ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

162 רפסמ

ז"נשת ,תבטב 'יו ץקמ תשרפ

"םשה ישדקמ" ורפסו שילזיימ שריה יבצ ברה

שילזימ הנינפ ר"ד

האושה רקחל ןוכמהד"באכ שילזיימ שריה יבצ ברה ןהיכ ד"שת דע ץ"רת תנשמ ......
,(ןעצייו םידוהיה יפב) הירגנוהבש
(Vac) ץאווב הבישי שארו ......
.םידוהי םייפלאכ ץאווב ורג ןברוחה ברע .היצילגמ אב הילאש
......
,טשפדוב דיל זוכיר םוקמל םלוכ ולבוה ד"שת זומתב ג"יב
......
תופרשמה חתפב ,םש .ץיוושואל וחלוש םימי הנומש רובעכו
......
ןטק םיליהת רפס ךותמ שילזיימ ברה דמל ,םיזאגה יאתו
......
םיובלטייט השמ ברה ונקז תאמ השמל הליפת שוריפ םע
......
הווילו הרקמב וידיל לגלגתהש ("השמ חמשי"ה) להיואמ
......
םיבבוסה לכ תא דדועלו קזחל לדתשהו ,רורחשה דע ותוא
......
ינבו םידליה יפלאל תדחוימ בל תמושת שידקה אוה .ותוא
......
הדרחהו תודידבה ,תומתיה חכונ ארונ בצמב םש ואצמנש רעונה
......
יעגרל קינעהל לדתשה ףאו ,םהילע ולפנש - תוומה ינפמ
......
אוה זא .הווקתה תא םגו תועמשמה תא םינורחאה םהייח
......
לכ תא בתכה לע הלעי ,דורשיו הכזי םא ומצעל חיטבה
......
.וילע רבעש המ
......

ןבה) וידלימ השישו ותשא תא םש דביא אוה רצק ןמז ךותב
......
ןהילאש ,
Munka Tabor ,הדובעה תוגולפב תריששכ הפסנ יעיבשה ......
הדצל הירגנוה הפרטצהש זאמ םיבר םירגנוה-םידוהי וסיוג
......
םישדוח השימח ירחא .(1941 תיצחמב ,המחלמב הינמרג לש
......
.רורחשה םוי דע ההש םש ,הינמרגבש גייוושנוארבל רבעוה אוה
......

וזכרתה םש ,ןזלב-ןגרבל שילזיימ ברה עיגה ןכמ רחאל
......
םיטירבה .םהלש ינושארה םוקישב וליחתהש םיבר םילוצינ
......
רוזאב ויהש םירוקעה תונחמ לכל ישארה ברל ותוא ונימ
......
םימיה םתואב ונימב דיחי היהש דיקפת - יטירבה שוביכה
......
.םידוהיה לש םייתדה םייחה תא םקשל ליחתה אוה םשו -
......
םילוצינה לש יסיפה םוקישה ןמ ,םיבר םימוחתל עגנ הז רבד
......
תונחמהו תואטגה לש בערה תנוזתמ יתגרדה רבעמ ידי לע
......
ןוזמה ןמ רבעמב םג ךורכ היהש ,םיילמרונ הנוזת ילגרה לא
......
העש ךרוצ זא וב האר ןיידע שילזיימ ברהש - רשכ אלה
......
תיינקהו ישפנה םוקישה דעו ,רשכה ןוזמה לא - שפנ חוקיפ לש
......
םהירוענ תונשש םיריעצל דוחיב ,םייביטמרונ םייח ילגרה
......
השיגה התוא ךותמ - תאזו .םיכרע אלל השק םלועב ורבע
......
.תונחמב םג לעפ היפ לעש תכמותהו תישונאה
......

םילוצינה לש התיה םימיה םתואב התלעש תושקה תויעבה תחא
......
םהידיב ויה אל ךא ,תושדח תוחפשמ תונבל וצרש םיברה
......
שילזיימ ברה .ופסנש םגוז ינב לש םלרוג לע שממ לש תויאר
......
םירחאה םינברה םע ףותישב ,םסרפ ףאו ,הז םוחתב הברה לעפ
......
דוסי ןבאל השענש ,תונוגע תנקת םשב סרטנוק ,םש ויהש
......
רתיה" ןיקתהל דמע םג אוה .הז ךובס אשונב ךורכה לכב
......
ינבל ללוכ רתיה" תויהל רומא היהש ,"יללכ םינבר האמ
......
."םתיב תא תונבל ולכויש ,ןותחתה םונהגמ םידירשה ,תונחמה
......
תא וכמס ,"שיא ןוזח"ה םג םהיניבו ,רודה ילודג בור
......
לש ותודגנתה תמחמ לעופל אצי אל רבדה ךא ,ךכ לע םדי
......
ידכ - וירבדל ,הזכ יללכ רתיה םסרפל ששחש ,רמטסמ יברה
......
.םיברה תא לישכהל אלש
......

ורפס תא בתכ םשו ,וגקישל שילזיימ ברה רבע הינמרגמ
......
ליחתה אוה הזה רפסה תא .םשה ישדקמ תובושתו תולאש
......
הנברוח לע ול עדונשכ ,ד"שת-ג"שת םינשב ,ץאווב בותכל
......
ויהש םית"ושה תא רפסב סניכ אוה .הפוריא תודהי לש
......
ירוקמה דיה בתכ .םימיה םתואב ולעש תולאש םג םהבו ,וידיב
......
רתאל וידיב הלע וידימלתו וינב תרזעב ךא ,דבא רפסה לש
......
וילא ואיבהש רמוח םהילע ףיסוהלו םית"ושה םתואמ תצקמ
......
ינש רפסל .ופסנש םינברה לש םהיברוקמו םהיתוחפשמ ינב
......
רטפנ ךא ,ישילשה קלחה תא םג בותכל דמע רבחמה) םיכרכ
......
.ז"כשת-ו"טשת םינשב רואל ואצי םהו ,(הביתכה עצמאב
......
,תונחמב ותא דרשש לדנמ םחנמ רזעלא ברה ,ונב איצוה ג"נשתב
......
.רפסה לש תבחרומו השדח הרודהמ
......

בטיה עדומ היה ורבחמ .תוביטח שולש יושע םשה ישדקמ
......
,הרותה ירבד ןיבל תונורכזה רפסמ לש הקינורכה ןיבש לדבהל
......
ינש ןיב דירפה "תודיגמה םע םירופיסה ברעל אלש" ידכו
......
.םידרפנ םיסרטנוקב ורפסב םתוא סיפדהו םירנא'זה
......

סרטנוקבו רפסל אובמב איבה אוה ולש תונורכזה רופיס תא
......
:ץיוושואב ופסנש םידליה לש םרכזל שדקוהש םידמחמ רעש
......
רמאנש המכ ,םינטק םידלי תגירה לע דמח תבית וניצמ םגו"
......
ורכזנש םיניינעה דחא ."םנטב ידמחמ יתמהו 'ט עשוה קוספב
......
טפשמב תודעכ אבוהו האושה תורפס לש הקיסאלקל סנכנ וב
......
.ןמכייא
......

,יבצ ידמחמ סרטנוקב ונב םילשה וללה תונורכזה תא
............
,הדובעה תוגולפב םידוהיה ייחמ םיעוריא םג ףיסוה םשו
............
םישגונה ןמ םש ולבסש םייתדה םידוהיה לש השקה םלרוגמו
............
רשכ"ל ולכנתהש םייתד-אלה םידוהיה ןמ םג ךא םירגנוהה
............
.רשכה ילכוא ,"ס'רעסע
............

הרותה ירבד ואבוה ,בהז רז ,רפסה לש היינשה הביטחב
............
תדובע ירחא םיטעמה החונמה יעגרב ,תונחמב רבחמה רמאש
............
"רעקינאכעמ-אטיוא"כ ומצע תא גיצה אוה ץיוושואל ועיגהב) הייפכה
............
תוישרפ יפל ךרע אוה םתואו ,(תופרשמה ןמ לצינ ךכו ,
............
תוהמ לע תוגה ירבד איבה ןאכ .תומשו תישארב לש עובשה
............
תאירבל םיעגונה םיניינעה לכב דוחייב ,םירוסייהו לבסה
............
םהבו ,תומש רפסבש הלואגהו דובעישה יניינעלו ,םלועה
............
.ויתונורכזמ םיעטק םג בליש
............

ךא .םשה ישדקמ תובושתו תולאש איה תישילשה הביטחה
............
יקרפ .תיעמשמ-דח םירנא'זה יפל הקולחה ןיא השעמל
............
םלרוגו לבסה תוהמ לע םירוהרהב םיעפושמ תונורכזה
............
ןתינ םית"ושהו הרותה ירבד ךותבו ,ללכה לשו טרפה לש
............
.תונחמב םייחה ןמ םירואית םג אוצמל
............

הפוקת התיה ץיוושואש ךכ לע בותכל הברמ שילזיימ ברה
............
לש ויתודימ ירחא רהרהמ וניא אוה ךא .םינפ רתסה לש
............
ךותמו ,דואמ דבכ בלב יכ םא ,ןידה תא לבקמו ה"בקה
............
,ביצמ רבדהש תוימויקה תולאשה לולכמל האלמ תועדומ
............
תדימו ןידה תדימ - ןימאמה ידוהיה ינפב ,םויהו זא
............
ןאצכ" לש הלאשהו ,ןידה קודיצ ,שנועהו רכשה ,םימחרה
............
םש ולביק םייתד אלה םידוהיהש ןייצמ אוה ."חבטל
............
,ןייד תילו ןיד תיל לש ןבומב םינפה רתסה ןיינע תא
............
תושקה תועשה ןתואב םג ידוהיה היה בייח ותעדל וליאו
............
םוש ונל ןיאש ףאו [...] ותחגשהב אוה לכהש ןימאהל"
............
םיניבמו ןיעדוי ונא ןיאו םינפ תרתסה לדוגב הגשה
............
."הז המ לעו הז המ ללכ
............

הנומאה ןיינע ,םינוש םירשקהב ,ןאכ הלועו רזוח תאז םע
............
ונוצר לע הרימשב ברה החוכו ,תילסרבינואה התועמשמב םג
............
היהש ךמותה חוכה תא ןייצמ םג אוה .דרשיהל דיחיה לש
............
ושקיב התואש ,תיתרבחה תוכייתשהה תשוחתל ,"דחיב"ל
............
טרפה לש הדימעה תלוכי תא שילחהל ידכ עקעקל םיצאנה
............
.דיחיה לש םייחה ץפח לע הרימשב -
............

ידוהי ץיוושואמ לצינש ירחא בתכש המ תא םיריכזמ וירבד
............
ינפלש הניווב וייח חרואש ,לקנארפ רוטקיו ,רחא לוגד
............
שפחמ םדאה ורפסב יתד םייח חרוא ללכ היה אל האושה
............
בושחה דיקפתה תא שיגדמו רזוח ידיסחה ברה ךא .תועמשמ
............
תישעמ הניחבמש ,תווצמה םויק לע קבאמל םג ןאכ היהש
............
וחרפו וצצש תונושמו תונוש תולאש המכב ךורכ היה"
............
ןיאש טלחומ ךרע זא םג ויה ןה ויבגל ."בצמה רואל םש
............
:וירחא רהרהל
............

תואיצמ םוש 'יה אלו הדמשה רוקמ 'יהש ץטיוושואב"
...............................
יכ הנבהו הריקח יפ לע הנומאב קזחתהל םלועב
...............................
,[...] הז המ לעו הז המ גשומ םוש ונל 'יה אל
...............................
ז"יעש [...] ןיליפת תוצמ ךכ לכ הביבח 'יה ןכלו
...............................
ילב עגר ףא דומעל אלש תורובשה תובבלה וקזחתנ
...............................
."הנבהו הגשה םש ונל ןיאשכ ףא המלש הנומא
...............................

הפוטח ןיליפת תחנה לש םיבר םירואית שי ונינפלש רפסב
............
שקיעה קבאמה תא תאטבמ איה רבחמה יבגל .ץיוושואב
............
לש תוביסנה לכב - תווצמה ג"ירת םויקל ידוהיה לש
............
.ןמזהו םוקמה
............עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה