ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

162 רפסמ

ז"נשת ,תבטב 'יו ץקמ תשרפ

המלש טפשמ

יזינג םייח 'פורפ

תיללכ הירוטסיהל הקלחמה,ךלמה טפש רשא טפשמה תא לארשי לכ ועמשיו"
"וברקב םיהולא תמכח יכ ואר יכ ךלמה ינפמ ואריו
.(חכ ג א"למ)

.(ג א"למ) המלש טפשמ איה ץקמ תשרפ לש העובקה הרטפהה
םיארוק ,וז השרפב הכונחה גח לח ללכ ךרדבש רחאמ םלוא
םיעבראב .(ו א"למב םיארוק הכונח לש היינש תבשב) ב הירכזב
שמח קר ץקמ לש העובקה הרטפהה תא וארק תונורחאה םינשה
חפקל אל ידכ .(ז"לשתו ג"לשת ,ל"שת ,ח"כשת ,י"שת) םימעפ
"םיקולא תמכח"ל וננויע תא שידקנ ,תאז "החונז" הרטפה
.המלשב התייהש

ירה .וברקב התייהש םיקולא תמכח יהמ ,םישרפמה והמת רבכ
,ןיבהל היה ןתינ תיסיסב היגולוכיספ תעידיבו טושפ ןויגיהב
אהו אתמחרמ אק אהדמ":ארמגה תרמואש יפכ .תיתימאה םאה ימ
,תוכמ ,המחיר אל תאזו ,המחיר תאזש ןוויכמ) "אתמחרמ אק אל
:ם"יבלמה לאוש ךכו .תיתימאה םאה ימ המלש עדי - (ב"ע גכ
טושפ רבד אוה רבכש ,הז טפשמב הלודגה המכחה התיה המ"
"?ןבה לע םאה ימחרש

ךמס דציכ .המלש לש ןידה קספ לע והמת ל"זח .דועו תאז
הכומ התייה הלילח םא הרוק היה המ .םאה לש היתובוגת לע
תיחקפ אמשו ?תיעבט ךרדב לועפל תלגוסמ התייה אלו םלהב
,תוכמ "?אמרעימ אמורעיא אמליד") ?וילע המירעהו התייה
לש ותוגהנתה תא יאעליא 'רב הדוהי 'ר רקיב ןכ לע .(םש
ךרוכ יתייה (רמצ יזיג=) ןירקופ ,םש יתייה וליא" :המלש
תאלמתנש ילוליא ,'ברח יל וחק' רמוא אוהשכ .וראוצ לע
(זט י ,תלהק) רמוא אוה העש התוא לעו .גרהנ רבכ םימחר
.(זט י ,הבר 'הק) "'רענ ךכלמש ץרא ךל יא'

*

:םישנה יתש לש תונעטה תא לפכו רזח ארקמה

תאזו .תמה ךנבו יחה ינב ,יכ אל תרחאה השאה רמאתו
..................
ינפל הנרבדתו .יחה ינבו תמה ךנב ,יכ אל :תרמוא
..................
ךנבו יחה ינב הז :תרמוא תאז :ךלמה רמאיו .ךלמה
..................
א"למ) יחה ינבו תמה ךנב ,יכ אל :תרמוא תאזו .תמה
..................
.(גכ-בכ ג
..................

ןחלושה ?םישנה ירבד לע הלימב הלימ ךלמה רזוח המ םשל
......
תא עומשל ןיידה ךירצ" :ימלשוריה תובקעב קסופ ךורע
......
(גכ קוספמ היאר איבמו) םתוא תונשלו ןידה ילעב ירבד
......
,טפשמ ןשוח ,ע"ש) "וכתוח ךכ רחאו ובלב ןידה קידצמו
......
ןוויכמ .(ט אכ ,ןירדהנס תוכלה ,ם"במרה ןכו .ז זי
......
יכרוע אלל םיעיפומ - ונלש הרקמב םישנה - ןידה ילעבש
......
תונקסמה תא קיסהלו תונעטה ירקיע תא םכסל טפושה ךירצ ,ןיד
......
,תושגרתה ךות ,בלה ןמ ואצי ןהלש תונעטה ירהש .תויטפשמה
......
."ךלמה ינפל הנרבדתו" .הכלהה לע שגד תמיש ךות אלו
......
אוה ךא ,םישנה ירבד לע הלימב הלימ רזוח םנמא המלש
......
הז תרמוא תאז :ךלמה רמאיו" :הבושח תחא הלימ ףיסומ
......
גיצמ המלש - "הז" הלימה לע שגדה ידי לע ".יחה ינב
......
איצומה" :רורב יתכלה ללכ ל"זחל שי .יתכלהה בצמה תא
......
,יח קונית הדיב הקיזחמ תעבתנה ".היארה וילע ורבחמ
......
השאה הפילחה התנש ךותש ךורא רופיס תרפסמ תעבותה וליאו
......
ינשב הדומ איה ךא .יחה קוניתב תמה קוניתה תא תרחאה
......
:םתובישחב םיעירכמ םירבד
......

.(חי) "תיבב ונחנא םיתש יתלוז תיבב ונתא רז ןיא" .1
......
.הירבדל םידע איבהל הלוכי הניאו ,םידע ןיא ,רמולכ
......

תא ססבל הלוכי הניא ףא ,רומאל .(כ) "הנשי ךתמאו" .2
......
הבכשב הקונית תא התימה תרחאהש ךכ לע רופיסהו .התנעט
......
.התנעט חיכוהל תורשפא לכ אלל דבלב הרעשה אוה ,וילע
......
וליאו ,יח קוניתב הקיזחמ תחאה תיתכלה הניחבמ :רומאל
......
תונוממ ינידב םנמא .התעיבת סוסיבל תויאר ןיא תעבותל
......
."וקולחי קפסב לטומה ןוממ" יכ ,רמואו ןנבר לע סוכמוס קלוח
......
ןכל .תושפנ ינידב אלו תונוממ ינידב קר ןוכנ הז ךא
......
ךלמה הארה ,תושפנ ינידב רבודמש ,םישנה יתש לש הרקמב
......
יפל ןודל בייחו ,"וקולחי" תרבסל םוקמ ןיא יכ ותמכחב
......
".היארה וילע ורבחמ איצומה" ןנבר
......

,ןיבהל המלש היה לוכי םישנה ירבדב ןויע ךותמ ,הנהו
......
לש ןבל הנב תא המידקה תעבתנה .יחה דליה לש ומא ימ
......
המידקה תעבותה ,תאז תמועל ."תמה ךנבו יחה ינב" :תרחאה
......
ירבדכ ."יחה ינבו תמה ךנב" :הנבל תרחאה לש ןבה תא
......
רקיעה אוהש המ דימת םידקי םדאהש ןושלב ללכו" :ם"יבלמה
......
עירכהלו ןיבהל לוכי היה רבכ הזמו ...לפטה תא רחאיו
......
".ומא ימ
......

םישנה ירבד ךותמ רבכ עדי ומצע המלשש םידמל ונאצמנ
......
תינאטנופסה הבוגתה לע ללכ ךמס אל אוה .קוספל וילע דציכ
......
ותוא ענכשלו םעל תוארהל הצר אוה ךא .תיתימאה םאה לש
......
הרקמבו ,"היארה וילע ורבחמ איצומה" :ןנבר לש ללכה תקדצב
......
ןיבה המלש ."וקולחי" סוכמוס לש ללכל םוקמ ןיא ןנד
......
בלב הניט ראשית אל היצזיטמרדו המגדה ידי לע קר יכ
......
.ותא קדצה יכ םיענכושמ ויהיו רוביצה
......

'מע ,םידעומו םיגח יבקעב) יקסנישוד בקעי ברה תעדל
......
תקדצב םעה לש ועונכשל הדעונ ךלמה לש היצזיטמרדה" ,(210
......
התייהש הכלה - 'היארה וילע ורבחמ איצומה'ש ,הכלהה
......
החכוה התיה אלש יפ לע ףא ."םעב הטשפתה םרטו ךלמל העודי
......
היצזיטמרדה ידי לע ,יחה דליה לש ומא ימ ,תישממ היארו
......
םנמא) תעבותה השאה ירבד דוסי רקשב יכ תעדל םלוכ וחכווי
......
ימ הרורב העיבק ןיא ל"זח לש םישרדמה ןמו ארקמה ןמ
......
,ןודינב םיעד תומימת ןיא םינשרפב ףאו ,יחה דליה לש ומא
......
.(ומא איה תעבתנה יכ ם"יבלמה תעד ונילע תלבוקמ
......

תמכחש רבסהה םע םימלש םניא ,הארנכ דומלתה ימכח םלוא
......
םאש .הרורבה הכלהה לעו ףורצה ןויגיהה לע הססבתה המלש
......
,תוכמ) "ומא איה :הרמאו לוק תב תאצי" :ורמא עודמ ,ןכ
......
ךרוצ היה עודמ ,תיתימאה םאה ימ עדי המלש םא .(ב"ע גכ
......
דליה לש ומא ימ םעל חיכוהל ידכ ?םימשה ןמ לוק תבב
......
יחה הנב רשא םאה לש םישגרנה הירבד ויה םיקיפסמ ,יחה
......
יחה דוליה תא הל ונת רמאתו הנב לע הימחר ורמכנ יכ"
......
לש התבוגת תא בותכה ףיסוה המ םשל ."והותימת לא תמהו
......
?(וכ) "ורוזג - היהי אל ךל םג יל םג" :תרחאה השאה
......
תשקבמה םא לש היפואל תדגונמ תרחאה השאה לש התבוגת
......
.יחה הנב תא לבקל ידכ ךלמה לא האב איה ירה .הנב תא
......
הל ותוא תתלו הנב לע רתוול התבירי רבכ הנכומ רשאכ
......
חומשל הכירצ התייה ,"יחה דוליה תא הל ונת" הרמאב
......
םג יל םג" תרמוא איה הז םוקמבו ,יחה דליה תא ףוטחלו
......
."ורוזג -היהי אל ךל
......

,יחה דליב קיזחת ימ הלאשה קר הנודנ אל המלש ינפבש אלא
......
המשא ימ ,הלאשה םג וינפב הבצינ אלא ,ותוא לדגת ימ
......
רתפ יחה דליה לע תוספורטופאה תייעב תא ?דליה תומב
......
,"היארה וילע ורבחמ איצומה" הכלהה יפ לע תוטשפב ךלמה
......
המלש .הירבדל תויאר איבהל החילצה אל תעבותה דועב
......
םשא ימ :הרכזוה אלש היעב וברקבש םיקולאה תמכחב הליג
......
םג" היינשה השאה הביגהשמ ?תחצורה איה ימ ,דליה תומב
......
םדל תפאושה איהש התליג ,"ורוזג - היהי אל ךל םג יל
......
!תחצורה איה .עשפמ ףח קונית לש ותגירהמ תעתרנ הניאו
......
התיה התנווכ םצע תויה" :"דוד תדוצמ" לעב ריבסמש יפכ
......
השא ןב קינהל הל המ יכ ,הנב תתימב התרבח חמשת לבל
......
יכ הזב רתוי התצר ,ותימהל ךלמה הוצש העמשבו ,תרחא
......
,"העוצקמ" תא רוכזנ םא ,דועו תאז ."התרבח דוע חמשת אל זא
......
םג .היקוסיעב הל עירפי הנב וניאש דלי לודיגש רורב
......
,יחה הנב ינפ לע התרבח לש תמה ןבה תא המידקה רשאכ
......
הרובע בושח היהש המ יכ החיכוה ,"יחה ינבו תמה ךנב"
......
,םידמל ונאצמנ .יח דלי היהי אל תרחאה השאל יכ אוה
......
,תעבותה הארנכ ,תחא לש בל תויטנו םינמיס המלשל ויה יכ
......
איה ימ הליג םיקולא תמכחב המלש .דליה תומל הפאש רשא
......
םהיפ לעש תוחכוה ויה אלו ,םידע ויה אל םלוא .תחצורה
......
ןמ לוק תבב ךרוצ היה ןכל .חצר לע שינעהל היהי רשפא
......
*."ומא איה" יכ הלגתש םימשה
......יבקעב ,יקסנישוד בקעי 'י לש וירבד לע םיססובמ ןאכ ואבוהש םירבדה* ......
.213 -208 'מע ,(ב"משת ,קרוי וינ) םידעומו םיגח
......

עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה