ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

216 רפסמ

ח"נשת ,ץקמ תשרפ

תישארב רפסב וינבו בקעי תשרפב תומולחה לע

תוילגרמ םלושמ ר"ד

םילשוריתונורחאה תושרפה עברא ךרואל תכשמנה הלילעל אורקל םיגהונ .1
ףסוי' םשב (יחיו - שגיו - ץקמ - בשיו) תישארב רפס לש
ךכ) 'וינבו בקעי' הל אורקל םיאתמ רתוי םלוא .'ויחאו
דמועה באה אוה בקעי :(תישארב רפסל ושוריפב בקעי ונב
,םהישעמב - ףסוי תא ללוכ - םינבה לכ תעדותב הלילעה זכרמב
,םירצמ ץראב ןהו ןענכ ץראב ןה םהיתובשחמבו םהיתוחישב
ליעפ דימת וניא בקעי .םכותב אצמנ וניא םהיבא בקעי רשאכ
םיעוריאהש העשב ןענכ ץראב ול בשוי אוה .הלאה םיעוריאה לכב
הלילעה םויס תארקל קר .םירצמ ץראב אקווד םישחרתמ םייטמרדה
לכ םע דרוי אוה ,ויחאל ףסוי עדוותנש ירחא ,םיחתמה תבר
.םירצמל ותחפשמ

ןובשחב תחקל שי תישארב רפסב המוקמו הלוכ הלילעה תכרעהב .2
'ה רוביד לש תטלחומ טעמכ הקספה הלח :דואמ בושח םרוג
'ה רבד .(הל קרפ ףוס) ויבא קחצי לא ובוש ירחא בקעי לא
ודדועל ידכ םיעוריאה םויס ירחא תחא םעפ קר וילא עיגמ
תורישי רבדמ וניא 'הש ןוויכ .(ומ קרפ תליחת) םירצמל תדרל
וניא 'ה רבד :תובאה תחפשמב שדח בצמ רצונ ,בקעי ינב לא
;ירמגל קתינ וניא םניבל 'ה ןיב רשקה םלוא .הכותב דוע יוצמ
,רחא יעצמאב וז החפשמ ייח תנווכהל 'ה שמתשמ ,ומייקל ידכ
םולחב ,ב"היב קויד רתיב ותוא ורידגהש יפכ וא ;םולחב
.יאובנה

,תאזה תמסרופמה הלילעה לש הרטמה לע בושחל יוארה ןמ .3
לש ותינכות התייה המ .'וינבו בקעי' וא 'ויחאו ףסוי'
.לודג םעל היהת םתחפשמש תובאל חיטבה אוה ?תובאה יהולא 'ה
,הרז ץראב אקווד אלא ןענכ ץראב םייקתי אל הלודיג לבא
:םירתבה ןיב תירבב םרבא לא 'ה ירבדב ךכ .תודבע יאנתב
חכוויהל לק .(גי וט 'רב) "'וגו ךערז היהי רג יכ עדת עודי"
םייתסמ היה ןענכ ץראב ןירוח ינבכ יעבטה לודיגה ךילהתש
ןכאש יפכ ,םינענכה לש םהייח ךרדב תוללובתהב תוריהמב
ץראב ובשייתהש ,םיתשלפלו םיתחל הרק ךכ .םירחא םימעל הרק
םינענכה תוברתב ירמגל טעמכ ועמטנ םה .לארשי ינב ינפל ןענכ
.תישארב רפסמ תוארל ןתינש יפכ ,םתדבו

דועיי ךותמ תדחואמ החפשמב ךרוצ היה 'ה לש ותרטמ תגשהל .4
,םיישפח םדא ינבכ םירצמל תדרל היה וז החפשמ לע .ףתושמ יתד
,וכרדכ ,שמתשמ 'ה .הלאכש רותב דיתעב םשמ תאצל ולכויש ידכ
םיעוריאה [1].ותינכות עוציבל תישונאה הירוטסיהה לש םינותנב
םיחתמ ללגב הלילעה תוחתפתה ידכ ךות םירצונ םייטמרדה
ןיב ,ףסוי ןיבל םיחאה ןיב :בקעי תחפשמ ךותב םיימינפ
םג לבא ;תוחפשה ינבל םישנה ינב ןיב ,לחר ינבל האל ינב
ינבש רוכזל שי .ףסוי תא ותפדעה ללגב וינבל בקעי ןיב
ינפל ודלונ (הדוהיו יול ,ןועמש ,ןבואר) םינושארה האל
תא בקעי תפדעה וליפא .הברהב םהמ םיריעצ ויהש ,לחר ינב
העירכמה הלאשה .השרפה תליחתב תדהדהמ ןיידע האלמ לחר
ברקב ישארה דמעמה תא סופתל דיתע םינבהמ ימ ,ןבומכ התייה
וירחא וינבל שירוהל דיתע ימ ;םעה ךותב כ"חאו החפשמה
.הכולמה תאו הנוהכה תושאר תא ,תינידמהו תיתדה תוגיהנמה תא
תודחא תא לילכ ררופל םילולע ויה הלא םיימינפ םידוגינ
תובאב רחב 'ה ירה .עונמל 'ה הצר תאז אקוודו ,החפשמה
תודחאה ךשמה תייעב .'ה םעל ,דכולמו דחא םעל ויהיש ידכ
ינפל ןכו ,לאעמשי תא קיחרהל ץלאנש םהרבא ינפל הדמע רבכ
לצא רתוי הפירח התשענ איה .ושע תא קיחרהל ץלאנש קחצי
חתפתהל ויה םידיתעש ,םינב רשע םינש לש םהיבא - בקעי
תלילע' .םהמ דחא ףא קיחרהל ץלאייש ילב - םיטבש רשע םינשל
וז החפשמ הראשנ ךיא ונל רפסל אופא הבתכנ 'וינבו בקעי
םיעוריאה וחתפתה ךיאו ,םיימינפה הידוגינ תורמל תדחואמ
םיעוריאה תא 'ה תנווכה ךותמ לוכהו - םירצמל הדרי איה םללגבש
.ותינכתו ונוצר יפל

םולחב 'ה שמתשה בקעי ינב ןיבל וניב רשקה לע רומשל ידכ .5
יזכרמ דיקפת םיאלממ תומולחהש תוארל לק .ותינכות עוציבל
רתיבו ,תומולח השיש הב שי כ"הסב .תאזה הכוראה השרפב
,ףסוי םלחש םיינש :םיליבקמ וא םילופכ תומולח השולש קויד
םולח ,הערפ לש םיינשו ,םיפואה רשו םיקשמה רש לש םיינש
םניא ףסוי תומולח לש תונורתפה .םילובשה םולחו תורפה
בקעי םגו םיחאהש ,םירורבו םיפוקש ךכ לכ םה - םירסמנ
ןבומכ םילגתמ תונורתפה .םתועמשמ אולמ תא דימ םיספות
ינש לש םהיתומולח תא רותפל חילצמ ףסוי .הלילעה ךשמהב
הלודגל הלע אוה וז ותלוכי תועצמאבו ,הערפ לשו םירשה
.ויתומולח ינש תמשגה תא תרשפאמה איהו -

רודכל םימרוג' ,הלילעה תלחתהל םיאיבמש םה תומולחה .6
תדמועו ,'התמ הדוקנ' ןיעמל העיגמ וז רשאכ :תינש .'לגלגתיש
ראשיהל יושע אוה וב ,םירוסאה תיבב ףסוישכ ,ירמגל קספיהל
.םיפסונ תומולח ינש תועצמאב תשדחתמ איה - וייח ימי לכ
התייה ותחכשו - ףסוי תא חכש םיקשמה רש :'התמ הדוקנ' בושו
,אופא םנה תומולחה .הערפ לש תומולחה ינש אלול תטלחומ
.הכשמהלו הלילעה תליחתל םייחרכה םיביכרמ

םדאל םילגמ םה :ירקיעה אוהו ,ףסונ דיקפת םהל שי םלוא .7
ינבל עידוהל ידכ םהב שמתשמ לאה :קויד רתיבו .תודיתע
ןוכנ יכ" :הערפ לא ףסוי ירבדכ ,תושעל דיתע אוה המ םדאה
.(בל אמ) "ותושעל םיהול-אה רהממו ,םיהול-אה םעמ רבדה
םיארנה תוארמב ,תנפצומ הרוצב םהל רסמנ הז דיתע םלוא
םדאה לע אלא ,ונכותב ןבומו יולג וניא לאה רבד .םימותס
ןיינועמ לאה ןיא .םולחה תא ונורתפ י"ע וניבהל תוסנל
תורשפא תא ןכ לע רסומ אוה .דימ ןורתפה תא עדי םדא לכש
.ץפח אוה םרקיבש םידחוימ םדא ינבל קר הריתפה

דומעל ילב יוארכ הלילעה תא ןיבהל תורשפא ןיא :הנקסמה .8
:אופא םה ןשרפה ידיקפת .תומולחה לש ןוכנה ןורתפה לע
לכ ןיב םיסחיה תא ריבסהל .ב ;םמצע תומולחה תא שרפל .א
;םיהז םניא הלא םיסחי ,ןלהל הארנש יפכ ;תומולחה לש גוז
השעמלו ,תומולחה לא הסחיב המצע הלילעה תא ריבסהל וילע .ג
.םימשגתמ םה ןכא םא ,תומולחה תמשגהכ םיעוריאה תא

קיתעה חרזמבו ,וז הלילע ךותב םדאה ינבש קפס םוש ןיא .9
ליכמכו םדאל לאה תעדוהכ םולחה תועמשמ תא וספת ,ללכב
תודיתעל דוגינב לועפל תוסנל םהמ ענמ אל הז .תונפצומ תודיתע
םויקל וששחש ינפמ אקווד ותוא גורהל ושקיב ףסוי יחא .הלאה
לכ לע ריעצה חאה ןוטלש ,םהילע ונוטלש םויקל ,ויתומולח
החפשמה תוהמ תסיפתל ןיטולחל דגונמ היהש בצמ - הלוכ החפשמה
.קיתעה חרזמב
םימלאמ ונחנא הנהו" :ןושארה .ףסוי לש ויתומולח ינשב לכתסנ
הניבוסת הנהו ,הבצנ םגו יתמולא המק הנהו ,הדשה ךותב םימולא
תשקבתמ הז םולחמ .(ז זל 'רב) "יתמולאל ןיוחתשתו םכיתומולא
םה .םהילע טולשל הצור ףסויש ,םיחאה תנקסמ הילאמ טעמכ
,(םויה םיביגמ ונייה ךכ) ול םיגעול םניאו ול םיקחוצ םניא
.הדיתעה תואיצמה תא וכותב ליכמ ומולחש םה םיחוטב אלא
.ץרמנ ןפואבו םדקהב הדגנ ולעפי אל םא םשגתהל היושע איה
,ריצקה תא םילמסמ םימולאה :ףסונ ביכרמ ליכמ הז םולח םלוא
לע ףסוי ןוטלש ןיב רשק אופיא היהי .רבה תא ,האובתה תא
תוטלתשהל םורגתש איה האובתה :קויד רתיבו ,האובתה ןיבל ויחא
;זמרנ אל ךכ ידיל םירבדה ועיגי ךיא םלוא .םהילע ףסוי
.הלילעה תוחתפתהב קר הלגתיש דוסה והז

שמשה הנהו" :ץרמנ רוציקב רסמנ ףסוי לש ינשה ומולח .10
םימולאה םוקמב .(ט םש) "יל םיוחתשמ םיבכוכ רשע דחאו חריהו
,םימשה ןמ - הלענ רתוי הברה הנומת וב שי ץראה ןמ םרוקמש
,ףסוי ,םדא-ןב דמוע וז הנומת עצמאב לבא !ולוכ םלועה טעמכ
הנווכהש והשימל קפס ןיא בוש !וינפל םיווחתשמ הלא לכו
ונוטלשש ,ףסוי ינפל תווחתשהל םידיתעה םיחאלו םירוהל
לע ךלמ ןוטלשכ ,תוומלו םייחל ,טלחומ ןוטלש היהי םהילע
?ןושארה לא ינשה םולחה סחייתמ ךיא .ןומדקה חרזמב ויניתנ
םסחי תעיבק י"ע קר לבקל לכונ המלשה תועמשמה תא ירהו
ולידגמו וקזחמ ,ןושארה תא ךישממ ינשה :ןכבו .הזל הז
ידכ דע רבגתת ותחפשמ לע ףסוי לש ותטילש .רועיש ןיאל
תענמנ יתלבה םתנקסמ התייה תאז - תטלחומ היהת ףוסבש ךכ
;ףסוי יפלכ הפירחמו תכלוהה םתבוגת תרבתסמ ךכ .םיחאה לש
עונמל ידכ קר הליחת הנווכב חצרמ וליפא ועתרנ אל ףוסב
.וז הלפשה םמצעמ

כ"הסב .תומולחה ינשל םאתהב קוידב תחתפתמ הלילעה .11
:םהילא עדוותהש ינפל ויחא ןיבל ףסוי ןיב םיתומיע העברא שי
יעיברהו ישילשה ,םירצמל הנושארה םתסינכב ינשהו ןושארה
אשונהשכ ,האובת לע תלהנתמ הנושארה החישה .היינשה םתסינכב
ותמאלש ,(םהל העודי הניא ותוהזש) ףסוי תמשאה אוה םייאמה
תועצמאב .האובת ינוק לש הווסמב ואבש םילגרמ םה רבד לש
ףופכה םירצמ לש ןוילע לשומכ ודמעמ ףקותבו וז הלובחת
םינוא ירסח םהש ,ךכ ידכ דע םהילע ףסוי טלתשמ הערפל קר
רסוא ,ןועמש תא םהמ קלסמ אוה היינשה םתשיגפב .ותמועל
וצר רשאכ םתמשאב רכזיהל םהל םרוג ךכו ,םהיניעל ותוא
םהש הדבועהו ;ודיב תעכ םתומו םהייח .ףסוי תא 'קלסל'
.המואמ תעכ םהל תרזוע הניא הבושת ירוהרהב ופקתנ

ורזחש ירחא םג םתוא הוולמ 'שיאה ותוא' ינפל םתמיא .12
ןוברעכ ודיב ןועמש תא ריאשהל וצלאנש ירחא ,ןענכ ץראל
אלל םהל בשוה םפסכש םיחכונשכ תרבגתמ םתמיא .תמא ורבידש
לוצינל תולקב תנתינה הלובחת יהוזש דימ םיניבמ םה .םתעידי
םתדירי תארקל רבגתמ םדחפ ."ץראה ינדא שיאה" ידי לע םתערל
,ןימינב תא איבהל ילב עיפוהל םיזעמ םניא םה :םירצמל היינשה
,ףסוי ןדבא ירחא בוהאה םהיבאל ךכ לכ רקיה ריעצה חאה
םהייח לעו םהילע טלתשה רבכ רשא "שיאה ותוא" תדוקפ יפל
!תומל םלוכ םייושע ותוא ואיבי אל םא ירה .טלחומ ןוטלש
רוסמל חרכומה באה םע דחי ,וינפל םיענכנ םה הרירב ןיאמ
.רובש בלב ןימינב תא םהידיל

,יידמל המיענ הרוצב םנמא הליחתמ תישילשה השיגפה .13
החוראל םנימזמ כ"חאו ,םהיבא םולשל לאוש "שיאה ותוא"שכ
:רמו ער ףוסה םלוא .תורקי תונתמ םהילע ריתעמו תראופמ
,השקה ,יעיברה תומיעה ליחתמ ןימינב תחתמאב עיבגה הלגתנשמ
לכנתמ "שיאה ותוא"ש בטיה םיעדוי םיחאה .ירזכאהו רומחה
םהל געול דועו םהיפלכ םימחר ינמיס םוש הלגמ וניא ,םהל
!דבעל יל היהי אוה ודיב עיבגה אצמי רשא שיאה" :םתרצ תעשב
.(זי דמ) "!...םכיבא לא םולשל ולע - םתאו

ומולח תא רפיס ףסוי רשאכ בקעי תהימתב םירכזנ ונחנא .14
תווחתשהל ךיחאו (!היח הניא רבכש) ךמאו ינא אובנ אובה" :ינשה
ביכרמ םג םשגתנ םא ,ןבומכ ,איה הלאשה .(י זל) "?הצרא ךל
תישילשה השיגפבש בל םישל שי ,ןכבו .ךיאו םולחה לש הז
:תישילשב .ףסוי ינפל הווחתשמ וליאכ בקעי םג תיעיברב םגו
,וניבאל ךדבעל םולש' :("שיאה ותוא" לא םיחאה) ורמאיו"
הדוהי רמוא תיעיברב ;(חכ גמ) "ווחתשיו ודקיו 'יח ונדוע
ךדבע" םימעפ עבראמ תוחפ אל ולש שאוימה הירוגינסה םואנב
התמה םאה תבוגת :דועו תאז .(אל ל זכ דכ 'ספ דמ) "וניבא
וניא הדמעמ ,'דבע' אוה םא ;באה לש וזב והשכיא הלולכ
הלגתנ ךכ .ןומדקה חרזמב החפשמה תסיפת יפל ולשמ הנוש
חריהו שמשה לע ואולמב ינשה םולחה לש ןפצומה רסמה םג
.ול םיווחתשמה םיבכוכ רשע דחאו

םהיתומולח .הערפ ירש ינש לש היה ינשה תומולחה גוז .15
ורשפא ףסויל ורפוסש יפכש אוה תוחפ עודיש המ :םיעודי
םעמשמ "םינורתפ םיהל-אל" וירבד .םנורתפ תא דימ ןיבהל ול
:לאה י"ע חלשנ אוהש יפכ ומצע םולחב םייוצמ תונורתפהש
ייח לע רומשל היה הלאה םירשה ינש דיקפת .'ןמ' = '-ל'
התייה הקיתעה םירצמב .ויתואקשמ לעו וילכאמ לע ,הערפ
הלח הערפשכ .ותלערה י"ע הערפ ייחל הנכסה תמייק דימת
לע םינוממ ויהש םירשה ןכ לע ודשחנ ,ולש לוכיעה יכרדב
,הלא וקדבנ זאו ,ןאכ םג הרק הזכ הרקמ .והקשמו וילכאמ
.םניד רוריבו הריקחה רמג דע רהוסה תיבב ומשוה םירשהו
ויתומולח ;ויתובשחמל םאתהב םולחל גהונ םדא :דועו תאז
תא ול םילגמ םג םהו ,םויהמ ויתובשחמ תא םיכישממ הלילב
תאז ןיא) תועדומה ויתובשחממ קוחדל הסנמ אוה התואש תמאה
םירשה ינש תא הקיסעה קפס ילב .(דיורפ לש ותילגת ןבומכ
ץרחיהל היה דיתעש ,םלרוג לע הבשחמה רהוסה תיבב הלאה
.תוומל םא םייחל םא ,רפסמ םימי דועב

רש .תומולחה ינש ןורתפל ףסוי עיגה ךיא ןיבנ תעכ .
16
םיבנעה לודיגמ לחה ןייה תרהט לע הדפקהב רומשל בייח םיקשמה
םיכילהתה לכ לע םלוח אוה .הערפל ותשגהו ןייה תנכה דעו
םיכשוממהו םינושה םיכילהתה א"ז ,תיפוקסלט הרוצב הלאה
הנהו ימולחב" :תומולחב ליגרכ ,הבר תוריהמב וינפל םירבוע
,הצנ התלע תחרופכ איהו ,םיגירש השולש ןפגבו ,ינפל ןפג
,םיבנעה תא חקאו ,ידיב הערפ סוכו ;םיבנע היתולוכשא ולישבה
םש) "הערפ ףכ לע סוכה תא ןתאו ,הערפ סוכ לא םתוא טחשאו
ותרימשו ,םיכילהתה לכב אופא חכנ םיקשמה רש .(אי-י מ
ודיקפת תא ןכ םא אלימ אוה .ףוסה דעו הלחתההמ תינדפק התייה
אציש ףסוי ול חיטבמ ןכל .ונייב םגפ אצמיי אלו ,יוארכ
.תמדוקה ותרשמל רזחויו ררחושי ,ונידב יאכז

רש םולח יבגל הכופה ףסוי תנקסמ התייה ,ךכל םאתהב .
17
,(ורבחכ יאכז אצי אוה ףאש רבס אוה) ימולחב ינא ףא" :םיפואה
הרימשל הפאמה רורוואל םיררוחמ םילס) ירוח ילס השולש הנהו
הפאמה תא תאשל םירצמב היה גוהנ) ישאר לע (ותוירט לע
ףועהו ,הפוא השעמ הערפ לכאמ לכמ ןוילעה לסבו ,(שארה לע
אופא רמש אל םיפואה רש .(זי-זט םש) "ישאר לעמ םתוא לכוא
,הפאמב הלגתי םגפהש ףסוי תנקסמ ןאכמ ,הפאמה לע יוארכ
.הלתייו םשא אצמיי רשהו

השולש :רתוימ טרפ הרואכל היה תומולחה ינשבש ףיסוהל שי
יד היה ירהו ;ינשב םילס השולשו ,ןושארה םולחב םיגירש
םיארנה םיטרפ םג אלא .םולחה תרטמל דחא לסבו דחא גירשב
דועבש ןבומכ עדי ,םירשהומכ ,ףסוי .םולחב םיבושח םירתוימ
הנווכהש ןיבה ךכ .הערפ לש תדלוה םוי היהי םימי השולש
,םירחא םידיקפו םירש לע ןידה יקספ ומסרפתי ובש ,םוי ותואל
.םויה ותוא דע יולתו דמוע היה םנידש

ףסויש הזב :ידוגינ אוה הזל הז הלאה תומולחה ינש סחי.
18
,םינושה ןידה ירזג תא שארמ עידוהלו םהיניב ןיחבהל עדי
ןכוה הזב .תומולח רתופכ המישרמה ותלכי תא חיכוה אוה
תולעלו רהוסה תיבמ תאצל ףסוי היה לוכי ותועצמאבש אבה דעצה
.המוצעו הבר הלודגל

םיקשמה רשמ שקיב ףסויש פ"עא :"התמ הדוקנ" הרצונ בושו .
19
םידבכנ םישנא .ותוא חכש אוה - םשמ אציש ירחא והרכזיש
הלילעה ךשמהל .םיטושפ םישנא םהל ושעש תובוט םיחכוש םיתעל
,תומולח ינש םלוח הערפ .םולחב שמתשמו 'ה רזוח המודיקלו
תומולחה ינש םיעיגמ ףסוי לצא ומכ .םילבשה םולחו תורפה םולח
הז דימ םיאב םה הערפ לאש בושח לדבהב לבא ,דחא םדא לא
:הפוכת םתרושבש - בטיה תאז ןיבה ףסויו - ןאכמ .הז רחא
ותושעל םיהל-אה רהממו ,םיהל-אה םעמ רבדה (ןכומ=) ןוכנ יכ"
.ההז טעמכ תומולחה ינש ןכות .(בל אמ םש) "(ותוא עצבל=)
ןורתפה לא דימ עיגה ךכו םילבשה םע תורפה תא ףריצ ףסוי
.(תורפו םירוושב שורחל וגהנ הקיתעה םירצמב) ריצקו שירח לש
ודילש ,סולינה אוה ,רואיה י"ע ול הרשפאתנ ןורתפה תמלשה
לכ היולת יתנשה ונופטישבש ,ויתומולח ינשב הערפ דמוע
תפסונ המלשהל .(םויה דע ךכו) בערל וא עבושל םירצמץרא
תונמש עבש :םילבשהו תורפה לש רזוחה רפסמה י"ע ףסוי עיגה
םולח" :הטושפ הנקסמ קיסה ךכו .תוקד וא תוזר עבש ןהירחאו
.(הכ םש) "אוה דחא הערפ

םינושה םירתופה ןיב תורחתהבתוארל שי ףסונ בושח ביכרמ .
20
הבשחנ תומולח רותפל תלוכיה .הערפ תומולחב םחוכ תא וסינש
:םיהלא תנתמ ןיעמל ,יעבט-לע חוכל םינמזה לכבו םימעה לכב
הכרעהה ןאכמ .לאה ןוצר תא הזב הלגמ תומולחה רתופ ירה
ויה םדמעמו םתובישח .תומולח ירתופ יבגל דואמ ההובגה
תולגל התייה םתילכת םגש ,םימסוקו םיאיבנ לש הלאל םימוד
םירתופה ינושאר .(טכ ה ;חמ-ומ ב 'נד 'ר) לאה ןוצר תא םדאל
ארקיו (הערפ) חלשיו ...רקבב יהיו" :םירצמ ןבומכ ויה
םתוא רתופ ןיאו ...הימכח לכ תאו םירצמ ימוטרח לכ תא
ןורתפ עיצהל חילצה אל םהמ דחא ףאש א"ז ,(ח םש) "הערפל
,םימודמ םיעדמ ינימ לכל םיחמומה םה ןאכ 'םימכח'ה .ענכשמ
ןורתפ םגו ףושיכ ,םסק,היגולורטסא ןוגכ ,תורתסנ תומכח
.תומולח
רפסמ םיאבה םיקוספה םינווכמ הלאכ םימכח לש םנולשיכל
,הערפ יצעוי ימכח ,ןעוצ ירש םיליוא ךא" :בי-אי טי והיעשי
יכלמ ןב ,ינא םימכח ןב ,הערפ לא ורמאת ךיא ,הרעבנ הצע
'ה ץעי המ ,ועדיו ,ךל אנ ודיגיו ,ךימכח אופא םיא !םדק
"!םירצמ לע תואבצ

דחא לכ .ףסונ דמימ רבד לש ותמאל תללוכ וז תורחתה .
21
אופיא אצוי .ויהלא ידי לע חלשנכ בשחנ תומולחה ירתופמ
.ףסוי יהל-א ןיבל םירצמ יהלא ןיב הלהנתה תיתמאה הכרעמהש
ןיבה הערפ לבא ,ןודינב ויהל-א תא ללכ ריכזה אל ףסוי
,שיא הזכ אצמנה ...הערפ רמאיו" :ותסיפת יפל דימ תאז
תומיעה תועמשמש איה הנקסמה .(חל אמ) "?!וב םיהל-א חור רשא
ירהש ,הערפל םולחה תא חלשש יתמאה לאה תמאב אוה ימ התייה
קיסהל שי ןכל .םולחה רתופ תא חולשל לגוסמ הז םיהלא קר
רתויב ההובגה הרשמל ףסוי תא תונמל - הערפ לש ותינכתש
םג תעפשומ התייה - ומצע הערפל קר ןותנ ,םירצמ תכלממב
ותוא םא ,םירצמל בוטו הערפל בוטש ,ינויגהה לוקישה ןמ
,הכלממה תוינכת עוציב לע הנוממ היהי םיהלא חור לעב שיאה
ליצהל ידכ ,לודגה בערה אוב תארקל ,ןתוא עיצה ומצע אוהש
.ולש םיהלאה לש וידי השעממ הלוכ ץראה תא

חיטבהש דמעמ ותואל ףסוי תא הלעה הערפ תומולח ןורתפ .
22
העירכמה הדוקנל דע תומולחה תומשגתה תאו הלילעה ךשמה תא
הלוכ החפשמה תאבה הירחא דימו ,ויחאל ףסוי תועדוותה -
לש ותינכת תא לעופל איצוהל ידכ ,בערמ םתלצהו םירצמל
לש םינושה םהידיקפת תא בטיה םיאור ונא הזכ ןפואב .'ה
;םדא ינבל שארמ ויתוינכת תא םתועצמאב עידומ 'ה :תומולחה
ויתוינכתש הזכ ןפואב ועראתיש םיעוריאל םרוג אוה םדי לע
ובש ךילהת ותואב בושח דיקפת םיאלממ םה ;ונוצרכ ומשגתי
ןורחאו ;םהירחא םהינבו תובאה תחפשמ יהל-אל השענ אוה
תמועל הדעו םע לבק ותוהלא תא 'ה חיכוה םתועצמאב ,ןורחא
.םלועה תומוא ינפל םימעה יהלא:הרעה

ויה ןכל .םירז תאנוש ץראכ קיתע ןמזב רבכ העודי התייה םירצמ ץרא .1
...
,וסנכנש יפכ הנממ תאצל דיתעב ולכוי לארשי ינבש םיבוט םייוכיס
...
.לעופב הרק ךכ ןכאו .ימואלהו יתדה םייפוא לע הרימש ידכ ךות ,םעכ
...

עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה