ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

310 רפסמ

ס"שת ,ךל ךל תשרפ

םלש ךלמ קדצ-יכלמו םרבא שגפמ

תירב תתירכ לש דמעמ

שיבגלא דוד ר"ד

ך"נתל הקלחמה
תוכובסה תוישרפה תחאל ונתוא ליבומ כ-חי די 'רבב ןויעה
תישארבמ רתוי רקחנש ארקמב קרפ ןיאש עבק ספומ .ארקמב רתויב
קוסעל ונרחבש הקסיפהש ירה הנוכנ ותעיבק םאו [1],די
.הזה קרפב רתויב תבכרומה איה הב

,זי די 'רב) םודס ךלמב אוה שגפ יאבצה ועסממ םרבא בושב
םירפסמה םיקוספ ובלוש תאזה השיגפה רואית ךותלו ,(דכ-אכ
עיפומ קדצ-יכלמ .(כ-חי םש) קדצ-יכלמ םע םרבא תשיגפ לע
הדיחיה .ותומד לע םדקומ עדימ ונל ןתינש ילבמ וז השרפב
.העבקנ ובש רשקהל תדגונמ ףא קדצ-יכלמ םע שגפמה לע תרפסמה
,(גכ) לענ ךורש דעו טוחמ ללשהמ חקיי אלש ריהצה םרבא
םושמ .(כ) קדצ-יכלמל ללשה ןמ רשעמ ןתונ אוה ןמזב ובו
ךלמ םעו םודס ךלמ םע םרבא לש שגפמהש ,תימס ןעוט ךכ
םג ךא .דרפנב םתוא ריבסהל שיו םינוש םיעוריא םה םלש
רואית בלוש עודמ ,ןיבהלמ ונתוא תרטופ הניא וזכ הנעט
ךלמ םע ושגפמ לע רואיתב קדצ-יכלמ םע םרבא לש שגפמה
.םודס

ובש שגפמ אוה קדצ-יכלמ ןיבו םרבא ןיב שגפמה ונתעדל
םיביכרב ןודנ ןלהלש ונירבדב .םיגיהנמה ינש ןיב תירב התרכנ
םיפקתשמה םיימואלניבה םיסחיה תא רוקסנו ,הדיחיה תא םינובה
.הכותמ םילועה םיישקה רוריב בגא ,הב

םלש ךלמ קדצ-יכלמ .א

.קדוצה ךלמה ושוריפש יוניכ שמשמ קדצ-יכלמ םשה יכ הארנ
תירב לעבל ותוא השועו שיאה לש וביט לע דיעמ הזה םשה
ונקרפב ורכזנש רכיכה יכלמ םג ךכל המודב .םרבאל יואר
עור םינייצמ עשרבו ערב תומשה .שרדיהל םינתינ םהיתומש
.קדצ-יכלמ םשל רורב דוגינ םירצויו ,עשרו
:ןלהלש תויארה רואל םילשוריכ התהוז םלש

םהיתומשב םג יוצמ קדצ-יכלמ ךלמה םשבש קדצ ביכרה (1
תונמל שי םהילע .םילשוריב ונהיכש םינהוכו םיכלמ לש
קודצ ,(זי דכ ב"למ) היקדצ ,(א י 'הי) קדצ-ינודא תא
,היקדצ לש ירוקמה ומש .(אמ ה א"הד) קדצוהיו (הל ב א"למ)
,הינתמ היה ,ןושארה תיבה ימיב םילשוריב םיכלמה ןורחא
ךלמל ותוא הנימש העשב היקדצל ומש תא בסה לבב ךלמ ךא
ותיילע םע ורובע הז םש רחבנ ןכלו ,(זי ד"כ ב"למ) הדוהיב
.ןוטלשל

וע) "ןויצב ותנועמו וכוס םלשב יהיו" רמאנ םיליהתב (2
.'םלש'ל ליבקמ 'ןויצ' םשה רמולכ ,(ג

קמע"ב ךרענ םלשו םודס יכלמ ןיבל םרבא ןיב שגפמה (3
ב"משב םג רכזנ ךלמה קמע .(זי די 'רב) "ךלמה קמע אוה הוש
,וייחב ומצעל ןורכיז תבצמ םולשבא ביצה וב םוקמכ ,חי חי
.םילשוריב - הריבה ריעב הדמע וז הבצמש חינהל ריבסו

לאל ןהכ קדצ-יכלמ :ונתשרפבש םיינחלופה םירוכזיאה (4
ריעל םימיאתמ ןהכל רשעמה תניתנו םרבאל הכרבה ,ןוילע
.שדקמה

המוקמש ימ ונייהד ,תימלושה הנוכמ םירישה רישב הרענה (5
.םילשורי איה םלשב אוה

תישארבל תינוציח הליגמב םג יוצמ םילשורי םע םלש יוהיז (6
.(13 הרוש בכ ףד)


תוהזל העצה םג התלעוה םילשורי םע םלש לש יוהיזה דצל
בותכה לע תנעשנ וז הנעט .םכש רוזאב וא םכש םע התוא
תאז וניבה םשו ,(חי גל 'רב) "םכש ריע םלש בקעי אוביו"
תוירצמ תויודע םג שי .םוקמ םשכ הטגלווהו אתטישפה ,-70ה
.םכש רוזאב 'םלש'ל

תעדל .קדצ-יכלמל ראות 'םלש ךלמ' יוטיבב האור תרחא העד
היארל .לאסו ךלמ אוה 'םלש ךלמ' יוטיבה שוריפ [2],תימס
'רב) "םכש ריע םלש בקעי אביו" :םיאבה םיבותכה תא ריכזה
לש ותופיפכ לע ןאכ הרומ בותכה ושוריפ יפלו ,(חי גל
.(אכ דל 'רב) "ונתא םה םימלש" בותכב ןכו ,ושעל בקעי
קדצ-יכלמ יזא ,תירבל יוניכ אוה םלש םא .תיארנ הניא וז הנעט
ףוריצב ורכזנ םיכלמה רתי לכש העש ,וריע םש אלל רכזנ
תירב ןה ,תירב ןייצמ ם"לש שרושה ,דועו תאז .םריע םש
ןיא ךא ,ולש לאסוה ןיבו ןודא ןיב תירב ןהו םיווש ןיב
תימס י"ע ואבוהש תויארה םג .לאסו תגרד ןויצל דחוימ אוה
וניא חי גל 'רבל עצומה שוריפה :הנעטה תא תוחיכומ ןניא
דמעמב אוהשכ םכשל עיגה בקעיש רמואה דגיהה .ורשקהל םיאתמ
קרפב .בותכל הריבס תועמשמ רצוי וניא ,ושעל לאסו לש
םע םכסהה יאנת תא וביתכהש םה בקעי ינב יכ ,רמאנ דל
,םכשל םירורג תויהל םהילע ולביק אל יאדו םהו ,םכש ישנא
לעו תוידדה לע הרומ "ונתא םה םימלש" ףוריצהש דוע המ
.תופיפכ לע אלו ןויווש
תנווכמ קדצ-יכלמ לש וריע ןויצכ 'םלש' םשה תריחב יכ הארנ
רושקש ךלמ אוה םלש ךלמ .הזה םשה לש םיעמשמה יובירל
- םכשל וא םילשוריל יפרגואיג ןויצ םג והז ךא ,תירבל
.ארקמה תפוקתב םיכשוממ ןמז יקרפב ,רהב תובושחה םירעה יתש
זכרמ איה םכש :תירבה דסומל הקיז העדונ הלאה םירעה יתשל
'פוש) תירב לעב שדקמ יוצמ הבו ,(דכ 'והי) תירבל עודי
תיב יכלמ םע תותירבל דקומ התייה םילשורי וליאו ,(ה ט
ןיב התרכנש תירבה דמעמל תמאות 'םלש' םשה תריחב .דוד
.קדצ-יכלמ ןיבו םרבא

ןייו םחל .ב

האור לבוקמה שוריפה ?ןייו םחל קדצ-יכלמ איצוה המ םשל
הלועפ .םכרדב םיאצמנה םימחולל ןוזמ תשגה וז הלועפב
שקיבש ןועדג תמגוד ,םירחא םיבר םיבותכמ העודי וזכש
המחלממ .םיניידמב ותמחלמ ךלהמב לאונפו תוכוס ישנאמ ןוזמ
תורמל ךא ,יחרזמה ןדריה רבע יבשות תונהיל ויה םירומא וז
םלש ךלמ ,ונתשרפב .(ה ח 'פוש) הלילשב ןועדג הנענ תאז
יאשונ רוגישב קפתסה אלו ,ןייו םחל איצוהש אוה ומצע
םג ודעצל סחיינ םא העטנ אל ךכ םושמ .םרבא תארקל ןוזמ
קדצ-יכלמו םרבא ןיב שגפמב יכ הארנ .תיטילופ תועמשמ
תדועסל יוטיב םה ןייהו םחלהו ,םיינשה ןיב תירב התרכנ
;דנ אל ;ל וכ 'רב :ןוגכ ,תותירב תתירכב הגהנש תירב
.אי דכ 'מש

והכרביו .ג

םימש הנק ,ןוילע לאל םרבא ךורב" :םרבא תא ךרב קדצ-יכלמ
ארקמב .(כ-טי) "ךדיב ךירצ ןגמ רשא ןוילע לא ךורבו ,ץראו
וז הארוה .תירבה ןוניכ תא 'הכרב השע' יוטיבה ןייצמ
יפכ ,הנתמ - 'הכרב' םשה ןייצ ותליחתבש ךילהתב החתפתה
תאבה רשא יתכרב תא אנ חק" :ושעל בקעי תונתמ לע רמאנש
הכרבה התעו" :דודל ליגיבא ירבדב ןכו ,(אי גל 'רב) "ךל
רחאל .(זכ הכ א"מש) "ינדאל ךתחפש (!)איבה רשא תאזה
לש דמעמל ןתונה תסינכ תא םג וללה תונתמה ולמיס ןכמ
,ירושאה חילשה ,הקשבר ירבד תא ןיבהל שי וז חורב .לאסו
ואצו הכרב יתא ושע :רושא ךלמ רמא הכ" :תדרומה הדוהיל
.(אל חי ב"למ) "ילא

ןכלו ,ןהכ אוה קדצ-יכלמש השרפה תליחתב ןיוצמ ךכ םושמ
םינהכ תכרבל המודב ,ןהכ תכרב איה םרבא תא ךרבש הכרבה
תחטבה המייקתה ךכ .(זכ-בכ ו 'מב) לארשי םעב תגהונה
,ותביבסל הכרבל היה םרבא .(ב בי 'רב) "הכרב היהו" םרבאל 'ה
קדצ-יכלמ רמוא וירבדב .ותוא םיכרבמו וב םיכרבתמ םהו
תיטילופ תובישח הנשי וז הרהצהלו ,"ךדיב ךירצ ןגמ רשא"
,םירזה םיכלמל םתופיפכב ודרמ רכיכה ירע יכלמ תשמח .הבורמ
שי ןכל .םהיתויובייחתהל םישחכתמה תא שינעהל ואב הלאו
ךכיפל .וז הכרעמב קדוצה דצה תא םרבא ףקת אל םאה ,תוהתל
ךכבו ,"ךירצ" םשב םיכומה םיביואה תא קדצ-יכלמ הנכמ
.ותמחלמלו ,ןענכב םחולה רזה ,םרבאל ירסומ יוביג ןתונ
לש ויביוא םה ןכלו ,ויחא ןב טול תא ובש וללה םיכלמה
וניאש שיאכ רכוה םרבא .תקדוצ המחלמ םהב םחול אוהו םרבא
היה לוכי ,ןוילע לאל ןהכ היהש ,קדצ-יכלמו ,ביר רחרחמ
,ןוילע לא םשב רבדמ אוה ,ןכש .תכמסומ תעד תווח רוסמל
עובקלו םימע לרוג עירכהל ותוכמסבש ,ץראו םימש הנוק
לאהש קדצ-יכלמ ןעט ,"ךירצ ןגמ" רמאש העש ןכל .חצני ימ
יוטיבב יכ ,ןכתיי דוע .םרבא תבוטל ברקב עירכהש אוה
םג אלא רהנה רבע יכלמל קר אל םלש ךלמ ןווכתמ "ךירצ"
,םתעשרב ועדונ םודס ישנא .יבשב ולפנש רכיכה ירע יבשותל
היה ןותנ וידיבש ,םרבא לש ותפקשהו וכרד תא הדגנ םכרדו
.התע םלרוג

הלגתנש יפכ ,םרבא לש ויפואל םאות קדצ-יכלמ לש וניד קספ
טולל רתיוש ימכ ,םולשה שיאכ םרבא עיפומ םש .םדוקה קרפב
רפוסמשכ ןכל .(ט-ח גי 'רב) םהיניב הבירמ עונמל ידכ
השע אל אוהש רורב ,המחלמל וברח תא ףלש אוהש ונקרפב
.םיכומה תא ליצהל ידכ קר אלא םחליהל החמש ךותמ תאז


לכמ רשעמ ול ןתיו .ד

וקלחנ םישרפמה .(כ) "לכמ רשעמ ול ןתיו" :רמוא בותכה
ןתנש אוה קדצ-יכלמ יכ ,ןעט תימס .ימל ןתנ ימ ,הלאשב
תוכימסב תרכזנ רשעמה תניתנש םושמ תאז [3],םרבאל רשעמ
אשונב ףוליח לכ ןיוצ אלו ,ךרבמכ קדצ-יכלמ לש ורוכזאל
דעו טוחמ םא" :םודס ךלמל רמא םרבא ,דועו תאז .טפשמה
אוהש ןאכמ .(גכ די) "ךל רשא לכמ חקא םאו ,לענ ךורש
דצל ללשה ןמ קינעה אלש יאדוובו ,ללשה ןמ רבד חקל אל
,ךכל למסכ קדצ-יכלממ רשעמה תא םרבא לביק ,ותעדל .ישילש
שוכר תא לבקל בריס ךא ,ותוסח תחת ותוא לבקל םיכסהש
.ותוסח תחת התוא לבקל אלש ידכ םודס

קוספב אשונ ףוליח לש העפותה .ונל תיארנ הניא וז העד
:םיבותכב ןוגכ ,ארקמב היוצמ ,יונישה תא ןייצל ילבמ
"םילאעמשיל ףסוי תא ורכמיו ...םינידמ םישנא ורבעיו"
ךיבא תאמ יבא חקל רשא םירעה ,וילא רמאיו" ;(חכ זל 'רב)
הנעטל רשא .(דל כ א"למ) "והחלשיו תירב ול תרכיו ...בישא
,חקלש ללשה ןמ קדצ-יכלמל קינעהל היה לוכי םרבא - היינשה
ןכל .רבד לוטיי אל ומצעל יכ ריהצהל היה יאשר ןיידעו
רשעמ ןתנש אוה םרבא ויפל ,לבוקמה שוריפב קיזחהל ףידע
רשעמ" רמאנש דוע המ .ןהכ אוהש םושמ םג ,קדצ-יכלמל לכמ
קדצ-יכלמ םאש דועב ,םדוק רכזנש ללשהמ איה הנווכהו ,"לכמ
?לכמ רשעמ ןתיי המל ,םרבאל ןתונה אוה

קדצ-יכלמל הניתנהש ,ןעט וטוסק ?הניתנה תרטמ התייה המ
:םרבאמ שקיב םודס ךלמ .םודס ךלמ םע םרבא לש מ"ומל הרושק
םלש ךלמל ןתנ םרבאו ,(אכ) "ךל חק שוכרהו ,שפנה יל ןת"
וב תושעל תוכזו ללשה לע תולעב חיכוהל ידכ ,לכמ רשעמ
וירבד םע בשייתמ וניא הזכ רבסהש אלא [4].ויניעב בוטכ
ףא ,ללשה ןמ רבד חקיי אל ומצע אוהש ,ךשמהב םרבא לש
תניתנ יכ ,ןעוט ןוטלימה .םקלח תא וחקיי םירחאה םימחולהש
םירחא ןיבל המחלמל םיאצויה ןיב ללשה תקולחל המוד רשעמה
'הי ;זכ אל 'מב) ארקמב םימעפ רפסמ הרכזנש ,ואצי אלש
םירקמב .היארל המוד ןודינה ןיא ךא [5].(דכ ל א"מש ;ח בכ
ןיב וא ,םימחולה ןיב ללשה לש תינויווש הקולח הנשי םהה
קדצ-יכלמ ונלש הרקמב ךא .םילכה לע םיבשויה ןיבל םימחולה
םירומאו ,המחלמל םרבא םע ואציש תירבה ילעב םע הנמנ אל
תבשויש הצובקה לע אוה הנמנ אל ןכו ,םקלח תא לבקל ןכל
ביכר הווהמ קדצ-יכלמל רשעמה תניתנ יכ הארנ .םילכה לע
תונתמ תניתנ .קדצ-יכלמל םרבא ןיב תירבה תתירכב ףסונ
אכ 'רב) ךלמיבאו םרבא תירבב תרכזנ תירב תתירכ דמעמב
ואבש םיטילש לש םיחילש ידי לע םג ואבוה תונתמו ,(זכ
ב"מש) דודל תמח ךלמ יעות יחילש תמגוד ,תירב ןנוכל ידכ
.(בי כ ב"למ) והיקזחל לבבמ ןדאלב ךדורמ יחילשו (י ח


קדצ-יכלמו םרבא לש שגפמה תועמשמ .ה

םיגיהנמה ינש ?קדצ-יכלמ ןיבו םרבא ןיב שגפמה תועמשמ יהמ
ינפב קדצ-יכלמ תובצייתה .םהיניב תירב הז דמעמב םיננוכמ
רחאל עשוהי ינפב תינועבגה תחלשמה תובצייתהל המוד םרבא
תובצייתהלו ,(אי-ו ט 'והי) תירב ומע תורכל ידכ ויתונוחצינ
דוד לש ונוחצינ רחאל דוד ינפל תמח ךלמ יעות ןב םרוי
קדצ-יכלמ ףתתשה אל ךכיפל .(י ח ב"מש) הבוצ ךלמ רזעדדה לע
וכלהש םרבא לש ותירב ילעבל דוגינב ,םרבא לש ודצל המחלמב
.המחלמה רחאל קר התרכנ קדצ-יכלמ םע תירבהש םושמ ,ומע


ינשמ דחא לכ לש םדמעמ והמו ,וזה תירבה לש הייפוא המ
לדתשמ אוה ןכלו ,תירבב תוחנה דצה אוה קדצ-יכלמ ?םידדצה
תוסחוימ תולועפה בורו ,הז דמעמב םרבא םע ביטיהל דואמ
,תירבב רתוי ריכבה דצה אוה םרבאש תורמל תאז םע .ול
ודמעמלו ותוחכונל הרכה קדצ-יכלמ קינעמ תירבה תועצמאבש ירה
ןיינע שי םידדצה ינשל ןכלו ,ןענכב םרבא לש יטילופה
.תירבה ןוניכב בר

