ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

434 רפסמ

ב"סשת ,אשת-יכ תשרפ

ןיה תיזה ןמשו

במוד לאיחי 'פורפ

הקיסיפל הקלחמה
ןיה תדימב תיז ןמש אוה ,ונתשרפב בותכש יפכ ,החשמה ןמש יביכרממ דחא
חנומה תא תללוכה הנשמ לע תונשרפה ילוגלגל סחייתמ ונרמאמ .(הכ-בכ ,ל)
הדוהי םירפא ברה יברו ירומ לש ותאצרה דקומב הדמע וז הנשמ ."ןיה"
וישודיח תא ןאכ םכסל הסנא ,המסרופ אל האצרההש רחאמו [1],ל"ז גרבנזיו
.ויתונקסמו

,הוקמה ןילסופ םיבואש םימ ןיה אלמ רמוא ללה" :ונינש ג ,א תויודע הנשמב
הנשמה ישרפמ ."ןיבק העשת רמוא יאמשו ,ובר ןושלב רמול בייח םדאש אלא
איבנ ןלהלו ,"ובר ןושלב רמול בייח םדאש" :טפשמה תונשרפב םיטבלתמ
.םהמ המכ

(אנליו םאר תאצוה ילבבה דומלתה חסונ יפל) הנשמה שוריפב ם"במרה
:בתוכ

,תובאב ראובמש ומכ ללהו יאמש לש םהיתובר םה ןוילטבאו היעמש
'ןיא' םירמוא ויהו םיבכוכ ידבועה תפש יזעל םתפשב ראשנו םירג ויהו
המ אוהו ,םהמ עמשש ומכ 'ןיא אלמ' ןכ רמוא היה ללהו ,'ןיה' םוקמב
יתדמלש אוה ... 'ובר ןושלב רמול םדא בייח' ל"ז וניתובר ורמאש
.ל"ז ובר יפמ וברו ובר יפמ דמלש ל"ז ירומ אבאמ

איבמ אוה ,ל"נה ם"במרה תא טטצמ אוהש םדוק ,ארונטרבמ הידבוע ברה
:רחא שוריפ

ןושל אלא הנשמ ןושל וניא 'ןיה' רמולכ ,'ובר ןושלב רמול םדא בייחש'
שמתשה ללה ,רמולכ) ןוילטבאו היעמש ויתוברמ עמש ךכ אלא ,הרות
ינפמ ,יאנשמ חנומ אוהש 'ןיבק' םוקמב ,ינרות חנומ אוהש 'ןיה' חנומב
היעמש ויהש ינפמש ,ל"ז ויבאמ לביק ם"במרו .(ויתוברמ עמש ךכש
ינב ךרדכ ,'ןיה' תלמ ןהיפמ איצוהל םילוכי ויה אל קדצ ירג ןוילטבאו
םג ללה היהו ,(ע"חהא) תויתואב ךותחל םילוכי םניאש םויה דע םדא
.םירמוא קדצ ירג ןוילטבאו היעמש ויתובר ויהש ומכ 'ןיא' רמוא אוה

הישוק תאבומ [2],הנשמל ם"במרה שוריפ לע א"רגהל סחוימה שוריפב
תמחמ ורמא םה םא ל"ז ןואגה ברה השקהו" :ם"במרה לש ושוריפ לע הרומח
יאמ ,'וכו ךותחל לוכיש ללה םג (ךכ) רמאי ,תויתוא ךותחל םילוכי ויה אלש
?הזב ךייש ובר ןושל

:ץוריתהו
רמא יאמ ןיינעל קדקדל שי אהד ושורפ יכהד ,ל"ז ןואגה ברה רמאו
ןיה' רמוא ללה :רמימל היל יוה יכה ,רתוימ 'אלמ' תלמ ,'אלמ' ללה
רמא ןוילטבאו היעמשד רמול שיו ,אוה אלמ יאדווב ,'וכ 'ןיבואש םימ
יוה ורמא אל יאד ,'אלמ' רמול וכרצוה ךכל 'ןיה' רמול ולכי אלש ,'ןיא'
יר"יצב ןיא םירמוא ויהד 'הוקמה תא ןילסופ ןיבואש םימ ןיאד אנימא
רמולכ ,י"ריצב ןיאש רמול ללכ ןניעט אל אתשהו ,'אלמ' ורמא ךכל
םימ אלמ ביתכ יא תועטל לוכי ךיאהד ,הוקמה תא ןילסופ ןיאש
,א"הב 'ןיה' רמוא היה ללהו … י"ריצב ןיא רמול רשפא ךיאו ,םיבואש
א"הב 'ןיה' ללה ןושלש פ"עא ,'אלמ' תבית ובר ןושלב רמא כ"פעאו
,א"רגהל סחוימה שוריפה תעדל ,ונייהד) [3]ללכ תועטל לכוי אלו
הלימב אלו ,"אלמ" הרואכל תרתוימה הלימה שוריפב דקמתמ ם"במרה
תפסותה לע רתוול היה לוכי ןכלו ,א"הב התוא אטיב ללהש "ןיה"
.(איהש יפכ הריאשהו ויתובר ןושל טקנש אלא ,"אלמ"

אוה ךא ,םכחותמ םנמא א"רגה םשב אבומה ץוריתהש ,ןעט גרבנזיו ברה ר"ומ
םישוריפב שמתשהל התייה א"רגה לש וכרד .ובתכ א"רגה ןכאש ןימאה אל
ישרוש רחא שפחל גרבנזיו ברה ליחתה ךכיפלו ,םימכחותמ אלו םיידוסי
.שוריפה

שיו ,ומצע א"רגהמ םירישי םה םיטוקילב םירבדה לכ אלש הליג אוה ,תישאר
'רב השנמ 'ר ,א"רגה לש ונתח בתוכ םיטוקילל המדקהב .ינש ילכמ םג םהיניב
ויפמ יתעמשש המ ןהמ שי ,שבדמ םיקותמ םירבד ומשמ בותכא" :ביל אדוהי
ירמגל רוקמ אצמ גרבנזיו ברה ,תינש ."ומשב יתעמשש המ ןהמ שיו שודקה
תויודעב הנשמה לע (ח"ירהמ) דיסח לאוי 'ר ישודיחב .שוריפה ותואל רחא
:בותכ

דיגמהמ גלפומה ברהמ יתעמשש המ בותכלמ קפאתהל יתלוכי אל
רמול ארבס שי ךיא ,רמאש האנ רבד ,םהרבא ר"רהומ בוליהאמ ק"קד
אל אלה ?ומצע ןושל ותוא דימלתה רמאיש ,ןושל געלנ ובר היה םאש
יכהש ל"נה ברה רמאו ,וברמ גיעלמכ לוזלז םא יכ וברל בשחי דובכל
וברש אלא ,'וכ 'םימ ןיה' :ל"לה ,אלמ תבית יל המל השקד ,ושורפ
רמוא היה אל םאד ,'אלמ' תבית רמול ךירצ היה 'ןיא' ןושל רמאש
ןיבואש םימ ןיא :רמוא אוהש םירבוס ןידימלתה ויה 'אלמ' תבית
וליפא זאו ,'אלמ' תבית רמול ובר ךירצ היה ןכל .הוקמה ללכ םילסופ
ללה לבא ,לסופ ןיה אלמ ותנווכש םידימלתה וניבה 'ןיא' רמאש
לע …אלמ תבית רמול ול המל כ"א ,'ןיא' אלו 'ןיה' רמא יאדו ודימלת
.קשיי ויתפשו …ובר ןושלב רמול בייחש הנשמה רמא הז

ירדס השש תאצוהב ,ב"סקת תנשב הנושארה םעפב עיפוה ח"ירהמה שוריפ
לאוי 'ר לש ותריטפ ירחא רצק ןמז הז היהש הארנ .אנבארבוד לש הנשמ
דחאכ דיסח לאוי 'ר ראותמ [5],"אנליומ דיסחה ןואגה" רפסב [4].דיסח
שיש ןאכמו ,ח"נקת תנשב רטפנ א"רגה ,עודיכ .(ב"ער ףד) א"רגה ינפ יאורמ
'רל ךייש ל"נה שוריפהש ,א"רגה תא בטיה ריכהש שיאמ הנמאנ תודע ונל
.א"רגהל אלו בוליהאמ םהרבא

ךכ לע דומעל ידכ ?תויודעב הנשמל א"רגה לש יתימאה שוריפה כ"א והמ
תרהבב תקסועה (ב ,א) םיעגנב הנשמל הבר והילאב ושוריפב רזעיהל ןתינ
:תוימומדא הב תברועמש הנבל

,בלחב גוזמה םדכ דיסבש ךותפה ,גלשב גוזמה ןייכ גלשבש ךותפה
גוזמה ןייכ הזב שי הזבש םדמדא רמוא אביקע יבר ,לאעמשי 'ר ירבד
.הנממ ההד דיס לשו ,הזע גלש לש אלא ,םימב

:'הבר והילא'ב א"רגה בתוכ וז הנשמ לע

הזבש ךותפה ימנ רמאק אלו .הזבשו הזבש םדמדא ,רמוא אביקע 'ר
'רו ,ובר םשב רמול םדא בייחש םושמ ,לאעמשי 'ר רמאקדכ הזבו
ןנתדכ ,םדמדא ןושל וברמ לביק ע"רו ךותפ ןושל וברמ לבק לאעמשי
רמוא יאמש ,הוקמה תא ןילסופ ןיבואש םימ ןיה אלמ רמוא ללה
יאק יברא רמולכ ,ובר ןושלב רמול םדא בייחש אלא .ןיבק העשת
דחב והל ינתק אלו ,תונוש תונושלב יאמשו ללהד אתגולפל הל ינתקד
,רמולכ) ןיבק 'ט ןושלב רמא יאמשו ןיבק תשולש רמוא ללה ,אנשיל
'ןיה' ללה לש ונושל תא ריאשה ,הנשמה ךרוע ,אישנה הדוהי יבר
ןושלב רמול םדא בייחש' ללכה תא םייקל ידכ ,'ןיבק' בותכל םוקמב
.('ובר

ארונטרבמ הידבוע יבר י"ע אבומה ןושארה שוריפה תא לביק א"רגהש ,ןאכמ
[6].(ליעל)
סולקנוא םוגרתב אוצמל רשפא ,תרתוימכ תיארנ ןיידעש 'אלמ' הלימל רשאב
לכ ,ןכו ."אניה אלמ אתיז ךשמו" םגרותמש ,"ןיה תיז ןמשו" ונתשרפב קוספל
."אניה אלמ" אוה םוגרתה ,'ןיה' הלימה העיפומש ך"נתב םוקמ

לש שדחה םוגרתה עיפוה ינפל גרבנזיו ברה י"ע השענ הז ינשרפ רוריב ,םויסל
ךמס אצמנ שדחה םוגרתב .ל"ז חפאק ףסוי 'רה י"ע ם"במרל הנשמה שוריפ
:ןלהלדכ ,וירבדל לודג

,תובאב ראבתיש ומכ ללהו יאמש לש םהיתובר םה ןוילטבאו היעמש
םירמוא ויהו םייוגה תוגלע םנושלב הראשנו םירג םולשה םהילע ויהו
ומכ *'ןיה אלמ' ךכ רמוא ללה היהו ,'ןיה אלמ' 'ןיה אולמ' םוקמב
ארוקש ימ שיו ,ובר ןושלכ רמול םדא בייחש ורמא אוהו ,םהמ עמשש
הנושארה האירקהו ,'ןיח'ו 'ןיה' ןיב היה יונישה יכ רמאו ,'ןיח אולמ'
םרכז וברמ וברו וברמ לבקש ל"צז יראמ אבאמ יתלבק רשא איה
.הכרבל
הז לכו ,"ןיא אלמ" ןכ רמוא היה ללהו 'ןיה' םוקמב 'ןיא' םירמוא ספדנב *
.שובישהצרמכ םג שמישו רקוחו ןואג היה אוה .םייתנשכ ינפל ןודנולב רטפנ [1]
ליגל עיגהשכ .(תירבעל הקלחמה) ןודנול 'גלוק תטיסרבינואב רוספורפו
,(ג,א) תויודע תכסמב העודי הנשמ לע וז תדחוימ האצרה אשנ ,השירפ
,ןויעל תורוקמ 35 האצרה התוא תארקל טקיל ,רקחמב תינייפואה וכרדכו
.ליעל אבומ הזמ תצקמ .וקמועל אשונב לפיטו

.םיערז רדסב "והילא תונש" ףוסב םיטטוצמה א"רגהמ םיטוקיל [2]

אוה ,אמגודל .א"רגה םשב םירחא םישרפמ ןיב ץופנ יד הזה שוריפה [3]
תבשב ארמגה לע תויח ץ"רהמ ישודחבו הנשמה לע לארשי תראפתב אבומ
.א"ע ,וט

חרט ויבאש רפסל ותמדקהב ראתמ ,דיסח לאוי 'ר לש ונב ,והירמש [4]
ריאמ ןב רודגיבא 'ר .םיפוגיסו תינעת ךות ,הנש םישולשכ ושוריפ תביתכב
,ושפנ תוריסמ תא אוה ףא ראתמ ,רפסה ךרועו ח"ירהמה לש ודימלת ,ןהכה
תנש ןויצ םג .שבושמ הז ךיראת ךא ,ותריטפ םויכ ןסינ ח"ר תא ןייצמו
.שבושמכ הארנ ,(ןמדירפ יבצ ןתנ 'רל םינברה רצוא) – ד"קת - ותריטפ

.וז היצמרופניא רובע קנומ הירא 'רל הדות ריסא ינא [5]

האבוה אלש) 'א"רגהמ םיטוקיל' ךשמהב שוריפה לע תרוקיבה ,הז יפל [6]
.א"רגה לשמ הניא איה םג ,(ליעל