ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

209 רפסמ

ח"נשת ,ךל ךל תשרפ

הנשה תופוקת

קוטשלגייפ םולש ר"ד

הקיטמתמל הקלחמההכרואו התפוקת - המח תנש

עגרה ןמ רבועה ןמזה ךשמ אוה (תיפורטה) המחה תנש ךרוא
.הדוקנ התואל תרזוח איהש דע הלט לזמ תרבוע שמשה ובש
365.2422 אוה המח תנש לש הכרוא ,תימונורטסא הדידמ יפל
שי .תוינש 46-ו תוקד 48 ,תועש 5 ,םימי 365 וא ,םימי
תדוקנש הדבועה ןמ תמרגנה הז בושיחב החינז האיגש םנמא
ל"זח עודיכ [1].ירמגל העובק הנניא ,הלט לזמ-שמש ,שגפמה
המחה תנש ךרוא ןכל .םיקלח 1080=פ"רתת-ל העשה תא וקליח
תופוקת עברא ןנשי .םיקלח 878-ו תועש 5 ,םימי 365 אוה
תפוקתו ירשת תפוקת ,זומת תפוקת ,ןסינ תפוקת :המח תנשב
ובש עגרה איהו ,יביבאה יוושה ןמז איה ןסינ תפוקת .תבט
תופוקת יתש ןיב קחרמה .ליעל רכזוהש הלט לזמ תא תרבוע שמשה
יפל ,הפוקתל הפוקת ןיב ןמזה ןכ םא .הנש עבר אוה תוכומס
,םיקלח 489.5 ,תועש 7 ,םימי 91 אוה ,ימונורטסאה ןובשחה
ברוקמ בושיח .תוינש 11.5 ,תוקד 27 ,תועש 7 ,םימי 91 וא
ןיבוריע תכסמב לאומש י"ע ןתינ הפוקתל הפוקת ןיב ןמזל
םוי דחאו םיעשת אלא הפוקתל הפוקת ןיב ןיא" :(א"ע ונ)
ובוריק יפל ,הפוקתל הפוקת ןיב ןמזה ."הצחמו תועש עבשו
,המחה תנש ןכלו ,תוינש 48.5 ,תוקד 2-ב ךורא ,לאומש לש
תימונורטסאה תיפורטה המחה תנשמ ךורא ,לאומש לש ובוריק יפל
,המחה תנש ךרואל רתוי קיודמ בוריק .תוינש 14 ,תוקד 11-ב
קרפ) רזעילא 'רד יקרפב אצמנ ,הבהא רב אדא 'רל סחוימה
םימי ט"כ" אוה ל"נה רוקמה יפל הנבלה שדוח לש וכרוא .(ז
תודי ינש"ש החנהב ."םיקלח ג"עו העש תודי ינשו הצחמו
12 ,םימי 29 אוה חרי לש שדוח ךרוא ,העש 2/3 אוה "העש
אוה רוביעה רוזחמ יכ רמאנ קרפ ותואב .םיקלח 793 ,תועש
.ט"יו ,ז"י ,ד"י ,א"י ,ח"וג םינשה תא םירבעמו ,הנש ט"י
תונש 19 ךרוא םע תוותשהל רומא ,רוזחמב חרי תונש 19 ךרוא
ישדוח 7 + 19(12) אוה דחא רוזחמב חרי ישדוח רפסמ .המח
המחה תנש ךרוא ,ןכ םא .חרי ישדוח 235 ונייהד ,רוביע
793 תועש 12 ,םימי 29)=(235/19) (הנבל שדוח ךרוא) =
,תועש 5 ,םימי 365 = םימי 2468.365 =(235/19) (םיקלח
קוליח הארנכ איה אדא בר תפוקת .תוינש 23.5 ,תוקד 55
.הז רוזחמב םישדוחה רפסמב ,םינש 19-ב המחה תונש ךרוא
הבהא רב אדא 'רל סחוימה בוריקה יפל המחה תנש יכ אצמנ
.תימונורטסאה המחה תנשמ תוינש 5.37-ו תוקד 6-ב ךורא
לשו ,םימי 25.365 אוה לאומש לש המחה תנש ךרוא ,רוציקב
לש רוזחמב םינשה יכרוא לש עצוממה אוה הבהא רב אדא 'ר
.םינש הרשע עשת

הנשה רוביע

רוביעה ישדוח ,ליעל ואבוהש רזעילא 'רד יקרפ ירבד י"פע
רב אדא 'ר תפוקת הנוכמה ןובשחה יפל ועבקנ ירבעה חולב
תפוקת רשאמ ימונורטסאה ןובשחל רתוי בורק אוהו ,הבהא
,רבוס (ו הכלה י קרפ ,שדוחה שודיק תוכלה) ם"במרה .לאומש
אדא 'ר תפוקת לש ןובשחה יפל םינשה תא ורביע ונימכחש
:ם"במרה ירבד ולאו .ירבעה חולה תא ועבקש ינפל דוע הבהא רב


לש ונייהד) וז הפוקת ןובשח לעש םירבדה יל הארנו
..................
תיבש תעב ,הנשה רוביע ןינעל ןיכמוס ויה (אדא 'ר
..................
ינפמ וא ןמזה ינפמ ןירבעמ ויהש ,יוצמ לודגה ןיד
..................
ןובשח) ןושארה ןמ רתוי תמאה אוה ,הז ןובשח יפל ךרוצה
..................
תונינגטציאב וראבתנש םירבדה ןמ בורק אוהו ,(לאומש תפוקת
..................
.(לאומש לש) ןושארה ןובשחה ןמ רתוי
..................

השענ ירבעה חולל עגונה ןובשח לכש ,םיעד ימימת םיקסופה
לכ תעיבק" [2],הטאר םלושמ 'ר ירבדכ .אדא 'ר תפוקת יפל
ןיששוח ונא ןיאו ,אדא ברד ןובשח רחא םיבשחנ ונידעומ
."לאומש תפוקתל ללכ

ןירבעמ םירבד השלש לע" :בתכנ (ב"ע אי) ןירדהנס 'סמב
יפל ."הפוקתה לעו ,ןליאה תוריפ לעו ,ביבאה לע ,הנשה תא
תפוקתש ידכ ,הנשה תא םירבעמ ויה (א"ע אכ) ה"רב 'מגה
,םדוקה ףיעסב רבסוהש יפכ .ןסינב ז"ט ינפל לוחת ןסינ
ששמ רתויב הכורא "אדא 'ר תפוקת" ןובשח יפל המחה תנש
רובעכש ךכל םרוג הז .תימונורטסאה המחה תנשמ תוקד יצחו
דחא םוי ,עצוממב םימדקתמ םיירבעה םיכיראתה ,הנש 216
,8 םינשבש ,ריעמ [3]רגניול בקעי רמ .ינאירוגרגה חולב
רחואמ םילפונ םיירבעה םיכיראתה ,הנבלה רוזחמ לש 19-ו ,11
ןמ םרגנה רוחיאל הז רוחיא םיפיסומשכ .ינאירוגרגה חולב
המחה תנש ןיבל "אדא 'ר תפוקת" לש המחה תנש ןיב שרפהה
תפוקת ,רוזחמה לש 19-ו ,11 ,8 םינשבש אצוי ,תימונורטסאה
םירבעמ ויה אל םא םג ,ןסינ ז"ט ינפל הלח התייה ןסינ
תא תונשל ןיאש ,איה רגניול לש ותנקסמ םנמא .הנשה תא
ללגב ונניא ולא םינשב רוביעהש ריבסהל הסנמ אוהו ,חולה
,םינוכנ הלא וירבד .(ורמאמב ןייע) רחא םעטמ אלא הפוקתה
תנש איה ז"נשת תנש .תימונורטסאה הפוקתל םיסחייתמ םא
'ו-ב היה ,ץרמב 21-ה ,יביבאה הוושה םוי .רוזחמה לש ט"י
.ןסינב ז"ט ינפל לח היה הוושה םוי רוביעה אלל םג .ב רדא
המ לכב לאומש תפוקתל םיסחייתמ ןיאש יפכש ,ןכתיי לבא
רבדה .תימונורטסאה הפוקתל םיסחייתמ ןיא ךכ ,חולל עגונש
ז"נשתב אדא 'ר לש ןסינ תפוקת ."אדא בר" תפוקת אוה עבוקה
'ר תפוקת ,הנשה תא םירבעמ ויה אל םא .ב רדא ח"יב הלח
רבעל ךירצ היה ןכלו ,ןסינ ז"ט ינפל הלח התייה אל אדא
.הפוקתה ללגב ז"נשת תנש תא

הפוקתל םירושקה םיניד

,אינת" :בותכ (א"ע י) תינעת 'סמב אתיירבב .םימשג תלאש
.1
תרימא תלחתה ןיד ."'הפוקתב םישיש דע הלוגבו' :רמוא היננח
ירשת תפוקת ירחא םוי םישיש ץראל ץוחב "רטמו לט ןתו"
"הפוקת"ה .(א ףיעס ז"יק 'יס ח"וא ,ע"ושב םג הכלהל אבומ)
לאושה [4],השמ תורגא ת"ושב .לאומש תפוקת איה וז הכלה לש
היהו ,לאומש תפוקתמ םוי םישישה תא בשחל איה תועטש רבס
ונובשחש ,ול הנע ןייטשנייפ 'רה .אדא 'ר תפוקתמ םבשחל ךירצ
םימשג לואשל גהנמה תא םייקל שיו ,העטומ ונניא לאומש לש
.לאומש לש ירשת תפוקת ירחא םוי םישיש

המח האורה" :רמאנ (ב"ע טנ) תוכרב 'סמב .המחה תכרב
.2
רמא ?יוה תמיאו ,'תישארב השוע ךורב' רמוא ...התפוקתב
יאתבשב ןסינ תפוקת הלפנו רוזחמ רדהו ,ןינש ח"כ לכ ייבא
הכרב םיכרבמש ,שרפמ ךורעה לעב ."עברא יהגנ תלתד אתרואב
הכלהל .שמשה התארנ אל םהבש ,םיננועמ םימי השולש ירחא וז
תנש ךרוא :ונייהד ,י"שר שוריפ יפל ארמגה טשפכ םיגהונ
וא ,תועש ששו םימי 365 אוה לאומש לש ונובשח יפל המחה
אי) ה"ר 'סמב עשוהי 'ר תעדל .עברו םוי דועו תועובש 52
התייה ןושארה ןסינ תפוקת ."םלועה ארבנ ןסינב" :(א"ע
רוזחמ) םינש עברא רובעכ .רקובב תישארב ימי תשש לש ד םויב
,4-ב לפכומ תועובש 52 לע ףדועה עברו םויה ,(המחה לש ןטק
רחואמ םימי השימח לבא ,תישארבכ העש התואב הלח הפוקתהו
םויב הלח ןסינ תפוקת ,םלועה תאירבל ד תנשב ןכל .רתוי
7 ורבע (המחה לש לודג רוזחמ) םינש 28 רובעכ .רקובב ב
ןסינ תפוקתו ,7-ב םילפכומ םימיה תשמח ,םינטק םירוזחמ
.תישארב השעמב ומכ העש התואבו ,עובשב םוי ותואב הלח
.ןסינ תפוקת ןמזב םינש 28-ב םעפ המחה תכרב םיכרבמ ןכל
הכרבה .(ב ףיעס ,טכר 'יס ח"וא) ע"ושב הכלהל אבומ הז ןיד
השוע" אלא ,'מגה ירבדכ ,"תישארב השוע" הנניא הגוהנה
לע" :(ב ,ט תוכרב) הנשמב הכרבה עבטמכ ,"תישארב השעמ
."'תישארב השעמ השוע ךורב' רמוא ...תועבגה לעו םירהה

שולש לע בותכ (ו-ה ,א) תינעת 'סמב .םידיחי תינעת
.3
הנשמב .םימשג תריצע ללגב רוביצה לע םירזוגש תוינעת הרשע
...ונענ אלו (תוינעת גי ונייהד) ולא ורבע" :בותכ םש ז
אבומ הז ןיד ."ןסינ אציש דע םינעתמו םירזוח םידיחיה
םימכח ידימלתו" :(ז 'יס ,העקת 'יס ,ח"וא) ע"ושב הכלהל
לש ןסינ אציש דע ינשו ישימחו ינש םינעתמו םירזוח םדבל
."הפוקת

םינושאר דועו ל"ירהמה ,חקורה .הפוקתה ןמזב םימ תותשל אל .4
שורדה ךרדב רבסה .הפוקתה ןמזב םימ תותשל ןכוסמש ובתכ
אבומ הז גהנמ .תופוקתה רעש ,םהרדובא רפסב אצמנ הז גהנמל
ורואיבב א"רגה .(ה ףיעס ,זטק 'יס ,ד"וי) ע"ושב הכלהל
דומע הצק ףד ,ב"ח ,רהוז) להקיו תשרפ רהוזה תא ןייצמ םש
שחנהו ארחא ארטסה םיררועתמ הפוקתה ןמזבש םש בותכ .(ב
,ותפוקתו" :א דומע ט ףד ,רהוזה רפס תמדקה םג האר .ינומדקה
...הנשה תפוקת יהיאד אתתל םימשה הצק אד ,ותפוקת ןאמ
תא איבמ םהרדובאה ."אד הפוקת איההד ותמחמ רתסנ ןיאו
םימ תותשל אל גהנמהש ,ןואג יאה 'ר םשב ארזע ןבא ירבד
ירבד תא איבמ [5] א"דיחה .אמלעב שוחינ אוה הפוקתה ןמזב
רהזיהל םלועה וגהנ ירהש" ,"קדצ חמצ" רפסה םשב ט"וי 'סות
תמאבו" :בתכ ומצעב א"דיחה ."לאומש רמ ןובשח יפל הפוקתב
לאומש רמ תפוקתב ןיב ורהזנש םיבושח םישנא המכו המכ שיד
."אדא בר ןובשח יפל ןיב


:תורוקמ

.ט"כשת םילשורי ,חול ךרע ,תירבעה הידפולקיצנאה ,לקנרפ םהרבא .1
,ב"כשת םילשורי ,קוק ברה דסומ ,רשבמ לוק ת"וש ,הטאר םלושמ 'ר .2
.אנ ןמיס ,ב קלח
,190 'סמ ,יעובש ףד ,"?אוושל ונתנש תא ונרביע םאה" ,רגניול בקעי .3
.ןליא-רב תטיסרבינוא ,ז"נשת ,חלש תשרפ
,ח"וא ,קרוי וינ ,ה"משת-ט"ישת ,השמ תורגא ת"וש ,ןייטשנייפ השמ 'ר .4
.זי ןמיס ,ד קלח
'יס ,ט"נקת ונרוביל ,ץמוא ףסוי ת"וש ,יאלוזא דוד ףסוי םייח 'ר .5
.
במ


עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה