ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

317 רפסמ

ס"שת , ץקמ תשרפ

תומולחה רתופו תומולחה לעב

דנר בקעי 'פורפ

ךוניחל ס"היב
לש רתויב הלודגה תוחיכשה לעב רפסה אוה תישארב רפס
שרופמב "םולח" חנומה ויבגל רכזנש ןושארה .םולח תועפות
םיקלא אביו" :אריו תשרפב ונל רפוסמכ ,ררג ךלמ אוה -
השאה לע תמ ךנה :ול רמאיו ,הלילה םולחב ךלמיבא לא
(ג כ 'רב) "לעב תלעב אוהו תחקל רשא

הבש ,ונלש השרפב עיפומ תישארב רפסבש ןורחאה םולחה
,ףסוי ידיב םנורתפ לעו הערפ לש תומולחה לע ונל רפוסמ
תובקעב ףסוי ייחב ולחש םייטמרדה םייונישה לע ןכו
."בשיו" תשרפב ונל םירפוסמה ,ויתומולח תמשגה

ןפוד אצוי עוריאכ ללכ ךרדב םיספתנ םייארקמה תומולחה
המואל וא והשלכ טרפל תעגונה ,תדחוימ תועמשמ לעבו
,"תומולחה לעב" אוה ףסוי קר אל ,עודיכ םלוא .הלוכ
העשב ,הלילב הליל ידמו ,םולחל "םירוכמ" ונלוכ םא יכ
.םימעפ לש בר רפסמ םימלוח ונא ,םירשי תנש םינשי ונאש
"תוריהמ ןיע תועונת" לש תוקיודמ תוקידב ךמס לע ,תאז
עודי .(EEG) חומב למשח ילג ימישרתו (RAPID EYE MOVEMENTS)
וניא אוה ,םדאה לש תישפנה הנייגיהה ןעמלש ,םויכ ונל
ענמנ םא .םולחל םג םא יכ ,החונמלו הנישל קר קוקז
תושידאבו ןואכידב עוקשל לולע אוה ,םולחל והשלכ םדאמ
.וביבס השענל

ררבתמו ,םינמזה לכב תילסרבינוא העפות אופא אוה םולחה
.ןימוי קיתע אוה תומולחל תונורתפ רחא שופיחה םגש
ןכו הקיתעה הונינבש ,תויגולואיכרא תויודע תומייק
ןתועצמאבש ,תודחוימ תופש תומייק ויה ודוהבו םירצמב
בר היה םחוכש םידחוימ םישנא ויה ןכו ,תומולח ורתפ
אכמס-ינבכ םיעודי ויה םירצמ ימוטרח םגש הארנ .הז ןיינעב
.תומולח ןורתפב

הצוענ םולחל ןורתפ ירחא שופיחה תעפות לש תוילסרבינואה
."הדיח" ןיעמ ונרובע הווהמ םולחהש ,הדבועב הארנכ
,תימתס הניא העפותהש ,הקומע השוחת ונל שי ךכ לשב אקווד
,תיתוישיא-ךות תושחרתה יהוז .םולחל תמיוסמ תועמשמ שי יכו
,ןכ לע רתי .היבגל שפנ-יווש ראשיהל םילוכי ונא ןיאש
חור בצמ םישח ונא ,ונתנשמ םיציקמ ונאשכ תובר םימעפ
םירכוז ונא ןיא םא ףא ,ונמלחש םולחל הקיזב םיוסמ
.ונכותמ רבד יצחו רבד

,ותוהמ םצעמ ,םולחהש הדבועהמ םג תטלבומ םולחבש הדיחה
םילוכי ונא .תרחא וא תילקיזיפ תויקוח םושל ןותנ וניא
םידגונמ ףאו תואיצמב ללכ םניאש םירבד םע םולחב תוסנתהל
תשרפב ראותמה בקעי לש ומולחו ,ירשפאל דוגינ תילכת
,הצרא בצמ םלס הנהו ,םלחיו" :ךכל אמגוד אוה אציו
םידריו םילע םיקלא יכאלמ הנהו ,המימשה עיגמ ושארו
.(בי חכ) "וב

,אצמנב הזכ םלוס ןיא תואיצמבש ,ךכל םיעדומ ונלוכ
םלוא ,היהי אוהש תילקיסיפ תורשפא ןיאו הזכ םלוס ןיא
לשב אקווד ילואו ,דואמ "תיתואיצמ" איה ומצע םלוחל
.הנממ םלעתהל השקו ,הבר המצע תלעב איה תאז היווח ,ךכ
בייח אוה תישפנה ותוולש ןעמלש ,שיגרמ םלוחה ךכ בקע
.םולחה לש ורשפ תא ןיבהל

תוסיפת יתש םיאצומ ונא תינרדומה תיגולוכיספה תורפסב
:ותועמשמו םולחה יבגל תוירקיע דוסי

:רבעה לא היצטניירוא (א)

םולחה ,דיורפ דנומגיז י"ע תגצוימה ,תאז הסיפת יפל
ןיב ,רבעב דיחיה לש תוישיא תויוסנתהב רקיעב ץוענ
תא הנמאנ אטבמ םולחה .ואל םא ןיבו תויטמוארט ןה םא
םיקומעה ויכיבסת תא ,םדאה לש םיימינפה םיטקילפנוקה
םולחה תועצמאב .תוקחדומה ויתויווחו ויתודרח תא ןכו
ומלוע תרכהל עיגהלו דיחיה לע הברה דומלל םילוכי ונא
ביתנ" תא םולחב האור דיורפ .תוישפנה ויתויעבו ימינפה
הגרדממ יטיופרת יעצמאו ,םדאה לש ותוישיא תנבהל "ךלמה
.הנושאר

:דיתעה לא היצטניירוא (ב)

לש ודגנתמו ודימלת ,גנוי לרק י"ע תגצוימ תאז הסיפת
יובינל רקיעב ןווכמ םולחה ,תאז הרות יפ לע .דיורפ
,יביטקלוקה "עדומ יתלב"ה תא רקיעב אטבמ םולחה .דיתעה
תמכח" תא ןכו ,אנד תמדקמ ישונאה ןימב רבטצה אוהש יפכ
השיג יפ לע .רודל רודמ יטנג חרואב תרבעומה "תורודה
השק היעב ינפב דמוע וא רצימב אצמנ םדאש תמיא לכ ,וז
לא עדומ יתלב חרואב "הנופ" אוה ,התא דדומתהל וילעש
ול הארמה ,"תורודה תמכח" לש "בזכא-אל רוקמ" ותוא
.ויתויעבל תונורתפה תא םולחה תועצמאב

םינוש םייביטרפרטניא םידוק וחתיפ וללה תוסיפתה יתש
המ וא ,םולחה .םהלש תוישיאה תרותב םינגועמה ,םולחל
ונילעש תילובמיס "הפש"ב ונילא רבדמ ,ונממ רכוז םדאהש
תורותה יתשב .ונרובע תיתועמשמ היהתש תנמ לע התוא ןיבהל
רקיעב טלובה רבד ,םיקהבומ םייסיפ-הטמ םיטנמלא םנשי
.גנוי לש ותנשמב

היצטניירואב רקיעב הצוענ ארקמבש תומולחה לש תונשרפה
ףסוי לש תומולחה ךכ ,בקעי לש ומולח ךכ .דיתעה לא
דימת הניא הנומתה םלוא .הערפ לש תומולח/םולחה םג ךכו
רשא ,רתוי ילאיצנרפיד חותינל עיגהל ונילעו ,"הדח"
רשא תויוחתפתההו וללה תומולחה תא ונל ריבסהל לכוי
.םהיתובקעב ואב

,ללכב ארקמב םולח לש םיגוס השולש ןיב ןיחבהל ונילע
:טרפב תישארב רפסבו

ילולימ רסמ וב שיש םולח ,ונייה - שרופמה םולחה (א)
.ותנשב םלוחל ול רסמנה יתמגמו רורב

ילובמיס קלח ונשי ובש םולח ,ונייה - ברועמה םולחה (ב)
ריבסהל אב שרופמה רסמה םימעפל .דחי םג שרופמ רסמו
,הככ דימת הז ןיא ךא ,םולחה לש ילובמיסה קלחה תא
ןיבש יביטאיצוסאה רשקה תא םישפחמ תומולחה ירתופו
.שרופמה קלחהו ילובמיסה קלחה

הפשב ונתא רבדמה םולח ,ונייה - ילובמיסה םולחה (ג)
ףושחל ונילע ,ורשפ תא ןיבהל תנמ לעו ,דבלב תילובמיס
.וב ןומטה רסמה תא םייביטטרפרטניא םיכילהת תועצמאב

ךלמיבא לש םולחה אוה ,שרופמה םולחל תיסאלק אמגוד
וקלדב ימראה ןבל לש ומולח ןכו ליעל רכזוהש ררג ךלמ
,הלילה םלחב ימראה ןבל לא םיקלא אביו" :בקעי ירחא
אל) "ער דע בוטמ בקעי םע רבדת ןפ ךל רמשה :ול רמאיו
.(דכ

םישוריפל קוקז אוה ןיאו ,שרופמו טושפ אוה םולחב רסמה
םירקמה ינשב .איה ףא הטושפ ךכל הביסהש יל הארנ .םהשלכ
ה"בקה ןיאו ,היוצר אל הרוצב לעפי םלוחהש הנכס שי
.תרחא וא וזכ תילובמיס היצטרפרטניא לע ךומסל הצור
ירוחאמ "רתתסהל" לוכי םלוחה ןיאו ,רישי אוה רסמה
ךלמיבא) לש וללה תומולחה ינשב .ילובמיסה רסמה "תנבה-יא"
.תויוצר יתלב תויושחרתה עונמל ידימ ךרוצ היה (ןבלו

,םולחבש ןושארה קלחה .ברועמה גוסל ךייש בקעי לש ומולח
רבדמ ,וב םידרויו םילועה םיקלא יכאלמו םלוסה ,ונייה
שרופמ ינשה קלחה וליאו ,םיילובמיס םיגשומב ונילא
תועגונ םולחה לש תויצטרפרטניאהש ,וילאמ ןבומ .ןיטולחל
םיתשב ראותמ הז קלחש תורמלו ,ילובמיסה קלחל רקיעב
תיארקמה תונשרפבו שרדמב םיאצומ ונא ,דבלב םילמ הרשע
לש התמצע השעמל יהוז .םישוריפ לש בר רפסמ תרחואמה
.דחי םג התשלוחו תוילמסה

:תקהבומ תיאובנ תושחרתהכ םולחה תא ספות ומצע בקעי
יכנאו הזה םוקמב 'ה שי ןכא :רמאיו ותנשמ בקעי ץקייו"
הז ןיא ,הזה םוקמה ארונ המ :רמאיו ארייו .יתעדי אל
.(זי-זט חכ) "םימשה רעש הזו םיקלא תיב םא יכ

(םיפואהו םיקשמה) הערפ ירש לש ,ףסוי לש ויתומולח
גוסל םלוכ םיכייש ,ונתשרפב הערפ לש ויתומולח ןכו
ףסוי לש תומולחה .רוהטה ילובמיסה גוסה ונייה ,ישילשה
המואה לש התוחתפתהל םתועמשמ בקע ןה ,דחוימב םיניינעמ
וררוע םהש םיטקילפנוקהו םתובכרומ לשב ןהו ,תילארשיה
וכרדכ .הלא םיטקילפנוק לש תוירוטסיהה תוכלשההו ,םנמזב
ונל רפוסמה טעמה ןמ ךא ,םיטרפב ץמקמ קוספה ,שדוקב
הדיתעהו תללוחתמה המרדל ןיינעמ עקר לבקל םילוכי ונא
.וניבא בקעי לש ותיבב ללוחתהל

ץראב" עקתשמו ןרחב ותולגמ הנש םירשע רחאל רזוח בקעי
הזיחאה לש תויכשמהה תא חיטבהל ןויסינב ,"ויבא ירוגמ
םיאצומ ונא הנושארה םעפב .ויתובאל החטבוהש ,ןענכ ץראב
ינבו וינבל ךישמהל הרומאו ,תירוד-תלת איהש תוזחאיה
השרפה תליחתב ונל ראותמה וירנצסה .םיאבה תורודב וינב
ןיעמ אוהש םישח ונלוכ יכ םא ,ילידיא טעמכ ונל הארנ
לש רוערע ובוחב ןמוט אוה יכו ,"הרעסה ינפלש טקש"
הרשע עבש ןב ףסוי" :רוציל הסנמ בקעיש תיתיבה הוולשה
ההלב ינב תא רענ אוהו ןאצב ויחא תא הער היה ,הנש
לא הער םתבד תא ףסוי אביו ,ויבא ישנ הפלז ינב תאו
.(ב זל) "םהיבא

שי .הקומע ותועמשמו ילוש וניא "רענ אוהו" רואיתה
.יבויח ןיינע הז השעמב םיאורה שיו ,יאנגל ותוא םישרוד
ותבהאמ" :ןלהלדכ רמוא ,"הבד"ה ןיינעל וסחייתהב ,ם"יבלמה
ןעמל ,ושפנב ןק ואצמ רשא םולשהו תמאה תדיממו םתוא
."םהיניב םולש תצע השעיו םהיבא םחיכוי

איבה ףסויש ,איה ןאכ הבושחה הדוקנה ,תאז הסיפת יפל
ךכב .הזל הזמ היצמרופניא ריבעה אלו םהיבאל םתביד תא
דוריפה תייעבל ןורתפ אוצמל ליכשי באהש ,הוויק אוה
ותבוגת התייה המ שרופמב ונל עודי אל .םיחאה ןיבש
ךשמהה יפל ךא ,וינפב איבה ףסויש "תוביד"ל בקעי לש
ותוגהנתהל יבויח שוריפ ןתנ בקעי םגש ,תוארל ןתינ
תנתכ" ול השע אוהש הדבועהמ דומלל ןתינש יפכ ,ףסוי לש
ןיינעמ .ויחא ברקב טולשל יואר ותוא אצמ ונייה ,"םיספ
םינקז ןב יכ : קוספה לע סולקנוא לש ומוגרת הז רשקהב
.(ג) היל אוה םיכח רב ירא ול אוה

רבד ,תקדצומ יתלב הפדעה ךכב םיאור תאז תמועל םיחאה
:שרדמה ירבדכו ,ףסוי יפלכ האנשה לש התוחתפתהל םרגש
אלש םדא ךירצ :רמא הירזע ןב רזעלא 'ר םשב יול יבר"
ףסויל בקעי השעש םיספ תנותכ ידי לעש ,וינבמ ןב תונשל
.(ח ,דפ ר"רב) "ותוא ואנשיו

תויצקארטניאבו ףסוי לש ויתומולחב רתוי קדקודמ ןויע
ףסוי יחא ןיב תקולחמהש ,הלעמ תומולחל ךשמהב ויחא םע
םולחל רשאב תוידוגינ תוסיפתב ,רתיה ןיב ,הצוענ ףסויל
ויחא ינפב ףסוי איבה ,יארקמה טסקטה יפ לע .ושוריפו
אוהש ונל עודי ךא ,ונכות והמ שרופ אלש ףסונ םולח
ףסוי םלחיו" :ויפלכ האנש ישגר לש םתוררועתהל םרג
.(ה זל) "ותוא אנש דוע ופסויו ויחאל דגיו םולח

םולחה תא הארנכ וספת םיחאהש ךכב תנגועמ תאזה האנשה
ןוטלשה תא סופתל ףסוי לש תוסומכה ויתופיאשל יוטיבכ
יטנלוויבמא יפוא לעב אוה ךשמהב רפוסמה םולחה .םהילע ךולמלו
ויתונוצר לש יוטיבכ - דחאה :םינפוא ינשב ושרפל ןתינו
,אובל דיתעל האובנכ - ינשהו ,םלוחה לש ויתופיאשו
רמאיו" :יטננמיא רשק ףסוי לש ויתופיאש ןיבו הניב ןיאש
ונחנא הנהו .יתמלח רשא הזה םולחה אנ ועמש :םהילא
הבצנ םגו יתמלא המק הנהו ,הדשה ךותב םימלא םימלאמ
.(ז-ו זל) "יתמלאל ןיוחתשתו םכיתמלא הניבסת הנהו

,שיגדהל הארנכ אב ,ותוא ועמשי ויחאש ףסוי לש "ץחל"ה
םיחאהש יפכ ןניא ןה ,תוסומכ תופיאש אטבמ םולחה םא ףאש
,ףסוי .שממ תילידיא איה םולחבש עקרה תנומת .םיבשוח
ףאו ,היישע לש ףתושמ ךילהתב םיברועמ ,ויחא םע דחי
,עצמאב תאצמנ איה ,"יתמלא המק" ינטנופס ןפואב רשאכ
הפיאשה .הינפל םנוצרמ םיווחתשמו ךכל םימיכסמ םלוכו
תפקשמ הניא איהו ,תוטלתשהל ןוצר אופא תאטבמ הניא
ףותישו תינומרה המכסה םא יכ ,םיחאה דגנכ תינחוכ העונת
רשא האובנ רדגב אוה הזה םולחה ,ףסוי יניעב .הלועפ
תימינפה ותפיאש .ןלהל הארנש יפכ ,'ה ןוצרב םשגתת
תווחאו תוער יסחי ךותמ היהת ןכא םולחה תמשגהש ,איה
.םיחא

הטלקנ אל ומולחל ףסוי לש ותונשרפש ,דיעמ קוספה ךשמה
הב תוארל ובריס םה .םיחאה י"ע הלבקתה אל ףאו השעמל
,ומולחל ירקיעה םשאה תא ףסויב תוארל וכישמהו ,האובנ
ויתמלח לע ותא אנש דוע ופסויו" :התייה האצותה ןכ לעו
.(ח זל) "וירבד לעו

ויחאו ףסוי ןיב החתפתהש םיסחיה תכרעמ לש תאז הסיפת
לש ותועמשמ תא ונל ריאהל הלוכי ,ויתומולח תובקעב
,ויחאל ותא רפסיו רחא םולח דוע םלחיו" :ינשה םולחה
דחאו חריהו שמשה הנהו ,דוע םולח יתמלח הנה :רמאיו
.(ט) "יל םיוחתשמ םיבכוכ רשע

השעמל םלוא ,םולח ותוא והז תילובמיס הניחבמ ,הרואכל
תיתואיצמה הביבסב דוע וניא וירנצסה .ןיטולחל רחא םולח והז
הלועפ לש הריווא התוא תא וב ןיא .(הדשה) םדאה לש
לש םנוצרל תוסחייתה םוש םג ןיא .הלועפ ףותיש לשו
."םימש ימרג" לש רושימל רבעומ לוכה .םתמכסהלו םיחאה
עצבמ וניא ,ומצע ףסוי ללוכ ,"רבדב םיעגונה"מ דחא ףא
,תטלחומ תיטסילטפ הריוואב שחרתמ לוכה .יהשלכ הלועפ
תוסחייתהה תרגסמ תא תנייצמ תנוטנטק תחא הלימ קרשכ
."יל םיוחתשמ" :םולחה לש

איה תומולח םלוחכ ףסוי לש תישיאה תוסנתההש ,ןכתיי
לש ,םיקשמה רש לש םהיתומולח תא רותפל ותוא הרישכהש
תא ןוכנ אורקל דמל ףסוי .ומצע הערפ לשו םיפואה רש
,רתוי הבחר הייאר ךותמ ,םולחבש םיילובמיסה םידוקה
.דבלב םלוחל תועמשמ ילעבכ חרכהב םתוא תרשוק הניאש

לש תומולחה ינש ןיב ףתושמה ןמ הברה שי יחטש טבמב
יעוצקמה וקוסיע םוחתב שחרתמ תומולחהמ דחא לכ .הערפ ירש
תומולחה ינשו ,שולש רפסמה טלוש םהמ דחא לכב ,םלוחה לש
םהילא אביו" :םוגעו רעוס חור בצמב םימלוחה תא וריאשה
יסירס תא לאשיו .םיפעז םנהו ,םתא אריו רקבב ףסוי
םכינפ עודמ :רמאל ,וינדא תיב רמשמב ותא רשא הערפ
?(ז-ו מ) " םויה םיער

תומימגעל ומרג ותועמשמל רשאב העידיה-יאו םולחבש תומימעה
תא ררוע םהינפ הארמ .םהינפ לע הכוסנ התייהש תיכות
ךרוצ היה אל .םוקמב םתיא םייק אוהש גולאידל ףסוי
יפכ ,ומולח תא ףסויל רפיס םהמ דחא לכו ,םהב ריצפהל
טסקטה לש הלק האוושה .ונורכיזב ראשנש יפכו ותוא הווחש
ינושה תא בטיה ראב ונל ראבל היושע תומולחה ינש לש
:ףסוי לש ויתונורתפבש


:(זי-זט םש) םיפואה רש
:(אי-ט םש) םיקשמה רש
ירח ילס השלש הנהו
ישאר לע
.ינפל ןפג הנהו ,ימולחב
לכאמ לכמ ןוילעה לסבו
הערפ
םגירש השלש ןפגבו
הפא השעמ
הצנ התלע תחרפכ אוהו
םתא לכא ףועהו
.םיבנע היתלכשא ולישבה
.ישאר לעמ לסה ןמ

חקאו ,ידיב הערפ סוכו
םיבנעה תא
הערפ סוכ לא םתא טחשאו
.הערפ ףכ לע סוכה תא ןתאוםינווכמ) יגולואלט יפוא םיאשונ ,ףסוי לש תונורתפה
שחרתהל דמוע ויתונורתפ שומימ םא ףא ,קהבומ (דיתעל
ןגועמה שוריפ םהל אוצמל השק ,השעמל .רתויב רצק ןמז ךות
ןגועמ םיקשמה רש לש ומולחש דועב םלוא .םלוחה לש רבעב
רש לש םולחה ,תוצילע ףא ילואו תוינויח ןירקמה עקרב
ודוסיב ."ןוביא"ו םזילטפ ,תורדק לש עקרב ןגועמ םיפואה
טרפש תויה ,םולחה לש ורקיע השעמל אוה עקרה רבד לש
דוגינב .םולחב שחרתמ אל רבד םוש ,ףועה לש והשעמל
תוליעפ ,הבר תוליעפ הנשי םיקשמה רש לש ומולחב ,ךכל
"הרטמ תנווכמ" איהו ,ומצע םיקשמה רש לש הלוכ איהש
רבד םוש .המימי םימימכ ותכאלמ תא עצבל (GOAL ORIENTED)
םולחב יטננימודה ביטומהו ,ומצעמ םולחב שחרתמ וניא
.(ןתאו ,טחשאו ,חקאו) שחרתמל ימצע םסינימרטד אוה

עיצהש תומולחה ןורתפש ,ררבתה דבלב םימי השולש רחאל
לעב"מ ףסוי ךפה ךכ .קיודמב שממתהו ,ןוכנ היה ףסוי
רתופ"ל - טלחהב תילילש היצטונוק לעב גשומ - "תומולחה
םייתנש ץקמש ,אופא אלפ ןיא .וינפל ודיתעש ,"תומולחה
ןויכ ,הקוצמב ויה וימוטרחו הערפ ירש לכ רשאכ ,םימי
םיקשמה רש רכזנ ,הערפ לש ומולח תא רותפל וחילצה אלש
רובה ןמ ותוא ואיצוהו ,"םיחבטה רשל דבע ,ירבע רענ"ב
.הערפ לא ואיבהל ידכ

,הערפ ירש לש םהיתומולחו ףסוי לש ויתומולחל המודב
תילובמיס היווחב םינגועמ ויה הערפ לש ויתומולח םג
ןניא תורפ :םולחב יתואיצמ וניא רבד םוש ."הרוהט"
תחא לע ,תונמשה תא תוזר תורפו ,תורחא תורפ תועלוב
לכ .וז תא וז תועלוב ןניא םילוביש ףאו ,המכו המכ
.התוא חנעפל שיש םידוק תפשב אופא אטובמ תומולחהמ דחא
תקיודמ טעמכ הרזח השעמל םיווהמ תומולחה ינש ,ןכ לע רתי
,וב םילעופה םיטקייבואה םלוע יכ םא ,ןויער ותוא לש
אופא וניא םילובישה םולח .(םילוביש לומ תורפ) הנוש
דמול ,אוה ויתומולחל דוגינב ,אברדא ."רחא םולח" רדגב
.ושומימ לש תויטננמיאה תא "םולחה תונשה לעו"מ ףסוי


לעב אוה ףא וניה הערפ לש ויתומולחל ףסוי לש ןורתפה
םלוא ,דיתעה יבגל האובנכ ספתנ םולחה .יגולואלט יפוא
הזה ןורתפה ,הערפ ירש לש תומולחלו ויתומולחל דוגינב
ןכתיי .ישיא ןכות לכ רדענו ,יללכ-יתכלממ יפוא לעב אוה
הערפ אוהש ,םלוחה לש ודמעמו ותוישיא םצעמ עבונ הזש
יטננימודה אוה יתכלממה רושימה ובש דמעמ ,םירצמ ךלמ
הכ הרוצב הרטמה לא עלק ףסוי .ישיאה רושימה ינפ לע
טנמומה ןמ תומלעתהב וילא ביגמ הערפ םגש דע ,הרורב
י"ע ונורתפ לע ףסוי תא למגתמ הערפ ,השעמל .ישיאה
אוה .ומצע ולש תוירוביצה תויוכמסה לש יתועמשמ םוצמצ
וילא ריבעמו ףסוי לש תילאוטקלטניאה ותונוילעב ריכמ
.ותכלממ לע תואלמ תויוכמס

ףסויש קר אל .םאולמב ףסוי לש ויתומולח ומשגתה ,עודיכ
םגש אלא ,םירצמ ץרא לכב לשומ לש ההובגה המרל עיגה
תויחלו המירצמ תדרל ,תוביסנה ףקותב ,םיצלאנ ויה ויחא
םינש הרשע עבש ןתוא לכב .ךכ לכ ואנשש חאה לש ולצב
רבד יצחו רבד םיעמוש ונא ןיא ,םירצמב בקעי יח ןהבש
תומכ תודבועה תא ולבק םהש ,חינהל ריבס .ףסוי יחא לע
.םימש ידסחב יולת לוכהש ,ינשה םולחה שומימכ ,ןהש
םילבקמ םיחאהש םיאצומ ונא ,ומלועל ךלה בקעיש רחאל קר
ךותמו תימצע המזי ךותמ ,האולמב ףסוי לש ותורמ תא
םיזירכמו וינפב םיווחתשמ ,וילא םיאב םה .האלמ המכסה
:ורמאיו ,וינפל ולפיו ויחא םג וכליו" :ותורמ תלבק לע
.(חי נ) "םידבעל ךל וננה

הריוואה תא שדחל הסנמו ,הבר תובידנב ויחא תא עיגרמ ףסוי
.ליעל ורכזוהש תויושחרתהה ינפל ויבא תיבב הררשש הפיה
,הינומרה רודח ולוכ היהש ,ןושארה ומולח תא שממל ףאוש אוה
רתומ ,"חילצמ שיא" ותויהב .הלועפ ףותישו הווחא תשגרה
ינש ומשגתה ךכ .הז ןיינעב םג חילצה ףסויש חינהל ונל
.םהיניב תילאיצנרפידה תועמשמה לע ויתומולח