ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

224 רפסמ

ח"נשת ,םיטפשמ תשרפ

םיטפשמה הלאו

ןלוג ןועמש ברה

תונבל השרדמהןתמ - יניס רה דמעמ אוה ,(ורתי תשרפ) הרבעש תבשב ונארקש ,השרפה לש האיש
תבייחמה תווצמה תכרעמ לכל דסמה םהש ,תורבידה תרשע ונל ונתינ הז דמעמב .הרות
.לארשימ םדא
םדא ןיבש (רקיעב תינוממה) םיקוחה תכרעמ - "םיטפשמ"ב הרקיעב תקסוע ונתשרפ
,"תוישונאהו קדצה ןורקיע לע תידוהיה הרבחה ןינב תא" רידסהל האבהו ,ורבח ןיבל
.ונתשרפ תליחתל ושוריפב שריה לאפר ןושמש 'ר לש ונושלכ

,("ורתי" תשרפ תליחתב) הרות ןתמ ינפל םג עיפומש אשונ אוה תיטפשמ תכרעמ םויק
הבר תומש) שרדמב רמאנ ךכ לע .ורתי תצע יפ לע םעל םיטפוש הנממ השמ רשאכ
:(ג אקספל השרפ
וטפשו' ?השרפה ןמ הלעמל ביתכ המ - (א אכ 'מש) 'םיטפשמה הלאו'
...........
.עצמאב תורבדהו .'םיטפשמה הלאו' :ןאכ רמאו .(בכ חי םש) 'תע לכב םעה תא
...........
ךכ .עצמאב איהו ,ןאכמ ןיזהו ןאכמ ןיזהו ,תכלהמ התייהש הנורטמל לשמ
...........
.עצמאב איהו ,הירחאמ ןינידו הינפלמ ןיניד :הרותה
...........
,אסיג דחמ "דובכ רמשמ" לש ןבומב - הרותה לש "ןיזה ילכ" אופא םה "ןיניד"ה
.אסיג ךדיאמ הרותה תונורקע עוציב לע םייתמא םירמושו

:(וט אקספ) םש שרדמה ירבד ךשמהבו
?המל .ןידה לע ריהזה ךכ תורבדה לע ה"בקה ריהזהש םשכ :רמוא יבר
...........
.(ד טכ 'שמ) 'ץרא דימעי טפשמב ךלמ' :רמאנש ,יולת םלועה ובש
...........
:(טי אקספ) םש דועו
רחא ןיניד ה"בקה ןתנ ךכל .טפשמב היולת הרותה לכ :רזעלא 'ר רמא
...........
.םהמ ערפנ אוהו ,ןידה לע ןיריבעמ תוירבהש יפל ,תורבדה תרשע
...........

אקספ דוע העיפומ "םיטפשמ" תשרפ ןיבל ,"ורתי" תשרפבש תורבידה תרשע ןיב םנמא
:םיניינע ינש הב שיש ,("ורתי" תשרפ ףוסב)
.(כ כ 'מש) "םכל ושעת אל בהז יהלאו ,ףסכ יהלא יתא ןושעת אל" .א
.חבזמה ןיינבב םירושקה םיניד .ב
.ונתשרפבש (םיטפושהו) טפשמה יניינעב םירושק ולא םיאשונש ,הלוע ל"זח תושרדמ
:(ב"ע ז ףד) ןירדהנס תכסמב דומלתה תייגוסב ךכ
בהז יהלאו ףסכ יהלא .'בהז יהלאו ףסכ יהלא יתא ןושעת אל' :ביתכ
...........
,בהזו ףסכ יהלאב קר הרואכל אוה רוסיאה =) ?ירש ץעד אה ,ידבע אלד אוה
...........
ליבשב אבה הולאו ףסכ ליבשב אבה הולא :ישא בר רמא (?תרתומ ץעמ תוהלא םאה
...........
.בהז
...........


:תודגאל וישודיחב א"שרהמה שריפו
בהזה (ללגב=) ליבשב ןינמתמ םה יכ .ושעש תוער םיתשב ושרפל שי
...........
ףסכה (ןעמל=) ליבשב אוה ןכ םישועש המ םג .אישנל וא ךלמל ןינתונש ףסכהו
...........
רשעתהלו ונממ לוכאל ...תוניידהו תונברה ידי לע ףוסאל םיצורש בהזהו
...........
.תונברמ
...........

לקו ,(הנש תואמ עבראכ ינפל) ונמזב תילאוטקא התייהש המינ ךכ לע ףיסומ אוהו
:וננמזב רמוחו
וניתובר ואב רבכו .ונימיב בורקב התע בברתשנ וז המשאו הז אטח הנהו
...........
הנמתי אלש ,הזה רבדב ןוממו תומרחו םירומח םישנועבו הריזגב ...םימעפ המכ
...........
תרכזמלו לושכמל הזה רודב ונל רבדה אציו ...בהזו ףסכב הרומו בר םוש
...........
.הז ידי לע הזה רודב ונל ואב רשא םילוקליקו תולקת המכד ,ןווע
...........
.םדיקפת תא אלמל םיניידהמ תשרדנה המאתהה לע ףוקש זמר
:היגוסה ךשמהב םש תושרד דועו
:ביתכד ?ןידב םינותמ ווה :ןנבר רומאד אתלימ אה אנמ :ארפק רב שרד
...........
'םיטפשמה הלאו' :היל ךימסו ,('הלעת אלו' םשו ,גכ כ 'מש) 'הלעת אל'
...........
.(א אכ םש)
...........
:רמאנש ?שדוק םע ישאר לע עספי אלש ןיידל ןינמ :רזעילא 'ר רמא
...........
.'םיטפשמה הלאו' :היל ךימסו ,'תולעמב הלעת אל'
...........
ןויערהש ףאו ,םיניידהמ תשרדנה תוגהנתהה תא ונדמלל הרומא םיקוספה תוכימס
בשיימ ךכו ;"תולעמב הלעת אלו" קוספה ןיבל וניב רשקה רורב אל ,ריבס הארנ
:"רקי ילכ" לעב ןיינעה תא
תוארהל הצור אוהש ,וחור תוסג דצמ אוה ןותמב ןד וניאש ןייד לכ יכ
...........
ופא הבוגבו ,אתלימל אתלימ תומדל עדויו םינידב יקב אוה יכ ,םדא לכל
...........
הלועה אוה ,ןותמב ןד וניאש הזש אצמנו ,ןידה ןכות רפס לעמ שורדי לב
...........
.ןואגו הואג ךרד הלעמב
...........
.ןותמו לוקש ןוידל תיחרכה הנוכת איה תישיאה הוונעה תדימ :ונייה
:אתליכמב הרוקמו י"שרב תאבומה ,ונמע השרד דועו
לצא ןירדהנס םישתש ךל רמול ?חבזמה תשרפל ןיניד תשרפ הכמסנ המלו
...........
.חבזמה
...........

,לודגה ןידה תיב לש יזיפה םוקימל ,קפס אלל ,רושק השרדה לש טושפה השוריפ
,"רקי ילכ"ה .םיפסונ םירבסה םג עיצהל ןתינ םלוא .חבזמל ךומס תיזגה תכשלב
לסופש המ לכש ,חבזמה ןמ ודמליש ידכ חבזמה לצא ןירדהנס םישת"ש שרפמ ,לשמל
םילוספ םומ ילעב :תואמגוד רפסמ ךכל איבמ אוהו ,"ןירדהנסב םג לסופ חבזמב
(הבצמ) הדיחי ןבאמ חבזמש םשכ ,ןודל לוספ ידיחי ןייד ,ןידל ןהו ןברקל ןה
.לוספ

.("השמ תרות") ךישלא השמ 'ר לצא אבומה ןויער יפ לע ,ףסונ רבסה עיצהל ינוצרב
:תיקולא-תיטפשמ תכרעמ םויקב ךרוצה תא ריבסמ אוה
ןיבו שיא ןיב רשא םיטפשמב עצב המ אלה ,רמול שיא יפמ קתע אצי לבל
...........
אצמיה םא ,אופיא ןכ םאו ...ויחא ןיבו שיא ןיב םולש םישל אל םא ,והער
...........
לכש יפ לע םירדוסמ ,תונוממ ינידב םיטפשמ תרשייהו ,יסומינ תד אצמית
...........
המל - המה 'ה תרותמ אלש םג ,םולשב אובי ומוקמ לע שיאו ...בל םכח םדא
...........
....םהמ ךרבתי אוה ינענמי
...........

,הרותה יטפשמ תא ףילחהל הלוכי "תיתרבח הנמא"ש השיגה תא ללוש ךישלא השמ 'ר
.םייקולא םיטפשמ ונתוא תדמלמו הרותה האב ךכלו

ההז ינחור לקשמ ןתינ רמולכ ,"חבזמה לצא ןירדהנס םישתש" הנווכה וזש ןכתיי
ןיבש םיקוחה תכרעמל - "ןירדהנס"ל םגו ,םוקמל םדא ןיבש תכרעמל - "חבזמ"ל םג
.וריבחל םדא


עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה