ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

267 רפסמ

ט"נשת ,ץקמ תשרפ

'ןימינב בנג ןכ ותרוה הבנג רשאכ'

?עיבגה תא ןימינב בנג ןכאש םיחאה ונימאה םאה

הוקת-רב ןימינב 'פורפ

לארשי םע תורפסל הקלחמה


ליבקמ ןויע םיתעל ררוג עובשה תוישרפ יטויפב ןויעה
תונושה תושיגה תאוושה םשל ,ארקמה תונשרפבו םישרדמב
גיצמו תירוקמ הדמע ןטייפה עיבמ םאה .ארקמב רפוסמל
ףיסומ אוה םאה ?יארקמה רופיסל עגונב השדח השיג
רופיסה יכלהמ תא שדחמ אוה בתנמ םאה וא ?רופיסל ולשמ
עובשה תשרפ יטויפב ןויעה ןמ [1]?םישרדמל םאתהב
ונינפב ביצמ טויפה .תינשרפ-תילאוטסקט היעב אופא הלוע
,וטויפב היעבל ןורתפ ןטייפה ןתנש רחאל םגש ,רגתא
הכישממ היעבהו ,דבלב יקלח ,תחא אל ןורתפה הארנ
[2]?'יהמ ךתעד התאו' :השקמו ונחומב רקנל
לא הביח תותובעב הרושק היתורודל תירבעה תורפסה
וידוביע תא דחוימב תמלוה וז העיבק [3].ארקמה ירופיס
ויללעמב רעוס הז רופיסש יפל ,ףסוי רופיס לש םייתורפסה
הז רופיסש אוה יעבט ךא ןכ לעו ,ויתוכופהתב עפושו
תא ורפיסו ורזחש ,םירפוסו םינטייפ ויתובקעב ףחס
םיפיה םידוביעה ןמ תצקמ .וכרד יפ לע שיא שיא רופיסה
[4].םודקה ילארשי ץראה טויפב אוצמל לכונ רופיסל רתויב
ךוראה רופיסה לכב זכרתהל ולכי אל םינטייפה יכ ןבומ
םהל הארנש עוריא וכותמ ורחב םה ןכ לעו ,ףסוי לע
ביבס םינטייפה ודקמתה תחא אל .דחוימ ןויעל יואר
םבוליש חוכמ אקווד ךא ,הלילעב לוכיבכ ידדצ ןיינע
וליכשה ,הזמ חוסינה תונמוא סויגו ,הזמ םישרדמ לש
שיש ,תינשרפ היעבל םהיארוק לש בלה תמושת תא בסהל
.םינפל הל ושרדנ אלש חינהל
םניכהלו ,םלהק בל תא ךושמל ושקיב םינטייפה ,התעמ רומא
בותכה ןיאש רופיסב והשלכ בלש םע תודדומתה תארקל
ונימאה םאה' הלאשל עגונב אוה ךכ .וב ביחרמ יארקמה
יכ ,ןימינב לש ותחתמאב עיבגה תאיצמ רחאל ,םיחאה
םילגרמ' טויפב יזכרמ ריצ איה וז הלאש '?אוה בנג ןכא
ןועמש יבר ,םודקה ילארשי ץראה ןטייפה בתכש ,'םתא
ןויעה דצל וגצוי וננויד ךשמהב [5].סגמ רב ןהכה
אלא ,ןטייפה לש ויתועד קר אל ןועמש 'ר לש וטויפב
הסננ ןכו ,וז היגוסל םירושקה םיפסונ םיטביה םג
.תורודה תצורמב וז הלאשל ונתינש תופסונ תובושת קודבל

ןימטהל טילחמה ,ףסוי לע רפוסמ ץקמ תשרפ ףוס תארקל
אווש תמשא וילע ללוגל ידכ ןימינב לש וקשב ועיבג תא
:וניד ץרחנ "עשופ"ה לש ותדיכל םע .עיבגה תבינג לש
תוגהנתה רשפ .תודבע שנועב תאשלו םירצמב ראשיהל וילע
רורצ לעבו ,םינשרפו םינשרד קיסעה ףסוי לש וז הרזומ
דוס לע ונדימעהל [7]שרדמה תובקעב הסנמ [6]רומה
רעצל) ןכ ףסוי הוויצ" :וירבד ולאו ,ףסוי לש ותנווכ
ויחאב עדילו ןוחבל שקיב"ש יפל "(הז עיבגב ויחא
וילע םשפנ ורסמי םאו ,ויחא ןימינבל הבהא וכשמי םא
םיחאה וריקפי םאה ןוחבל שקיב ףסוי ,רמולכ ."ואל םא
,דבעל והורכמש העש ומצע ול ושעש םשכ ,םהיחא תא
רופיס ךלהמ לכב [8].םות דע ותופח לע וקבאיי אמש וא
לע ארקמב םיעמוש ונא ןיא ,ןימינב לש וילכ תפישח
ןימינב בנג ןכא םתעדל םאה :הבינגל עגונב םיחאה תדמע
סחייתמ סגמ רב ףסוי יבר ןטייפה ?אל וא עיבגה תא
:שופיחה דמעמל הנושארו שארב
ןימיו לאמש םהילכ ושליפ
ןימינב תחתמאב עיבגה אצמנו
.תונוש תוניחבמ ותוא וריאה טויפב ונד רשא םירקוחה
ימ יכ ,טויפה ךלהמ יפ לע השיגדמ רוצילא תימלוש
[9],ףסוי תיב לע רשא שיאה וניא עיבגה תא שפחמש
רומאל) ושליפ םמצעב םיחאהש ,שיגדמ םולהי ףסויו
תחתמאב עיבגה יוליגל ואיבה םמצע םהו ,םהילכ (וסליפ
םהיקש תחיתפ םאה לואשלו ףיסוהל לכונ [10].ןימינב
ילוא וא ,םפדור תדוקפב םחרוכ לע התשענ ,םה םהידיב
חוכמ תאז ושע ןטייפה תעדל יכ ,חינהל רתוי ריבס
ושקיב ןכ לעו ,לזג קבא וליפא םדיב ןיאש םנוחטיב
םתוסייגתה ידי לע םתופחל החכוה םפדור ינפב ןיגפהל
תאיצמ םע לח דח הנפמ םוקמ לכמ ?םהיקש תחיתפל ןוצרמ
רואית יפל .םהינפ לע החפט ,לוכיבכ ,תואיצמה .עיבגה
:החוכנה הבישחה ךרדמ וטס רמולכ ,םתעדב ועת םה ,ןטייפה

ןימאהל ועתו ולאל ולא ופצ
ןימינב בנג ןכ ותרוה הבנג רשאכ
םיחאהש ,העדה עמשמל םימהדנ ונא ,רבד לש ותימאל
.עיבגה תא בנג ןימינבש תורשפאה תא םתעד לע ולעה
דימ ודשח אל דציכו ,םה םייקנ יכ םמצעב ועדי ירה
:המודמ היאר םהיפב םש ןטייפה ?אווש תלילעב רבודמ יכ
ורבס ןכ לעו ,היבאל רשא םיפרתה תא לחר הבנג ,עודיכ
הז ןיינעב ןעשנ ןטייפה .הנב ןכ םאה ומכש םיחאה
םיחאה וניכ ,ח ,ב"צ הבר תישארב יפ לע :שרדמה לע
אמוחנת שרדמב הליבקמה יפלו ,תבנג ןב בנג ןימינב תא
לע ןימינבל ןיטבחמו ןידמוע ויה" םיחאה ,(י ץקמ)
ונתשייב ,אתבנגד ארב בנג יא ,ול ןירמואו ויפתכ
".וניבא תא ךמא השייב ךכ ,(ה)תא ךמא ןב !
עודמ :רתוי קימעמ ןויעל יואר ןימינבב םיחאה דשח
אל עודמ ?תצרחנ הכופה הדמע םיעיבמ םישרדמה ןיא
,עגרל םג ולו ,ןימאהל םינכומ ויה אל םיחאה יכ רמאיי
ןכא ינורדנסכלאה ןוליפ יכ ררבתמ .בנג םהיחא יכ
ודמע םימלענ םישרדמש רשפאו ,וז ןיעמ הרבס עיבמ
שרדמה תרטמ התייה המ ,דועו תאז [11].ויניע דגנל
?הבנגב םהיחא םשא ןכא יכ רובסל תונוכנ םיחאל סחייש
,רבעה ןמ ודמל אלש ונדמלל ידכ תילילש ותנווכ םאה
םהב וארש יפל ,לחר ינבל םסחי תא וניש אל ןיידעשו
שרדמש יל הארנ ?ןידב אלש הפדעה םהל ונקש 'םיסחוימ'
לש םשפנ תוריסמ תא תשגדה :תיבויח אקווד ותמגמ הז
םיחאהש ףא יכ ,שיגדהל ץפח שרדמה .ןימינב ןעמל םיחאה
יואר ,םתעדלו ,עיבגה תא בנג ןימינב יכ םינימאמ
םע ןכ לעו .והוריקפי אל םהש ירה ,שנוע תאשל אוה
ןכל םדוק והועיצה םמצע םהש) תודבעה ןיד רזג עמשיה
יפמ ,(םיבנג ואצמיי םא ,םהל האיה שנועכ בל םותב
ןעמל וקבאייש םהילע הקזח ,ףסוי תיב לע רשא שיאה
!ורורחש
לש רומחה ןידה רזגל םידגנתמ םמצע םיחאהש הדבועה
תא חיכוהל ,שרדמה יפ לע ,םהמ תענומ הניא ,תודבעה
יכוניח שנוע והז .םהיתוכמ תאלפהב ושינעהלו םהיחא
םינשרדל םג יכ ,הארנ ךא ,'החפשמה ךותב ראשנה' ימינפ
תישארבב ל"נה שרדמה .היצרופורפ רסח הז שנוע הארנ
,ןימינבל השענש לוועה ןמ ותוגייתסה ירבד תא םש הבר
לש וגיצנ יפב ונייהד ,אקווד העיבתה גיצנ לש ויפב
אוה עתפל .הבנגה ןמ ,לוכיבכ ,תושק עגפנש ,ףסוי
בורק רכמ אוהש יפל , 'תויביטקייבוא'ב וירבד אשונ
ןאכ שי" :וירבד ולאו .תולעופה תושפנה לכ תא ריכמה
רומאל "!אהמתא ,םהיחא ורכמש םיחא ןאכ שי ,םיריעש
,םימודמה םינקדצה םיחאה השעמבש קדצה יא לע המת שיאה
םהישעמ לע ירה .ותבנג לע ררוסה חאה תא םיעיקומה
הבינגה שוטשטו דבעל ותריכמ ,םדאה תבינג) תולקב ורפיכ
ונייהד ,ץפחה בנוג) ןימינב םע ךא ,(ריעשה םד תועצמאב
אמוחנתב ליבקמ שרדמב .ןידה תא םיצממ םה ,(עיבגה
אלא וניא 'ףסוי תיב לע רשא' ףדורה שיאה [12],רבוב
השקבב םהל רמא השנמ היה ,ותוא ןיכמ ויהשכו" :השנמ
ןכיה ,עיבגב שחנל הבינגה תא השע אמש ,ול וחינה םכמ
םתבנג ירה ,םכלוכ םיבנג םתא לבא ,ויחא תא אצמי
[13]".ותוא םתרכמו םכיחא
העש ,םיחאה לש םתוגהנתה תא ראתמו ףיסומ ןטייפה
אוהו ,עיבגה תא בנג ריעצה םהיחא יכ םינימאמ םהש
: ףסוי לא םסחיל ןימינבל םסחי תא המדמ
ןושל ומימדהו ןוהמיתב ומק
?ןושיאכ בא רצנ הזל וחסו
םתקיתש ךא ,םיממודו םימומה םה ,ןוהמיתב םייורש םיחאה
בקעי גהנ םאה ,םיהות םה ,םיששואתמ םהשמו ,תגגופתמ
לוכיבכ הלגתנ התע הז רשא ריעצה ןבה לע סחש העש הרושכ
וקיזחה אל םיחאה ןטייפה תעדל הארנש יפכ ךא .ונולקב
.ןימינב דצמ הבנג השעמב רבודמ ןכא יכ ,העדב בר ןמז
העש ,ארקמב םיחאה לש םתבוגת ירבדב זחאנ ןטייפה
תישרדמה ותונשרפ יווילב ,ףסוי תיב לא םיאבומ םהש
ביגמ הדוהי יכ רמאנ ארקמב .זט גמ תישארבב קוספה לש
המו רבדנ המ ,ינדאל רמאנ המ" :ורמאב ףסוי ירבדל
.(זט דמ 'רב) "ךידבע ןוע תא אצמ םיקלאה ,קדטצנ
רבדנ המ ,ןושארה ףסכב ינדאל רמאנ המ" :רמוא שרדמה
ןטייפה ףא .(ט בצ ר"רב) "עיבגב קדטצנ המו ינשה ףסכב
:ךשמהב רמוא

ןושארה ףסכה לע רמאנ המ ושחר
(שחלב=) ןושחלב ינשה ףסכה לע רבדנ המו
אצמנ םימחר ךיא םלכ (ועימשה=) ועמש
אצמנה עיבגה לע קדטצנ המו
,תנייצמו ןטייפה לש וכלהמ תא הריאמ רוצילא תימלוש
ידכ תאזו ,ןאכ אקווד הז שרדמ בליש ידכב אל יכ
םידקת ירה .םיחאה לש םתוחכפתה 'תבוח' לע עיבצהל
הארה ,םיחאה ןמ דחא לכ ידי לע םיקשב ףסכה יוליג
םיחאה ןמ ימש אלב םהיקשב ףסכ אצמיהל יושעש ,לילעב
סוחייב קפס ליטמ ןויגיהה ,תרחא ןושל .ותוא בנג
ררועמ םיריבס יתלבה םינומטמה רורצ .ןימינבל הבנגה
,'תואיצמ'ה תשולש לש ינויגה רושיק בייחמו ,דשח
תשקבתמ הילאמ .עיבגהו ינשה ףסכה ,ןושארה ףסכה ,רומאל
םברקב ררועתהל בייחו םתנמטהב הטלש תחא דיש הנקסמ
ןמטוהש רשועב רבודמ ונייהד ,איה תחא המגמה םגש דשחה
[14].עיבגה תא בנג אל ןימינבש ןבומו ,ותערל וילעבל

ןימינבל םיחאה לש סחיה תלאשל ושרדנ םירחא םינשרפ םג
רבודמש וניבה אל עודמ ,הלאשל .עיבגה תאיצמ רחאל
ההומתה ףסכה תנמטה םלה תא ווח םלוכ ירה ,הלילעב ןאכ
הנושארה םתביש תעב ונייהד) 'ןושארה ףסכ'ב רבכ םהיקשב
ן"במרה ירבד תובקעב הבושת אוצמל ןתינ ,(םירצממ
ענכשל ליכשה ףסויש ,ריבסהל הסנמה ,(גכ גמ 'רב)
ינכט לשכ לש האצות התייה ףסכה תרזחהש םיחאה תא
התייה םירכומה ךרדש םושמ 'םהיקשל עיגה ןומטמה .דבלב
,ףסכ לש עובק םוכס ובו קיר קש םהל םישיגמ ויהש
ןקורמ היה רכומה .האובתב אלמ קש לש וריחמל הוושה
ףסכה ראשוה תועטב .האובתב ואלממו ופסכמ קשה תא
ולא םיקשו ,האובתב ואלומש ,םינוק הרשע לש םהיקשב
[15].םירצממ תאצל וזפחנש יפל םיחאה ידיל ורבעוה
ףסכב םג ןיבהל םיחאה ויה םילוכי ,הז רבסה יפ לע
חסיהב ןומטמה בוברשל םרגש אוה ינכט לשכ ךא יכ 'ינשה
?עיבגה רבד לע ורמאי המ ךא ,םהיקש ךות לא תעדה
,ויפ לעו הנוש ןוויכ הלעמ (א דמ 'רב) ן"במרה םלואו
השענ 'םישנאה תוחתמא אלמ' הינשה םעפב ןתינש יוויצה
אל ףסוי ,הנושארה םעפב ומכ אלש ,רמולכ .םתעידיב
םעידוה אלא ,דבעידב הלגתנש ףסכה תרזחהב םתוא עיתפה
ןועטל םיחאה לע השקי ,הז שוריפ יפל .הליחתכלמ ךכ לע
ןומטמ ירפ ,ףסכל עריאש המ עיבגל עריאש ףסוי ינפב
.םהינפל יולג ינשה ףסכה רוקמ ירהש ,םלענ רוקממ אבה
שקבמ ,םיפסונ םילוקישמ ןכו ,הז ישוק תמחמש ןכתיי
ריבסהל 'המכח ךשמ' לעב ,קסניוודמ החמש ריאמ 'ר
,רמולכ .הנוש הבישחמ העבנ םיחאה לש םתוחכפתה יכ ,ונל
תוריבסה רסוחל תותיאכ ףסכה תנמטהל סחייתנ אל םא םג
בלשב חכפתהל םהילע היה ,הבנגב ןימינב לש ותמשאהב
לעב .המשא רסוח לע דיעהש רחא 'תותיא' לשב ,והשלכ
ףסויש ,(דל גמ 'רבל ושוריפב) ונל ריבסמ 'המכח ךשמ'
ידכ ,התשמלו הדועסל הליחת הנווכב ויחא תא ןימזה
.ותורכש בקע ,ןימינב לש ותבנג תוריבסל עקרקה תא ןיכהל

(י דמ 'רבל ושוריפב) הז ןשרפ לש ירקיעה ושודיח
ירבדל ,ףסוי תיב לע רשא שיאה ירבד תאוושה לע ססובמ
ריכהל ויה םיבייח םיחאהש הלעמ האוושהה .ומצע ףסוי
יכ ,רוכזל שי וירבד תנבה םשל .הלילעב רבודמ יכ
םעפב :ןימינב לע תודבע שנוע ונרופיסב קספנ םיימעפ
ףסוי תיב לע רשא שיאה זירכמ (י דמ 'רב) הנושארה
םעפבו ."דבע יל היהי ותא אצמי רשא" :עיבגל עגונב
םירבדה םתוא תא ומצע ףסוי רמוא (זי דמ 'רב) היינשה
אוה ודיב עיבגה אצמנ רשא שיאה" ,אעמק הנוש ןושלב
אל ףסוי תיב לע רשא שיאה לש העצהה ."דבע יל היהי
,תידרוסבא התארנ אל ךא ,המכסהב םיחאה ידי לע הלבקתנ
אוהש והשימל תודבע תויהל רומא היה שנועהש םושמ
תודבעה שנוע ןויערשכ ,היינשה םעפב םלואו .רש לש דיקפ
תידרוסבא העצהה םהל התארנ ,ומצעב ףסוי לש ויפמ אצוי
.הלילעב רבודמ ןכא יכ ,םיחאה לש םדשח הלע דימו
לש ודבעל ךופהל בנגה לע היה וז העצה יפ לע ירה
ןאכו .(ףסוי אוה אלה) םירצמ ץרא לכ לע רשא ןודאה
חקול ההובג הכ הגרדב ןודא הזיא יכו ,הלאשה התלע
יכו :ףיסוהל ןתינש וזמ השק הלאשו ?דבעל בנג ול
בורקה ושמשמו ותרשמ אהיש בנגל עיגמה שנועה והז
ךכ םושמ !ול אוה רכש לוכיבכ ירה ?םירשה לודג לש
ריאשהל הלתמא שופיחבו הלילעב רבודמ יכ ,הדוהי ןיבה
ותשיג התנתשה ןכ לעו ,ץראה ינודא ידיב ןימינב תא
'וילא שגיו' זא וא .הצקה לא הצקה ןמ עגר ותואב
רורחשל ץרחנ קבאמב ףסוי לא 'שגינ' אוה ,רומאל -
[16].עשפמ ףחה ויחא

:תורעה
הדיקעה רופיס בוציע יבגל ולא ןיעמ תולאשב ןויעל תיסאלק אמגוד [1]
תריש יזנגמ ,'םוי לש וטויפ - ןוצר ירעש תע' ,יבהצר י ,האר ,טויפב
.318 - 306 'מע ,א"נשת םילשורי ,םדקה
ירקחמ ,'הרישבו טויפב עובשה תשרפ' ,ןזח 'א ,האר וז העפות לע [2]
המגמב .98 - 87 'מע ,ז"משת םילשורי ,לארשי םע תורפסב םילשורי בגשמ
רקחל ארדתקה תמסרפמ ,הנשה ילגעמ לש םיטויפה תובישח תעדות תא ביחרהל
תטיסרבינואב לארשי םע תורפסל הקלחמבש ,ל"ז ןמהיל םייח םש לע ותארוהלו טויפה
.םהיתורודל ולא םיטויפ תודוא לע רפסה יתבל ידומיל רמוח ,ןליא-רב
בגשמ ירקחמ ,'הרישבו טויפב עובשה תשרפ' ,ןזח 'א ,האר וז העפות לע
ביחרהל המגמב .98 - 87 'מע ,ז"משת םילשורי ,לארשי םע תורפסב םילשורי
טויפה רקחל ארדתקה תמסרפמ ,הנשה ילגעמ לש םיטויפה תובישח תעדות תא
תטיסרבינואב לארשי םע תורפסל הקלחמבש ,ל"ז ןמהיל םייח םש לע ותארוהלו
.םהיתורודל ולא םיטויפ תודוא לע רפסה יתבל ידומיל רמוח ,ןליא-רב
הל היה תירבעה תורפסה לש הימי לכ' :יקסרימ 'א ירבד םע הוושה [3]
,ןויער םג ןיינע םג ;הריש ינמס םיררושמה וקפתסה ונממש ,רוקמ ארקמה
תולעמ ',יקסרימ 'א ,האר .'ריש ירויצ לכו ,םייומידו תוצילמ ןושל םג
שומיש .507 'מע ,ן"שת םילשורי ,טויפה 'הקיתעה תירבעה הרישב תודרומו
,ויתורוד לכב טויפב השענ עובשה תוישרפ לש רשקהב אקווד ואל ארקמה יקוספב
219 'מע ,'יסוי ןב יסוי לש הצילמה' קרפב יקסרימ לש ורפסב לשמל האר
.283 -
האר .רקחמב םינוש תומוקמב ןודינ םיטויפב ףסוי ירופיס דוביע [4]
'ע :רפסב 'םתרכמ םכילענב חא' ,ןהכה סחנפ לש יגולאידה וטויפ חותינ
'מע ה"ל טויפ ,ד"משת םילשורי ,םתוחתפתהו םתווהתהב תורצויה ,רשיילפ
.ךליאו 139
האמה תישארב ילואו תישישה האמב הארנכ לארשי ץראב יח הז ןטייפ [5]
יטויפ ,םולהי 'י :רפסב רוא ואר הז ןטייפ לש ויטויפ ללכ .תיעיבשה
,האר ,ויטויפל ורבוחש תונומזפה לע .ד"משת םילשורי ,סגמ רב ןועמש
.ד"לשת םילשורי ,סומינונאה ינומזפ ,רשיילפ 'ע
קרב-ינב ,רדלכיו לאלצב תרודהמ ,רומה רורצ ,עבס םהרבא יבר האר [6]
.ה"פר 'מע 'א ךרכ ,ן"שת
ארקמל ושוריפב ונרופסמ הידבוע 'ר רתוי רחואמ שרפמ המוד חרואב [7]
רתא לע ויתורעה הארו ,ב,דמ 'רבל וירבד האר ,ףסוי לש וישעמ רשפ תא
.הז שוריפל ותרודהמב ןמרפוק 'י ברה לש
ארקמל ושוריפב ונרופסמ הידבוע 'ר רתוי רחואמ שרפמ המוד חרואב [8]
רתא לע ויתורעה הארו ,ב דמ 'רבל וירבד האר ,ףסוי לש וישעמ רשפ תא
.הז שוריפל ותרודהמב ןמרפוק 'י ברה לש
רובסל חתפ ונל ןתונה ,טויפה לש םדוקה ורשקה לע םיססובמ הירבד [9]
וטויפב גליד ןטייפהש םשכ ,הארנה לככ ךא .םהילכב שפיחש אוה ףסוי יכ
יארקמה רופיסה ןמ תונוש תוניצס בלישו ,(הזב טטוצמה עטקל םדוק דוע)
תולעופה תושפנה לש קיודמ ןויצ לע דיפקה אל םג ךכ ,ןרדס יפ לע אלש
,הירבדכו ,ףסוי דמוע תיביטקיפה הללפהה יכלהמ לכ ירוחאמ ירהש הניצס לכב
.ותומכ םדא לש וחולשש יפל ףסויל סחיל ןתינ תיבה לע רשא שיאה ישעמ תא
,'ויחאו ףסוי השעמב םינויע :טויפב יארקמה רופיסה' ,רוצילא 'ש האר
'מע ,ו"נשת םילשורי ,דנרא השמ 'פורפל םישגומ ךוניחבו ארקמב םירקחמ
.30 'מע האר הז ןיינעלו ,32 - 21
תיוולב הנושארל ספדנ ,וננויד זכרמב דמועה 'םתא םילגרמ' טויפה [10]
AJS Review ,'ותריציו ןטייפה סגמ יבריב ןועמש' ,םולהי 'י :י"ע ,ןויד
דחוימב האר הז ןיינעלו ,ז"ל - ה"כ 'מע ירבע קלח ,(1980) ישימח ךרכ
.ז"ל 'מע
חפמבו דבכ בלב' :םירבדה תא ןוליפ ראתמ ךכ [11]
הרק רשא לכמ םימהדנ ,הריעה ךרדה התואב ורזח שפנ
תוואת אלו ,המיזמ ירפ וניה רבדה יכ םינימאמו םהל
שיא ייח ינורדנסכלאה ןוליפ ,האר 'םהיחא לש עצב
םילשורי ,ןהכ ימענ תינווימ המגרת ,ףסוי לע הנידמה
.80 'מע ,ה"כשת
.130 'מע ,אובמ ,רעבאב 'ש תרוהמ ,אמוחנת שרדמ האר [12]
רזגנש השינעה השעמ תא קיתמהל הסנמ רחא שרדמ [13]
ןימינב לש וטבש הכז הז רובעב יכ וזמורב ,ןימינב לע
ותוא ןידשוח םע יקלח אהי יסוי 'ר רמא' :יוציפל
ןיאו ותוא ודשחש ןימינב ירה :ךל עדת .וב ןיאו רבדב
(ה)תרש ?הכז המ(ב) .ויפתכ ןיב ותוא ןיכמ ויהו ,וב
ןימינבל ,ביתכד ,םוקמ לש ודידי ארקנו ,וקלחב הניכש
האר '.ןכש ויפתכ ןיבו וילע חטבל ןכשי 'ה דידי רמא
.ו"משת 'מע תוילגרמ 'דהמ ,בי,דמ 'רבל לודגה שרדמ
ןיבהל וננווכמ 'ןהכה ןועמש לש וטויפ' ,רוצילא 'ש לש החוסינב [14]
,תאז השע אלמליא :םיחאה תוחתמאל ףסכה תא סינכהל חרכומ ףסוי היה' יכ
הנגהל ךרדה תמתסנ התייה זאו 'עיבגה תא בנג ןימינבש ןימאהל םיחאה ולכי
הארו ,31 'מע ,9 הרעהב ליעל רכזנה רמאמב ,האר ,'םיחאה דצמ ןימינב לע
תרחואמה ותונשרפ םע םודקה ןטייפה לש וכלהמ לש הלבקהה רבדב התרעה םש
.לאנברבאה
םהל רזחוהש ףסכהו ,האובתה רובע ומלישש ועדיו ואר םיחאה רומאל [15]
הלאשל .םילודגה םיקוושב תוררושה תומוהמה ןמ תעבונה הלקת תניחבב אוה
ירבדב עייתסהל לכונש ירה ,ושארב ,תחתמאה יפב אקווד ףסכה אצמנ דציכ
יתש רומאל 'םידדצ ינש ול שי לודג קש תחתמא' יכ ,(זכ במ 'רב) ן"במרה
,ותיתחתבש ףסכה תא הסיכו האובתב קשה אלמתנש ףא ןכל .ורשק ןתוא תויפ
.הז חתפ לש ושארב דימ הלגתי ינשה ודצמ וחתופה יבגל ירה
ארקמ' ,'ץיבודיוד המימת האר ,ףסוי יטויפ לע ןוידב תפסונ הבחרהל [16]
,(ז"נשת) ט ,הללכמה ןותנש תויפלת ,'שגיו תשרפל םיטויפ רחבמב שרדמו
ןויע ךותמ ארקמה לע שדח רוא' ,רוצילא 'ש ,האר ןכ ומכ .79 - 68 'מע
.179 - 165 'מע ,ז"נשת ןג-תמר ,ותארוהבו ארקמב םיכרד ,'םיטויפב