ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

423 רפסמ

ב"סשת ,ץקמ תשרפ

"דבלב םתוארל" - הכונח תורנ

ץ"כ ןרהא ברה

הרותל הובגה ןוכמה שארםה שדק וללה תורנה
דבלב םתוארל אלא ,םהב שמתשהל תושר ונל ןיאו
.ךיתואלפנ לעו ךיסנ לע ,לודגה ךמשל ללהלו תודוהל ידכ


[1]הכונחה תורנ תקלדה רדסמ בטיה ונל רכומה הז טויפ
,םהמ האנהו הכונח תורנב שומיש תרסואה הכלהה תא אטבמ
ןודל םישקבמ ונא הז רמאמב .דבלב תורנה תייאר הריתמו
תייארו תולכתסה ריתהל התייה ןטייפה תנווכ םאה הלאשב
בויחב רבודמ אמש וא ,םהב האנה לש שומיש אל ךא ,תורנה
.הכונחה תורנ לש הייאר

יניינעב תקסועה תבש תכסמב תידומלתה הייגוסה לש הנושל
םתייארב תדחוימ הווצמ שי ןכאש הרואכל הרומ הכונח
הכונח רנ האורה" הימרי 'ר ארומאה עבוק ךכ .תורנה לש
ןושארה םויב האורהש עבוק הדוהי בר וליאו ,"ךרבל ךירצ
הכונחה ימי ראשבו ,וניחהשו םיסנ השעש :תוכרב יתש ךרבמ
םימיב וניתובאל םיסנ השעש :תחא הכרב ךרבל האורה לע
ם"במרה לש ונושלב הכלהה תחסונמ םג ךכ .הזה ןמזב םהה
:ד ,ג הכונח תוכלהב

קילדמהו ,הכונח רנ תקלדהב בייח הליגמה תאירקב בייחש לכ
י"אב :ןה ולאו תוכרב שלש ךרבמ ןושארה הלילב התוא
השעש ה"מ 'לא י"אב ,הכונחלש רנ קילדהל ו"בקא ה"מא
ה"מ 'לא י"אב ,הזה ןמזב םהה םימיב וניתובאל םיסנ
אלו התוא האורה לכו ,הזה ןמזל 'יגהו 'מייקו ונייחהש
ראשבו ,ונייחהשו וניתובאל םיסנ השעש :םיתש ךרבמ ,ךריב
ןיכרבמ ןיאש ,תחא ךרבמ האורהו םיתש ךרבמ קילדמה תולילה
.ןושארה הלילב אלא ונייחהש

רודיסב הבלוש ףאו ךורע ןחלושה ירבדב הרכזוה תאז הכלה
וחסינש ,ןואג הידעס 'רו ןואג םרמע בר ומכ ,םינואגה
םיסנ השעש" תכרב ךרבל האורה לש ותבוח תא םהירודיסב
."וניתובאל

תדמוע הייארה תווצמ םאה ,לואשלו ןאכ קיידל שיש ינמוד
ימ ףאו ,הכונח רנ תקלדה תבוחמ תקתונמ ,המצע ינפב
,ותיבב וילע וקילדהש ךכב הכונח רנ תבוח ידי אצי רבכש
,"םיסנ השעש" תכרב וילע ךרבלו הכונח רנ תוארל בייח
תווצממ קלח איה הילע הכרבהו הייאר לש וז הווצמ אמש וא
,תוכרבה לכ ךרבלו קילדהל בייח לוכיש ימ ,רמולכ .הקלדהה
ןיקילדמ ןיאו קילדהל לוכי וניא איהש לכ הביסמש ימ וליאו
לע תוחפל ךרבמ - הכונח רנ האור אוהו ,ותיבב וילע
וקילדהש רנב הכונח רנ תבוח ידי אצי םא ךא .הייארה
.רנה תייארב דוע בייח וניא ,ותיבב וילע

:םינושארה ירבדב תוטיש שלש הז אשונב וניצמ ימעטל

תא הכונחה תייגוסב בתכ תבש תכסמל וישודיחב א"בשרה
:םיאבה םירבדה

ותיב ךותב וילע וקילדה אלשב (רבדה רבתסמ) ארבתסמ
וניא (ןכ אלב) יכה ואל אה ,הלילה קילדהל דיתע וניאו
ךרבמו רזוחו הווצמה ןמ אצוי וניצמ אלש ,ךרבל ךירצ
.הייארה לע

ידי לע הכונח רנ תווצמ םייק רבכש ימ א"בשרה תעדל
וקילדהש העש תיבב היה אל אוהש ףא ,ותיבב וילע וקילדהש
תורנה ויה ובש ןמזה ךשמב תיבב ההש אלו הכונח רנ םש
- תורנה תא האר אלו תוכרבה תא עמש אל םגו ,םיקולד
םיסנ השעש" םהילע ךרבלו הכונח תורנ תוארל בייח וניא
איה הווצמה רקיע א"בשרה תעדלש ,כ"א רורב ."וניתובאל
וילע וקילדי אלו קילדה אלש ימ ךא ,רנב הקלדהה השעמ
הגרדב רבודמ .םתייארב תוחפל תורנב הווצמה השעי ,ותיבב
.הכונח רנ לש הקלדהה תווצמ לש רתוי התוחנ

תכסמב תופסותה תמגודכ םירחא םינושאר לש םתטיש םג תאז
:א"ע ,ומ הכוס

בלול ןוגכ תוצמ ראשב .ךרבל ךירצ הכונח לש רנ האורה
םושמ הכונח רנ יבג אלא ,האורל ךרבל ונקית אל הכוסו
םיתב םהל ןיאש םדא ינב המכ שיש םושמ םגו סנה תוביבח
.אחינ ןושאר םעטו ,הוצמה םייקל םדיב ןיאו

רוטהו ךורע ןחלושה לעב לש ונושל תוטשפ תאזש הארנ
ךותבש הליפתה תוכלהב תאז הכלה החסונ ךכו הכונחה ינידב
[2],אסילמ בקעי 'ר תמגודכ ,םינורחאה ילודג רודיס
:בתכ "םייח ךרד" ורודיסבש

דיתע ןיאו וב אצויכו הניפסב אוהש ןוגכ ,קילדה אלש ימ
האורשכ ,ותיבב וילע ןיקילדמ ןיא םגו הליל ותואב קילדהל
.םיסנ השעש ךרבמ הכונח רנ

םחנמ 'ר לש ותטיש איה ל"נה לע ירמגל תקלוחה הטיש
הכונח תייגוסל וישודיחב .הריחבה תיב ורפסב יריאמה
:בתוכ אוה ןיקילדמ המב קרפבש

,תוארל ול רשפא אהיש םוקמב וניאו קילדהל ול ןיאש ימ
הלילב ונייחהשו םיסנ השעש ומצעל ךרבמש םירמוא שי
.םיארנ םירבדהו ,תולילה לכב םיסנ השעשו ,הנושארה

תייארב אקווד הרושק הניא םיסנ השעש תכרב ,יריאמה תעדל
ותיבב וילע וקילדהש ימ ףא הכרבל לוכיו ,הכונח רנ
תורנ אלו ותיבבש תורנ אל ,תורנה תא ללכ הארי אל אוהו
בויח וב שיש םוי אוה הכונח ותעדל .וקילדי םירחאש
תכרב ,ןמזה תכרב ףא ןושארה םויבו) םיסנ השעש תרימא
תורנה תקלדה ןמזב וז הכרב םיכרבמש הביסהו ,(ונייחהש
האורה :ןיעמ ,הכרבל רתויב יוארה ןמזה הזש םושמ איה
שי ןכאו .םיסנ השעש תכרב ךרבמ ,סנ וב השענש םוקמ
ןיאש ימש ,יריאמה לש הלא וירבדמ ודמלש םינורחאה ןמ
םויה ותואב ךרבי - םירופב הב אורקל הרשכ הליגמ ול
ףאש ףיסומש ימ שיו ,סנ לש ופקת ינפמ "ונייחה"ש תכרב
ךותמ ןיבהל שי םוקמ לכמ [3].וניתובאל םיסנ השעש ךרבמ
תורנה תייאר לע תואב הלא תוכרב ןיאש ,יריאמה ירבד
דומלתב רכזוהש המו ,רנה תייארב תדחוימ הווצמ ןיאשו
יוארה םוקמהש דמלל דומלתה תנווכ ,םייתש ךרבמ האורהש
ןיא ךא ,תורנה לומ אוה םיסנ השעש תכרב ךרבל רתויב
.הכרבה תא בכעמ תורנה לש םמויק

תטיש .תפסונ תישעמ תוקפנ םג שי יריאמה לש וירבדל
םלוכ תוכרבה לכ תא ךרבל שיש איה ךורע ןחלושה לעב
םישקבמ ונאש וראיב ןחלושה ישרפמו ,רנה תקלדה םדוק
.הווצמה השעמ םדוק - "ןתיישעל רבוע" הנייהת תוכרבהש
:הז אשונב בתכ יריאמה ךא

,הנורחאב םיסנ השעשו הנושארב קילדהל ךרבל םיקדקדמ שי
האור יניאו ,קילדהל בייח אוהש המ לכ האור אוהש העשב
(הכונח לש רנ) קילדהל (תכרב) םוקמ לכמו .ךכב חרכה
.ןתיישעל רבוע םעטמ ותליחתב ךרבל יואר

וכרובי תוכרבה לכש דיפקהל ךרוצ ןיאש - יריאמה תנווכ
"הכונח לש רנ קילדהל" תכרב קר ותעדל ירהש ,הקלדהה םדוק
שיגדהל ךרוצ האר יריאמה ךא .הקלדהה השעמ לע הכרבה איה
ןוויכמ ,תוכרבה תרימאב יותיעה תלאשל תובישח ןיאש
.הייארה לע הכרב "םיסנ השעש" תכרב ןיאש

.יכדרמה לש ותטיש - תישילש הטיש םג וניצמ וז הייגוסב

ותויהבש רפיסש ,דומלתב אריז 'ר ירבדל סחייתה [4]יכדרמה
םתא ףתתשהלו הטורפ תתל גהונ היה ויתובר תיבב דימלת
אשנש העשמ ךא .הכונחה דובכל וקילדהש ןמשה לע תואצוהב
הקילדה ותשאש םושמ הטורפ התוא תא תתלמ קספ [5],השיא
ריעה ןאכו .הכונח רנ תבוח ידי אצי הזבו ,ותיבב וילע
:יכדרמה

,דומלתה קיסמ ןמקל) יאתיב וגב יאלע יקילדמ אק קיסמ ןמקל
ןמקל רמאדכ תוארל ךירצ םוקמ לכמו (יתיבב ילע םיקילדמ
םייתש ךרבמ (ןושארה םויב) אמק אמוי האורה :(ןלהל)
.תחא ךליאו ןאכמו

.תורנה תייארב תדרפנ הווצמ שי הכונח רנבש הלוע וירבדמ
ישנא ידי לע הכונח רנ תבוח ידי אציש ימ םג ןכ לע
הכונח תורנ תוארל בייח היהי ,וליבשב וקילדהש ותיב
,ךדיאמו .(א"בשרה תטיש דגנכ) "םיסנ השעש" םהילע ךרבלו
תטיש דגנכ) םהילע ךרבל לכוי אל תורנה תא הארי אל םא
האורהש הדבועה ןמ איה יכדרמה לש ותייאר .(יריאמה
תכרב איה ןהבש היינשהש ,תוכרב יתש ךרבמ ןושארה םויב
.(תיתכלהה תורפסב "ונייחהש" תכרב לש הייוניכ אוה ךכ) ןמזה
לע םג ךא ,הווצמה לע הכרב תויהל היושע ןמזה תכרב
"םיסנה לע" תכרב איה המ ,לואשל םוקמ שי ןכ םאו ,םויה
,רנה תייאר ןמזב וא תורנה תקלדה ןמזב הרמואל שיש
ושודיח היה הזש ,ןכ םא קיסהל ךירצ .קילדמ וניאש ימל םג
,הכונח תורנ תוארל תדרפנ הווצמ שי ןכאש ,הימרי 'ר לש
השעש" הכרבה לש הדיקפת והז .הייארה לע ךרבל יואר ףאו
.תורנה תקלדה לע הכרבל םיפיסומ ונאש "וניתובאל םיסנ

ילודגמ הל ומיכסה ,רתויב איה תשדוחמ תאז הטישש ףא
תטיש םג איהש ןעטש הנשמ דיגמה לעב םללכבו ,םיקסופה
,הימרי 'ר תרמימ תא ןיבהל יואר ךכ קרש ףיסוהו ,ם"במרה
.ךרבל ךירצ האורהש

הכונחה תוכלה רוציק ףיסוהש ,ל"שרהמה םג רובס היה ךכ
:(ה"פ ןמיס) בתכו ,ויתובושת רפס ךותב

יושנה יאנסכאו ,דחא רנ םהל קיפסמ יאדוב ותשאו שיאו
,ךרבלו קילדהל לוכי וילע הקילדמ ותשאש עדוי וניא םא
קולדל ול ןיא וילע תקלדמ איהש רוריבב עדוי םא לבא
.קילדי האורה םושמו ,ידיחי תיבב אוהש אל םא

ולבקש םינושארה ןמ המכ ןייצמ אוה ףא אנליומ ןואגה
וז הטיש הלבקתנ השעמלו ,הכלהל יכדרמה לש ותעד תא
לעבו שדח ירפה לעב ,ח"בה ומכ םינורחאה ילודג ידי לע
.הבר הילאה

םתוארל אלא םהב שמתשהל תושר ונל ןיא" הרימאה - םוכיסל
תבייחמ אלא ,תורנב טיבהל תושר קר תנייצמ הניא "דבלב
םיסנה םע תורשקתהו ,תורנב תוננובתהו תולכתסה הכלהל
.הזה ןמזב םהה םימיב וניתובאל ושענש

ינש קרפב ש"ארהו ו,כ םירפוס תכסמב בותכה יפ לע [1]
תרכומ תרצוקמ החסונ .םיפסונ םינושארו תבש תכסמ לש
.םהרדובאה רפסמ ונל
תוביתנ ורפסב לארשי תוליהקב םסרפתנ אסילמ בקעי 'ר [2]
ךורע ןחלושל תעד תווחו ,טפשמ ןשוח ךורע ןחלושל טפשמה
.העד הרוי
רואיבו 'א ק"ס ב"צרת ןמיס הליגמ תוכלה ,הרורב הנשמ [3]
.ונייחהש ה"ד םש הכלה
רנ תייגוסב) י"שר ירבדל וירבדב סחייתה יכדרמה [4]
ר"ב קחצי 'ר ירבד איבהש (תבש תכסמב גכ ףדב הכונח
ימל םיסנ השעש תכרבש רקי ןב בקעי 'ר םשב רמאש יכדרמ
.קילדהל ותעד ןיאשו ןיידע קילדה אלש
.ויתובר תיבב היהשכ םג [5]