ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

328 רפסמ

ס"שת ,אשת יכ תשרפ

והילאו השמ

םכח סומע

םילשורי
והילא תמחלמ רופיסמ קלח איה "אשת יכ" תשרפ תרטפה
תמחלמל המוד הז ןיינע .(חי א"למ) לעבה תדובעב איבנה
השמ לע ."אשת יכ" תשרפב תרפוסמה ,לגעה תדובעב השמ
,ילא 'הל ימ ,רמאיו ,הנחמה רעשב השמ דמעיו" :רמאנ
והילא לעו .(וכ בל 'מש) "יול ינב לכ וילא ופסאיו
םעה לכ ושגיו ,ילא ושג םעה לכל והילא רמאיו" :רמאנ
םויב" םעה ןמ ולפנ השמ תדוקפב .(ל חי א"למ) "וילא
סופתל הויצ והילאו ,(חכ בל 'מש) "שיא יפלא תשלשכ אוהה
םטחשיו ןושיק לחנ לא" םתוא דירוה ,לעבה יאיבנ לכ תא
[1]ונימיב "םינמיתה" גהנמב קר םנמא .(מ חי א"למ) "םש
תורחאה תוליהקה יגהנמב וליאו ,הרטפהב הז קוספ ללכנ
'ה" הלופכה הזרכהב הרטפהה תא םימייסמ [2],ונימיב
רופיסה ינפל (טל קוספ) "םיקלאה אוה 'ה ,םיקלאה אוה
הזרכההש םושמ ילוא ,לעבה ידבועב ושענש םיטפשה לע
אל ילואו ,םויסל דואמ האנ "םיקלאה אוה 'ה" תיגיגחה
םיאשר ונחנא לבא .הכורא האירקב רוביצה לע חירטהל וצר
רוביצב םסרפל אלש ,אוהו יניינע םעט הז םויסל שיש ,רעשל
ראותמה השעמ ,לעבה יאיבנב והילא השעש ירזכאה השעמה תא
הבש הרוצה לע המכו המכ יפ הקזח העיתר תררועמה הרוצב
.לגעה ידבועב ושענש םיטפשה תא תראתמ הרותה

ףסוי יבר לש ותרעהב אצמנ תירשפא העיתר התואל זמר
?אל המלו .ומצע אוה םש םטחשיו" :הזה קוספה לע יפסכ
'יפא :ורמאש םישודקה ל"זר ירחא ונל המו !םישייתה ומכ
רבתסמ [3]."'ךטחשנו את' :ול םירמוא הרותב קסועו בשוי
םיטפשה לע רוביצב אורקל אלש ופידעה תוליהקה בורבש
ותומדב םגפ ליטהל אלש ידכ ,לעבה יאיבנב והילא לש
[4].םלועל םולשה תא איבהל דעוימה ,איבנה והילא לש תיממעה
תואנקה תדימ לע תרוקיב ןיעמ ל"זח ירבדב ונאצמ ןכאו
וילע רזגנ הללגבש ורמאו ,איבנה והילא הליגש תינוציקה
עשילאל יאובנה ודיקפת תא ריבעהלו םלועה ןמ קלתסהל
ירה :והילאל השמ ןיב ןוימד שי תאזב ףאו [5].ודימלת
תא סינכהל ודועי תא םייסל לכוי אלש רזגנ השמ לע םג
רבתסמו .עשוהי תא ומוקמב תונמל וילעו ,ץראל לארשי
אוה ומוקמ אלממו והילא לש ודימלת םשש ,אוה הרקמ אלש
.עשוהי - השמ לש ומוקמ אלממ לש ומשכ אוהש ,עשילא
.םשארבש שדוקה םשב אוה הלאה תומשה ןיבש לדבהה רקיע
זומרל "ל-א" םשב אקווד חתופ עשילא לש ומשש רשפאו
."ל-א" םשב חתופ אוה ףאש ,והילא ובר םשל
