ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

227 רפסמ

ח"נשת ,אשת יכ תשרפ

ונוקיתו לגעה אטח

ןמיה סחנפ ר"ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמהםיעזעזמה םירופיסה דחא תא ונינפל הגיצמ אשת יכ תשרפ
םיסנ הוולמ ,םירצממ אצויה םעה .הרותב םייוצמה רתויב
,הלוגס םעכ הרותו תירב תלבקל יניס רהל עיגמ ,תואלפנו
שגפמל רהל הלוע םעה גיהנמ [1].שודק יוגו םינהוכ תכלממכ
ןתמו אשמב [2]יופצה ןמזל רבעמ קוסע ותויהבו ,לאה םע
תושעל לארשי םע טילחמ ,םידדצה ןיב םכסהה יאנת לע ינושאר
םלעתמ ,השמ-יחא ,ןרהא תרזעבו ,בהז לגע ,הכסמ לגע ול
:הרובגה יפמ ולביקש [3],תורבידה תרשע לש תונורקעהמ תינמז

םעה להקיו ,רהה ןמ תדרל השמ ששב יכ םעה אריו (א)
................
וכלי רשא םיהל-א ונל השע םוק :וילא ורמאיו ןרהא לע
................
,םירצמ ץראמ ונלעה רשא שיאה השמ הז יכ ,ונינפל
................
וקרפ :ןרהא םהילא רמאיו (ב) .ול היה המ ונעדי אל
................
ואיבהו ,םכיתנבו םכינב םכישנ ינזאב רשא ,בהזה ימזנ
................
,םהינזאב רשא בהזה ימזנ תא םעה לכ וקרפתיו (ג) .ילא
................
טרחב ותא רציו םדימ חקיו (ד) .ןרהא לא ואיביו
................
רשא לארשי ךיהל-א הלא :ורמאיו ,הכסמ לגע והשעיו
................
,וינפל חבזמ ןביו ןרהא אריו (ה) .םירצמ ץראמ ךולעה
................
תרחממ ומיכשיו (ו) .רחמ 'הל גח :רמאיו ןרהא ארקיו
................
ומקיו ותשו לכאל םעה בשיו ,םימלש ושגיו תלע ולעיו
................
[4].קחצל
................
................
השמ י"ע םינושארה תוחולה תריבשל איבמ םעה השעמ ,עודיכ
גרוהל האצוה ללוכה רומח ימואל רבשמלו ,רהה ןמ ותדרב
,קפסב לטומ רחבנ-םעכ םעה דמעמ םצע .שיא םיפלא תשולשכ לש
ךילהת ירחא קר רבד לש ופוסב הלולסמל תרזוח םעה תלואגו
םא .םיהולאהו םעה ןיב תנקותמ תירב תתירכו עגיימ סויפ
תונועטה ,הז רופיסב תולולכה תודדובה תוישרפל רבעמ ,ןכ
לש ותוהש לש םינמזה שוביש - המצע ינפב תחא לכ ,רבסה
תרהצה ,ןרהא י"ע ומצע לגעה תיישע ,םעה ןובשח יפל רהב השמ
רופיסה - דועו ,הליחמו החילס תחסונכ תודימה הרשע-שולש
ןיב רשקה תא ןייפאמו ראתמה ימואל הזחמ ןיעמ אוה ללוכה
תינושארה הלואגה תא ללוכ הזחמה .םיהול-אה ןיבו לארשי םע
,םעה ןולשכ ידי לע תחטבומה ץראל עסמה ןוכיס ,םירצממ
ךשמהו ,סויפו החילס ,םיהולאה ןיבו םעה ןיב םיסחי רבשמ
הרותב הזכ רואית תועמשמ ,ןבומכ .שדחה ןונקתה רואל הלואגה
,ןהכה ןרהא לש יטרקורויב לשכ לע חווידל רבעמ הברה איה
ונינפל שי :יניס רבדמב תילוש תכ לש יגולואידיא דרמ לע וא
,תורודה לכ ףוס דע ויתודלותל לארשי םע לש היגולופיט
לש תינחורהו תימואלה תוחתפתהב בלש למסמ הזחמב קרפ לכו
[5].םעה

:םיאבה םיקרפה ישאר יפל רופיסה ךלהמ תא ןגראל ןתינ

יעוריא ,םירצמ תאיצי ללוכ ,תוריחל תודבעמ םעה תלואג
1.
.(חי-א 'מש) יניס רהב הנחמהו רבדמה ךותל העיסנה ,ףוס םי
תימואלה "המרגורפ"ה לע םידדצה תורהצהו ינושאר םכסה
2.
(אי קוספ ,דכ-טי 'מש)
תיישע ,םינוידה ידכ ךותו ,קימעמ ןתמו אשמל הסינכ
3.
;חי-בי דכ 'מש) תוירצמ תויכרע תומרונל םעה תרזחו לגעה
.(ו בל - חי אל
ןתמהו אשמה תקספהו םיהולאה י"ע ינושארה םכסהה לוטיב
4.
.(י-ז בל 'מש)
םידעצו עונכש תועצמאב ותומדקל בצמה תרזחהל השמ יצמאמ
5.
.(ט דל- אי בל 'מש) םייתעמשמ
לולסמל הרזחו םידדצה ןיב תנקותמו תשדוחמ תירב תתירכ
6.
.(אי-י דל 'מש)

,(טכ גכ 'רי) ,"עלס ץצפי שיטפכ" םה הרות ירבד ,עודיכ
הרותה ירופיסמ ךילשהל ןתינ ינשרד חותינ תועצמאבש ךכ
[6]."םינבל ןמיס תובא השעמ" חורב ,ונא ונייח תוערואמל
םייח ימוחתב םדאה תולדתשה לע דמלל לוכי בהזה לגע רופיס
הלכו ,ימואלה-ירוביצה רושימב ץראו םע תיינבמ לחה ,םיבר
םצעמ םייחה :ישיא-יטרפה רושימב םיימוי-םוי שונא יסחיב
תגשהש ךכ ,תודרומו תוילע ,הגיסנו תומדקתהמ םייונב םעבט
םילושכמ םע תויודדומתהב חרכהב הכורכ היהת רושימ לכב דעי לכ
עירכמה בלשה ,לגעה רופיסב ומכ ,ןכל .םהינימל םיבוכיעו
קרש ,ינמזה לשכה םע תודדומתהה בלש אוה הלועפ תינכת לכב
.ןנכותמה ולולסמ תמלשהל םדאה תא הרישכמ תאזכ תודדומתה
יבלש תא טרפמה ,לגעה רופיס לש ישימחה בלשב אופא דקמתנ
יביכרמו ,לגעה אטח ירחא לארשי םעו השמ לש תודדומתהה
לגעה רופיסמ דמלנה יבגל .םיהול-אה ןיבו םעה ןיב סויפה
.ןיבי ןיבמה ,אוה ומוחתב דחא לכ ,ונימיל

(הלעמל 6-5 םירפסמ) לגעה רופיסב סויפהו תודדומתהה ךילהת
:םיבלש רפסמל קלחנ

תעינמל "הנושאר הרזע" ןיעמ ,'ה לא השמ לש תידיימ הבוגת
1.
.(די-אי בל) תידיימה םעה תתחשה
לגעה תדמשה ,השמ י"ע תוחולה תריבש ,הנחמב עורפה בצמה
2.
.(כ-וט) םעה ידי לע לגעה קבא םע םימה תייתשו
ידעצו הריקחה תונקסמ ,"תיתכלממ הריקח תדעו" תמקה
3.
.(טכ-אכ) םישק תעמשמ
'ה י"ע ותייחדו ,האלמ החילס תלבקל 'ה לא השמ תרזח
4.
.(ה גל - ל בל)
ימואל לבא תפוקתו לארשי הנחממ השמ לש ולהוא תקחרה
5.
.(אי-ו) השענה לכ לע
.(ט דל - בי גל) 'המ החילסה תגשהו חלצומ ןתמו אשמ
6.
.(הל-י) השמ לש ותוגיהנמ קוזיחו תנקותמ תירב תתירכ 7.

,(1 בלש) םיהולאה ןיבו גיהנמה ןיב ליחתמ סויפה ךילהת
ןיב 4 בלש) הלילח רזוחו ,(3-2 םיבלש) םעהו השמל רבוע
ןתמהו אשמהו ,םעה ןיבו השמ ןיב 5 בלש ,םיהול-אה ןיבו השמ
בצמה תרמוחל םעה תועדומ ,בלש לכב .(6 בלשב חלצומה יפוסה
גיהנמה ןיבש תרושקתב תומדקתהה ,ךכל םאתהבו ,הקימעמו תכלוה
איה ינחורה רושימב החלצהה ,הארנה לככ .םיהול-אה ןיבו
.ירוביצה רושימב תומדקתהה לש הרישי האצות

,4 בלשב םיהול-אה י"ע השמ תייחד תא ןיבהל השק ,םלוא
ירה .םימדוקה םיבלשה ינשב םירומח ךכ לכה םידעצה ירחא
לע הפוכ השמו ,הנחמל השמ לש ותרזח םע דימ דמשוה לגעה
ףסונ .רהה ןמ םידרויה םימה םע לגעה קבא תא תותשל םעה
םעה ןיבמ שיא םיפלא תשולשכ םיגרוה יול טבשו השמ ,ךכל
?םיקיפסמ םניא הלא םידעצ עודמ .לגעה תשרפב םיברועמ ויהש
ךיאו ,5 בלשב םעה לש תועדומה תקמעהל םרוג קוידב המ
ןתמהו אשמה תחלצהל האיבמ םעה דצמ תאזה תשדוחמה תועדומה
התרכנ ,ךילהתה ףוסב ?6 בלשב םיהול-אה ןיבו גיהנמה ןיב
יוטיב ידיל אב ולוכ ךילהתה ךיא - םידדצה ןיב תנקותמ תירב
?תשדוחמה תירבה לש טסקטל וסנכוהש םינוקיתב

,הנחמה ןמ םילועה תולוקה תא עמש אוה ,רהה ןמ השמ תדרב
לוק ,השולח תונע לוק ןיאו ,הרובג תונע לוק ןיא" רמאו
םיבברועמ תולוק" ג"סרה שרפמ .(חי בל םש) "עמוש יכנא תונע
ףוסב הנשמה ירבד לע ,הארנכ ,ססבתמ ג"סרה ."עמוש ינא
,דעומב םירתומה לבא יגהנמ לע תרבדמה ,ןטק דעומ תכסמ
ןלוכש ?יוניע והזיא ...תוחפטמ אל לבא תונעמ דעומב םישנ"
."הירחא תונוע ןלוכו תרבדמ תחאש - הניק ,תחאכ תונוע
אלל תולוק בוברע לש לוק אוה "תונע לוק" ,רבדה שוריפ
.םידימתמ םיתומיעו היכראנא לש לוק - םהיניב םואיתו רדס
ביבסמ ירוביצה ןוידה תא עמש השמש דיגהל ןתינ ,ונלש הפשב
םיללכה בטימ יפל ותעד תא עיבה דחא לכו ,לגעה תיישעל
,תומכסומ ילב להנתה רובידה שפוח ,המ אלא .רובידה שפוח לש
ןויד ךופהל םירומאש םיסיסב דוסי יכרע ילב ,תולובג ילב
תורפהל םוקמבש ריכה השמ .ןוידה תוברתל תוברת לע עורפ
לוקלקל איבה לבגומ-יתלבה שפוחה ,םעה לש יכרעה חופיטה תא
.םמצע הרבחה תודוסי סרה ידכ דע ,םעב יכרע

,ומצעל לבקל דחאו דחא לכ לש ןוצרה ,תוימהב למיס לגעה
םעה .ותלוז יכרוצ לש םילוקיש ילב ,ונוצרכו ותעדכ גוהנל
שדח יתרבח רדסל ,ומצעלשכ ךרעל תיתרבחה היכראנאה תא ךפה
ךרעב םיפתושמ דוסי יכרע תפלחהב יד אל וליאכ .שדוקמו
ביבסמ דוקרלו קחצל עורפה םעה םק ,תופתוש-יא לש דוסי
.םיפתושמה דוסיה יכרע סרה תא גגחו ,תוימהבל ביבסמ ,לגעל
תויכרעה סרה תא האטיב תוחולה תריבש :הרורב התייה השמ תבוגת
תא הלמיס לגעה תתחשהו ,םידרומה תשיגמ האצותכ תפתושמה
תבוטל טרפה לש יתוגהנתההו ינויערה שפוחה תא ליבגהל ךרוצה
השמ ןיבו לגעה ימזוי ןיב קבאמה .תרדוסמ תיכרע הרבח
םאה :תילארשיה הרבחה לש תיסיסבה הרדגהה םצעל ביבסמ היה
קר אלא ,המצעלשכ ךרע הנניא - ללכה לש תושיה - הרבחה
טרפה שפוח םאה וא ,טרפה לש טלחומה שפוחה תא תרשל ילכ
לש היתולובגב להנתמ אוהש יאנתב קר ,ומצעלשכ ךרע אוה
תורדרדיההש רורב היה ,רבד לש ופוסב ?הרבחה לש תיכרעה תוהזה
תולועפ עצבל וצלאנ יול טבשו השמש דע ,ןכוסמ הכ בלשל העיגה
וב ולפנ תונברק םיפלא תשולשו ,העש תארוהכ דואמ תושק
:תינרדומ-טסופה השיפתל דוגינב הערכוה דוסיה תלאש .םויב
םינחלופ םמצעל םירחובה םינהוכ לש ףסוא הניא "םינהוכ תכלממ"
.םיוסמ דחא ןוויכל דחואמה "שודק יוג" אלא ,םינווגמ


יעוריא תא "חוכש"ל שקבמו םיהול-אה לא רזוח השמ הז בלשב
םיהול-אה לא השמ תרזח לבא ,םויה רדסל רובעלו בהזה לגע
לוכי וניא םעה ןמ ערה רועיב .יידמ תמדקומ ןיידע התייה
,ךוניחכ שרפתהל לוכי וניא יוכיד - בוטה תא םתלבקכ שרפתהל
,םיהול-אה י"ע התחדנ השמ תיינפש ירחא ."תוינחורב הייפכ ןיא"ו
אוה :ירמגל םירחא םיעצמא טקונו לארשי הנחמל השמ רזוח
ידגב תא םהילעמ ודירויש םיהול-אה יוויצ תא םעל ריבעמ
וסנכיישו ,יניס רהב הניכשה תולגתה זאמ ושבלש תראפתה
השמו ,(ה גל םש) "ךילעמ ךידע דרוה" :ירוביצ לבא תפוקתל
'ה תא שקבמה לכ .הנחמל ץוחמ חטשל ולהוא םוקמ תא קיתעמ
שופיחה תשודק ונייהד - להואה תשודק .ץוחב ולהואל אצי
דומע י"ע תנצחומ - תיביטקלוקה תירוביצה תוינחורה ירחא
ירחא ירוביצ שופיח לש הקימניד הנוב השמ .להואה לע ןנעה
.תילארשיה הרבחה תוהז לש תוימויק תולאשב ןויע ,תויכרעה
תולגתהה ךילהתב םהבש ןורחאל דע ברועמ םעהש ןמזב ,זא קר
םידדצה ןיב סויפל איבהל השמ חילצמ ,תכשמתמה תיהולאה
רזוח םעהו ,גישו חישל ךפוה "תיגיגכ רה" ;תשדוחמ תירבו
.הלואגה לולסמל

.יגולואידיא דרמ יוכידל רבעמ הברה היה סויפהו תודדומתהה ךילהת
תויכרעה ,ירוביצה רדסה .הרוטטקיד תטלשהב קסע אל וניבר השמ
תינחורה העדותה תקמעהל תרגסמ קרו ךא ויה ,תינושארה תפתושמה
םעו ומצע םע דדומתמה םע תיינב היה דעיה :םעב תיתמאה
תרימשמ רבע םעה רשאכ קר .יניסב תולגתהה חור יפל ותואמצע
תיניצר תוננובתהל הדמולמ םישנא תווצמכ יניסמ תורבידה
תומדקתהל איבהל השמ חילצה ,תוימויקה תולאשב רחבנ םעכ
תינושארה תולגתהה :ילגעמ בצמ רצונ .םיהול-אה םע םיעגמב
,תולגתה תפסותל איבמה ,םעב ינחור קוסיעל האיבמ יניסב
ןיינע היה אל םירצממ האיציה ירחא םואלה גושגש .האלה ןכו
ודועייל הבר תוניצרב סחייתי םואלהש ךכב הנתוה אוה :חטבומ
.תחטבומה וצראב - ישפוח םעכ קר אלו - רחבנ םעכ

,תודדומתההו סויפה בלש לש האצותה התייהש ,תשדוחמה תירבב
יניסב תינושארה תירבבש ,םידעומו תבש .ונתשה םישגדה
תורומחה תורהזאה ירחא קר םיעיפומ ,םיניינעה זכרמב ויה
ןחלופה .ץראה רכנ יהולאמ קחרתי לארשי םע :תירבה תרוכ לש
םיבייח םה .יד םהב ןיא ,גהונו תויסקט ,ומצעלשכ יתדה
םויק תא חיטבהל ידכ .רהצומבו עדומב ,תינחור תויכרע ףקשל
רחבנ םעכ ולש םויה רדס ןיב ןיחבהל שי ,ץראב לארשי םע
.םימעה ןיבמ רחא םע לכ לש יביטמרונה םויה רדס ןיבל


םע תימואל תודדומתהב םעה תחלצהש ,הלוע ליעל רומאה לכמ
,דוסי יכרע ריהבהל תונוכנה לש היצקנופ איה לשכה תיווח
םתרידחו םתשילפמ לארשי םע לש תדחוימה המרגורפה לע ןגהלו
םעב יכ ,וידבוע ןדבא אלא םרג אל בהזה לגע .רכנ יכרע לש
.ותוריחו םדאה שפוחל ומדק ודועייו םעה תוריח ילוקיש לארשי
היה אל לגעה אטח ירחא ימואלה סויפה ,ל"נה תונשרפה רואל
דוסיה יכרע תא שיחכמה ימואל לשכ קר תמאב התייה םא ,חילצמ
תינתומ התייה תשדוחמה תירבה .שדוק םע לש ירוביצה ןוויכהו
הערכהו ,לגעה אטח לע ימואל לבאמ תעבונה תוננובתה תפוקתב
.התלבקו תיטנתואו תיתמא תילארשי תוהז לש שופיחל תימואל-ללכ


:תורעה
.ח-א טי תומש האר .1
.םש י"שרפו א בל תומש האר .2
,הרז הדובעל התייה םעה תנווכ תמאב םא ,םישרפמה ןיב תקולחמ תמייק .3
.ן"במרו ארזע ןבא ירבדב דחוימב ןייע
.(דקונמ-יתלב טסקט תאירק לע לקהל םילק םייונישב) ו-א בל תומש .4
אמגודל ןייע :הצופנ םייגולופיט םירופיסכ ארקמה ירופיס תנבה .5
.םש י"שרפו זכ וט תומש
,יביטקפסורפ אלו ,יביטקפסורטר ושוריפ "םינבל ןמיס תובא השעמ" .6
,ונל תתואמה עוריא וא ךרד תובא השעמב תוארל םילגוסמ ונחנאש ,ונייהד
אוה ידומילה ךלהמה .ונדיתע תא אבנל ןתינ תובאה ישעמ דומילמש אלו
.ןמיסה תא שפחמה לש ישיאה טבמה תדוקנמ

עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה