ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

484 רפסמ

ג"סשת ,אשת יכ תשרפ

זעונו יאמצע גיהנמכ השמ לש ותומד

יחרי לאפר ר"ד

םילשורי:םימוחת השולשב יוטיב ידיל םיאב השמ לש ותוגיהנמו ותומד
.ל-אה לומ ותדימעו םעה לומ ותדימע ,תוישיאה ויתונוכת

השמ לש ויתונוכת

,םעל "רז" שיאכ השמ גצומ ותוישיא תוחתפתה תישארמ
הז ןויפאל םייוטיב המכ תוארל ןתינ .ול הצוחמ אבה
:ץוחהמ אבה "רז" שיאכ השמ לש

לביק םיכלמ ןבכו ,הערפ תב י"ע ךיסנכ לדוג השמ
ףשחנו ,ירצמה ךלמה ןומראב יטסיטילאו יליצא ךוניח
.(תוכלמה רצחב ףסויל הוושה) םייתוכלמ סכט ינוניגל
ויתולוגסבו תיתוכלמה ותגהנהב ילוא תאטבתמ וז ותורז
ילוא" :חינמ (ג ,ב 'מש) ארזע ןבא םהרבא 'ר .תולענה
לע ושפנ תויהל ,תוכלמה תיבב השמ לדגיש הז 'ה בבס
הלפש היהת אלו תוליגרהו דומילה ךרד הנוילעה הגרדמ
רמולכ [1]."םידבע תיבב תויהל הליגרו
.גרד םר גיהנמ ידיקפתל ןכוה השמ
:השמ לש ותורזל תיתרבח תילכת םג עיצמ ע"באר
והוריכיו ויחא ןיב לדג היה וליא יכ ,רחא רבד דועו"
"םהמ דחאכ והובשחי יכ ונממ םיארי ויה אל וירוענמ
תארי לש קוחיר רצוויהל רומא ,הז שוריפ יפל .(םש)
.םוי-םוי ייחב וילא םיליגר אלש ימ ינפב דובכ

תימוימויה תיתרבחה תואיצמל ץוחמ אצמנ "רז"כ השמ
דצמ :תוינוציק תויוגהנתה יתשב ןייפואמו תיביטמרונה
גרוה) תואיצמה לומ תוינטנופס תובוגת לעב אוה דחא
יפמ םיעורה תא קלסמו םיצינה ינש תא חיכומ ,ירצמ שיא
קדצה חור ךותמ תעבונ וז תוגהנתה ע"באר יפל .ראבה
סמח השע אוהש רובע ירצמה גרהש הארת אלה" וב תמעפמה
."סמח םישוע ויהש רובעב םיעורהמ ןידמ תונב עישוהו
תינוציק תוקתנתה השמב שי ,ינש דצמ [2];(ג ,ב 'מש
ויתונש ראשבו ןומראב לדג הנש 20-כ :תיתרבחה תואיצמהמ
ןיידמל חרוב אוה - דודיבב וא תדמתמ החירבב אצמנ אוה
להואב רג לגעה השעמ רחאו ,הנש 60-כ ךרעב םש ההושו
, גל 'מש) םעה ןמ קתונמ אוהשכ ,הנש םיעבראכ ךשמב
השמ ,וייח תונש 120 ךשמב השעמלש רמול ןתינ .(אי-ז
.ול הצוחמ אלא ,םעה ךותב אצמנ וניא

ירבדמ שיא ותויהל רושק ולעפמ .רבדמה שיא אוה השמ
,שאו ןנע ידומעב הוולמ אוה :םייעבט-לע םישעמב ברועמו
.עלסה ןמ םימ איצומו םימשה ןמ ולשו ןמ תדירי לע עידומ
דבלמ) םיילאיר םישעמב רקיעב קסוע ,לשמל ,עשוהי ותמועל
לארשי ץרא בושייב ,(ןדריה תייצחו חריהו המחה תריצע
.('וגו 'ואיבת אל' ה"ד בי ,כ 'דמב 'המימת הרות האר)


תיתד הפקשה לע תססובמה הרות יניס רהמ דירומ השמ
(judiciary) טופיש תכרעמ לע ,תיטסיאיתונומ
הכובה לצופמ םע לומ לא תאזו ,יזכרמ ןוטלשו תיזכרמ
"הלעמל"מ השמ תעפוה [3].חרק תקולחמב דדוגתמהו ויטבשל
תקזחמו יטנדנצסנרטהו ימימשה םע ולש רשקה תא השיחממ
."ותורז" תא

םעה לומ ותדימעב השמ תוגיהנמ תונוכת

תוקוצמ תא אטבמ וניאש גיהנמ אוה השמ ,ץוח שיא ותויהב
,תיתרבחה היגולוכיספה יחנומ יפל) ויתופיאש תאו םעה
סחייתמ ךכ .וילעמ אצמנ אלא ,(יתייווח גיהנמ וניא אוה
,(בי ,אי 'דמב) ןנולתמו הכוב ,קנוי לאכ ולוכ םעל השמ
רקיעש לע-גיהנמכ רייטצמ אוה [4].רגוב רוביצ לאכ אלו
ותוגהנתה תמר תא תולעהלו םעה תופיאש תא בצעל ותמגמ
ןגמ אוה (ןלהל) ותליפתב ,תאז םע .הובג יאדיא דבורל
.םעה לע

ןתונ השמ ,תוישיאה ויתונוכת ךותמו הובגמ תוכמס גצימכ
תא םעל וריבסיש םירזוע ול שי ;ריבסמ וניאו תוארוה
ריבסהל םיחילצמ םה דימת אלו ,(עשוהיו ןרהא) תורטמה
םייתרבח םיגשומב [5].השמ לש תויאדיאה תושירדה תא
הרואכלו ,יטרקומד גיהנמ תויהלמ קוחר השמ וננמז לש
תויצטונוק הלעמה דמעמ - 'יתוכמס' גיהנמכ הארנ אוה
,'יתוכמס' וניא השמ ;איה אלו .בל תורירש לש תוילילש
,תיגולויצוס הניחבמ .ןוילע חוכב תרזענה ,אכמס תב תוישיא אלא
ךשמב םע גיהנהל ונבר השמ חילצמ דציכ העפותה האלפומ
יוצמ וניאשכ ,םייטוקא םיבצמב ,הכורא ךכ לכ הפוקת
.וכותב יחו

ל-אה לומ ותדימעב השמ תוגיהנמ תונוכת

הלגמו הצק שיא אוה .הצק שיא השמ היה םעה יפלכ קר אל
לצא ה"בקה לש "ןמאנ" היה השמ .הלעמ יפלכ םג תואמצע
ןמאנ יתיב לכב השמ ידבע ןכ אל" רמאנ ןכש ,לארשי םע
םיקלוח וז 'תונמאנ' לש התועמשמ לע .(ז ,בי 'דמב) "אוה
תונמאנ יגוס ינש םהירבד יפל .לאעמשי יברו אביקע יבר
תונתייצו תופיפכ לש תונמאנ :השמב רבודמשכ םיירשפא
.(לאעמשי 'ר יפל) תואמצע לש תונמאנ וא ,(אביקע 'ר יפל)


('הלועה תרות תאז' :ה"ד ,גי 'וצ' תשרפ) אמוחנת שרדמ
:תונתייצו תופיפכ ךותמ תונמאנ לש ,אביקע 'ר תשיג תא גיצמ
."ה"בקה ול רמאש המ אלא רמוא השמ ןיאש ןידמל ונא ןאכמ"
:(דק 'מע הדגא שרדמ) רחא םוקמב םג היוצמ וז השיג
וניאו ירבדמ תחופ וניא יכ - אוה ןמאנ יתיב לכב"
,ייוויצמ אלא ותעדמ השע אל ותשאמ שריפש המו ,ףיסומ
."אוה ןמאנ יתיב לכב :ביתכד אוה אדה

עיבצמ (טפ ,זמ) הבר תומש שרדמ ,אביקע 'ר תשיג תמועל
רובידה לע .תואמצע ךותמ תונמאנ לש ,לאעמשי 'ר תשיג לע
:םש רמאנ (זכ ,דל 'מש) "הלאה םירבדה תא ךל בתכ"


:ה"בקה ינפל םירמוא תרשה יכאלמ וליחתה
לארשיל רמאיש ,שקבמ אוהש המ בותכיש השמל תושר ןתונ התא
?םכל יתתנו יתבתכש אוה ינא ?הרותה תא םכל יתתנ ינא
וליפאו ,הזה רבדה תא השוע השמש ו"ח ה"בקה םהל רמא
.אוה ןמאנ יתיב לכב - השוע

רבד השוע וליפא" (אירול דוד 'ר) ל"דרה ףיסומ הז לע
רמא ימש דובכלו ןגוהכ אמתסמ ,שוריפב ול יתרמא אלש
ןיבמ םכח אוהו זמרב ול היתזמר ,הז םע םיכסמ ינאו
.(רתא לע ל"דרה ישודיח) "ותעדמ

תשרפב ,(ל ןמיס) 'אשת יכ' אמוחנת שרדמב ,ךכל המודב
לש ,תושיגה יתש תחא הקסיפב תואבומ ,תוחולה תריבש
?ןרבש המלו" :םש רמאנ ךכו ,לאעמשי 'ר לשו אביקע 'ר
ידבועל ןתנת אלש ןיד וניא ...ו"ק השמ שרד לאעמשי ר"א
לש תונמאנ תשיג תגצומ עטק ותואב ."ןרבש ךכל ,ז"ע
[6]."ןרבשל ול רמא ה"בקה רמוא אביקע יבר" תונתייצ
:תושיגה יתש תחא הקסיפב תואבומ 'בקע' אמוחנתב םג
(אביקע 'ר) רמא דח .לאעמשי יברו אביקע יבר .תרבש רשא"
(לאעמשי 'ר) רמוא םהמ דחאו ;תרבש רשא השמ ךליה ידימ לוט
.(אי ןמיס) "השע הפי

,רבודה סוחיי אלל רמאנ (ה השרפ) םירבד הבר שרדמב
ומצעמ ןרבישו השמ ךלה" :לאעמשי 'ר ירבד חטבל הלא לבא
תרבש רשא (דל 'מש) ביתכד ומע ה"בקה םיכסהש ןיינמו
."תרבשש ךחכ רשיי

השמב תויבקעב האורה לאעמשי 'ר תשיג ונניינע תא תמלוה
ויתוטלחהו ,םזויו יאמצע ,הצק שיא אוהש גיהנמ גוס
[7].ה"בקה י"ע תורשואמ

אטח רופיסב דחוימב תטלוב ה"בקה לומ השמ לש ותדימע
,גולאידה וא ,חוכיווה לש הפי יתורפס חותינב .לגעה
,בל ;די-זי ,בל 'מש) םיכשמה העבראב ה"בקה םע השמ לש
תליפת תא [8]ספומ חתנמ (י-ט ,דל ;גכ-בי ,גל ;ג ,גל-אל
ותואמצע הלגתמ וז הליפתב .אטחה לע םעל חולסל ושקבב השמ
תראתמה הליפתל דוגינבש ןעוט ספומ .השמ לש ותזועתו
חוכיו שי השמ תליפתב ,ל-אה ימחר לא הנופו לבסה תא
םיעצמאב טקונ ,םעה לש רוסמ טילקרפכ ,השמ ;הקמנהו
לש יתנגהה וקה .'ה לש ותחילס תא גישהל ידכ םינווגמ
תחיש יכ יל רמוא התא המל (א) :תונעט עברא ליכמ השמ
םירצמ ודיגי המו ?ךמע םג והזש ךכמ רענתמ התא יכו ,ךמע
.םאנוש התא וליאכ םעה תא ריקפמ התאש ודיגי ,?םימעהו
הברא" תובאל ךתחטבהו ךתעובש תא רפמ התא דציכ (ב)
םכערזל ןתא יתרמא רשא תאזה ץראה לכו ...םכערז תא
דחא דצמ יל רמוא התא :ישיא טביהמו (ג) ."םלעל ולחנו
התא ינש דצמו ,םוצע יוגל השעת יתואו םעה תא דימשתש
.ןומא יב ןתונ ךניא וליאכ ךאלמ ימוקמב חולשל שקבמ
יתאצמש יל רמוא התא םאו ,םעהמ דרפנ יתלב קלח ינא (ד)
(ל תאז הארה) הארו" םעל םג תאז הארה - ךיניעב ןח
השמ .ועיפשה ןכא הלא םינועיט ."הזה יוגה ךמע יכ
םיקולא םע חכוותה אל וירחא איבנ םושש ,ךכב דחוימ היה
ותשיג תא תקזחמ ותליפתב השמ לש וז הזועת .וז ךרדב
,וזמ הרתיו ,השמ לש ותואמצע תודוא לאעמשי יבר לש
אלא םעה לומ ה"בקה לש ונמאנ קר היה אל השמש ררבתמ
.ה"בקה לומ לארשי םע לש ונמאנ םג

םוכיס

ויתונוכתב ןה דחוימו דיחי ונבר השמש אצוי ליעל רמאנה לכמ
תיאמצעו תמזוי תונמאנב ןהו ותאובנ ךרדב ןה ,תוישיאה
רמול ןתינ הזכ גיהנמ לע .דחי םג םעה יפלכו ל-אה יפלכ
.השמכ דוע םק אלש


דחא יבתכ לכ האר .הז ןויערל יוטיב ןתונ םעה דחא [1]
תויומד ,ץלזנייטש ןידע ןכו ;זמש -במש ט"ישת ריבד ,םעה
א"משת ןוחטיבה דרשמ ,תרדושמ הטיסרבינוא ארקמה ןמ
.ה ו ,ד 'רפ ,(1980)
לפר בד ןייצמ ,ח"נשת ךתולעהב ,240 יעובש ףדב [2]
תצעב) גיהנמכ השמ לש ויתונולשיכ לע הסכמ הניא הרותהש
ונולשיכ ילוא .(חרק תקולחמב ,הוואתה תורבקב ,ורתי
יתוגיהנמ חוכ ילעב םהש ולאש ,ךכ לע עיבצמ לודג גיהנמ לש
םירקמב .םניינע לש לעופל האצוהב םיעורגה םיתרשמה םה
.ץוח שיא ותויהב השמ לש ותוגהנתה תא ריבסהל ןתינ ולא
.ץלזנייטש [3]
.םש ,ץלזנייטש [4]
.םש ,ץלזנניטש [5]
אשת יכ אמוחנתב ןעוטה אביקע 'רש תוארל ןיינעמ [6]
,(אי ןמיס) בקע ,אמוחנתב רמוא ,ןרבשל ול רמא ה"בקהש
ךליה ,ידימ לוט") תוחולה תא רבישש השמ לע סעכ ה"בקהש
.("תרבש רשא ,השמ
זועמ רב הנוי תנייצמש ,לוכיבכ ,"ינמחול"ה וקה [7]
,'ןליאה תורפמ' ךותב) ל-אה לומ ותדימעב השמ לש ותומדב
רתוי קזחמ (425-423 'מע ,ח"נשת ,ןליא-רב תטיסרבינוא
הוונעה תדימ דציכ איה הלאשה .לאעמשי 'ר לש ותשיג תא
ךרדב יולת רבדה .ולא תושיג יתש יפל תשרפתמ השמ לש
תשרפתמ איה םא .השמ לש הוונעה תנוכת תא םירידגמ הבש
םלוא .אביקע 'ר לש ותשיג תא קזחמ הז שוריפ ,הענכהכ
.ךרוצה תעשב ,ץרפב הדימע תלוכי תלטבמ הניא הוונע
ףדב םג האר .לאעמשי 'ר לש ותשיג תא אטבמ הזכ שוריפ
,ליעל 240 יעובש ףדבו ,ב"סשת ךתולעהב ,446 יעובש
.3 הרעה
םתליפת :קרפה ,1992 סנגאמ החמשו הבהא ,ןנחוי ספומ [8]
.14-11 'מע השמ :םיקידצ לש
עובשה תשרפ ירמאמ לש ןווקמ רגאמב שופיח

,םירקי םיארוק
תשרפ לש טנרטניאה רתאב יכ םכתעידיל איבהל וננוצרב
ומסרפתהש עובשה תשרפ ירמאמ לש ןווקמ רגאמ םייק עובשה
-כ ליכמ רגאמה .(ג"סשת ו"נשת) תונורחאה םינשה ששב
.תונושה עובשה תושרפ יפל םירודמל םיקלוחמה םירמאמ 1000
םנמא ,םינושה םירמאמב שופיח תורשפא ונפסוה הנורחאל
םג ךא ,תויקודקד תויטה אללו תונותנ םילימ יפל קר
ונממ קיפהל ולכות רגאמב שופיחה תועצמאבש קפס ןיא ךכ
.הבר תלעות
:רתאה תבותכ

http://www.biu.ac.il/hsearch/parasha.html

."םירמאמב שפח" :רותפכה לע שיקהל שי שופיחל