונ םיצע ףא ןובשחו ןיד ןתונ םדא
תורצוי ךז ןתנ לש םסרופמה וריש תולימ םג .([ג] ו וכ [קבלא-רודואית]
אוה ץעה ומכ :הדשה ץע םדאה יכ" : הדשה ץע ןיבו םדאה ןיב תוהז
."...הלעמל ףאוש

.י"שר שרפמ ,לשמל ,ךכ [2]

תרדגה יפל ,היגולוקאה .דומיל logos + ןכשמ ,תיב oikos :תינווימ [3]
רקחב קסועה היגולויב ףנע ,הביבסה תרות" איה ןשוש-ןבא ןולימ
םייח-ילעב ,םיחמצ לש םהייח רוזחמ לע הביבסה יאנת תעפשה
רקיעב "היגולוקא" חנומב םינווכתמ םויה םלוא ."םימזינגרואורקימו
לע הרבחהו םדאה לש תוילילשה תועפשהה לע תיעדמ תרוקיבל
רשג ,"תודהיו הקיתא ,היגולוקא" ורמאמב יול באז ןייצמש יפכ ,עבטה
(.15) 25-15 'מע ,(ס"שת) 140

,ןביק'קמ ליב ,לשמל ,ואר םלועל ישונאה ןימה םרוגש םיקזנה לע [4]
.2000 ביבא-לת ,עבטה ץק

Dan Fink, “"Between Dust and Divinity: Maimonides and [5]
Jewish Environmental Ethics”, ", Ecology and the Jewish
Spirit
, ed. by Ellen Bernstein, Woodstock 1998, pp. 230-239.

ואר םלוא ,בויא רפס לע ותנעט תא ססבמ וניא (ליעל 5 הרעה) קניפ [6]
,"תידוהיה תרוסמב היגולוקאה םוקיהו הביבסה תרות" ,סידרוג 'ר
'מע ,(ליעל 4 הרעה) ןביק'קמ (;67) 70-64 'מע ,(ז"משת) 115 רשג
הירוגינס" בויא רפסב דוחייבו ,ארקמב םיבר תומוקמב אצומה ,79
אל הנממ תכל-תקיחרמ יכ רשפאש ,םדא די עגממ ישפוחה עבטה לע
."םלועמ הבתכנ

םילשורי ,חפאק 'י 'דהמ) גי קרפ ,ישילש קלח ,םיכובנ הרומ [7]
.(ש 'מע ,ח"משת

לש ותסיפת יבגל הבחרה רתיל .(דצר 'מע ,חפאק 'דהמ) בי קרפ ,םש [8]
5 הרעה) קניפ לש ורמאמ ואר ,םוקיב םדאה לש ומוקמ תא ם"במרה
.(ליעל

.239-237 'מע ,(ליעל 5 הרעה) קניפ [9]

לע .(דסש 'מע ,חפאק 'דהמ) טל קרפ ,ישילש קלח ,םיכובנ הרומ [10]
הדוהי ,לשמל ,ואר .םיבר ודמע הטימש תווצמ לש יגולוקאה םעטה
,(ד"נשת) 118-117 ןיתעמש ,"יגולוקא טביה הטימשה" ,ביבש

.99-93'מע
לארשי תובוח לע תונויער ברוח רפס ,שריה לאפר ןושמש 'ר [11]
(.70-69 'מע) תבש -א ףיעס ,תודעה יקרפ ,ג"ישת קרוי וינ ,הלוגב

.רתא לע לאנברבא שוריפ ןכו [12]

,2000 םילשורי ,יול 'דהמ ,םירבד רפס ,הרותה לע ג"בלר ישוריפ [13]
.11 'מע

ברה תכירעב ,תודהיה תורוקמב (היגולוקא) הביבסה תוכיא :ואר [14]
.טי ,כ 'בדל ן"במר שוריפ םג ואר .8 'מע ,ן"שת ןג-תמר ,לכיז ריאמ

םיטביה הביבסה תוכיא ,רבוקר םוחנ ואר אשונב הבחרה רתיל [15]
,םיידוהיה תורוקמב םייטפשמו םיינויער
;71-65 'מע ,"ריוואה םוהיז" :יעיבר קרפ ,/1993ד"נשת םילשורי
קרפ ,(ליעל 14 הרעה) הביבסה תוכיא
Barry Freundel, ;63-37 'מע ,"חירו ןשע יקזנ ריוא םוהיז":ינש
"Judaism's Environmental Laws",in Ecology and the Jewish
. Spirit
, pp. 214-224.

םוהיז" :ישימח קרפ ,(ליעל 15 הרעה) רבוקר ואר הבחרה רתיל [16]
.76-73 'מע ,"םימה

היננח תכירעב ,הטמו הלעמ יאורב תוריש םה הריש יקרפ [17]
הבוטנמ ,היננח ןב לאילמגו יסיליצנוממ
.הריפסל תיעיבשה האמל תישימחה האמה ןיב בתכנ רפסה .א"כת

לכל ףקוזו םילפנה לכל 'ה ךמוס" שחנה תריש :תואמגוד [18]
רבכעה תריש ;(די ,המק 'הת) "םיפופכה
התמועלו ;(ב ,ל 'הת) "יל יביא תחמש אלו ינתילד יכ 'ה ךממורא"
יביוא ףודרא" לותחה תריש
.(חל ,חי 'הת) "םגישאו

.ב"ע ,ט"כ ףד ,אנינת ן"רהומ ,ז"לשת םילשורי ,ן"רהומ יטוקיל [19]
,בילטוג םהרבא ר"ד ,יתימעל יתדות
.םוקמה הארמ תא ירובעב אצמש

תוחיש ,א"ישת א"ת ,ןמנייטש 'א 'דהמ ,בלסרבמ ןמחנ 'ר יבתכ [20]
(.243 'מע) "םיאשד ןיב" :ח"כק

,ן"שת םילשורי ,ב ךרכ ,תוכרב - היא ןיע ,קוק ןהכה קחצי םהרבא [21]
עבטל קוק ברה לש וסחי לע .297 'מע
ברה תנשמב הביבסל םדאה לש וסחי" ,רבוקר 'נ לש ורמאמ ואר
.8-1 'מע ,(ד"נשת) 1 וילדמ םימ ,"קוק

,ןיול הירא יבר לש וייח-תכסמ היה קידצ שיא ,זר החמש [22]
.74 'מע ,ג"לשת םילשורי

ינב ,תודהיה לע םיבתכמ ט"י ןופצ תורגא ,שריה לאפר ןושמש 'ר [23]
'מע ,יעיבר בתכמ ,ז"כשת קרב
.ח"מ-ו"מ