ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

317 רפסמ

ס"שת , ץקמ תשרפ

ץראה תרמזמ

יולה ריאי ר"ד

בשחמה יעדמו הקיטמתמל הקלחמה
בקעי תחפשמ תא םיאצומ וננה (גמ-במ םיקרפ) ץקמ תשרפב
,תוישיאו תויתחפשמ ,תוילכלכ תוקוצמ לש ןאישב וניבא
,טילשה) ףסוי ןיב השק תורבדתהו תורכנתה :תוללוכה
תריכמ לע םיחאה ןיב בקונ שפנ ןובשח ,ויחאל (ריבשמה
הדוהי םע טרפבו ,וינבל בקעי ןיב חוכיו ןכו ,ףסוי
.בער תקוצמ ךותמ ,ןבוארו

ןימינב תא םמע חולשל ויבא בקעי תא ענכשל חילצמ הדוהי
"ונשקבת ידימ ,ונברעא יכנא" :הלודגה ותחטבהכו ,ותוירחאב
אלול יכ" :אוה ףא ענכשמ ףסונ קומינבו ,(ט גמ 'רב)
.(י) "םיימעפ הז ונבש התע יכ ,ונהמהמתה

המירצמ תדרל דציכ ,תויחנה רפסמ וינבל ןתונ וניבא בקעי
בקעי םהילא רמאיו" : (ףסוי=) הנוממה שיאה םע שגפיהלו
,םכילכב ץראה תרמזמ וחק ,ושע תאז אופא ןכ םא ,םהיבא
טולו תאכנ ,שבד טעמו ,ירצ טעמ ,החנמ שיאל ודירוהו
םכדיב וחקת הנשמ ףסכו :ןכמ רחאלו .(אי) "םידקשו םינטב
ידש ל-או ,שיאה לא ובוש ומוקו וחק םכיחא תאו ...
.(בי) "שיאה ינפל םימחר םכל ןתי

יוצירב בקעי תגהנה תנבהב לודג ישוק ררועתמ הז רואיתב
ךלמל הנשמ (ףסוי) שיאה יכ ,עדוי וניבא בקעי .שיאה
ריבשמה אוהו ,ץראה לע טילשה אוה יכו ,(הערפ) םירצמ
וראיתש יפכ ,השקו אוה קזח םדא ויפואבו ,ץראה םע לכל
םירצמ בוט לכ רשא הזכ שיא אופא ןכ םאו .וינב תאז ול
הנשיו עפשוי וידי תחת םינותנו ותושרל דמוע ץראה בלחו
!? תטעומ החנממ וסחיו ויפוא תא

ושעל סויפ תחנמ ןתמב הסנתה רבכ וניבא בקעי ,דועו תאז
,וניצמ םשו .וילא וסחיו ותואנק תא תוצרל תנמ לע ויחא
תוכיאב ,תומכב דואמ הלודג התייה רקבהו ןאצה תחנמש
החנמה ישיגמו ,ושע לש וניע תא עיבשהל תנמ לע היטרפבו
ושע לע םתתיח ונתנש ,תרשה יכאלמ שרדמה יפ לע ויה
םיימעפ וניבא בקעי שיגדמ ןאכ ,תאז תמועל .וישנאו
ץמוקב יכו ."שבד טעמו ירצ טעמ" :החנמה יטרפ טועימ תא
ותואל םיוולתמ םא םג ,רכנתמה ץראה ןודא הצרתי םידקש
??? שיאה ינפל תוספרתההו הענכהה ץמוק

:ונושל הזו ,רתא לע ונרופס רבכ קסע וז הישוקב

ארי אוהו םכב שיאה הרגתהש םתרמאש ומכ ןכ רבדה םא
ץראה תרמזמ וחק' ,ושעת תאזש יואר חרכהה ןמ ,םיקלא
להבנ שיאל לבותש החנמה םנמא יכ 'ירצ טעמ םכילכב
עיבשהל תומכה תבר היהתש ךרטצת (ושעו ןבל ןורפעכ) ןוהל
הוליבוי רשאכ לבא .(ושעל) בקעי תחנמ התיה ןימה הזמו ןיע
טעמ היהתש יואר ,(ףסויכ) בושחי אל ףסכ רשא בידנל
םירבדמ (יתוכיא) רחבנ רבד היהת לבא (תיסחיה התומכב)
התיה ןימה הזמו ,ךלמ ילכיהב םהו טעמה לע םיאצמנה
וכלתש םדוק 'החנמ שיאל ודירוהו' .ףסויל תאזה החנמה
...תופי םינפ רבסב םכתא לבקי ךיא וארת ןעמל וינפ תוארל
ורפכת םינפ לכ לע יכ 'שיאה לא ובוש ומוק' ךכ רחאו
ןח ןבא' :ורמואכ ,םכינפל תכלוהה החנמב המ דצמ וינפ
.(ח זי 'שמ) 'וילעב יניעב דחשה


הרקמבש ןיבה ונויסינבו ותמכחב וניבא בקעי ,ונייהד
החנמב םירצמ בוט לכ ותושרבש הז הצרתי אל הז דחוימ
הב שגדה .אקווד תידוחיי-תיתוכיא החנמב אלא ,תיתומכ
םייתוכלמו םירידנ םירבד ,םידחוימהו םיחבושמה היטרפ לע היה
,הבוטה לארשי ץרא לש םידחוימה הילודיגל םידחוימה
דבכהו קזחה בערה תונש יתש רחאל םירצמ ץראב םירדענהו
.(בערה תונש עבשל האובתו רב הכותב ורבצו ורגאש םגה)

י"שר ,לאיזוע ןב ןתנוי ,סולקנוא :שרפל ומידקה םג ךכ
םירמזמ לכהש ,אעראב חבשמדמ ץראה תרמזמ" ארזע ןבאו
"תרמזמ" שריפ ארזע ןבא םג ,(י"שר) םלועל אב אוהשכ וילע
לוכהש ,לארשי ץרא ילודיג חבשמ רמולכ ,תורימז תרזגמ
תאטבמ תאזב .ועיגה םע וחבשב םירמזמו םירש ,םיחמש
םיסחיימ םהש הברה תובישחה תא הכרעב תחבושמה החנמה
,םירצמ ךלמל הנשמה הצרתיו ךכרתי ךכבו ,ץראה ינודא שיאל
ולבקתיו וביל לא ורבדי רשא תוכלמ דובכ דחוש ןח ינבאב
.יתומכ ןורוד לכמ רתוי וילע

המעטו החבשמ הלועה ףסונ ךפונ תאזב שדחלו ףיסוהל יתבשח
ןתי ידש ל-או" :קוספה לע איבמ י"שר .לארשי ץרא לש
(ןועמש הז) םכיחא תא םכל חלשו ,שיאה ינפל םימחר םכל
תאו (הבר 'רב ףסוי תוברל וב הקרזנ שדוקה חור) רחא
עדויש) וניבא בקעיש רמול רשפא .(די גמ 'רב) "ןימינב
ץרא ילודיג ידי לע וב ררועל הצור (םיקלא ארי שיאהש
,לארשי ץרא יבשויל ינייפואה םחרמו חונ ,ךר יפוא לארשי
ץראמ וניה ושרושו ורוקמ םיקלא אריכש ,רבס אוהש ןוויכ
.לארשי

םילאעמשי תחרא הנהו" :בותכ ףסוי תריכמ תשרפב םיאצומו
(הוועש וא םימשב) תאכנ םיאשנ םהילמגו ,דעלגמ האב
ןיינעמ .(הכ זל) "המירצמ דירוהל םיכלוה ,טלו ירצו
לעו ,לארשי ץרא ילודיג םע ויחאמ דרפנ ףסויש ,ןכ םא
ץראמ םיפסונ םירחבנ םילודיג השולש םתוא תחנמ ידי
החנמ ןכאו .םירצמב ויחא לא עדוותמו רזוח אוה לארשי
רהמיו" :םיבותכה ךשמהב רמאנש יפכ התרטמ תא הגישה וז
לכי אלו" ,(ל גמ) "ויחא לא וימחר ורמכנ יכ ,ףסוי
.(א המ) "ויחא לא ףסוי עדותהב ...קפאתהל ףסוי