ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

423 רפסמ

ב"סשת ,ץקמ תשרפ

?הכונח תליגמ ונידיב תאצמנ םאה

ילאיבצ ןימינב ברה

םילשורי




קילאיב נ"ח רצמ (ו"ק 'מע 'א ךרכ) "הפ לעבש םירבד"ב
עודמו דאמ אלפנו דחא רקי רפס רסח ך"נתה רפס"ש לע
ןוחצינה תודלות וב םירפוסמש הז .אוהה רפסה ןודבאל ןודינ
לארשי םע לש חוכה ןוחצינו חורה ןוחצינ ,רתויב לודגב
."םיאנומשחה רפס

היה היה יכ העדה תדהדהמ קילאיב לש תאזה הנעטה עקרב
ןונגסבו רוציקב תרפסמה ,תאזכ הליגמ ,הזכ םודק רפס
,רתסא תליגמ שיש םשכ ,הכונחה גח תודלות תא דחוימ
,ריעהל שיו .םירופה גח יעוריא תולשלתשה תא תרפסמה
וא) םיבקמה רפס םויה ונלצא יורקש המל הנווכה ןיא יכ
(הפירקופאה) "םיינוציחה םירפס"ב םילולכה ,(םיבכמה
תוכיראב םיבותכ הלא םירפס .תינוויה ןושלב םרוקמש
םינושארה םיינשה קר םירפסה תעברא ךותמו לוברסבו תיסחי
,ללכב וינבו יאנומשחה והיתתמ לש םהיתולועפב םיקסוע
וכז םירפסה ראש .טרפב יבקמה הדוהי לש ויתולועפבו
,םהב םירפוסמה םתס הרובג ישעמ םש לע קר הז יוניכל
.ויחאו יבקמה הדוהיל רכז םוש םהב ןיאו

,םיינוציחה םירפסה ןמ תידוהי רפסל הנווכה ןיא ףא
סנרפולוה לא ץורפל החילצהש ראות תפי הנמלא לע רפוסמ ובש
הרייע לע רוצמ םשש רושא ךלמ רצנדכובנ לש ואבצ רש
התרכ ותורכש תעשבו ,ןיי ותוא תוקשהלו ,הדוהיבש לותב
יאנומשח םשה וא הכונחה גח .המע ינב לא הטלמנו ושאר תא
,ירוטסיה לפרעב טול ולוכ לכו הז רופיסב םירכזנ םניא
ןהכה והיתתמ תבכ תידוהי תא ואר תורודה תרוסמב ךא
אורקל וגהנ ךכיפל .יבקמה הדוהי תוחאו יאנומשחה לודגה
,הכונח ישרדמל םג סנכוה ונכותו ,הכונחב תידוהי רפס תא
ףא .סוכויטנא תורזג םע וגזמתה סנרפולוה תורזג רשאכ
רפסתש הקיתע הליגמ וזיאל ההימכ לע הדיעמ וז הדבוע
גוחנה םירואה גח תשרפ תא ירוקמ ןונגסבו תיגיגח ןושלב
.ינש תיב ןמזמ םימי הנומש ךשמב

לש המויקל םיזמר ואצמנ םייניבה ימיב םינוש םירפסב
וא תירבע הבותכ התייה םא ררבתנ אל ךא ,תאזכ הליגמ
.תרחא ןושלב

תארקנה הליגמ לש ירבעו ימרא חסונ ונידיב אצמנ םויה
תליגמ וא ,יאנומשח תיב תליגמ וא ,סוכויטנא תליגמ
הצופנ איה רקיעב .תינווי הליגמ תארקנש שיו הכונח
.םיינמית םירודיסבו די יבתכב

תא ל"ז חפאק ףסוי ברה רקוחה רידהה תודחא םינש ינפל
ןואג הידעס בר לשמ יברע םוגרת םע ,סוכויטנא תליגמ
םיקיתע די יבתכ יפ לע תורעה ריעהו ,(תיעישתה האמה)
.דרופסקואב הנאילדובה תיירפסב אצמש

ובורב בותכה) לאינד רפס לש ןמיתמ םיקיתע די-יבתכ המכב
,תיברעל ןואג הידעס 'ר םוגרת םג םהב שיש ,(עודיכ ,תימרא
רתוי העודיה ,יאנומשח תליגמ - וז הליגמ םג חפסל וגהנ
אלו ,ןמית ינב םיאטבמ ךכ) סכויטנא תליגמ םשב ןמיתב
.(סוכויטנא

רמולכ ,ירוקמה ןמית חסונב םיקיתעה הליפתה ירודיס לכב
תליפת רדסמ קלחכ וז הליגמ ובתכ ,"לאלכת" ארקנה "ידלב"
תוקוניתל הדמלל םיגהונ ויה םינפל יכ ,היגהנמו הכונח
.הכונחה ימיב רפסה תיבב

:המדקהב בתוכ ג"סר

דקפומ היהו םיסרפה ימיב התייהש וז השרפל חפסל יתיאר
יכדרמ ןמזה ותואב הל עראש הממ המואה (תלצה) טולימ לע
דקפומ היהו םינוויה ימיב התייה רשא השרפה ,רתסאו
םהש םיאנומשחה) יול ינב הל עראש הממ המואה טולימ לע
.(יול ינב

רידההש "לארשי תדובע" רודיסב םג הללכנ סכויטנא תליגמ
1868 תנשב ,רעב ומשב עודיה בד ףסוי הירא ןב קחצי 'ר
:תאז המדקה הל םידקמ אוהו

יקינולאש סופד ןשי רוזחמב תאצמנה תאזה הרקיה הליגמה
איהו ,םינומדקה ונירפוס לש םירפסה תטילפמ תחא איה
הקתענ ךכ רחאו ,רורב תימרא ןושלב הנושל רקיעב הבותכ
תימראה הנושל ךא ,סופדב האב ךכו תירבע ןושלל תאז ןושלמ
[1]יקסבופיליפ םכחה םק א"ירת תנשב יכ דע ,םירתסמב הנומט התייה
די-בתכ יפ לע ,תירבעו תימרא - היתונושל יתשב הסיפדהו
איהש הילע ריעה הפיו ,הריבה ןודנול תירפס רצואב אצמש
.אפירקופואב םיאצמנה םיאבקמה רפסל ןמזב העובק

:רפוסמ "לארשי תדובע" רודיסבש המדקה התואב

םג ,סוכויטנא תליגמ ,תאזה הליגמל התשענ יכ תעדל שי
ח"ש תנשב היציניוב הספדנו תיזנכשא (םוגרת) הקתעה
המואמ עדי אלו גרובסרפמ קנרפ רב 'ר ידיל העיגה איהו
לע רשא ,תימראה הנושלמ אל ףאו תירבעב הנושל ףוגמ
תיזנכשאה הקתעהה תא (םגרתל) קיתעהלו ליעוהל בשח ןכ
.ו"סקת תנשב סופדל האיבהלו שדוקה ןושלל איהה

,ונמזב לארשי ימכחמ דחא היה גרובסרפמ קנרפ רב 'ר
.תירבעב וא תימראב סוכויטנא תליגמ לש המויק לע עדי אלו

םידמולמ ידי לע תובר םימעפ הנושלכ הספדנ סוכויטנא תליגמ
ףאו ,הנונגסו הנושל ,התפוקת לע םירקחמ ףורצב םינוש
תורוסמב אצמנש המל הב םירומאה תוערואמה תאוושה םע
.םירחא תומוקמב תוירוטסיה

ךרכ ,"וננושל) ררבל הסינ ירדק יבצ םחנמ 'פורפ ןשלבה
היוהיז תאו תרעושמה הליגמה לש הרוביח ןמז תא (23
תונויסינ יכ ןעוט אוה .םויה ונידיב תאצמנה תאז לש
,הליגמה ןושל לש תקדקודמה התקידב לע וססבתה אל יוהיזה
םייתורפסו םייפרגואיג ,םיירוטסיה םילוקיש לע אלא
.םהיניב הערכהה רדעיהל הביסה ןאכש תנתונ תעדהו ,דבלב
הנושארה האמה ןמ ערתשמ הליגמה רוביחל ירשפאה ןמזה
הרוביחל םיירשפאה תומוקמהו ,הרשע-תחאה האמל דעו הריפסל
,עבוק ירדק ךא .הפוריא תוצרא וליפאו הירוס ,לבב םה
תליגמ רוביחל ירשפאה ןמזה תולובג תא םצמצל םוקמ שי יכ
,תישימחה האמהו היינשה האמה ןיבש הפוקתל סוכויטנא
.המצע היינשה האמבש רמול בורקו

,"יניס") סוכויטנא תליגמ לע הצממה ורקחמב ,דירפ ןתנ
ותעד תא איבמ אוה .הרוביח ןמזל רשאב קפקפמ (64 ךרכ
(תימראה) סוכויטנא תליגמ יכ ,ןעוטה ןואג הידעס בר לש
יאנומשח ינב ובתכש" ,םמצע םיאנומשחה-ינב ידיב הבתכנ
רפס והיתתמ ינב רזעילאו ןתנויו ןנחויו ןועמשו הדוהי
ךא ."םידשכ ןושלב לאינד רפסל המודה םהילע רבעש המב
הדוהי וגרהנ הליגמה רופיס יפל יכ ,ישוק הז רואיתב שי
םיטרפב הנוש הליגמה .םינוויב םתמחלמ תליחתב רזעלאו
ףסוי לש וירפסבו םיזונגה םירפסב רפוסמהמ םימיוסמ
הדוהי :רתויב בושחה יונישה הב טלוב ראשה ןיב .סויבאלפ
והיתתמ ינב תמחלמ תליחתב ויבא ינפ לע גרהנ יבקמה
והיתתמ תמ םירחא תורוקמ יפלש דועב ,ןווי תוחוכ דגנ
טלבומ ןמשה ךפ סנש שיגדהל שי ףא .המחלמה ץורפ ינפל
תורנה תקלדה תווצמ העבקנ ורכזלש ירקיע סנכ הליגמב
טלוב הז טרפ ןיא םירחא תורוקמבש דועב ,הכונחה ימיב
.ללכ

ירודיסבו םייכ"נת די יבתכב הליגמה תא וללכ ןמזה םע
(ןושארה סופדל טרפ) סופדה ירפסב .תונוש תודע לש הליפת
בתכבש םיינמיתה םילאלכתב .דבלב ירבעה חסונה אצמנ
.קוספב קוספ יברעה ומוגרתו ימראה חסונה עיפומ ,די

תקזחב בשחיהל הליגמה לש ירבעה חסונה ליחתמ טא טא
קיתעה םודקה חסונה ןכא אוה וליאכ ותוא םיאורו רוקמ
.הליגמה לש

תליגמ הקוחר ןיידעו ,בר קפסה ןיידע ןכ יפ לע ףאו
תימשרו תיגיגח תודע תליגמכ בשחיהל ונידיבש סוכויטנא
חוכ תריבכ הפוקת לש החתפב ודמעש םילודג םימי םתואל
.לארשי ימי ירבדב לרוג תרהו

...םקופיס לע ואב אל קילאיב נ"ח לש ויעוגעג ןיידעו

יאקיטמתמ ,יוליע ,יאטיל ידוהי היה יקסבופיליפ שריה יבצ [1]

בורו ,םיידוהיה תורוקמה רקחב םג קסעש ,םיקיודמה םיעדמה שיאו
.ןודנולב השע ויתונש