ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

209 רפסמ

ח"נשת ,ךל ךל תשרפ

םהרבא לש ויתונויסינ

יקחצי םירפא ר"ד

דומלתל הקלחמהךיבא תיבמו ךתדלוממו ךצראמ ךל ךל' :םרבא לא 'ה רמאיו"
ךמש הלדגאו ךכרבאו ,לודג יוגל ךשעאו
:ךארא רשא ץראה לא
לכ ךב וכרבנו ,ראא ךללקמו ,ךיכרבמ הכרבאו
:הכרב היהו
.(ג - א בי תישארב) "המדאה תחפשמ

לכמ ה"בקה ידי לע םהרבא לש ותריחב םע הליחתמ ונתשרפ
,ומש תא לדגלו וכרבל ,לודג יוגל ותושעל ,םדאה ינב ראש
םיאורבה לכמ רתוי םהרבא הכז המב ,הביסו רבסה םוש אלל
.וז הריחבל
לצניהל הכז עודמ ,רוציקב םנמא רבסומ ,אמגודל ,חנ לצא
םימת קידצ שיא חנ... 'ה יניעב ןח אצמ חנו" :לובמה ןמ
.(ט-ח ו 'רב) "חנ ךלהתה םיהלאה תא ,ויתרדב היה

רבסה אללו ,תימואתפ הניה הנסב תולגתההש ,השמ לצא םגו
קרפב שי .הלודגה תוחילשלו וז תולגתהל השמ הכז המב טרופמ
דמועכ ,השמ לש םידחוימ םישעמ ולא יא לש םירואית םדוקה
י"ע הכומה ירבעה תלצהב לווע דגנ םמוקתמו ףדרנה ןימיל
.םיעורהמ ורתי תונב תלצהבו ירצמה
ינפל וישעמ לע םולכ תרפסמ הניא הרותה םהרבא לצא וליאו
.תוגילפמה תוכרבהו "ךל - ךל" לש הז וצ

:התופירח אישב וז הלאש לאוש ן"במרה

רמאיש םעט המ יכ ,ןינעה לכ הראב אל השרפה תאז הנהו
................
התיה אלש הבוט ,ךמע הביטיאו ךצרא בוזע ,ה"בקה ול
................
םיהלא דבוע םהרבא היהש םידקיש ילבמ ,םלועב והומכ
................
היהיש ,ץראה תביזעל םעט רמאיש וא ,םימת קידצ וא
................
,רמאל בותכה גהנמו .םיהלא תברק תרחא ץרא לא ותכילהב
................
דודב רשאכ ,ךמע הביטיאו ילוקב עמשתו ינפל ךלהתה
................
ארקיו) "וכלת יתוקוחב םא" הלוכ הרותה ןינעכו ,המלשבו
................
חכ םירבד) "ךיהלא 'ה לוקב עמשת עמש םא" ;(ג וכ
................
.(דכ וכ 'רב) "ידבע םהרבא רובעב" רמא קחציבו .(א
................
.םעט וב ןיא ץראה תאיצי רובעב וחיטבהל לבא
................

וישעמ לע תובר תודגא רפסל וברהו ,הז ישוקב וריכה ל"זח
,שולש ןב ותויהב וארוב תא ריכה דציכ :ותוריעצב םהרבא לש
םירבד ךא .'דכו ןשבכל ותכלשה לע ,ויבא ילילא תריבש לע
.הרותב םיבותכ םניא ולא

לש ותוריעצ לע ל"זח תודגאש ,וילאמ ןבומכ לבקמ ן"במרה
הלאשהו ;תירוטסיה תמא ןה םילילאה ידבוע םע ויתויעבו םהרבא
ותבושתו ,םירופיסה םתוא הרפיס אל הרותה עודמ קר ,איה
הרז הדובע ידבוע תועדב ךיראהל הצרת אל הרותה לבא" :איה
,רמולכ ."הנומאב םידשכה ןיבו וניב היהש ןינעה שרפלו
לש םידספנה םהישעמו םהיתועד תא ראתל התצר אל הרותהש
.אוהה םוקמה ירואיתב הרותה הכסח ןכלו .הרז הדובע ידבוע
ולא תא - ותדלומו וצרא תא בוזעל םהרבא תא הווצמ ה"בקהו
הלדגאו" םשו ,ןענכ ץרא לא ךלישו ,ותנומא ללגב ותוא םיללקמה
."ראא ךללקמו ...ךמש

ןפואב םירבדה תא האור א"יפ "לארשי חצנ" ורפסב ל"רהמה
םושמ ,תוכז אלל םהרבאב 'ה רחב םנמא יכ ,רמוא אוה .רחא
אל לארשי הלילח םא יכ ;רבדב היולת אל לארשיב הריחבהש
.לטבתת אל הריחבה - םיאכז ויהי

םסרפל היה םהרבא לש ודועיי .ףסונ ןויער רמול רשפא ילואו
המישמל ןכומו יואר תויהל ידכ .םלועב ה"בקה לש ומש תא
,"ךצראמ" ,ורבע לכמ קתניהל ןכומ תויהל ךירצ םהרבא וז
,םוקמל םוקממ דודנל וילע ."ךיבא תיבמ" וליפאו "ךתדלוממ"
וליפאו םירחאמ הנוש ,דוהא אל תויהל ןכומ תויהל ךירצ אוה
ןושארה ןויסינה אוה "ךל ךל" ןכל .םינוש תומוקממ שרוגמ
(רתויב השקה אל ךא) רתויב השק ןויסינ אוה .םהרבא לש
תובישח םוש האור הניא הרותה .וב דמוע ,ןבומכ ,םהרבאש
םהרבא תא רישכה רבעה אלש םושמ ,םהרבא לש ורבע לע רפסל
.ןויסנב הדימעה - דיתעה אלא דיקפתל יואר תויהל

אללו תולובג אלל ,תילטוט תורסמתה םדאהמ שרוד הזכ דיקפת
ןעמל ושפנ תא בירקהל ןכומ תויהל ךירצ םדאה .םירוצעמ
ןויסינב ןכל .ודיתע תא םג רמולכ ,ול רקיה לכ תאו הרטמה
םא ,םהרבא תא הסנמ ה"בקה ,הדקעה - םהרבא לש ןורחאה
ןבומכ הזו) ונב תא - לכמ ול רקיה תא בירקהל ןכומ אוה
אנ חק' :רמאיו" .ודיתעמ םג קתניהלו (לכמ השקה ןויסנה
,הירמה ץרא לא ךל ךלו ,קחצי תא תבהא רשא ךדיחי תא ךנב תא
בכ 'רב) "'ךילא רמא רשא םירהה דחא לע הלעל םש והלעהו
.(ב
:םימוד םתוא אצמנ תונויסינה ינשב תונושלה תא הוושנ םא


הדקעה ךל - ךל
רמאיו םרבא לא 'ה רמאיו
ךל ךלו ךל ךל
ךילא רמא רשא םירהה דחא לע ךארא רשא ץראה לא
ךליו םקיו םהרבא ךליו
רמא רשא םוקמה לא וילא רבד רשאכ
םיקלאה

.ודיתעמו ורבעמ קתניהל ןכומ אוה םא ,םהרבא תא הסנמ ה"בקה
תויהל ךירצ ,םלועב 'ה דוחיי תא - 'ה םש תא אשונה יכ
הרטמה ןעמל ,דיתעהו רבעה - ול רקיה לכ תא בירקהל ןכומ
.'ה םש שודיקו םוסרפ לש

םירבדה תא קר ונל תרפסמ הרותה ,הירוטסיה רפס הניא הרותה
תרפסמ הרותה ןכלו .וילא תרתוח איהש ןיינעל םייטנוולרה
רבעה ,םלועב ודועייל םיטנוולרה םירבדה תא קר םהרבא לע
ןכומ אוהש ומכ ,ורבע תא קחמ אוה ,בושח וניא םהרבא לש
.ודיחי ונב תא ,ודיתע תא בירקהל

ךשמב ,לארשי םע - םהרבא לש וינב .םינבל ןמיס תובא השעמו
תוצראמ םישוריגב ודומע ,ץראל ץראמ ודדנ ,הכוראה תולגה לכ
וינב .'ה םש דוחיי תא תאשל - םתודהי לע רומשל ידכ תונוש
,םרבעב בשחתהל ילב ,"ךל ךל" תרוסמ תא וכישמה םהרבא לש
לע רומשל ידכ ,םהירוגמ תוצראב םהל היהש דמעמבו רשועב
.םידודנה לקמ תא םדיב וחקל - םתודהי

שודיק לע םשפנ ורסמ ,תומלש תוליהק - םיבר םידוהי ,ןכ ומכ
וינב .'ה םש דוחיי - םתודהי ןעמל םדיתע תא ובירקה .'ה
.הדקעה תרוסמ תא וכישמה םהרבא לש

- וביזכה אל וירחא וינבו ,תונויסינב דמע באה - םהרבא
.םינומ תורשע םהמ םישק תונויסינב ודמע
ךכרבאו" ךא ,תולגה ךשמב םאולמב ומייקתה "הדקע"הו "ךל ךל"
לש םתחלצה לכ םע ירה יכ .ללכ המייקתה אל ,"ךמש הלדגאו
,םירצויהו םינעדמה ילודגמ םתויהב ,םהירוגמ תוצראב ,םידוהיה
תחפשמ לכ ךב וכרבנו" אלו ,םידוהיל הבר הכרעה התיה אל
."המדאה
יוגל ךשעאו ,ךארא רשא ץראה לא" :םהרבאל תרמוא הרותה
ךללקמו ,ךיכרבמ הכרבאו
.הכרב היהו ךמש הלדגאו ךכרבאו לודג
"ךמש הלדגאו" ץראב קר ."המדאה תחפשמ לכ ךב וכרבנו ,ראא
."המדאה תחפשמ לכ ךב וכרבנו" ץראב קרו


עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה