ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

473 רפסמ

ג"סשת ,ץקמ תשרפ

הדוהיל ןבואר ןיב המ

זועמ רב הנוי

ך"נתל הקלחמה
היומסה תורחתה חוכמ תשקבתמ הדוהיל ןבואר ןיב האוושה
םיביגמ םה םיימעפ :םיחאה תצובק תוגיהנמ לע םהיניב
עגרב םהמ דחא קר ביגמ תופסונ םיימעפו ,םירגתא םתואל
הקידב ךא ,תורחתה ןמ חצנמ הדוהי אצוי יללכ טבמב .ןותנ
,הירוטסיהה בוציעב דבכנ דיקפת ןבוארל שיש הארת הקימעמ
איה ויחאו ףסוי רופיס תליחתב ןבואר לש ותמזיש רחאמ
.הלילעה ךשמה תא תרשפאמה

תררועמ ,ןתודב םיעורה ויחא לא עיתפמב ףסוי עיגמ רשאכ
ונאש המ םיעדוי םניא םה ירהש ,םלצא בר סעכ ותעפוה
ידכ אלו ,באה תוחילשב עיגה ףסויש ,םיעדוי םיארוקה
וינפמ םששח .םהיבא לא הער םתביד איבהלו םהירחא לגרל
יפרגואגה קחרמה םגש םיאור םה יכ ,אופא קדצומ אוה
םנמא שרדמה .תורצ עונמל קיפסמ וניא םהיניב ורציש ברה
,ףסוי תא גורהל וממזש יולו ןועמש הלא ויהש ,רמוא
יוטיבהו ,(טי ,זל) "ויחא לא שיא ורמאיו" :רמוא בותכה ךא
ללכה ןמ אצוי קר שי .הוושב םיחאה לכ תא לילפמ הזה
.הל ךורע ןיא הז עירכמ עגרב ותוברעתהו ,ןבואר ,דחא
ירוהרה לכו ,חצר שחרתהל לולע היה הלודגה תוחורה תרעסב
אל ,הריכמה רחאל ואבש הלא ומכ ,השעמ רחאלש הטרחה
ענכשש הדוהי הז היה םנמא .תוועמה תא ןקתל םחוכב היה
תידימה ותוברעתה אלול ךא ,ףסוי תא גורהל אלש םיחאה תא
.הדוהי לש ותלועפל םוקמ היה אל ןבואר לש

הליחת :רדס ותואב הדוהיו ןבואר םילעופ בוש ונתשרפב
םהינש .חילצמו הדוהי לעופ וירחאו ,לשכנו ןבואר ביגמ
ןבואר .ןימינב תא םמע חולשל בקעי תא ענכשל םיסנמ
ותא הנת ,ךילא ונאיבא אל םא תימת ינב ינש תא" :רמוא
קרו ,ברסמ בקעי .(זל ,במ) "ךילא ונבישא ינאו ידי לע
.השקבל הנענ אוה ,הדוהי תוברעתה רחאל

ויתאיבה אל םא ,ונשקבת ידימ ונברעא יכנא" :רמוא הדוהי
,(ט ,גמ) "םימיה לכ ךל יתאטחו ךינפל ויתגצהו ךילא
ומולשל שממ לש תוברע ןתונ אוה ןיא תישעמ הניחבמ ךא
ךומס' תירבצ חורב ןעוט וניא וליפא אוה .ןימינבל לש
ותוא ףוקני ונופצמש ,רמוא קר אוה .'רדסב היהי ,ילע
ןדבאל ןבואר לש ותוסחייתה ,תאז תמועל .ןוסא שחרתי םא
תלצהל רתי תושיחנב לעפיש הווקת תררועמ וינבמ םיינש
לש ותחלצהל תרחא הביס ןתונ ל"זח שרדמ ןכאו .ןימינב
עדוי הדוהי .ןוכנה יותיעה :ןבואר לשכנש םוקמב הדוהי
ועיצהב םג היה ךכ .החלצהל יוכיסה לודג ובש ןמזב ברעתהל
ובשיו םסעכמ טעמ םיחאה ועגרנש רחאל קר ףסוי תריכמ תא
איה ךא ,ותוגיהנמ רשוכ תא החיכומ ותחלצה .םחל לוכאל
ןירדהנסב תופירחב םיעיבצמ וילעש ירסומ ןולשיכב הכורכ
:ב"ע ,ו

האפאו הנחטו םיטח לש האס לזגש ירה :רמוא רזעילא יבר
,ץאנמ אלא ךרבמ הז ןיא ?ךרבמ דציכ ,הלח הנממ שירפהו
יבר .(ג ,י 'הת) ''ה ץאנ ךרב עצבו' :רמאנ הז לעו
רמאנש ,הדוהי דגנכ אלא "עצוב" רמאנ אל :רמוא ריאמ
'רב) 'וניחא תא גרהנ יכ עצב המ ויחא לא הדוהי רמאיו'
הז לעו ,ץאנמ הז ירה - הדוהי תא ךרבמה לכו (וכ ,זל
.(םש) ''ה ץאנ ךרב עצבו' :רמאנ

תילילש המינ (ח ץקמ ,אמוחנת) שרדמה טלוק ונתשרפב םג
:הדוהי ןהל רמא" :ויבא לא סחייתמ הדוהי הבש ךרדב
רשאכ יהיו' רמאנש ,תפה הלכתש דע הזה ןקזל ול וחינה
,באב תלזלזמ המינ ןאכ האור שרדמה ."'וגו 'לכאל ולכ
.ותנקז לשב קיפסמ תעד לוקיש ול ןיאש ימכ

ירבד לע ביגה אל ללכ בקעי ןושאר בלשבש בל םישל שי
:וענכשל הסינו רבידו רזח הדוהיו ,הדוהי

אל רמאל שיאה ונב דעה דעה רמאל הדוהי וילא רמאיו
וניחא תא חלשמ ךשי םא .םכתא םכיחא יתלב ינפ וארת
... דרנ אל חלשמ ךניא םאו .לכא ךל הרבשנו הדרנ ונתא
המוקנו יתא רענה החלש ויבא לארשי לא הדוהי רמאיו
יכנא .ונפט םג התא םג ונחנא םג תומנ אלו היחנו הכלנו
ךינפל ויתגצהו ךילא ויתאיבה אל םא ונשקבת ידימ ונברעא
ונבש התע יכ ונהמהמתה אלול יכ .םימיה לכ ךל יתאטחו
.(אי-ג ,גמ) םימעפ הז

התע םגש אלא ,המיענ-יתלבה תואיצמל ףוסבל ענכנ בקעי
תעצהל אל ףא ,הדוהי ירבדל תורישי סחייתמ אוה ןיא
רבד .וינפל ןבואר תעצהל סחייתה אלש םשכ ,ולש תוברעה
לכ לא םינפומו ,םיבר ןושלב םירמאנה וירבדמ רכינ הז
ינב דרי אל רמאיו" :רמוא אוה ןבואר תעצה ירחא .וינב
.(חל ,במ) "הלואש ןוגיב יתביש תא םתדרוהו .. םכמע
םהיבא לארשי םהלא רמאיו" :רמוא אוה הדוהי תעצה ירחאו
ובוש ומוקו וחק םכיחא תאו ...ושע תאז אופא ןכ םא
.(די-אי ,גמ) "שיאה לא

םיחאה ןמ דחא לכ ביגמ תויונמדזה יתשבש ,ןכ םא וניאר
ןבואר :ערה ןמו בוטה ןמ הב שיש ול תינייפוא ךרדב
,ןוכנה יותיעל הכחמ וניאו הבוגת ריהמ ,םימכ זחפ אוה
,תידימ הנכס לש ןמזב ךרע תרקי איה תאז ותוזיזפ ךא
.שגר תאלמ דימת איהו ,האמצ שפנ לע םייח םימכ הומכ
,הפרטל תברואה היח לשכ תונלבס שי ,תאז תמועל ,הדוהיל
תא הגישמ בורלו ,תקנזמ זא קרו ןוכנה עגרל הניתממ
ויתולועפ סיסבב םייוצמה תויאדכה ילוקיש םלואו .התרטמ
.תיכרע-תירסומה הניחבה ןמ םינוכנ םה דימת אל הדוהי לש


,דרפנב םיביגמ הדוהיו ןבואר ןהבש ,תופסונה םיימעפב
םיחאה רשאכ ,הנושארה םעפב .תוביסנל בל םישל ןיינעמ
ויחא לא שיא ורמאיו" - םימחרה תרסח םתוגהנתהב םירכזנ
וננחתהב ושפנ תרצ וניאר רשא וניחא לע ונחנא םימשא לבא
,במ) "תאזה הרצה ונילא האב ןכ לע ונעמש אלו ונילא
םתא ןבואר ןעיו" :רסומ תחכותב דימ ביגמ ןבואר - (אכ
םתעמש אלו דליב ואטחת לא רמאל םכילא יתרמא אולה רמאל
תוארהל הלוכי ,תאז החכות .(בכ ,םש) "שרדנ הנה ומד םגו
ליעוהל ידכ הב ןיא ירהש ,תישפטו תינונטק ,תינרטנק
לע לודגה חאה לש לודגה באכה הנממ הלועש אלא ,וישכע
."דליה"

ירשפא דשחמ ותוא הקנמ םג ןבואר לש תישגרה ותוצרפתה
ותוגהנתהש רוכזנ .ףסוי לש ומלעיה לע חמש ובל רתסבש
,רוכבה ןבואר ילגר תא רקיעב הקחד ףסוי לש תאשנתמה
ןבואר םנמא .באה םוקמב דיתעל גיהנמה תויהל רומאה
קר תאז השע יכ וב דושחל היה ןתינ ךא ,ףסוי תא ליצה
המגפנש ,ויבא ןיבו וניב םיסחיה תכרעמ תא ןקתל ןוצרמ
ףסוי לש ולרוג לע ןבואר לש ובאכ .ויבאל ואטח לשב
ןבואר לש ובל אוה רוהטש דיעמ ,הנש םירשעמ הלעמל ירחא
,ןימינב וא ףסוי הז אהי ,ףדעומה חאב האנק ץמש לכמ יקנו
.בקעי לש ובלב ומוקמ תא ספתש

עלבנ ולוק ;הדוהי לש ותקיתש הז עגרב תטלוב תאז תמועל
ילוא ."ונחנא םימשא לבא ויחא לא שיא ורמאיו" :הצובקב
םעפב .הלועפ םמע ןיאש םירוביד ולאש איה ךכל הביסה
אוה ןבואר ;הנומתה תכפהתמ ,'ץקמ' תשרפ ףוסב ,היינשה
םלוכ לעמ טלבתמ הדוהי לש ולוקו ,םיחאה תצובקב עמטנה
ףסוי התיב ויחאו הדוהי אביו" :םגיצנכו ומצע גיצנכ
המ הדוהי רמאיו ...הצרא וינפל ולפיו םש ונדוע אוהו
ןוע תא אצמ םיהל-אה קדטצנ המו רבדנ המ ינדאל רמאנ
עיבגה אצמנ רשא םג ונחנא םג ינדאל םידבע וננה ךידבע
.(זט-די ,דמ) "ודיב

זוע אצומ אוה .המיהדמ ותמצעו יראכ עתפל אשנתמ הדוהי
אוהו ,יתורירשהו ץירעה טילשה םע ודבל תמעתהל ושפנב
השיגרו התובייחתהל תיארחא ,תירסומ שפנ יקמעמ ףשוח
איה ויתועפוה לכל תפתושמה הנוכתה ךא .תלוזה לבסל
:תואצות בינתש הלועפל יוארה יותיעה תא אוצמל תלוכיה
תרומת םלוכ תודבע םוקמבו ,תינכת ףילחמ אוה עגר ןב
.דבעכ ומצע תא קר עיצמ אוה ,ןימינב רורחש

תיטסילמינימ העצהל טילשה תא ענכשל הדוהי הוויק ךיא
הבושתה ?רתוי הבידנה העצהל םיכסה אל הלהש רחאל ,תאז
הדוקנב חושקה ץירעה ירבדב ןיחבה הדוהיש ,איה ךכל
םתאו" :רמוא םהב ללעתמה טילשה תא עמוש אוה ;תחא הכר
:תונמדזהה לע קנזמ אוהו ,(זי ,דמ) "םכיבא לא םולשל ולע
טורפיו "בא" הלימה תא הדוהי ריכזי םימעפ הרשע עברא
תוארל היה ןתינ .רסוימהו ןקזה באה יפלכ םימחרה שגר לע
תוריסמ אלול ,תבשוחמ תישגר היצלופינמ הדוהי ירבדב
ולבקב ,ימצע ךרע לכ לוטיבו ןיגפמ אוהש תטלחומה שפנה
תמועל םיבשחנ םניא וייח ויבא יניעבש החנהה תא הדבועכ
.ןימינב ייח

חורה רוק לע ףוסבל הדוהי רפיכ הלא ותוגהנתהבו וירבדב
ילבו הווחא שוחל ילב ,דבעל ףסוי תא רוכמל עיצה ובש
תלצאנה ותוגהנתה תא ךכל םיפרצמ םאו .באה תושגר לע סוחל
הקנמו ותוירחאב יבמופב הדומ אוה רשאכ ,ותלכ רמת תשרפב
קקחמו הדוהימ טבש רוסי אל" עודמ ןיבנ ,המשא לכמ התוא
דיגנלו ויחאב רבג הדוהי יכ" ,(י ,טמ 'רב) "וילגר ןיבמ
.(ב ,ה א"יהבד) "ונממ

תועשב ויחא תא גיהנהל תלוכי רסח אוה ,ןבוארל רשא
ויתושגר םוח ךא ,(ג ,טמ 'רב) "זע רתיו תאש רתי"ב תושקה
דובכ לש םוקמ ול םינקמ ויבאו ויחא רעצל ותושיגרו
,ויבא יעוצי וללחב ואטח תורמל יכ םיחיטבמו ,םיחאה ןיב
םלועב ןבואר יחי" (ו ,גל 'בד) "תמי לאו ןבואר יחי"
ןבואר יחי" ;(א ,בצ 'הנס) "אבה םלועב תומי לאו ,הזה
ןתנ יברד תובא) "ההלב השעמב תומי לאו ,ףסוי תוכזב
.(המ ,ב אחסונ