םרבא לש ותוכז סוסיבב ףסונ בלש שגפמה ןייצמ דבב דב
,ץראל םישלופה םירזה םימעה דגנ םרבא םחלש רחאל .ץראה לע
םיביוא ינפמ ץראה יבשות לע ןגמכו שבוככ ץראב תוכז שכרו
םולש יאנתב הרכהל םג ןודנה דמעמב הכוז אוה ,םיינוציח
לע רפוסי ךשמהב .ץראה ירע לש םייקוחה םיטילשה דחאמ
ריהצה הבש ל-אה םע תירבו ,םיתשלפ ךלמ ךלמיבא םע תירבה
ןכ יפ לע ףא .(חי םש) "תאזה ץראה תא יתתנ ךערזל" :'ה
ידכ ודמעמ תאו ויתויוכז תא ,וחוכ תא לצנמ וניא םרבא
יסחי םתא םייקמ אוהו ,םינכשה םיכלמה ילגר תא קוחדל
.םולשב םויק-וד

םג הזה עטקב שי הדיחיה לש תויטילופה תויועמשמל ףסונב
םרבאו ,"ןוילע לא" רמא קדצ-יכלמ .תויגולואית תומגמ
ךכב שיגדמו ,"ןוילע ל-א 'ה" םודס ךלמל וירבדב רמוא
םוקמ שמשל םילשורי הדיתע םיאיבנה ןוזחב .תויתד תותימא
דמעמב תוארל שי ןכלו ,(ד-א ב 'שי) הנומאו הרות תצפהל
.תיגולוטכסא תוליעפ התואל םירטמ דעצ ןודנה

הרשקהב השרפה לש הבוליש .ו

םודס ךלמ םעו קדצ-יכלמ םע םרבא ישגפמ לש רואיתה בוליש
םרבא ןיב שגפמה [6].םהיניב םילדבהה לע ונדמלמ ,הזב הז
הז םישיאה ינש דצמ תולועפ תיישע ללוכ קדצ-יכלמ ןיבו
םדיק ,םרבאל רבד בייח וניאש תורמל ,קדצ-יכלמ :הז תבוטל
למג םרבאו ,ותוא ךרבו ןייבו םחלב המחלמהמ בשה םרבא תא
בייחש ,םודס ךלמ ךכל דוגינב .לכמ רשעמ ול ןתנו םלש ךלמל
,תוקיר םיידיב םרבא ינפל בצייתה ,וישנא רורחש תא םרבאל
םיבוט םירבד םגו ,ברקה הדשמ םיבשה םימחולל ןוזמ איבה אל
,קדצ-יכלמ םע תירב תרכ םרבאש דועב ,ןכל .ויפב ויה אל
,םיכפוהמ תירב יביכר םייוצמ םודס ךלמ םע שגפמבש ירה
םרבאש דועבו .םודס ךלממ תיטילופ תוקחרתה םינייצמ םהשכ
תא לבקל ברס אוהש ירה ,ותוסח תחת קדצ-יכלמ תא לביק
עבשנ םרבא .ותוסח תחת ריעה תא לבקל אלש ידכ ,םודס שוכר
ל-א 'ה לא ידי יתמרה" :קדצ-יכלמ לש ונושלב םודס ךלמל
.רושק אוה םיינשה ןיבמ ימל הארה ךכבו ,(בכ) "ןוילעY. Muffs, Abraham the Noble Warrior: Patriarchal Politics and [1]
Laws of War in Ancient Israel, in Journal of Jewish Studies 33 (1982)
81.
R.H. Smith, Abram and Melchizedek (Gen 14 18-20), in ZAW 77 [2]
(1965) 135.
.130 'מע םש תימס [3]
,ן"שת םילשורי ,והנבמו תישארב רפס ,וטוסאק ד"מ [4]
.311 'מע
V.P. Hamilton, The Book of Genesis chapters 1-17 (The New International [5]
Testament), Grand Rapids, 1990, p. 413. Commentary on the Old
היינש הרודהמ ,תודעומ יקרפ ,ראיורב 'מ ברה :האר [6]
.328 'מע ,ב ,ט"משת םילשורי ,תנקותמ