ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

336 רפסמ

ס"שת ,חספו ערוצמ תשרפ

!?דציכה "עגנ וב הארנש ןתח"

לגיפש זעב

דומלתל הקלחמהעירזת תשרפב .םיעגנ ינידב תוקסוע ערוצמו עירזת תושרפ
תא המילשמ ונתשרפו ,םידגב יעגנו םדא יעגנ וראבתנ
,םלועה עבטבש רבד םניא הלא םיעגנ .םיתב יעגנב הנומתה
,ורבע םימיב ,לארשי םעב הדחייתנש תיסינ העפות אלא
[1].םיאב םה םהילעש תונוועה לע הבושתל ררועל ידכ
הדחייתנ המלש תכסמו ,ולא םיניינעב ורמאנ םיבר םיניד
ןאכ סחייתהל וננוצרב .םיעגנ תכסמ איה ,הנשמב ךכל
.תררועמ איה רשא םיוסמ ישוקלו ,תחא הכלהל

ןינתונ ,עגנ וב הארנש ןתח" :ונינש (ב ,ג) םיעגנ תכסמב
,רמולכ ."ותוסכלו ותיבלו ,ול ,התשמה ימי תעבש ול
אובל עגנ הארש םדאה שרדנ וב ,ליגרה הרקמה ןמ הנושב
אלש ידכ ,התשמה ימי תעבש לכ ךכמ רוטפ ןתחה ,ןהכה לא
אתיירב האבוה (ב"ע ,ז) ןטק דעומב [2].ותנותח תחמש םגפת
:הז ןיד לש ורוקמל רשאב םיאנת וקלחנ יכ ,תדמלמה


האור התאש םוי שי - (די גי 'קיו) 'וב תוארה םויבו'
דלונש ןתח :ורמא ןאכמ .וב האור התא יאש םוי שיו ,וב
.ותוסכלו ותיבלו ול ,התשמה ימי העבש ול ןינתונ - עגנ וב
.הדוהי יבר ירבד ,לגרה ימי תעבש ול ןינתונ ,לגרב ןכו
הוצו' (ול די םש) רמוא אוה ירה ,ךירצ וניא :רמוא יבר
- תושרה רבדל ול םיניתממ םא ,'תיבה תא ונפו ןהכה
[3].הוצמ רבדל ןכש לכ


םיעגנה ןיא ירה :ןתחב רומאה הז ןיד לע ושקהש ויה ,הנהו
,ג"פ ,ערוצמ) ארפסב רומאכ [4],תונווע לע אלא םיאב
םאו [5],"ערה ןושל לע אלא םיאב םיעגנה ןיא" :(ה"פ
ונודמיל רבכ ירהו ,ןתחב םיעגנ ואריש ןכתי ךאיה ,ןכ
,ךכ !?ויתונווע ול םילחמנ ,ותנותח םויב ןתחש ,ל"זח
,ושע תנותח לע (ג ,ג) םירוכיב ימלשוריב רמאנ ,לשמל
:תונותחה לכל בא ןינב הווהמה


ךליו" ןתח … תרפכמ הלודג - אישנ ,ןתח ,םכח :ינת
.(ט חכ 'רב) "לאעמשי תב תלחמ תא חקיו לאעמשי לא ושע
ולחמנש אלא ,(ג ול םש) המש תמשב אלהו ,המש תלחמ יכו
.ויתונוע לכ ול


ינפל ןילבול תבישי שאר) רמורפ יבצ הירא 'ר לש ומשב
,ויתונווע םדאל םילחמנ רשאכ [6]:אבה ץוריתה אבומ (האושה
תויפיצה תמר םג תהבוג המעו ,תינחורה ותגרד הלעתמ
רבעבש ,תובשחמו םירוביד ,םישעמש ,אצוי ךכ .םימשב ונממ
ובצמ יפל ,התע ול םיבשחנ ,אטחל םדאל ול ובשחנ אל
,ויתונווע ןתחל םילחמנש םושמ אקווד ,ןכל .שדחה ינחורה
םהילעו ,'םישדח' תונווע לע התעמ עבתיהל אוה לולע
[7]!ומצע םוי ותואב ףא ,םיעגנב שנעייש רשפא

ןמ ,רתוי ההובג םדאה תגרדש לככ יכ - הז ץורית דוסי
'מבי) ידומלתה רמאמב לפוקמ - רתוי ונממ םיעבות םימשה
,דמלמ - (ג נ 'הת) דאמ הרעשנ ויביבסו" :(ב"ע ,אכק
לעו ,"הרעשה טוחכ ויביבס םע קדקדמ אוה ךורב שודקהש
[8].םינורחאהו םינושארה וניתובר יבתכב בחרוה רבכ הז דוסי
תונווע תליחמל םדאה הכוזש תמיא לכ יכ ,ונדמל התע
אוה ךליאו ןאכמו ,רתוי ומע קדקדמ ה"בקה ,םתרפכלו
'םינידע'ו 'םיקד' ,םישדח תונווע לע הרפכלו הליחמל שרדנ
[9].רתוי

םיניינע המכ ףסונ רואב ריאהל היהי ןתינ ,רומאה רואל
תוליפתבו ארקמב ,לשמל .תונווע תליחמלו הבושתל םיכיישה
:ומכ ,םינוש תונונגסב היובירו החילס לש לפכ ונאצמ
גל 'מש) "םחרא רשא תא יתמחרו ,ןחא רשא תא יתנחו"
"חולסל הברי יכ וניקלא לאו והמחריו 'ה לא בשיו" ,(טי
הברמה ןונח" :'ונל חלס' תכרב תמיתחבו ,(ז הנ 'עשי)
,הז ןונגס בטיה ןבוי ,התע דע רומאה חורב ."חולסל
םיררועתמ ,ויתונווע לע החילסב םדאה הכוזש תמיא לכ ירהש
שרדנ םהילעו ,השדחה ותגרד יפל ,םישדח תונווע ולצא
.תפסונ החילסל אוה

יאצומב תיברע תליפת ינפל רמול גהנמה םג בטיה ןבוי ןאכמ
ןוע רפכי םוחר אוהו" :(חל חע 'הת) קוספה תא ,פ"כהוי
,פ"כהוי יאצומב דימ הז קוספ תרימאל שי םוקמ המ ."'וגו
ןאכ ונכרדל ,ןכא !?וניתונווע לכ ולחמנ התע הז ירהו
םיררועתמ ,פ"כהויב תונוועה תליחמ ללגב אקוודש [10],ראבתי
םהילעו ,השדחה ותגרד יפל ,רבעה ןמ םישדח תונווע םדאל
,ךשמהב םישקבמ ןכו ,"ןוע רפכי םוחר אוהו" םישקבמ
."ונאטח יכ וניבא ונל חלס" :הדימעה תליפתב

םיאנתה וניתובר :וז חורב הפי רבסוי אבה ןיינעה םג
תוריבע לע פ"כהויב תודוותהל ךירצ םדא םא ,הלאשב וקלחנ
.םדוקה פ"כהויב ןהילע הדוותהשו ,הנשה ךלהמב השע אלש
:(ב"ע ,ופ אמוי) אתיירבב ונינש ךכ


- הז םירופכה םוי ןהילע הדותהש תוריבע :ןנבר ונת
ךירצ - ןהב הנש םאו ,רחא םירופכה םוי ןהילע הדותי אל
הדותהו רזחו ןהב הנש אל םאו ,רחא םירופכה םוי תודותהל
לע בש בלככ" :(אי וכ 'שמ) רמוא בותכה וילע - ןהילע
:רמוא בקעי ןב רזעילא 'ר ."ותלואב הנוש ליסכ ואק
ינא יעשפ יכ" :(ה אנ 'הת) רמאנש ,חבושמ אוהש ןכש לכ
."דימת ידגנ יתאטחו עדא


חבושמ ,הנש רחא הנש הדוותמו רזוחה ,י"באר תעדל ,רמולכ
יניא - דימת ידגנ יתאטחו" :(םש) י"שר ראיבו .אוה
."דמוע ידגנ אוה וליאכ דימת אוה ירהו ,יל תרפכש רובס
;י"באר ירבדל רחא רבסה עיצהל ןתינ ,ליעל רומאה יפל
פ"כהויב ויתונווע לע םדאה הדוותהש ללגב אקווד יכ
לע אוה עבתנ ךכ לשבו ,ותגרדמ התלעתנ ,הבושת השעו
[11],םמצע תונווע םתוא לע ףאו ,תונווע לש רתוי הקד המר
ןתינ [12].םיפסונ הבושתלו יודיול םוקמ שי ןכ לעו
י"באר ירבד יכ רמולו ,הז הבשחמ וקב רתוי תכל קיחרהל
ימל ל"זח לש םסחי תא קר םיעיבמ םניא ,"חבושמ אוהש"
םדאה לע םיבסומ םה אלא ,פ"כוי ידמ יודיווה תא רמואש
,רמולכ [13].יודיווה י"ע חבושמ השענ ומצע אוהש ,ומצע
אצמנו ,ותבושת לשב החיבשמו תממורתמ תינחורה ותגרד
ףסונ יודיוו תרימאל הביסה ומצע אוה דחאה יודיווהש
ןאכמ הלועה ללכה .הנשב הנש ידימ ךכו ,אבה פ"כהויב
,תפסונ הבושתל שרדנ אוה ,הבושת השעו םדא אטחשמ ,אוה
."הבושתב וימי לכ אצמנו" - בושו בוש ךכו

ןתחב םיעגנ תוארמ ונכתיי ךאיה ,תחתופה הלאשל ,ןכא
[14]:םיפסונ םיצורית עיצהל ןתינ ,ויתונווע ול ולחמנש רחאל
הנניא ןתחל תונווע תליחמש תורשפאל בל םישל שי ,תישאר
אלא ,הווש ןפואב ןתחו ןתח לכ הב הכזי רשא םימש תנתמ
ונודמיל ירהש .ןתחה לש ותבושתב תינתומו היולת איה
רפכמ וניא םירופיכה םוי ףאש ,(א"ע ,גי תועובש) םימכח
בר החוכ ןתחל תונווע תליחמש הארנ אלו ,םיבשל אלא
,דועו תאז [15].םירופיכה םוי לש תונווע תליחממ רתוי
ונממש קוספה ןמ םג ,הבושתב יולת רבדהש ,קיידל םוקמ שי
ותנותחל סחייתמ קוספה ,ןכש .ןתחל תונווע תליחמ לע ודמל
לש ויתונווע ולחמנ אל תמאבש רשפאו ,ושע לש היינשה
הנושארב יכ ?עודמו ,דבלב היינשה ותנותחב אלא ושע
[16],תוערה ויתושנמ עפשומו ,ויאטחב היה יורש ןיידע
[17],הבושת השעו ילילשה ובצמל ותעד ןתנ ,היינשב וליאו
לאטיו םייח 'ר שריפ ךכ .לאעמשי תיבמ תרחא השאב רחבו
,ןתח אוהש פ"עא" [18]:םכיסו ,ושעל םיסחייתמה םיקוספב
,"ויתונוע ול ולחמי זאו ,הבושתה ומע ףרטציש ךירצ
ןתח ,התעמ רומא [19].םיפסונ םימכח ודעצ וז ךרדבו
םללגבש רשפאו ,ויתונווע ול ולחמנ אל ,הבושת השע אלש
!ותנותח םויב ףאו ,םיעגנ וילע ואובי

םיעגנה תשרפ תליחתב .ףסונ ץורית עיצהל ןתינ וז הלאשל
םיקבדנה םיילחהמ איה תערצה יכ" :ע"בארה בתכ (ב גי 'קיו)
די) ונתשרפב ייחב וניבר בתכ ןכו ."םלשה לא הלוחהמ
םוקמב החלשל שי ןכ לע ,קבד ילוח אוה תערצהש יפל" :(ז
,רמול ןתינ התעמ ."תערצה קבדת אלש ידכ ,בושי וב ןיאש
ושינעהל םוקמ ןיאו ,ויתונווע ןתחל םילחמנ םא םגש
רבכ תמייקה ,תערצמ קבדהלמ והוליצי אלש רשפא ,םיעגנב
.רחא םדאב

,(א"ע ,אמ) תוחנמב אבומה ןמ דמלנ הזה קוליחה רשפ
:ובישהו ?"השעא ותישנע" :ךאלמה תא אניטק בר לאשש
ףא ןורחש ןמזב ,רמולכ ."ןנישנע אחתיר אכיאד ןמזב"
,לואשל שיו .השע תווצמ לוטיב לע ףא םישינעמ ,םלועב 'ה
,השע תווצמ לוטיב לע שנועב םדאה ביוחמ םא ,ךשפנ הממ
,שנועב ביוחמ ונניא םאו ,העשו העש לכב שנעיהל היה יואר
רגולק המלש 'ר לש ומשמ !?"אחתיר ןדיעב" שנעי המ ינפמ
.הדימ דגנכ הדימ םה ה"בקה יכרד [20]:אבה רבסהה אבומ
ומצעב םייקמ אוהו ,השע תווצמ לטבמ םדא רשאכ ,ךכיפל
אלו ,וילא סחיב ךכ וגהני םימשב םג ,'השעת לאו בש'
ןדיע"ב לבא .ושינעהלו וב עוגפל תנמ לע השעמ ושעי
הנתינ"ו ,םלועב 'ה לש וסעכש העשב ונייהד ,"אחתיר
תביבסב םישחרתמ םיעגפו תורצ ,תונוסאו ,"תיחשמל תושר
.וליצהל תנמ לע השעמ תושעלו םתוא רוצעל ךירצ ,םדאה
ומלשי ךכ ,ונממ שרדנכ השעמ השע אל אוהש םשכ ,םרב
.וליצהל השעמ ושעי אל םימשמו ,ותדימכ התע ול

תליחמב הכוז ןתחש ןוכנ :ןתחב םג המשייל ןתינ וז הנחבה
תרצוי הנניא תונווע תליחמ לבא .ותנותח םויב תונווע
המילעמו תקחומ קר איה אלא ,םיבוט םישעמו תויוכז ורובע
םיאטח ןתחה דיב ןיאו ליאוה התעמ .ילילשה ורבע תא
השעמ תושעל אנווג יאהכב 'ה ךרד ןיא ,םיער םישעמו
םע .םימשמ םיעגנ וילע ואיביש שושחל ןיאו ,ול ערהל
לולע ןיידע ,םיבוט םישעמו תויוכז ודיב ןיא םא ,תאז
,הדימ דגנכ הדימ ןכש .ותביבסב תמייקה תערצמ קבדהל אוה
וענמיי םימשב ךכ ,םיבוט םישעמ תושעמ ענמנ אוהש םשכ
קבדיהל אופא אוה לולעו ,וליצהל דחוימ השעמ תושעלמ
.וריבח תערצב

תימימשה החגשהה יכרדב יכ ,הלוע םינורחאה ונירבדמ
,ונייהד .םדאה יפלכ 'ילרטינ סחי' לש תורשפא תמייק
ושעי אל םג ךכ ,ושינעהלו ול ערהל השעמ ושעי אלש םשכ
תויוכז רדעה לשב ,הרצ תעב ועישוהלו ומע ביטיהל השעמ
.םירצמב וניתובא םע םג עריא ךכ יכ ררבתמ .םיבוט םישעמו
י"רד אתליכמב רמאנ םירצמ תאיצי ינפלש םימיה לע ,הנה
:(ה"פ ,אחספד 'סמ)


זט 'זחי) רמוא אוה ירה :רמוא שרח ןב איתמ יבר היה
עיגה - 'םידד תע ךתע הנהו ךאראו ךילע רבעאו' :(ח
היה אלו ,וינב תא לאגיש םהרבאל ה"בקה עבשנש ותעובש
םש םש) רמאנש ,ולאגיש ידכ םהב וקסעתיש תוצמ םדיב
םורע - 'וגו הירעו םרע תאו חמצ ךרעשו ונכנ םידש' :(ז
חספ םד :תוצמ יתש אוה ךורב שודקה םהל ןתנ .תוצמ לכמ
,םש םש) רמאנש ,ולאגיש ידכ םב וקסעתיש ,הלימ םדו
ךימדב ךל רמאו ,ךימדב תססובתמ ךאראו ךילע רבעאו' :(ו
.'ייח ךימדב ךל רמאו ,ייח


אלו ,םירצמ לע ותחנ רבכ תוכמ עשת ירהו ,לואשל שיו
המו ,ןהמ לצניהל ידכ תויוכזל לארשי ושרדנש ונעמש
םדל ושרדנ המ ינפמ דועו ?תירישעה הכמב התע הנתשנ
!?"ולאגיש ידכ" הלימה םדו חספה

.הפי םירבדה םיראבתמ אניטק ברל ךאלמה תבושת י"פע
[21],'אחתיר ןדיע'ל רבדה בשחנ ,תירישעה הכמב ,התע אקווד
ותיב חתפמ שיא ואצת אל םתאו" :(גכ-בכ בי 'מש) רמאנש
ףוקשמה לע םדה תא הארו ,םירצמ תא ףגנל 'ה רבעו ;רקב דע
תיחשמה ןתי אלו ,חתפה לע 'ה חספו ,תזוזמה יתש לעו
לצניהל תורשפא ןיא וזכש העשבו ."ףגנל םכיתב לא אבל
הדימ םה 'ה יכרד ןכש [22].םישעמו תויוכז י"ע אלא
םישעמ 'ה השעי ,םיבוט םישעמ ודיבש ימ קרו ,הדימ דגנכ
אבל תיחשמה ןתי אלו" :רומאכ ,ןוסאהו הערה ןמ וליצהל
תאיציב ,הלואגה ךילהת ךשמהב םג היה ךכ ."ףגנל םכיתב לא
,לארשי תא לואגל ידכ השעמ השע אל ה"בקה ;המצע םירצמ
םישעמ - 'ה לעופ תא םהישעמב םה וקידצה אל רשא דע
,ייח ךימדב ךל רמאו" :בותכה לפכב לאקזחי דיעה םהילעש
!הלימ םדבו חספ םדב "ייח ךימדב ךל רמאו,ן"במר ;י"ה ז"טפ ,תערצ תאמוט 'לה ,ם"במר :האר [1]
.חנ םש ,ייחב וניבר ;זמ גי 'קיו
םיעגנ ,ם"במרה שוריפ י"פעו ,ש"ארה שוריפ י"פע [2]
.םש
רומאה קוספהמ הז ןיד דומלל ןיא ,יבר תעדל ,רמולכ [3]
.םיתב יעגנל סחיב ונתשרפב בותכהמ אלא ,םדאה יעגנב
ינפל תיבה תא תונפל הווצמ ןהוכהש ,(ול די) רמאנ םש
אוהש ,םילכה יוניפ ליבשב םאו .עגנה תא תוארל ואוב
דע ןיתמיש יוארש רמוחו לק ,ןיתממ ןהכה ,תושרה רבד
.הווצמ רבד איהש ,הלכו ןתח תחמש רובעתש
,םינפוא ינש 'מגה התלעה ,ב"ע ,ה תוכרבב ,םנמא [4]
י"שרו ,'הבהא לש ןירוסי'ל בשחיהל םיעגנ םילוכי םהבש
ורסיימ ה"בקה הבהא לש ןירוסי" :(א"ע ,ה םש) שריפ
אבה םלועב ורכש תוברהל ידכ ,ןווע םוש אלב ז"הועב
םיאבה םיעגנש רשפא הז יפלו ."ויתויוכז ידכמ רתוי
.הבהא לש ןירוסיי אלא םניא ןתח לע
זט) ןיכרעב האבוה תונווע לש רתוי תבחרנ המישר [5]
לעו ,ערה ןושל לע :ןיאב םיעגנ םירבד העבש לע" :(א"ע
לעו ,תוירע יוליג לעו ,אוש תעובש לעו ,םימד תוכיפש
."ןיעה תורצ לעו ,לזגה לעו ,חורה תוסג
'קיו ,יקסבונצפ י"רל ,ףסוי סדרפב ומשמ ןכ אבומ [6]
ארקיו ,ןמדירפ ז"ארל ,הרות לש הנייעמב ןכו ול גי
.םש
ףלאמ חקלש המוד ,תערצה יעגנ םיאב ןיא ונימיבש ףא [7]
םיתעל ,ןכש .ונימיב םיאשינה תוגוזל םג הז ץוריתב חנומ
תולקת ,ונייהד .'םייעבט םיעגנ' םיאשינה תוגוזה םיווח
,ולוהינו תיבה קשמ יניינעב (תויאזורפ םא םג) תונוש
המ" :לואשלו הומתל םה םייושעו .םירחא םימוחתב וא
התא םתונג ךותמ" יכ ראבתה התע ."ונל םיקולא השע תאז
,םתנותחב םהיתונווע ולחמנו ליאוה ,רמולכ ."םחבש עדוי
תונוועה לע הרפכו הליחמל םה םישרדנו ,םתגרדמ הממורתנ
.'םיעגנ' םתוא לכ םיאב ךכ לעש רשפאו ,וררועתנש םישדחה
לכ יכ ונעדי דועו" :ט בל 'רב ,ע"באר :לשמל האר [8]
ד 'קיו ,ייחב וניבר ;"השועה דגנכ ,לודגו ןטק ,ןוע
,ם"יבלמ ;"ועשפ דבכי םדאה תלעמ יפל יכ עודיהמ יכ" :ג
.דועו ג ט 'קיו ,הוצמהו הרותה
ןרהאל לחמנש רחאלש ,ם"יבלמה ראיב רבכ וז ךרדב [9]
ותגירדמ יפל ,ןכש ,הרפכל ףסונ ןברקל ךרצוה ,לגעה אטח
הבושתב ייד היה אל ,וז הליחמ תובקעב ,השדחה תינחורה
!הליחתב הל הכזש הרפכבו ,השעש
לע ,יבצ ץרא :האר ,ומצע רמורפ צ"אר ראיב ךכ [10]
.זל-ול 'מע ,ה"משת ,א"ת ,ב"ח ,םידעומה
,ליעל 9 הרעהב ם"יבלמה ירבדב שי ונירבדל קוזיח [11]
.ומצע ןווע ותואב םירומא וירבד ירהש
שי הרותה ירוסיאמ רוסיא לכב יכ אוה רבדה דוסי [12]
עבתנ דחא לכו ,אטח לש םינוש םינווגו תונוש תוגרד
שי .תינחורה ותלעמל םאתהב אטחה לש םיוסמ דבור לע
רובידה לע עבתנה שי ,ומצע הרבעה השעמ לע קר עבתנה
שי ולא לכב םגו ,דבלב הב הבשחמה לע ףאש שיו ,הרבעב
דוסי .תילכת יתלב דע םינוש םיפנעו תונתשמ תוניחב
יודיווה תרימאל םירבסהה דחא אוהו ,ם"במרה םשב לבוקמ הז
אטח אלש םדאל ול ירב רשאכ םג ,םירופיכה םויב טרופמה
תכרעמ ,תומדק רבדמ ורפסב א"דיחה :האר ,תורבעה ןמ קלחב
.אי תוא ,ו
לעב ,רוגמ רתלא ל"יר ירבד חורב אוה הז רבסה [13]
תאיציב רפסל הברמה לכו" :פ"ש הדגהב רומאב ,תמא תפשה
וניא ,חבושמ הז ירה" :בתכ ךכ ."חבושמ הז ירה םירצמ
:האר ,"רופיסה י"ע חבושמ השענש קר ,חבושמ אוהש ןמיס
.ם"רת ,חספ ,ג"ח ,ת"הע ,תמא תפש
בשייל ןתינ יכ רמא ,לגיפש ש"י 'פורפ ,ר"ומאו [14]
אל לבא ,ויתונווע לכ ןתחל ול םילחמנ םנמאש ,תוטשפב
,ומצע ותנותח םויבש רשפאו ,תישפוחה ותריחב ונממ הללשנ
.םיעגנב שנעייו אטחי ,התשמה ימי תעבש ךלהמב וא
הנודינה הלאשה תא ץרתל ןתינ יכ ,ןייצל םוקמה ןאכ [15]
פ"כהוי ןיא ,וריבחל םדא ןיבש תוריבע"ש םשכ :הז ןפואב
;ןתחב םג ךכ ,(ט ,ח אמוי) "וריבח תא הצריש דע ,רפכמ
ןיב ןה ,םיאב םיעגנ ןהילעש תורבעה ןמ קלחו ליאוה
התעמ .הנותחה םוי תליחמב ייד ןיא ןהילע ,ורבחל םדא
הציר אלש תורבע ןתוא לע ,ןתח לע םיעגנ ואוביש רשפא
ךורב ורפסב דניירפ יולה מ"בר :האר .וריבח תא ןהב
.די גי 'קיו ,ח"משת ,ב"ב ,יכדרמ
הס השרפ ,הבר תישארב ;הל-דל וכ תישארב :האר [16]
.םש תישארב ,י"שר ;ד 'יס
ותעד ןתנש" :גי 'יס זס השרפ ,הבר תישארב :האר [17]
."רייגתהל
,(י"תכמ הנושארל) ב קלח ,בוט תעדה ץע ורפסב [18]
ףיסוה דועו .ב"ע ,אל ףד ,ןתחל רמאמ ,ו"סרת םילשורי
,איה הבושת ילעב ראש לע ןתחה תלעמ יכ ,ותטישל שיגדהו
,א"ע ,ופ אמויב םירומאה הרפכה יקוליחל קקזנ ונניאש
.הבושתה םע הנותחה םוי לש ומוציעב ויד אלא
ןח ורפסב יולה םהרבא ר"ב היבוט 'ר :לשמל האר [19]
.ד"ע-ג"ע טי ףד ,תישארב תשרפ ,ה"סש ,היצנו ,בוט
.בכ ,טי אריו ,יקסבונצפ י"רל ,ףסוי סדרפ :האר [20]
חתפמ שיא ואצת אל םתאו" קוספהמש ,היארהו [21]
,אב ,אחספד 'סמ) י"רד אתליכמב ודמל ,"רקב דע ותיב
ןתינש ןויכ" :('מגה ןושל ,א"ע ס) אמק אבבבו (אי השרפ
ןיאו ,"םיעשרל םיקידצ ןיב ןיחבמ וניא תיחשמל תושר
.הזמ לודג אחתיר ןדיע ךל
תוכמה רשע ןיבמ הדיחיה הכמה יכ ,ןייצל ןיינעמ [22]
אי 'מש) בותככ ,תורוכב תכמ איה 'עגנ' הרותב תארקנה
שי ךכב ."םירצמ לעו הערפ לע איבא דחא עגנ דוע" :(א
וניארש םשכ ,ונייהו .עגנכ הומכ תורוכב תכמש ,זמר
םילוכי ,ומצע םדאב סנ ךרד ודלווי אלש ףאש ,םיעגנב
רבדה היה םג ךכ ,ותביבסמ יעבט ןפואב וב קובדל םה
תוכהל ה"בקה ןווכתנ אלש ףא ,רמולכ .תורוכב תכמל סחיב
םילוכי ,וז הכמב השנענ םתביבסו ליאוה ,לארשי תא
תויוכזל שרדנ ןתחש םשכו .הנממ 'קבדיהל' לארשי םג ויה
תליחמב יד אלו ,העש התואב וילע ונגיש םיבוט םישעמו
,הלימה םדו חספה םדל לארשי ושרדנ םג ךכ ,ויתונווע
.םהילע ונגיש