ל"זח ודמע רבכ והילא ישעמל השמ ישעמ ןיב תולבקהה לע
[6]:יתבר אתקיספב ןהילע וריעהו


לארשי תא 'ה הלעה איבנבו' :אבא 'ר יב םוחנת 'ר חתפ ךכ
(םש) 'רמשנ איבנבו' .השמ הז (די בי 'שוה) 'םירצממ
לארשיל םהל ודמע םיאיבנ ינש :אצומ התא .והילא הז
םילאוג םהינש .ןורחא והילאו ןושאר השמ יול לש וטבשמ
התעו' :תוחילשב םירצממ םלאג השמ .תוחילשב לארשי תא
דיתעל םלאוג והילאו ,(י ג 'מש) 'הערפ לא ךחלשאו הכל
'איבנה הילא תא םכל חלש יכנא הנה' :תוחילשב אובל
ורזח אל דוע ,הליחת םירצממ םלאגש השמ .(גכ ג יכאלמ)
תיעיברה ןמ םתוא לאגישכ והילאו .םירצמב ודבעתשנו
תעושת איה אלא ,םידבעתשמו םירזוח םניא דוע םודאמ
.רבד לכב הזל הז ןיווש והילאו השמש ,אצומ תאו .םלוע


,(םישולשל בורק) םיבר םירבד הנומו ךלוה ןשרדה ןאכו
דחא רבדב" :ןייצמ אוה םלואו .השמל והילא המוד םהבש
דמע הפ התאו' :רמא השמלש ,והילאמ לודג השמ וניצמ
א"למ) 'והילא הפ ךל המ' :והילאלו ,(הכ ה 'בד) 'ידמע
[7].(ט טי
,שרדמהו הדגאה חורב הכורע וללה תויומדה יתש תאוושה
,יגולוליפה ןויערה ךרד לע םג תענכשמ הלוככ הבור לבא
והילא לש וישעמו ויתורוק לע םירופיסה תכרעמ ןכאש
םימוד ,ול עריאש המו והילא השעש המש ,ונדמלל תנווכמ
השוע והילא :תאז םג ףאו .ול עריאש המו השמ השעש המל
וניא השמ לש ומש םנמוא .ותרותו השמ חוכמ וישעמ תא
וכרד ךכ לבא ,והילא ירופיס לכב תחא םעפ וליפא רכזנ
ןיינע לש ותנוכתמב דחא ןיינע ראתמ אוהש שי :ארקמ לש
רבדה תא ריאשמ אלא ,תאז שרפמ וניאו ןמזב ול םודקה
.ותעדמ תאז ןיביש ארוקל
םיפתושמ םיווק וב ואצמנש דיחיה איבנה והילא ןיא ,ןכאו
'מרי) םישרופמ תוארקמב השמל הוושוה לאומש םג .השמ םע
הליבקמ איבנל והימרי לש ותשדקה תשרפ .(ו טצ 'הת ,א וט
תשרפ תרטפה תאז ינפמו .השמ לש ותשדקה תשרפל הקלחב
קרפ והימריב ,תובר תוליהק יגהנמ יפ לע ,איה תומש
[8],השמל והיעשי תא הוושהש ,ל"זחב שרדמ םג ונאצמו .א
םג והילאו השמ לש הגרדמב ודימעה םשש אלא דוע אלו
.(זל-בל בויא תונעמה לעב) אוהילא תא
וב ויה ,םיאיבנב לודגה אוה השמש םושמש ,רמול רשפא
לעו ,אוהש לכ איבנב אצמיהל םהל רשפאש תולוגסה לכ
ויהש תודחא תולוגס םירחאה םיאיבנה לצא אוצמל רשפא ןכ
.השמ לצא םג
והילא ןיב האוושהה תודוקנש אצמנ ,בטיה רבדב ןייענ םא
רפסבש והילא ןיא ןכ יפ לע ףאו ,תוטלובו תובורמ השמל
לש עקרה .'ינש השמ' אוה וליאכ בשחיהל יושע םיכלמ
שיו ,השמ לש הזמ הברהב הנוש ותוחילשב והילא השעמ
הגרדמל והילא עיגה אלש ,שיגדהל םישקבמ וליאכ םיבותכהש
.השמ לש
השמ ןיב ינושהו האוושהה תודוקנ תא הרצקב ןאכ רוקסנ
.ל"נה אתקיספה תובקעב תאזו ,והילאו
'מש) "יול ינב לכ וילא ופסאיו ילא 'הל ימ" :רמא השמ
םעה לכ ושגיו ילא ושג" םעה לוכל רמא והילא - (וכ בל
.והילא לצא םייוול ןיא .(ל חי א"למ) "וילא
הבצמ הרשע םיתשו ,רהה תחת חבזמ ןביו" :רמאנ השמ לע
:רמאנ והילא לעו (ד דכ 'מש) "לארשי יטבש רשע םינשל
,בקעי ינב יטבש רפסמכ ,םינבא הרשע םיתש והילא חקיו"
הנביו ,ךמש היהי לארשי ,רמאל וילא 'ה רבד היה רשא
והילא לצא ןיא .(בל-אל חי א"למ) "חבזמ םינבאה תא
.םה הרשע םיתש חבזמה ינבא ןכ לעו ,תובצמ
המישו רפה חותינ ,םיצעה תכירע :והילא לש ןברוקה רדס
,הלוע ןברוק תכירע רדסכ איה ,(גל חי א"למ) םיצעה לע
אוה ןיא והילא לצא ;שאה ללגב אוה םהיניב יונישהו
'קיו האר) "םיימשה ןמ שאל הפצמ אלא טוידהה ןמ" ןתונ
,םינהוכ םג ןיא ךכ והילא לצא םייוול ןיאש םשכו .(ח-ו א
.ןהוככ שמשמ ומצע אוה
המכל תזמור (זל-ול חי א"למ) איבנה והילא לש ותליפת
'מב ;גי בל 'מש :הוושה וימואנו השמ תוליפתב תוארקמ
םויה תונברוקב ,השמ לצא .ג טכ םש ;טל ד 'בד ;חכ זט
חבזמה לע לכאתו ,'ה ינפלמ שא אצתו" :רמאנ ינימשה
לע ולפיו ונריו םעה לכ אריו ,םיבלחה תאו הלעה תא
'ה שא לפתו" :רמאנ והילא לצאו .(דכ ט 'קיו) "םהינפ
ורמאיו םהינפ לע ולפיו םעה לכ אריו…הלעה תא לכאתו
ףקותב .(טל-חל חי א"למ) "םיקלאה אוה 'ה םיקלאה אוה 'ה
והילא לצא וליאו ,'ה ינפלמ תאצוי ןכשמב שאה ,תוביסנה
אלו 'ה שא איהש םיעטהל ידכ ,הראות ךכ - 'ה שא תלפונ
,ןייצל בושח םלואו .םימורממ תלפונ איהו ,לעבה שא
םימשה ןמ הדרי שאהש רמאנ אל םיכלמב םגו הרותב םגש
דירוהש ,שרופמב רמאנ והילא לש וימי ףוסב קר .שממ
הפצוחב וילא ואבש ,ךלמה יחילש תא ףרשו םימשה ןמ שא
ל"נה םיקוספב .(ךשמהב הזה ןיינעל בושנ דועו ,א ב"למ)
אריו 'ה שא לופתו :תוידדה ןיעכ שי (טל-חל חי א"למ)
ושרפתנ אלו "ונריו" רמאנ ןכשמב .םהינפ לע ולפיו םעה לכ
'ה םיקלאה אוה 'ה" :ושרפתנ והילא לצאו ,הנירה ירבד
התא" :השמ ירבדל השחמה םה הלא םירבד ."םיקלאה אוה
.(הל ד 'בד) "םיקלאה אוה 'ה יכ תעדל תארה
ונבתכש יפכ ,לגעה ידבוע תגירה דגנכ לעבה יאיבנ תגירה
.ליעל
תא גרהש לע וגרהל שקיבש ךלמה ינפמ חרבש ,השמ ומכ
השקיבש הכלמה ינפמ והילא חרב ךכ ,(וט ב 'מש) ירצמה
ןמ םלוא .(ג טי א"למ) לעבה יאיבנ תא גרהש לע וגרהל
ץראה תא בזע אלא ,שממ 'חרב' אל והילאש ,הלוע בותכה
.וילע המייאש הכלמה תשירד יפ לע
א"למ) ךאלמ וילא הלגנ םשו רבדמב םתור תחת בשי והילא
רחא ןאצה תא גהנש השמל ןוימד תצק ןאכ שי .(ז-ד טי
.(ב-א ג 'מש) הנסה ךותמ ךאלמ וילא הלגנ םשו רבדמה
לאוש והילא .והילא לע השמ לש ונורתי טלוב ןאכ לבא
תונמדזהב שקבמ השמ םנמוא) השמ לצא ןכ ןיאש המ ,תומל ושפנ
רמא אוה םש ,לבא ,וט אי 'דמב) "גרה אנ ינגרה" תרחא
תא האור השמו ,ןשי והילא .(לארשי ןעמל הליפתב תאז
.ץיקהב ךאלמה
וניינעמ הנוש םגו המוד ברוח רהב והילא לש וניינע
,הליל םיעבראו םוי םיעברא רהב ההש השמ .רהב השמ לש
רהבו ,הליל םיעבראו םוי םיעברא רהה לא ךלה והילא לבא
ולכא אל םהינש ,והילאו השמ .טעומ ןמז קר ההש ומצע
היה אל השמ לבא ,הליל םיעבראו םוי םיעברא ותש אלו
היהש ,והילאש דועב .'ה םע היה רשאכ ,לכואל ללכ קוקז
הליכאהש אלא ,לכואל קוקז היה ,המדאה ינפ לע ךרדב
א"למ) "םימ תחפצו םיפצר תגע" ךרדל ותאצ ינפל לכאש
.התש אלו לכא אלש ןמזה לכ ךשמב ועיבשהל הקיפסה (ו טי

וליאו ,(בכ גל 'מש) "רוצה תרקנב ךיתמשו" :רמאנ השמל
וניאש ,עמשמ .םש ןלו הרעמה ךות לא ומצעמ סנכנ והילא
,םולח ךותמ האובנל אלא ,ץיקהב יאובנ יוליגל הפצמ
טי א"למ) "והילא הפ ךל המ" :'ה רבד תא עמוש אוהו
תסנכנ הז המל :הרעג ןיעמ וז הלאשב עומשל רשפא .(ט
אלא הרעגה לע ביגה אל והילאו ?וב ןולל הז םוקמ לא
לע גורטק ךותמ (שרדמה תסיפת יפ לע) ותואנקב חבתשה
לע םימחר דימת שקבמ היהש ,השמל רומג דוגינב ,לארשי
תדמעו אצ" :הנעמ והילא לבקמ וללה םירבדה לע .לארשי
והילא - התא :רמולכ .(אי טי א"למ) "'ה ינפל רהב
ותוא התסיכ 'ה ףכו רוצה תרקנ ךותב דמעש ,השמכ ךניא -
.הרעמה ןמ דימ תאצל ,והילא - ךילע אלא .(בכ גל 'מש)
(םש) "'ה ינפל רהב תדמעו" והילאב הרומאה ןושלהש אצמנ
,הרעמה ןמ ,השודקה םוקממ קחרתיש ,והילאל רמול תנווכמ
שאר לע םש יל תבצנו" :הליבקמה ןושלה השמ לצא וליאו
םוקמל ברקתיש ,השמל רמול תנווכמ (ב דל 'מש) "רהה
.שדוקה
רתוי קזחו רתוי טרופמ והילאל הניכשה יוליג רואית
דמלמ רבדהש ,רמול שי םלוא .השמ לצא ליבקמה רואיתהמ
השמ לצא :והילאל רשאמ רתוי הלענ יוליג היה השמלש
תא .שאהו שערה ,חורה לש םיעזעזמה תוארמה וארנ אל
וינפ תא הסיכ ומצע אוה אלא ,'ה ףכ התסיכ אל והילא
דובכמ רבד םוש האר אל והילא .(גי טי א"למ) ותרדאב
שיו .(גכ גל 'מש) השמ הארש "ירוחא" הארמ אל ףא ,'ה
דל 'מש) "וינפ לע 'ה רבעיו" :רמאנ השמ לצאש ,קיידל
הנהו" קר רמאנ והילא לצא לבא ,השמ ינפ לע :רמולכ ,(ה
ןווכמ וניאו וכרדל רבוע וליאכ ,(אי טי א"למ) "רבע 'ה
:היינש םעפ תעמשנה הרעגל רשאבו .והילא ינפ לע רובעל
,םינושארה וירבד לע רזוח והילא ,(גי םש) "והילא הפ ךל המ"
רומג דוגינב ,השק תונערופ דועי לש הנעמ לבקמ אוהו
הנעמה .םימחרה תודימ תא טרפמה הנעמה תא לבקמש ,השמל
א"למ) "קשמד הרבדמ ךכרדל בוש ךל" :םילימב חתופ והילאל
,ברוח רבדמב הפ תוהשל דוע ךל ןיא :רמולכ ,(וט טי
אל אוהש ול זמרנ םירבדה ךשמהבו .קשמד רבדמ לא ךל
,לארשימ לעבה תדובע תא רוקעל ותפיאש תא םילשהל לכוי
המישמה תא םילשי אוהש ,עשילא תא ויתחת תונמל וילע אלא
ןכומ תויהל רבכ ךירצ והילאש ,ןושאר זמר ןאכ שי .תאזה
הרישכמ הניא הרתיה ותואנקש םושמ ,םלועה ןמ קלתסהל
.לארשי םע ךותב לועפל ותוא
רתוי הברה ,תיסינו תיאלפכ תראותמ והילא לש ותוקלתסה
םיבותכה לש תילולימה תועמשמה יפל :השמ לש ותוקלתסהמ
ןכאו .המימשה הרעסב הלע אלא ,תמ אל והילאו תמ השמ
השמ לש ותומ ןיינע תא ולביק אלש ,ל"זח ירבדב ונאצמ
תרשמו דמוע אלא השמ תמ אל םירמוא שיו" [9]:ועמשמכ
יהיו" :ןלהל רמאנו (ה דל 'בד) 'םש' ןאכ רמאנ ,הלעמל
"םירמוא שי"ה ירבדש רבתסמ .(חכ דל 'מש) "'ה םע םש
השמ לש ותומ :ותוקלתסהב םג והילאמ לודג השמש ,םעמשמ
יתרשמ" לש םייח לא םדו רשב לש םייח ןמ הרומת אלא וניא
רשב ייח לש בצמב ראשנ ,והילא וליאו .םימורמב "ןוילע
תועד יגוהו םינשרפ ואצמנ םינורחא תורודב םנמוא .םדו
םירפסמה םיבותכה לש תילולימה תועמשמהמ םתעד החנ אלש
לבא [10],םטושפמ םירבדה ואיצוהו ,והילא תוקלתסה לע
.תועדה לוכל הניעב תדמוע םירבדה לש תימינפה הנווכה
והילא לש הלודגה ותלעמ דצבש ,ריענ ונכרד יפל ונא
ןיעמ םג הז רואיתב שי - םיימשל ותיילע רואיתב תאבומה
תישארב .הזה םלועב והילא לש ותואנקב היהש םגפה תטלבה
אלש ונוריעה רבכו) םימשה ןמ שא והילא דירוה וכרד
םיאורהש רבתסמ לבא ,שאה הלפנ םיימשה ןמש ,שרופמב רמאנ
ףוסב .לעבה יאיבנב חבט ךרענ היתובקעבו ,(ךכ ומשרתה
םהישנאו םישימחה ירש תא ףרשו םימשה ןמ שא דירוה וכרד
תוומ אטח ןהב היהש אלל תאזו ,ךלמה תאמ וילא וחלשנש
הדימב הז יפל התייה והילא לש ותירחא .(בי-י א ב"למ)
םיימשה ןמ שא דירומ - שאכ איהש ותואנקב :הדימ דגנכ
תולעלו םלועה ןמ קלתסהל וילע שאב וידגנתמ תא ףרושו
.שא יסוסו שא בכרב המיימשה
ץראמ תאצל שקבמ והילאש רכינ ,ותוקלתסה םוקמ לא וכרדב
.עשוהי ימיב ץראל לארשי ינב וב וסנכנש לולסמב לארשי
והילא עקב ךכ ,ץראה לא םיסנכנל ןדריה עקבנ זאש ומכו
תעיקבל םג המוד ןיינעהו ,ץראה ןמ תאצל ליבשב ןדריה תא
ןדריה תא ורבועב והילאש ,הארנ .השמ ידי לע ףוס םי
,השמ לש ותוקלתסה םוקמ תברקב םלועה ןמ קלתסהל ןוויכ
םתעדו ,איבנה והילא לש ותיווג תא ושפיח םיאיבנה ינבו
דחאב" ףוסבל ךלשוהו םיקרב תרעס חורב אשינ אוהש התייה
זמר שי תאזב ףא .(זט ב ב"למ) "תויאגה תחאב וא םירהה
בל 'בד) איגב רבקנו םש תמו רהל הלעש ,השמ לש ותומל
לש ותיווג תא םיאיבנה ינב ואצמ אלו .(ו דל םשו נ
.השמ לש ותרובק תא שיא עדוי אלש ומכ ,והילא
התמיתחב אצמנ ,השמל והילא תא הוושמה ,שרופמה בותכה
תמיתחל תנווכמ ,רבתסמש יפכ ,איהש ,יכאלמ תאובנ לש
:לארשיב האובנה ןדיע תמיתחל ףאו םיאיבנה ירפס ץבוק
לכ לע ברחב ותוא יתויצ רשא ,ידבע השמ תרות ורכז"
איבנה הילא תא םכל חלש יכנא הנה .םיטפשמו םיקח לארשי
.(גכ-בכ ג יכאלמ) "ארונהו לודגה 'ה םוי אוב ינפל
שקבמהו ,לארשימ תקלתסמ האובנה - איה םירבדה תנווכ
וילע אלא ,איבנה יפ תא לואשל דוע לכוי אל 'ה רבד תא
תא הב אוצמלו ,היטפשמו היקוח ,השמ תרות תא דומלל
קר לארשיל רוזחל הדיתע האובנה .ויתויעבל תובושתה
חלשייש ,איבנה והילא לש ותוחילש ידי-לע ,םימיה תירחאב
חלשנ םינומדקה םימיבש םשכ ,לארשי לא םימיה תירחאב
הלוע ןאכמ .(וט ,די ,גי ,י ג תומש הוושה) השמ םהילא
והילאו ןושארה לאוגה אוה השמ :ליעל ונאבהש שרדמה תנקסמ
שודקו קידצ שיא םוקיש ןאכ רמאנ אל .ןורחאה לאוגה אוה
ןומדקה איבנה - והילאש אלא ,לארשיב האובנה תא שדחיו
תימינפה תועמשמה .לארשיל האובנה רוזחת ודי לעש הז אוה -
,השדח תד דסיית אל שדחתתש האובנהש ,איה םירבדה לש
,המודקה האובנה הקספנ הבש הדוקנה לא רוזחת איה אלא
,רבתסמו .תופיצרב הנכישמתו הקתונש תלשלשה לא רבחתת
,הז דיקפתל והילא אקווד רחבנ םירחאה םיאיבנה לוכמש
וילע ורמאנ אלו המיימשה הרעסב הלעש רפוסמ וילעש ינפמ
וקספנ אל וליאכ בשחנ אוהו ,"הרובקו התימ" תונושל
אוהש לוכל רורב אהי ,אבנתיו עיפוי אוה רשאכ .וייח
המודקה תיאובנה ותלועפ תא ךישממ אלא וניאם"במרל הרות הנשמבש תורטפהה רדס יפ לע אוהש גהנמ [1]
.(הבהא רפס ףוסב)
תרודהמ ,"םהרדובא"בש תורטפהה רדסב םג אוה ןכו [2]
.בש 'מע ,ג"כשת םילשורי
.א"ערתה ןודנול ,טסאל יולה קחצי תרודהמ ,ףסכ ינדא [3]
ינוקיתבו ,"םשיתה" (61 'מעב) םש ספדנ "םישייתה" םוקמב
םירזומה םירבדל רוקמה ."םישיתה" ןקות רפסה ףוסבש תויועט
הדינ ימלשוריב אוה ,יפסכ ןבא לש ושוריפב ל"זח לש
ימלשוריב ןייעמהו ,(ותרודהמ ףוסב טסאל ריעה יפכ) ב"ה ג"פ
וניאש הרקמ לע ,אמלעב דודיח םשל ורמאנ םירבדהש ,חכווי
תופסותב ורמאש המל תטלוב אמגוד יהוז .ללכו ללכ תואיצמב
םירבד המכ" :("ללוגה םתסיש דע" ה"ד ,ב"ע ד תובותכ)
...רכש לבקלו שורדל ס"שה ןהב יריימו חיכש אלב ןחכשא
יברש ,ךכ לע רעטצהל שי ."םלועל אבי אלש יפ לע ףא
וליאכ ימלשוריה לש הזה רמאמה לא סחייתה יפסכ ןבא ףסוי
.השעמל הכלהלו הארוהל ןווכמ אוה
םיכלמ תוכלה ,ם"במרל הרות הנשמו תויודע ףוס הנשמ [4]
יבד אנתל םולש שיא ריאמ 'ר לש אובמב ןייעו .ב ,בי
,ג רמאמ ,1902 הניו ,םולש שיא ריאמ תרודהמ ,והילא
.25 דומעב דחוימב
.17 מ"ע ,ב קרפ ל"נה אובמב ןייע [5]
,מ"רת הניו ,םולש שיא ריאמ תרודהמ ,יתבר אתקיספ [6]
יפל) לולכה קוספה אוה וז אקסיפל תרתוכה .ד אקסיפ
הרשע םיתש והילא חקיו" :ונלש הרטפהב (םיגהנמה לכ
רמאל וילא 'ה רבד היה רשא בקעי ינב יטבש רפסמכ םינבא
הנכותמ םגו ,המוקממ .(אל חי א"למ) "ךמש היהי לארשי
,הכונחל הרטפהה ןמ היה הז קוספש ,הלוע וז אקסיפ לש
יפלו .רחא םוקמ םושב הזכ גהנמל רכז לכ ןיאש יפ לע ףא
םושמ ,הכונחל וז הרטפה הרחבנש ,םירעשמ ונא ונכרד
לעבה תדובעב איבנה והילא תמחלמ ןיב והשלכ ןוימד שיש
םיקוספהש רשפאו .ןווי ילילא תדובעב םיאנומשחה תמחלמ ןיבו
םינבאה תא הנביו ...םינבא הרשע םיתש והילא חקיו"
,םיאנומשחה ישעמ תא ןורכיזב תולעהל םייושע ,"'ה םשב חבזמ
קלחה .(זמ ד א םיבקמ) תורוהט םינבאמ שדח חבזמ ונבש
.יעצמאה
א"למ) ינועמש טוקליב םג תאצמנ תאזה השרדה לכ [7]
תצק םש חסונה .'יתבר אתקיספ' רוקמה ןויצב (טר זמר
:המוד םירבדה לש תירקיעה המגמה ךא אתקיספה חסונמ הנוש
.השמל והילא תאוושה
ינועמש טוקליב םג אבומו ,צ 'התל "בוט רחוש" שרדמ [8]
.צ 'הת
.ב"ע ,גי הטוס ילבב ,'ה ןמיס זנש הקסיפ 'בד ירפס [9]
רמאמ ,ואובמב םולש שיא ריאמ יבר תאזב ךיראה [10]
."והילא תוקלתסה" 'ב