ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

260 רפסמ

ט"נשת ,ךל-ךל תשרפ

םיקולא דבוע - וניבא םהרבא

פ"לרח 'ח בקעי ברה

דומלתל הקלחמה

ךל ךל םרבא לא 'ה רמאיו" - םדצבש החטבההו יוויצה ,םהרבא לא האירקה
בי 'רב) …"ךכרבאו לודג יוגל ךשעאו ...ךיבא תיבמו ךתדלוממו ךצראמ
לכ ;וישעממ רבד םוש רפוס אל ארקמב ירה .העתפהב ונילע םיאב - (ב-א
דילוהש חרת תודוא תמדוקה השרפה ףוסב רפוסמה אוה ,וילע םיעדוי ונאש
ןרה ןב טול תאו ונב םרבא תא חרת חקיו" ןכמ רחאלו ,(זכ אי) םרבא תא
הצרא תכלל םידשכ רואמ םתא ואציו ונב םרבא תשא ותלכ ירש תאו ונב ןב
.רבדל םעט ושקיבו םישרפמה הזב ושקתנ ןכאו .(אל ,םש) "...ןענכ

הרומ) ם"במרה םהיתובקעבו (טי ,חל ;ח ,ל ר"רב) םישרדמה ילעב תעדל
ותרכה תוכזב רחבנ םהרבא ,(ב בי 'רבל שוריפה) ן"במרהו (טכ ,ג םיכובנ
לבסש לבסהו ,םלוע ארובב הנומאה תצפה רובע ותמחלמ ,םיבוטה וישעמו 'הב
לבא" :ן"במרה ירבדל איה הרותב בתכנ אל הז לכש הביסה .וז הנומא לשב
וניב היהש ןינעה שרפלו הרז הדובע ידבוע תועדב ךיראהל הצרת אל הרותה
."...הנומאב םידשכה ןיבו

אוהש דועייה רובע אלא ,רבעב וישעמ ןיגב אל רחבנ םהרבא ,ל"רהמה תעדל
הריחב היה אל םהרבאב ךרבתי םשה רחבש הריחבה רקיע לבא" :אלמל דיתע
אוה תיטרפה הריחבהש ...תיללכ הריחב וירחא וערזבו וב רחבש קר ,תיטרפ
ריכזה אלש הלאשה ץרותי ךכלו .רבדה הנתשי לבקמה הנתשנ םאו ,לבקמה יפל
ךכ םאש ...ךל ךל ול רמאו הניכשה וילע הלגנש םדוק םהרבא תקדצ בותכה
היולת הבהאה תאז ,היה ןכ םאו ...ה"בקה וילע הלגנ ךכלש עמשמ ,היה
אל ,ךצראמ ךל ךל ול רמאש םדוק ,םהרבא תקדצ רכזנ אלש ןויכו ...רבדב
.(א"יפ לארשי חצנ) "...םהרבא תקדצ ליבשב הז היה

ירבד תובקעב ,ותעדל ."תמא תפש"ה לעב לצא אצמנ תילכתב הנוש ןויער
לכל התנפוה אלא ,אקווד םהרבאל הרמאנ אל "ךל ךל" לש וז האירק ,רהוזה
עמשש הז אוהש ןוויכו ,הל הנענו וז האירק עמשש םהרבא לש וחבש .םלועה
ךל ךל םרבא לא 'ה רמאיו" :וילא וז האירק בותכה סחיי ,האירקה תא
:"ךצראמ

ת"ישהמ רמאנש ךל ךל רמאמה הז עמשש חבשה ומצע הז יכ הארנ ק"הוזבו
אצמנ אל אלה יכ ,וילא רובידה קר ארקנ אליממו ...דימת םישנאה לכל
רמאמה לבקל ןכומ היהש ומצעב חבשה הז יאדוב לבא .אוה קר ,עומשל דחוימ
.(ן"במר ה"ד ,ב"לרת ,םש)

םהרבא ;'ה-ב רחוב םהרבא אלא ,םהרבאב רחוב 'ה אל ,הז ןויערד אבילא
תלבק ןפוא ,"תמא תפש"ה תעדל .תושונאה לכל התנפוהש המישמ וילע לטונ
תא עמשאו" :והיעשי לצא תוחילשה תלבק ןפואל המוד םהרבא לצא תוחילשה
'שי) "...ינחלש יננה רמאו ,ונל ךלי ימו חלשא ימ תא ,רמוא 'ה לוק
.(ח ו

ותומד ירואיתמ םג הלוע לבא ,ארקמ לש וטושפמ איה הקוחר וז הנבה םנמא
ותומדב דחוימה ,םתסיפת יפלש ,הארנ .(ןלהל) תונשרפבו םישרדמב םהרבא לש
הליחת ביחרנ .ונממ שרדנש המל רבעמ היישעל ותונוכנ היה םהרבא לש
.םהיתובקעב ותוא םיגדנ רחאו ,ןויערה ןובילב

תרדגה תא אינתה-לעב לש ותנבה יפ לע ,הפי רבסוי םהרבא לש ותומדב הז וק
ןיב ,עשרל קידצ ןיב םתיארו םתבשו" יכאלמב קוספה לע ."םיהולא דבוע"
רמא" :(ב"ע ,ט 'יגח) ילבבב בתכנ (חי ג) "ודבע אל רשאל םיהלא דבע
ונייה עשר ונייה םיהלא דבוע ונייה קידצ ונייה :ללהל אה אה רב ול
וניא אלא ,םה םירומג םיקידצ םהינש דבוע אלו דבוע :ול רמא .ודבע אל
םושמו :ול רמא .דחאו האמ וקרפ הנושש ימל םימעפ האמ וקרפ הנוש המוד
רשע ןירמח לש קושמ דמלו אצ :ול רמא ?ודבע אל ,ול םיארוק תחא םעפ
."םיזוז ינשב תואסרפ הרשע תחאו ,זוזב תואסרפ

,"םיהלא דבע" אוה "קידצ" ירהש .קוספב לפכה רשפל תלאוש ארמגה ,רמולכ
קלחה אלא ,תלובקת ןאכ ןיאש איה ללה תבושת ."ודבע אל רשא" אוה "עשר"ו
םישנאל ולוכ סחייתמ - "ודבע אל רשאל םיהלא דבע ןיב" - קוספה לש ינשה
הנוכמה הזו ,םימעפ תחאו האמ וקרפ תא הנשש הז אוה "םיהלא דבע" :םיקידצ
ןיינעה תא הוושמ (ללה לש ומשמ) ארמגה .םימעפ האמ קר הנש "ודבע אל רשא"
תפסות לשבש ,[תואשמ תאשל םירומח וב םירכושש קושל=] ןירמח לש קושל
לש קושמ ,ללה איבהש יומידה םלוא .ריחמה תא םיליפכמ טעומ קחרמ לש
,תחא םעפ לש לדבה ליבשב יכו - ההימתה לע הנוע וניא ןיידע ,ןירמח
אוה ןירמח לש קושל יומידה םצע םג !?םיהלא דבוע וניאכ םדאה רדגוי
ועבקש ,תישונא העיבק לש ןיינע אוה קושב םירומחה ריחמש םושמ ,הומת
םינדשכ לבא .םיזוז ינש ךליאו ונממו ,זוז םימלשמ ורובעש םיוסמ קחרמ
לש ןונישב איה תילתנ דציכ ,"םיקולא דבוע" תכרעהב ,תיקולא הדימב
.הנומתה לכ תא הנשמה ,תפסונ תחא םעפ

תונשל םיליגר ויה ארמגה ימיב :ךכ ארמגה תנבה תא ריבסה אינתה-לעב
,עובקה לגרההמ הנשמ תפסונ תחא םעפ הנושש םדא ותואו ,םימעפ האמ קרפ לכ
דבוע" ארקנ אוה ןכלו ,'הל ותבהא תא הארמ אוה ךכ .לבוקמל רבעמ השועו
:"םיהלא

םימעפ האמ וקרפ הנושש ימ ונייה םיהלא דבועד ארמגב ורמאש המ ןבוי הזבו
תאז ןכלו ...םימעפ האמ קרפ לכ תונשל ליגר היה םהימיבש םושמ ...תחאו
םלוכ דגנכ הלוקש ,וירוענמ לגרוהש תוליגרה לע הריתיה ,תחאו האמה םעפה
ינפמ .םיהלא דבוע ארקנ תויהל זוע רתיבו תאש רתיב ןהיבג לע הלועו
תלודגב ןנובתמש ידי לע 'הל הבהאה תא ררועל ךירצ תוליגרה עבט תונשלש
.(ו"טפ א"ח) 'ה

ותוקדצ לבא ,ההובג הגרדמב םדא אוה "קידצ" םג ,אינתה תעדל ,רמולכ
תדימ תא אטבמ "םיהלא דבוע" תאז תמועל .יוויצ ףקותמו לגרה ךותמ תישענ
.םהב לועפל ידכ תושדח תורגסמ לש ידימתה שופיחה תא ,לגרההמ הגירחה
רבעמ השעו לעפש ,םהרבא לש ותומד הראות "םיהלא דבוע" לש וז תומדבו
.ונמזב םירחאמ דחוימ היה הזב .תוליעפל םישדח םיסופד רציו ,הווטצנש המל

.תונשרפהו םישרדמה יארב ,םיבותכה ןמ םג הז וק הלוע ,ליעל רומאכ ,ןכאו
הנהו אריו ויניע אשיו" :םיחרוא תסנכה תווצמב ןייטצה םהרבאש עודי
רבעת אנ לא ... רמאיו ...םתארקל ץריו אריו וילע םיבצנ םישנא השלש
ורבעת רחא םכבל ודעסו םחל תפ החקאו ...םימ טעמ אנ חקי ךדבע לעמ
יברד תובאב שרדמה לעב .(ה-ב חי 'רב) "...םכדבע לע םתרבע ןכ לע יכ
הנשמב ןנחוי ןב יסוי תובקעב ,םיחרוא תסנכה תווצמ תא ראתמ [1]ןתנ
"...החורל חותפ ךתיב יהי רמוא םילשורי שיא ןנחוי ןב יסוי" :תובאב
דמלמ ,דציכ" :םהרבא תא הווצמה םויקב תפומ תומדכ גיצמו ,(ה"מ א"פ)
בויא ןוגכ ןופצלו ברעמלו חרזמלו םורדל החורל חותפ םדא לש ותיב אהיש
תא ףיקהל ןירעטצמ םיינע ויהי אלש ידכ ...ותיבל םיחתפ העברא השעש
ע"שבר ,ה"בקה ינפל רמא ,לודג תוינערופ אוהה וילע אבשכו ...תיבה לכ
:בויאל ה"בקה ל"א כ"פעא ...רמאנש םיאמצ הקשמו םיבער ליכאמ יתייה אל
ךתיב ךותב ההושו בשוי התא .םהרבא לש ורועיש יצחל תעגה אל ןיידע בויא
תותשל וכרדש תא ,רשב ותלכאה רשב לוכאל וכרדש תא ,ךלצא םיסנכנ ןיחרואו
אצמישכו ,םלועב רדהמו אצוי אלא ,ןכ השע אל םהרבא לבא .ןיי ותיקשה ןיי
תפ והליכאה ןיטיח תפ לוכאל וכרד ןיאש תא .ותיב ךותב ןסינכמ ןיחרוא
תותשל וכרד ןיאש תאו רשב והליכאה רשב לוכאל וכרד ןיאש תא ,ןיטיח
.(א, ז"פ נ"רד תובא)" ...ןיי והקשה ןיי

םיחרוא תסנכה ןיבל בויא לש םיחרוא תסנכה ןיב הנחבהה תא ,אופא ,ואר
לדתשמו ,ותלד לע םיקפדתמ םיחרואה רשאכ םיחרוא סינכמ בויא :םהרבא לש
שפחמו אצוי אלא ,ךכב קפתסמ וניא םהרבא .םהל רסחש לכ תא םהל קפסל
וניא םהרבא .םתיבב לוכאל םיליגר םהש הממ רתוי םהל ןתונו ,םיחרוא רחא
ההובג המרל הפיאש םישנאה לצא רוציל שקבמ אוה ;רסחה יולימל קר הנענ
ינב תא םהרבא לש ותגהנה רואיתב ,ם"במרה ידי-לע טלבומ הז וק .רתוי
.הנומאהו חורה יניינעל סחיב םג ורוד

ןושארה איבנה אוה השמ ,םיכובנ הרומב ם"במרה תעד יפלש ,רמאנו םידקנ
.דחא אל ףא חלשנ אל וינפלו ,תושונאל רסמ רוסמל ה"בקה ידי לע חלשנש
ןכסמו ,םלועב דוחייה תנומא תא םסרפמ םהרבאש ,ל"זח ירבדב ונאצמש המ
:הרומב בתכ ךכו .ולש ותמזימ םהרבא ישעמ ,ותעדל ,םה ,ךכ לע ושפנ תא

הז עמשנ אל ,וחלשו וילא רבד םשהש רמאל האובנב ראפתיש שיא לבא ...
רבד ןורכזמ תובאב אבש המ ךעטי אלו ,םולשה וילע וניבר השמ םדוק ללכ
אורקל האובנה ןמ אוהה ןינעה אצמת אל התאש ,םהילא ותוארהו םהל םשה
ושע םשה יל רמא ...קחצי וא םהרבא רמאש דע ,םתלוז רישייהל םדא ינבל
םהל רובדה היה לבא ,ללכ היה אל הז םכילע ינחלש וא ,ושעת אל וא ,ךכ
ינב םירשיימ ויה םהו ...ושעיש המל םרישיהו ...םהל דחוימ היהש המב
.(גס קרפ ,ןושאר קלח) ...דומלו ןויע ךרד לע םדא


:דועו

םדקש ימ לכש ,אוה הלבקב אבו םיאיבנה ירפסב בותכש המ יפל הז רואיבו
ללכ םהמ דחא רמא אל ...חנו ,רבעו םשו ,תובאכ ,םיאיבנה ןמ ה"ערמל
רבד הז ...ךכו ךכ םכל רמואש ינוצו םכילא ינחלש םשהש םדא ינבמ תכל
האב התיה לבא ,תיתימא הדגה וב האב אלו הרותה יבותכ וב וריעה אלש
םישנאה ץבק ה"ע םהרבאכ אוהה עפשה וילע הברהש ימו ...םשהמ האובנה םהילא
היהש ומכ ,וגישה רבכש תמאה לא הרשיההו דומילה [דצ-לע] צ"ע םארקו
[2].(טל ,ינש קלח) םיינויע םיתפומב םהל ראבמו םדא ינב דמלמ םהרבא

,'ה תודחא ןויער תא ץיפמו רשבמו ,תולילאב םחלנ םהרבא ,ם"במרה תעדל
תיאמצעו תימצע תוחילש ומצע לע לטונ אוה אלא ,םיקולא לש וחילשכ אל
.תושונאה ןעמל
טקונה ,יקולאה דוחייה רשבמכ םהרבא תא ם"במרה ןייפא הרות הנשמב םג
םה םגש (רבעו םש) ותביבסב םישנא דוע ויהש ףא ,ךכ תושעל תישיא המזי
:בתכ (ג"ה א"פ) םיבכוכ תדובע תוכלהב .והודבעו 'ה תא ועדי

עידומ אלו דמלמ ול היה אלו ...ותעדב טטושל ליחתה הז ןתיא למגנש ןויכ
לכו ומאו ויבאו םישפטה םיבכוכ ידבוע ןיב םידשכ רואב עקשומ אלא רבד
,הנוכנה ותנובתמ קדצה וק ןיבהו תמאה ךרד גישהש דע ...םיבכוכ ידבוע םעה
ינב לע תובושת בישהל ליחתה עדיו ריכהש ןויכ ...הולא םש שיש עדיו
דובעל יואר ןיאש םעל עידוהל ליחתהו ...םהמע ןיד ךורעלו םידשכ רוא
השענו וגרוהל ךלמה שקב ויתויארב םהילע רבגש ןויכ ...םלועה הולאל אלא
םלועה לכל דחא הולא םש שיש ...אורקלו דומעל ליחתהו ,ןרחל אציו סנ ול
םש ארקיו רמאנש ארוק אוהו ןענכ ץראל עיגהש דע ...דובעל יואר ולו
...םלוע לא 'ה םשב

ןענכ ץראל עיגהש דע" וירבד לע גישה (םש) תוגשהב ד"בארהש ,ןיינעמ
ויה אל ךיא רבעו םש םש ויה ירהש .ינא המתו א"א" :בתכו "ארוק אוהו
ץראב םגש ,ם"במרה ירבדמ הלועה תועמתשהה ול השק ,רמולכ ."...ןיחומ
םישיא ויה ןענכ ץראב ירהו .םהרבא עיגהש דע 'ה תודוא ועדי אל ןענכ
.והומסרפ םה יאדוובו ה"בקה תא וריכהש רבעו םשכ

ןיבהל לכונ ,םיכובנ הרומב ם"במרה ירבדמ ליעל אבוהש המ רואל םלוא
רשיבש ,היה םהרבא לש ודוחיי :םהרבא לש ותוישיא תא תדחוימה ותסיפת תא
בייח היה אלש ףא ,ומצע לע חקל וז המישמו ,'ה דוחיי תנומא תא ץיפהו
םגש ,רבעו םש ןיבל םהרבא ןיב לדבהה אטבתמ ךכב [3].ןידה רקיעמ הב
תא ץיפהלו הרז הדובעב םחליהל ואצי אל םה .והודבעו 'ה תא וריכה םה
וכלי רשא ךרדה תא םדא ינבל דמללו עידוהל וחלשנ אלש ןוויכ ,הנומאה
.ומצע לע הז דיקפת חקל םהרבא קר .הב

ומש םוסרפל םיעצמא ינימ לכ ידי לע םג תנייפואמ םהרבא לש ותוליעפ
.תוראבה אשונב םהרבא לש ותוליעפמ םג תאז דמול הלבקהו בתכה לעב .'ה לש
ימיב ויבא ידבע ורפח רשא תראבה לכו" :רמאנ .(חי-וט וכ) תישארבב
תראב תא רפחיו קחצי בשיו ..רפע םואלמיו םיתשלפ םומתס ויבא םהרבא
ארקיו םהרבא תומ ירחא םיתשלפ םומתסיו ויבא םהרבא ימיב ורפח רשא םימה
םיתשלפש הזב ןויגיהה המ ,הלאשה תלאשנ ."ויבא ןהל ארק רשא תמשכ תומש ןהל
,תפסונ הלאשו ?ןהב שמתשהל םילוכי םניאו ,רפעב ולא תוראב םיאלממ
רזוחשכ ,קחציש ,ןייצמ קוספהש ,תוראבל םהרבא ןתנש תומשה תובישח יהמ
בתכה לעב ."ויבא ןהל ארק רשא תומשכ" ןהל ארוק אוה ,ולא תוראב רפוחו
םהמ עמתשמש ,תומש תוראבל ןתונ םהרבאש ,הרבס הלעמ (םש ,םש) הלבקהו
תנומא תאו ה"בקה לש ומש תא םסרפל ותדובעב ,םהרבא ,רמולכ .'ה לש ומש
,הביבסה ישנא לכש ךכ .םוסרפ לש יעצמאכ תוראבה תומשב שמתשמ ,דוחייה
הרכהה תא םימינפמ ,תוראבה תומש תא םריכזהב וא תוראבהמ תותשל םאובב
םנוצר יכ ,םיתשלפה םתוא ומתס ,ותעדל ,ךכ םושמ .ותודחאו 'ה לש ומשב
ריזחהל קחצי לדתשמ ,רתוי רחואמ .םהרבא לש ומלוע תסיפתב םחליהל היה
ולא תומשש העפשהה תא ךישמהל ךכבו ,םהרבא ןהל ןתנש תומשה תא שדחמ
:םוקמה ישנא לע ועיפשה

,ויתולועפו 'ה ידסח ןורכזל ויהש ...המוד ויה תוראבל תומש תאירקד ןכתיו
תיב אוהה םוקמה םש ארקיו ,הארי 'ה אוהה םוקמה םש םהרבא ארקיו ןינעכ
םהרבא לש ותדמ היהש יפלו ...רפח רשא תוראבב םהרבא השע הככ ...לא
תושממ ןיאש םהל תורוהלו 'ה תא תעד םדמלל ...וחוכ יצמאמ לכב לדתשהל
תתמא לע הרוי רשא םשב התוא ארק ראב לכ ...הלובחת איצמה ...םילילאב
לכו ...וראבמ םימ בואשל םיאבה תוירבה יפב ליגרה הזב ...'ה תואיצמ
,תוראבה ומתס ןכל ...'תי ןוילע לא תא ...תעדל הזב ולגרוה םע ןומה
ויבא ישעמב זחא קחצי יכ עידוהל בותכה אבו ,ןתומש לטבתנ ראבה לטבתהבו
.(םש ,הלבקהו בתכה) ...ןתומש ריזחהלו תוראבה ןתוא רופחל ץמאתהו


"התא םיהלא ארי יכ יתעדי התע" :בותכה רמא ודגנכש ,הדקעה ןויסינב םג
אלו םהרבאב ןויסינה תא בותכה הלת עודמ ,םינשרפה ושקתנ ,(בי בכ 'רב)
לש ןויסינב ירהש ,םהרבאל ידוחיי וניא הז ןויסינ ירה ;דועו .קחציב
ארמגה ירבד לשמל ואר .הירוטסיהה ךרואל םידוהי הברה ודמע םינב תברקה
ורמאו וכל יינב" :הרמאש םינב העבש הבירקהש השיא לע (ב"ע ,זנ ןיטיג)
והמו [4]."תוחבזמ העבש יתדקע ינאו דחא חבזמ תדקע התא םכיבא םהרבאל
"םירקיעה" רפס לעב ןד ולא תולאשב !?םהרבא לש ותדימעב דחוימה ןכ םא
: (ו"לפ ,ג רמאמ)

'ה תוצמ וליפא יכ ,ללכ חרכה לש דצ םוש הדקעה לעופב בכעתנ אל ירהש
...(וט ,ונ ר"רב) ל"זח והוראיב רבד הזו ,ותוא תחרכמ התיה אל 'תי
יל תרמאש העשבש ,ךינפל עודיו יולג ,םימלועה לכ ןוביר :םהרבא רמא
תרמא רבכ אלהו :רמול לוכי יתייה ...תבהא רשא ךדיחי תא ךנב תא אנ חק"
יתשבכ לבא ןכ יתרמא אלו (בי ,אכ 'רב) "ערז ךל ארקי קחציב יכ" יל
תוצמ דצמ וליפאש ...ל"זח ירבדמ המדיש ,ךיתודימ רחא יתרהרה אלו ימחר
הנעטב ונממ הז לע לצנתהל לוכי היהש רחא חרכומ םהרבא היה אל 'תי 'ה
סחייתנש אוה הזלו ,'תי 'ה תבהאמ ןבה לע באה ימחר שבכ לבא … תיתימא
לצנתהל לוכי היה םהרבאש יפל ...קחצי לא אלו םהרבא לא הדקעה לעופ
רוסמל אלש לצנתהל לוכי היה אל קחציו ,קחצי ונב תא דוקעל אלש ,הז לע
תדקע דימת ונתליפתב םיריכזמ ונא םעטה הזמו ,ךכ לע הווטצנ םא ומצע
תשודק לע םמצע ורסמש םישודקהו םידיסחה לכ תדקעמ רתוי ,קחצי תא םהרבא
אלו" תווצמ םייקל 'ה תשודק לע ומצע רסמ םנמא םהמ דחא לכש יפל ...םשה
אל 'תי 'ה תוצמ וליפא םהרבא לבא "לארשי ינב ךותב יתשדקנו ...וללחת
."ךכ לע ותחירכמ התיה

תא בירקהל תונוכנה םצעב הנניא הדיקעה ןויסינב הדימעה ,וירבד יפ לע
רשאכ ,ונב תא בירקהל ותונוכנב אלא ,לארשי םעמ םיבר ודמע הבש ,קחצי
רחאמ ,קחצי תא בירקהל רחב םהרבא .וז היישעמ קמחתהל הקדצהה ול התייה
.ךכב בייח היה אלש ףא ,אלמל הצר ותואשו ,וז העשב 'ה ןוצר והזש ןיבהש
'ה ןוצר תיישעב םהרבא לש ודוחיי הלגתמ הדקעה ןויסינב םג ,ןכ םאו
.בייחתמל רבעמ
לעב ןתנש תונשרפה יפכ ,"םיהולא דבוע" תגרדמב וניבא םהרבא אופא והז
.הז גשומל (ליעל האר) אינתה


:תורעה
,ז"נשת םילשורי-קרוי וינ ,רטכש ז"ש 'דהמ ,ןתנ יברד תובא .1
ךרענ הז שרדמ ,(ז"פ ,אובמה ,םש) רטכש תעד יפל םש ,א אחסונ
.םיארומאה לש םינושארה תורודב וא םיאנתה לש םינורחאה תורודב
:םיכלמ תוכלה ,הרות הנשמב ם"במרה קספ תא תמאות וז השיג .2
...םלועה תומוא ידיסחמ הז ירה ןתושעל רהזנו תווצמ עבש לבקמה לכ"
ונעידוהו הרותב ה"בקה ןהב הוצש ינפמ ןתוא השעיו ןתוא לבקיש אוהו
.(א"י ח"פ) "...ןהב ווטצנ םדוקמ חנ ינבש וניבר השמ ידי לע
.השמ תאובנמ קר אוה חנ ינב לש בויחה רוקמ ,ם"במרה תעדל רמולכ
ילעב לכ ובייחתנ הז ינפמו" (ךשמהב ,םש) הרות הנשמב וירבד ךא
ט"פ) ,"והונד אלו ועדיו ואר םהו לזג םכש ירהש ,הגירה םכש
ינב תווצמ עבשב ווטצנ אל ןיידע ותטישל ירהש ,םישק - (ד"י
.חנ
.(ג"ה ,םש) הנשמ ףסכ האר .3
.גנ ,א ,יתבר הכיא שרדמ םג הארו .4
<