ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

170 רפסמ

ח"נשת ,םיטפשמ תשרפ

(זי בכ 'מש) "היחת אל הפשכמ"

ןליא-רב ריאמ ר"ד

לארשי תודלותל הקלחמהו דומלתל הקלחמהתומוקמ המכב .םסרופמו עודי םיפשכ תיישע לע הרותבש רוסיאה
:אל טי 'קיו ןוגכ) םהינימל םיפשכ תיישע לע הרותה הרסא
םהב עבקנ אלש אלא ,('םינעדיה לאו תובאה לא ונפת לא'
םלואו .('חצרת אל' :לשמל ,םירחא םירקמב םג ומכ) שנועה
ןושלב יושע אוהש ךכב ץוענ ונינפלש קוספה לש ודוחיי
.רתומ - ףשכמ ךא ,הרוסא - הפשכמ לוכיבכו ,הבקנ

ןושל תא קמינו השאל שיא ישעמ ןיב שרפה ןיא יכ עדי י"שר
ינושל ףוריצ) הווהב בותכה רבדש אלא' :םילימב הבקנה
'תופשכמ תויוצמ םישנהש ,(רחא רשקהב םימכח ןושלמ חוקלה
תובקעב ורמאנ ולא י"שר ירבד .(חסונב שי תואסריג יפוליחו)
האבוה םש ,(א"ע זס ןירדהנס ;זי ןיקיזנד אתליכמ) ל"זח
,השאה דחאו שיאה דחא - "הפשכמ" :ןנבר ונת' :אתיירב
תויוצמ םישנ בורש ינפמ ?הפשכמ רמול דומלת המ ןכ םא
םוקמב שרופמ םירכזב ףושיכה לע רוסיאה ,ןכאו .'םיפשכב
'ותמוי תומ ינעדי וא בוא םהב היהי יכ השא וא שיאו' :רחא
רורבו ,הבקנל רכז ןיב בותכה הוושהש ונדמלל ,(זכ כ 'קיו)
ןועט ןיידעו .םיפשכה רוסיאמ םירכז טעמל בותכה אב אל יכ
לוכיש םוקמב 'הפשכמ' בותכה רסא םעט המ :ןויע ןיינעה
אל ףשכמ' :תימתס ןושלב רוסאל ,(היה ךירצ ףא וא) היה
.'היחת

היעבה לש ינושלה טביהב ןה ןודל איה ןלהלש םירבדה תמגמ
.תופשכמה לש (םוצמצב םא ףא) ירוטסיהה טביהב ןהו

ןושל

'הפשכמ' ןיא יכ חנא'ג ןבא הנוי 'ר ריעה 'הפשכמ' ןושלה לע
הניא 'הגד'ש םשכ [1],יצוביק םש םא יכ 'ףשכמ'ה תבקנ
הנחבאה איה ךכל תינייפואו) יצוביק םש אלא גדה תבקנ
fishes ןיבל ,םיבר םגו דיחי תרוצב גד - fish ןיב תילגנאב
(הממש ץרא)
'היצ'ה ןיא ,ךכב אצויכ .(םינוש םיגד ינימ -
'יד'ה תבקנ (רופצ) 'היד'ה ןיא ,(הניפס) 'יצ'ה תבקנ
'דיסח'ה תבקנ (רופצ) 'הדיסח'ה ןיאש םשכ ,(תקפסמ תומכ)
ה-תמויסה תשמשמ תירבעבש תורמל :התעמ רומא .(םיקלאב קבדה)
,םלוכ םירקמה לכב רבדה ךכ ןיא ירה ,הבקנה תרוצ ןויצכ
.וחיכויו ,(תופשכמהו םיפשכמה לכ :ונייה) 'הפשכמ'ה אובתו
ןיאש יפלו ,יצוביק םש תרוצ איה 'הפשכמ' חנא'ג ןבא תעדל
לקשמ ול ןיא ,םצעה תומש לש םבור בורל תירבעב יצוביק םש
.ןיעה ןמ ותועמשמ המלענ ךכ לשבו ,דיחא הנבמו

בותכב תוחפה לכל ,'הפשכמ' תלמש רשפא :רבד לש ומוכיס
,דמלל הרותה האבו ,יצוביק םצע-םש תרוצ איה ,ונינפלש
.םהינימלו םהיגוסל םיפשכמה לכ תא תויחהל ןיא יכ

הירוטסיה

?םנמואה .'םיפשכב תויוצמ םישנ בור' אתיירבב אנתה תעדל
ןאכ שי אמש וא ןימא ירוטסיה עדימ ךכב תוארל ןתינ םאה
הבקנה תרוצ לש ינושלה ישוקהמ תעבונה קוה-דא תונשרפ
?(םיאנתל עודי היה אל הארנה לככש ןורתפ ךרדב)

לבזיא איה ןהל הנושארו ,תוינפשכ םישנ ארקמב תועודי ,ןכא
ףרצל שיו ,(בכ ט ב"למ) 'םיברה היפשכו' אוהי רמא הילע
,תאז םע .(ז חכ א"מש) רוד-ןיעב בוא תלעב תשא תא הילא
,םירבג ידי לע ושענ ארקמב ףושיכה ישעמ בורש תודוהל הבוח
רצנדכובנ יפשכמל רובע ,(אי זי 'מש) הערפ לש םיפשכמב לחה
המוד .(ה ג יכאלמ) םיידוהי םיפשכמב הלכו (ב ב 'ינד)
םיאנתה ירבד תורמל .דומלתה תפוקתב םג בצמה היה ךכ יכ
;א"ע גנ תוכרב) םיפשכב תוקסוע (תוידוהיה) םישנה בור יכ
םיפשכב וקסע םירבגה יכ רבתסמ ,(דועו ב"ע דס ןיבוריע
.רתוי ילואו - ןהמ תוחפ אל

םיפשכה ירפס ינשב - ןיפיקעב םא םג - אוצמל ןתינ ךכל תודע
רפס'ו 'השמד אברח' :דומלתה תפוקתב לארשי ץראב ורבחתנש
רבתסמ םהב תשמשמה רכזה ןושלו םנכות ךותמש םירפס ,'םיזרה
,רתוי םיפשכב וקסע םישנ רמאת אמש .םירבג ידי לע ובתכנש
- םיסכנ הברמ...' :ז ,ב תובאב ללה ירבדמ הלועה ןוגכ
,ול רומא התא ףא ,'םיפשכ הברמ - םישנ הברמ ;הגאד הברמ
לבבבו לארשי ץראב ןאצומש תויגאמה תועימקה תפוסאב יכ
וקקדזהש ימכ םירבג םיעיפומ ,(ןכמ רחאלו) דומלתה תפוקתב
וז אל .רתוי ילואו ,םישנ רשאמ תוחפ אל םיפשכ ישעמל
טרחנ ןלוגבש ףנכ תברוחב אצמנש תועימקה דחאב ,וז ףא
ןישחת הלד השאבמו השיב חור לכ לא שורפ' :תשוחנה עימקב
שרפה [י]לא (אנא)' :םגרותיש ,'ריתסאד הרב רזעלא יברל
[2].'רתסא ןב רזעלא יברל ביאכת לבל תלקלקמו הער חור לכ
,תועימקל קקזיהלמ וענמנ אל יבר ראותב םינוכמה ףא ,רומאל
.ומוקמל עיגנש דע לבוס םדא ןודל ןיאו

ףושיכב םידוהי םירבג וקסע הארנה לככ :רבד לש ומוכיס
םוקמה ןאכ אל ,תויתרבח תוביס לשב ךא ,םישנ רשאמ תוחפ אל
רתוי ףושיכב תוקסוע ויה ןה וליאכ םישנה וגצוה ,ןטרופל
.איה אלו - םירבג רשאמ

:תורעה

,גרבדלוג 'ד תרודהמ ,המקרה רפס ,חנא'ג ןבא הנוי 'ר לש ותעד ךכ .1
רפס - אטישפ ,רילעה 'ח :ןייעו) 235 ,186 ,39 'מע ,ו"ירת טרופקנרפ
.(ק 'מע ,ט"פרת ןילרב ,תומש

J. Naveh and S. Shaked, Amulets :האר .2
and Magic Bowls, Jerusalem - Leiden 1985, p. 50.

,היפארגוילביבו םירמאמ ,תידוהי היגאמ יניינעב ףסונ רמוח םג ומכ הז רמאמ
:ירתאב האר

http://www.biu.ac.il/~barilm/home.htmlעדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה