ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

173 רפסמ

ז"נשת ,אשת יכ תשרפ

ונבר השמ ינפ לעש הווסמה

יארוהנ יבצ לאכימ 'פורפ

היפוסוליפל הקלחמהתררועמ (גל דל 'מש) וינפ לע ןתנ ונבר השמש הווסמה תשרפ
.
השמ תא לארשי ינב לכו ןרהא אריו' :רמוא בותכה .ההימת
.
.(ל דל ,םש) 'וילא תשגמ וארייו - וינפ רוע ןרק הנהו
.
יוסיכל דעונ הווסמה וליאכש ,םשורה תרחנ ןושאר טבממ
.
םירומ םיבותכה םלואו .לארשי ינב תא ועיתרהש רהוזה ינרק
.
לא לא םינפ לארשי ינב םע רביד ונבר השמ :עריא ךכ אלש
.
,לארשי םע ןה 'ה םע ןה ,רובידל רוביד ןיב קרו ,םינפ
.
:וינפ לע הווסמ ןתונ השמ היה
.

השמ אבבו .הוסמ וינפ לע ןתיו םתא רבדמ השמ לכיו
..................
אציו ,ותאצ דע הוסמה תא ריסי ותא רבדל 'ה ינפל
..................
לארשי ינב וארו .הוצי רשא תא לארשי ינב לא רבדו
..................
הוסמה תא בישהו השמ ינפ רוע ןרק יכ ,השמ ינפ תא
..................
.(הל-גל דל ,םש) ותא רבדל ואב דע וינפ לע
..................

?המ םוש לעו ,וביט המ הז הווסמ - הלאשה אופא תשקבתמ
.
ויניעב הזובמ היהש םיוסמ שוריפ דגנ סומלופה טהלב ע"בארה
.
היה המלו וינפ לע הווסמה דימת היה אל המל' :לאש םנמא
.
הבושת ךא ?'לארשי םע ורבדב דימת (הווסמה תא) ותוא ריסמ
.
תוקחתהל ןויסינ השעיי ןלהל .בישמ ע"בארה ןיא וז הלאשל
.
,ןייצל םידקנ .וז השרפל ם"במרה לש ירשפאה ושוריפ רחא
.
וילע םידמוע ונאו ,ןירשימב הז שוריפ הצרמ וניא ם"במרהש
.
,הארנש יפכ .'וינפ רוע ןרק יכ' קוספל ויתוראה תניחב ךותמ
.
רואב ריאהל ידכ ןהב תורושקה תורחאבו הלא תוראהב שי
.
השרפה תא ןהו 'הווסמ וינפ לע ןתיו' קוספה תא ןה שדח
.
.הלוכ
.

וינפ רוע ןרק יכ
.

םתגרדמ אליעלו אליעל ונבר השמ לש ותגרד תא ביצמ ם"במרה
.
המב ותחמש בורמש' :וילע רמוא אוהש דע ,םיאיבנה ראש לש
.
דע לכשה קזחתה יכ - התש אל םימו לכא אל םחל ,גישהש
.
ותגשה ,רמולכ ,(דנ ג ,נ"ומ) 'ףוגבש בע חכ לכ לטבתנש
.
תיאובנה הראהה תדימ קרש ,שיגדמ ם"במרה .ותושירפל המדק
.
.'וינפ רוע ןרק יכ' - ןושלה עבטמב הראות ונבר השמ לש
.
יוטיבה לש (םינשרפה בור לצא םג ךכו) חוורה יממעה ועמשמ
.
תאז תמועל ם"במרה .רוא ינרק וציפה השמ ינפש ,אוה הזה
.
ינרק וטלק (זל א ,םש האר 'ותומצע' ןבומב) 'וינפ'ש שרפמ
.
(ה"לקת 'מע ,תליש 'דהמ) ןובית ןבא ש"רל ותרגיאב .רוא
.
'ןורק' - ונייהד הקורש 'ר םע 'ןרק' אורקל הרומ אוה
.
,ם"במרה תעדל ,תורחא םילימב .'ףוקש'ל הירוגילאכ וראבמו
.
האובנה רוא לוכיבכש הדימל דע ךכוז השמ לש ירמוחה ביכרמה
.
ירוקמ שוריפ .הריאמה הירלקפסאב - ץצוח לכ אלב וכרד רדח
.
ןיבל האובנה תראה ןיבש היגולנאה השעמ ךותמ הלוע הז
.
:קרבה תראה
.

טעמב םעפ רחא םעפ קרבה ול קרביש ימ ונממ שי הנהו
..................
בושיו רוסי אל רידת רואב אוה וליאכ דע ,םהיניב שרפה
..................
םיאיבנה לודג תגרדמ איה תאזו ;םויכ ולצא הלילה
..................
יכ' וב רמאנו 'ידמע דומע הפ התאו' :ול רמאנ רשא
..................
.(א קלחל החיתפ ,םש) 'וינפ רוע ןרק
..................

,םש) שרפמה ןתנויל סחוימה םוגרתה םג ןיבה ךכש רשפאו
.
יופנאד ןינוקיא ויז [רהבתה] רהבתשא םורא' :(טכ ,דל
.
.'הימע איתויללמ ןמזב 'הד אתניכש רקיא ויז ןמ היל תוהד
.
רקי ויזמ ול היהש ,וינפ לש ןינוקיא ויז רהבתהש ןוויכ)
.
.(ומע רבידש ןמזב 'ה לש הניכשה
.

הוסמ וינפ לע ןתיו
.

ןתינ לבא ,ןירשימב סחייתמ ם"במרה ןיא ,רומאכ ,הז קוספל
.
ךופהה בצמ ראתל אבש ימכ ם"במרה לצא ספתנ אוהש ,תוארהל
.
והומכ הווסמה ,ותעדלש ,ליעל רכזנש קוספב ראותש הזמ
.
ביכרמל םייומידכ םישמשמה ,ב"ויכו לפרעכ ,ןנעכ ,ךסמכ
.
:ותדיל תעמ עבטה ךרדב םדאב עבטומה ירמוחה
.

ךסמ ונילע שיש ,םיאיבנה ירפס לכב זמרה אוה הז לאו
...............
ןנעב ונממ רתסנ אוהו ,הולאה ןיבו וניניב לידבמ
...............
תונוימדה הלאב אצויכו בעב וא לפרעב וא ךשוחב וא
...............
.(ט ג ,םש)
...............

,ןתינ האובנה תראה תטילק דעב ענומה רכזנה 'לידבמה ךסמ'ה
.
ימכ ראותי וככזל חילצמה .יוביעל ןה ךוכיזל ןה ,ןבומכ
.
ראותי ותוא הבעמה וליאו ,וינפ לעמ הווסמה תא ריסהש
.
ונלש קוספה ,וז הסיפת יפל .וינפ לע הווסמה תא ןתנש ימכ
.
ראתל אב ,ונבר השמל סחייתמה ,'הווסמ וינפ לע ןתיו' -
.
אב אוה ;הסכמב םינפה יוסיכ לש תיזיפ הלועפ אלו בצמ
.
תאזו ,ונבר השמ לש תינויעה ותלעמב הדירי לע תורוהל
.
דועו ,(ול ב ,םש ,האר) רוביצה יכרוצב ותוקסעתה תובקעב
.
,ארקמבש 'דרי'ו 'הלע' םילעפהש שרפמ ם"במרה .ךכב ביחרנ
.
,(דל תומש) קרפה ללכ לש בחרנה עקרב םג םיעיפומה םילעפ
.
הדיריו היילע םג אלא ,םוקמב הדיריו היילע קר אל םנבומ
.
:תוקבדהו ןויעה תולעמב
.

הנופ שיאה תויהו ןויעה תדיריב השעי דוע דצה הז לעו
...............
הנפישכ ןכו 'דרי' רמאי - דאמ תוחפ ןינע לא ותבשחמב
...............
,נ"ומ) 'הלע' רמאי דבכנו הלועמ ןינע לא ותבשחמב
...............
.(י א
...............

ותבשחמב הנופל קר אל ארוק ם"במרה 'הדירי' םשב ,דועו תאז
.
ולו - תוקתניהה השעמ םצעל םג אלא ,'דאמ תוחפ ןינע לא'
.
:ינויעה עפשה םרזמ - עגרל קר
.

'תי הולאהמ ונילע עפש רשא לכשה הזש ךל יתראב אלה
...............
:ךל הנותנ תושרהו ,וניבו וניניב רשא קובידה אוה
...............
ושילחהל הצרת םאו השעת הזה קובידה קזחל הצרת םא
...............
תייה ולו התאש עדו ...השעת והקספתש דע טעמ טעמ
...............
ךתבשחמ הנפתשכ - תיקולא המכחה תתימאב םדא ינבבש םכחה
...............
אוהה קובידה תקספ רבכ ,ךירצ קסעל וא ךירצ לכאמל
...............
אוה ןכו זא ומע ךניאו 'תי הולאה ןיבו ךניב רשא
...............
.(אנ ג ,םש) 'ךמע וניא
...............

םכחה תייה ולו התאש עדו' ןאכ חתופה טפשמהש ,ןיעל הארנ
ונבר השמ לש וז ותלעמל סחיב םגש ,הרומ 'וכו 'םדא ינבבש
הווהת 'ךירצ קסעל וא ךירצ לכאמל' םג ולו תעד תיינפה לכ
תדרב יהיו' :ונתשרפב רומאה ראבתמ הז עקר לע .'הדירי'
לש ובצמל ןווכמכ 'הוסמ וינפ לע ןתיו...יניס רהמ השמ
תלעמב יורשה ןכש .לארשי לש םהיכרוצב ותוקסעתה רחאל השמ
עקתהש העשב ילמשח רישכמל לוכיבכ ליבקמ 'וינפ רוע ןרק יכ'
םלועה יקסעמ ירמגל יונפ לעופבש ימל ונייהד ,עקשל רבוחמ
קוספה תא שרפמ אוה ךכו .דבלב 'תי וב הרומג תוקבד ךותמ
:(ח זט 'הת) 'טומא לב ינימימ יכ ,דימת ידגנל 'ה יתיוש'
אל רשא ,ינימי די אוה וליאכו ,ונממ יתבשחמ הנפמ יניא'
,טומא אל הז ינפמו - התעונת תולקל ,ןיע ףרהכ םדאה החכשי
.(אנ ג ,םש) 'לופא [אל] :רמולכ

ילאידיאה ישונאה לדומה תא גציימ ונבר השמש החנהה דוסי לע
תוילכתה יתש ם"במרה תעדב ובשייתה םאה לואשל םוקמ שי -
תדמתמ תוקבדיה - אסיג דחמ :דציכו ,וללה תורתוסה תוישונאה
לכש ,רורב ?רוביצה יכרוצב קוסיעה - אסיג ךדיאמו 'הב
ינשרפו ,תישממ תימויק תועמשמ תלעב איה וז הלאשב הערכה
ויתוראה ללכמ .ונימיב םג ךכב םיטבחתמו םיקוסע ם"במרה
ונרחב הז ןיינעל הבושתכ בשחיהל תויושעה ם"במרה לש תוברה
:אלש רשפאו ,וז תא וז תומילשמ ןהש רשפאש ,שולשב

תינויע תונווכתה לכש ,ךכ לע עיבצמ ם"במרה ןהמ תחאב .1
,היארהו ,ארקית 'הדירי' םשב - המצעל ץוחמ לא הנופכ תספתנה
תארשה ןויצל - םימש יפלכ םג 'דרי'ב שומיש השוע ארקמהש
:םיאיבנה לע האובנה

תעפשהו ונממ המכח עיגה - הצרש המב 'תי הצר...רשאכו
...............
איהה האובנה ןינע תולעה ארקו - ונתצק לע האובנ
...............
הדירי לכו .'הילע' םוקמה ןמ הניכשה רוס וא שיאה ןמ
...............
םהב ןוצרה םנמא 'תי ארובל תוסחוימ םאצמתש הילעו
...............
.(י א ,םש) ןינעה הז
...............

קתנתה אל ןכא ונבר השמש ,הרומ ם"במרה תרחא הראהב .2
.
היה ,תובאה ומכ אוה אלא ,יאובנה עפשה לש דימתמה םרזהמ
.
:דבלב ופוגב רוביצה יכרוצב קסעתמ
.

ותחמשו תויתימאה תגשהמ םדא ינבמ שיא עיגהב לבא
...............
קסעתמו םדא ינב םע רפסמ וב היהיש ןינעל גישהש המב
...............
'תי 'ה םע היהי איהה תעב ולוכ ולכשו - ופוג יכרצב
...............
ינב םע ופוגש יפ לע ףאו - ובלב דימת וינפל אוהו
...............
םיאיבנה לכ תגרדמ איהש רמוא יניא הגרדמה תאז...םדא
...............
ןכ םג תאזו...ה"ע ונבר השמ תגרדמ איהש רמוא קר
...............
.(אנ ג ,םש) 'וכו תובאה תגרדמ
...............
השמ לש וקוסיעל הווסמב הכורכה הדיריה תא בסנ הז יפל
.
רחאמש ,רמול ןתינ ןכ ומכ .ופוגב קר ולו ,םדאה ינב םע
.
םגש ירה (1 הראה ליעל) 'הדירי' הנוכת האובנה תארשהו
.
.ןזואה תא רבשל ידכ קר אב הווסמה
.

יכאלמ'כ םיראותמה םיאיבנל תסחיתמ תישילשה הראהה .3
.
ומולחב וניבא בקעי הארש םלוסב 'םידרויהו םילועה םיהלאה
.
:(בי חכ 'רב)
.

םילוע' ורמא בוט המו...םיאיבנה םה 'םיהלא יכאלמו'
..................
'הילע'ה רחא יכ - 'הדיריה' םדוק 'הילעה' 'םידרויו
..................
'הדירי'ה היהת 'םלוס'ה ןמ תועודי תולעמ לא העגההו
..................
,םדומילו ץראה ישנא תגהנהל - ןינעה ןמ שגפש המב
..................
,נ"ומ) 'ונראבש ומכ ,'הדירי'ב הניכ הז רובעב רשא
..................
.(וט א
..................

םהש םיאיבנה לע ןאכ רבדמ ם"במרהש ,דימ ןיחבי ןייעמה
אוה' :רחא םוקמב םג ךכו ,םידרויהו םילועה םיהלא יכאלמכ
םדא ינבל דגיו רהה תיתחתל דרי םולשה וילע [ונבר השמ]
םיאיבנה לע הנהו .(דנ ב ,םש םג הארו גל ב ,םש) 'עמשש המ
;םתומלשמ תבייחתמ איה ףא םתדיריש ,ןאכ רמאנ הז גוסמ
הדיריה היהת םלוסה ןמ תועודי תולעמ לא העגההו הילעה רחא'ש
םישנ ,'םדומילו ץראה ישנא תגהנהל - ןינעה ןמ שגפש המב
רמוא וניא ם"במרה ןאכ (2) הראהב ליעל רומאה תמועלש ,בל
אוה אלא ,הדירי הווהמ הניא 'םדומילו ץראה ישנא תגהנהש'
רשא...הדיריה םדוק הילעה ,םידרויו םילוע ורמא בוט המו' :רמוא
קיידל םוקמ שיש ,רבדה רכינ .'הדירי'ב הניכ הז רובעב
,םידרוי םניאו םילוע םיאיבנ שיש ,רומאל בותכה ןושלב
,'םיהלא יכאלמ' םהש םיאיבנ לבא - םילוע םניאו םידרויש שיו
הפוג וז ,לארשיב םיילאידיאה םייטילופה םיגיהנמה ונייהד
,הלילח רזוחו םילועו םידרויו םילוע םלועל םהש - םתלעמ לש
:לאקזחי תבכרמבש םיכאלמה לע רומאה 'בושו אוצר' תניחבב
.(די א 'זחי) 'קזבה הארמכ בושו אוצר תויחהו'
'וינפ רוע ןרק יכ' םיקוספל ם"במרה לש תרכזנה ותונשרפ
.שדח רואב ונתשרפ תא אופא הריאמ 'הוסמ וינפ לע ןתיו'ו
תישונאה תילכתה לש ילאידיאה לדומה תא ונינפב הביצמ איה
השע 'ה ינא יכ' :רומאל ומצע לע דיעמה ארובל תומדיהל -
.(גכ ט ,'רי) ''ה םאנ יתצפח הלאב יכ ,ץראב הקדצו טפשמ דסח

עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה