ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

484 רפסמ

ג"סשת ,אשת יכ תשרפ

םינפ לא םינפ

יאקרב ריאי ר"ד

םילשוריםיעברא םנשי השרפה לש המויסל דעו ,י קוספ ,גל קרפמ
היתויטנ לע ,םינפ הלימה העיפומ םכותב .םיקוספ העבשו
!םיקוספהמ תיצחמכב ונייהד ,םימעפ םייתשו םירשעכ ,תונושה
עטקב החנמ הלימכ תשמשמ "םינפ" הלימהש אופא קפס ןיא
ןוויכ הזיאל תעדה תא תתל יוארה ןמו ,השרפה לש הז
לש אפיסה לש יומסה דבורה תפישחב ארוקה תא החנמ איה
.השרפה

ןלהל תאצמנה השגדההמ .םדאל 'ה תולגתה לע אעמק בכעתנ
רבדי רשאכ [1]םינפ לא םינפ השמ לא 'ה רבדו" :אי 'ספב
ימיטניאה ויפואש דומלל ןתינ ,"הנחמה לא בשו והער לא שיא
יפכ ,דבלב השמל ידוחיי היה השמו ל-אה ןיב שגפמה לש
אנ ועמש רמאיו" :םירמלו ןרהאל 'ה ןתנש רבסהה דיעמש
רבדא םולחב עדותא וילא הארמב 'ה םכאיבנ היהי םא ירבד
הפ לא הפ ,אוה ןמאנ יתיב לכב השמ ידבע ןכ אל .וב
,בי 'דמב) "טיבי 'ה תנמתו תדיחב אלו הארמו וב רבדא
'בד) "םינפ לא םינפ 'ה ועדי רשא" :בותכה ןכו .(ח-ו
.(י ,דל

השמל 'ה לש תולגתהה ןפוא ןיב םיקוספה ןמ הלועה ינושה
,םילודגה םיאיבנל וליפאו ,םירחאל ותולגתה ןפוא תמועל
ויתוינפל 'ה תונימזב .א :םיירקיע םינייפאמ ינשב אטבתמ
ךשמהב לבא .ומע תיעצמא יתלבה תרושקתה תרוצב .ב השמ לש
:רמאנ ונתשרפב קרפה

לכות אל רמאיו ...ךינפ לע יבוט לכ ריבעא ינא רמאיו
רבעב היהו ...יחו םדאה ינארי אל יכ ,ינפ תא תארל
'ירבע דע ךילע יפכ יתכשו רוצה תרקנב ךיתמשו ידבכ
.(גכ-טי) וארי אל ינפו ירחא תא תיארו יפכ תא יתרסהו

,"םינפ לא םינפ" השמ לא הלגנ אל 'הש רבתסמ הז רואתמ
תאז ןיא .םינושה םיקוספה ןיב הריתס תמייק הרואכלו
.והנשמל המוד דחא ןפ ןיאו "םינפ" הלימל תובר םינפש אלא
יכרד יוליג לש תועמשמב "םינפ"ל וסחייתה ל"זח ,המגודל
'יבוט לכ ריבעא ינא רמאיו'" :ומלוע תא ותגהנהב ל-אה
,םש) 'ינפ תא תארל לכות אל רמאיו' ;(טי ,גל 'מש)
ןתולש לעו ,תוצמ לש ןרכש ןתמ לע דומעל השמ שקב ,(כ
שרדמ) "[ינפ תא תוארל] לכות אל ה"בקה ל"א ,םיעשר לש
דומלל שקיב השמ .(זט ןמיס אשת יכ תשרפ (רבוב) אמוחנת
תוירבה תא הדירטמש הלאשל ןורתפה תא ,הגהנהה יזר תא
.יקולאה טפשמה תנבה - שנועהו רכשה תייעב :דימתמו זאמ
יקולאה קדצה תוזח לש ןבומב ןה שרדמב "םינפ"ה ונייהד
ונתנומא תא ןוחבל ונילע רזגנ .וחנעפל לוכי םדא ןיאש
.ויתוירב תא ל-אה תגהנה לש תעדומה הנבהה-יא סיסב לע

הב היישרפה תא ןיבהל ןיאש עבק רבכ ן"במרה ףא ןכאו
די ,גל 'משל ושוריפב :דוסה ךרד לע אלא ,םיקסוע ונא
עמש אלש ימל המלוהל רשפא יא תאזה השרפה" :בתוכ אוה
התוימינפ תא םיגציימ "םינפ" ,ושוריפ יפל ."הרותה ירתסב
הלימה שוריפ היהי הז יפל .הירתסו היזר ,הרותה לש
ןנובתהל תלוכיה וא ,ל-אה תגהנהב רבעה תנבה :"רוחא"
:רתא לע "םייחה רוא" ירבדכ ,ותחגשהב

ותנוכ אלא ,רוחאו םינפ וילא סחייתי אל ןוילע ל-אב הנה
תולכתסה קשחב דמוע תומלועה תויח יכ דצל אוה ךרבתי
הז רבדו ,םימלועה יח ןודאה אוה ומויקו ךרבתי ורוא
,ךרבתי ורוא לא טיבהל ארבנ םוש לוכיש ענמנה ןמ אוה
ארקש אוהו טיבי םש ךרד רשא הוסמ השעו 'ה ןיכה הזל
םינפ' שפנהו םירוחא םדאה תא ותמכחב השעש ומכ 'םירוחא'
ןיכה ןכ ומכ ,חורל םינפ המשנהו שפנל םינפ חורהו 'ול
םיהול-אה תא וזחיו ופיקשי םש ךרד רשא ךרבתי ונממ רוא
שפנ תגשהמ ללושמ אוהש ןוילע רואו 'םירוחא' ארק ולו
.'םינפ' ארק יח לכ

,(ןמרביל) הבר םירבד שרדמב אוצמל ןתינ 'םינפ'ל רחא ןבומ
:'ולעפ םימת רוצה' ה"ד ,וניזאה תשרפ

רמא היעשי ,ואצמהב 'ה ושרד ,'וגו ולעפ םימת רוצה
המלו ,'וגו וזועו 'ה ושרד רמא דודו ,'וגו 'ה ושרד
םימעפו הארנ םימעפ ומש 'תי ה"בקהש ךדמלל ,דימת וינפ
שרדנ םימעפ ,עמוש וניא םימעפו עמוש םימעפ ,הארנ אל
,יוצמ וניא םימעפו יוצמ םימעפ ,שרדנ וניא םימעפו
,השמל הארנ - דציכ ,בורק וניא םימעפו בורק םימעפ
ונממ םלענו רזח ,םינפ לא םינפ השמ לא 'ה רבדו 'אנש
.ךדובכ תא אנ ינארה (םלענו) ל"אשכ

תולגתה לש ןבומב 'םינפ'ל סחייתמ הז שרדמ ,רמוא הווה
חיכשה "םינפ רתסה" גשומה לש וכופיהכ ,ויאורבל 'ה
תוליפתל הנענ וניא ה"בקהש איה ותועמשמ רשאו ,תורוקמב
.ויאורבל הלגתמ וניאו

יפכ יתכשו" השממ וינפ ריתסמ 'הש שי השמו 'ה יסחיב
ינפ תוארמ וינפ ריתסמ השמש שיו ,(בכ ,גל 'מש) "ךילע
'מש) "םיהל-אה לא טיבהמ ארי יכ וינפ השמ רתסיו" :'ה
השרפ (אנליו) הבר תומש) שרדמה ךכ לע דמע רבכו ,(ו ,ג
:(יכנא רמאיו 'א ה"ד ,ג

ריתסמ יניאו ןאכ דמוע יבא יהל-א רמא וינפ השמ רתסיו
אל רמוא ןהמ דחא איעשוה 'רו החרק ןב עשוהי 'ר ,ינפ
,וינפ ריתסה אל ילולאש וינפ ריתסהשכ השמ השע הפי
המו היהש המו הטמל המו הלעמל המ השמל ה"בקה ול הלג
ינארה' (חי םש) רמאנש תוארל שקב ףוסבו תויהל דיתעש
ךל תוארהל יתאב ינא השמל ה"בקה רמא 'ךדובכ תא אנ
םדאה ינארי אל יכ' ךל רמוא ינא וישכע ,ךינפ תרתסהו
'ר םשב ןינכסד עשוהי ר"או ,תשקב אל יתשקבשכ 'יחו
,ג 'מש) וינפ השמ רתסיו רכשב ,ול הארה כ"פעא יול
הבר היעשוה 'רו ...םינפ לא םינפ השמ לא 'ה רבדו ,(ו
תוארהל יתאב ינא ה"בקה ל"א .וינפ ריתסהש הפי רמא
דיתע התאש ךייח ,ךינפ תרתסהו דובכ יל תקלחו םינפ ךל
תותשל אלו לוכאל אל הליל 'מו םוי 'מ רהב ילצא תויהל
השמו' (דל 'מש) רמאנש הניכשה ויזמ תונהיל דיתע התאו
.'וינפ רוע ןרק יכ עדי אל

הבר תומש שרדמב 'םינפ' הלימל תנתינ תרחא תועמשמ
:ביתכ המ 'ב ה"ד ,המ השרפ (אנליו)

תוסועכ ךינפ ויהישכ ךמע יתינתה ךכ אל ה"בקה ל"א
ויהי תוסועכ ינפ ויהישכו ךינפ תא ןיצרמ ינפ ויהי
רבדו רמאנש הנחמל סנכהו ךב רוזח ,ינפ תא ןיצרמ ךינפ
.םינפ לא םינפ השמ לא 'ה

,"תוצרמ םינפ" לומ "תוסועכ םינפ" איה םירבדה תועמשמ
לש וינפ יוליגל הניכשה ינפ יוליג ןיב תוידדה יסחי
.השמ

לא םינפ" יוטיבה לע "םייחה רוא" לש וירבדב םייסנו
:"םינפ

תלבקהל השמ השוע היהש הנכהה רועיש יפכ :אוה הזב הנווכה
,םינוילעה םינפמ הגשהה היהת רועיש ותואל ,הניכש ינפ
:ורמואו .גישי השודקה תעפשהל ומצע םדא ןיכי רשא יפכ יכ
:ורמוא ךרד לע ונכרדל ראבתי ,'והער לא שיא רבדי רשאכ'
(טי ,זכ ילשמ) 'םדאל םדאה בל ןכ םינפל םינפה םימכ'
יכ ,אנשל םא בהאל םא םלענב וליכשי תובבלה יכ :שורפ
ןנובתי ןכ ומכ ורבח בוהאל ובל םדאה ןיכי רשא יפכ
שיא רבדי רשאכ' :ורמוא אוהו ,ותוא בוהאל ורבח בל
אוה םג תויהל ובל ןיכי אל םא ובהאי אלש ,'והער לא
ןיחבי התעמו ,'םינפ לא םינפ' 'ה רביד ןכ ומכ ,והער
ותדובעבו 'הב קשחיו הואתי ובבל םא ,ונוק םע אוה המ םדא
.ובהא 'ה יכ ןמיס הז הנה

,ל-אל ותוימינפב הלגמ םדאהש םינפ ןתואב ,דמלו אצ
.וילא הלגתמ 'ה


.רבחמה לש ןה רמאמב תושגדהה לכ [1]
עובשה תשרפ ירמאמ לש ןווקמ רגאמב שופיח

,םירקי םיארוק
תשרפ לש טנרטניאה רתאב יכ םכתעידיל איבהל וננוצרב
ומסרפתהש עובשה תשרפ ירמאמ לש ןווקמ רגאמ םייק עובשה
-כ ליכמ רגאמה .(ג"סשת ו"נשת) תונורחאה םינשה ששב
.תונושה עובשה תושרפ יפל םירודמל םיקלוחמה םירמאמ 1000
םנמא ,םינושה םירמאמב שופיח תורשפא ונפסוה הנורחאל
םג ךא ,תויקודקד תויטה אללו תונותנ םילימ יפל קר
ונממ קיפהל ולכות רגאמב שופיחה תועצמאבש קפס ןיא ךכ
.הבר תלעות
:רתאה תבותכ

http://www.biu.ac.il/hsearch/parasha.html

."םירמאמב שפח" :רותפכה לע שיקהל שי שופיחל