ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

170 רפסמ

ח"נשת ,םיטפשמ תשרפ

יקולאה טפשמה לע - (א אכ 'מש) "םיטפשמה הלאו"

ןמזורג ריאמ ר"ד

דומלתל הקלחמה
ךילהת לחה ,תורבדה תרשע תעמשהו יניס-רה דמעמ םות םע
,דמל התא ונתשרפמ .םעל ותריסמו השמל תווצמה ראש תארוה
,הירדסל ,הנוגריאל - טפשמה תכרעמל הנתינ הרוכבה תוכז יכ
ורסמנ ,ךשמהה תוישרפב ,ןכמ רחאל קרו ,היקוחלו הדמעמל
.תווצמה רתי לכ םג

,םילשוריב התרכנש הנמאל המדקש ,תמסרופמה ותליפתב ,הימחנ
םהמע רבדל תדרי יניס רה לעו" :ורמאב וז הרוכב לע עיבצמ
תוצמו םיקח ,תמא תורותו םירשי םיטפשמ םהל ןתתו ,םימשמ
תווצמה רתי ינפ לע טפשמל הנתינש וז תופידע .(גי ט) "םיבוט
ןיניד ואר המ" :ןועמש יבר הריבסהש יפכ ,תינויגה איה
תורחת - וריבחל םדא ןיב ןידהשכש ?הרותבש תווצמ לכל םודקל
יברד אתליכמ) "םהיניב םולש השענ - ןידה קספנ ,םהיניב
.(םיטפשמ תליחת ,לאעמשי

תא לולכל ןועמש יבר ןווכתה "תורחת" הלימבש ,חינהל שי
,דובכה ,ןוממה ימוחתב הרבחה ךותב םימייקה םיחתמה לכ
.הלאב אצויכ לכו האנקה

וריבחל םדא ןיב םולש רדעהבו הלא םיחתמ לש םתואיצמ תעב
םולשה תנכשה םע .תווצמה רתי םויק לע רבדל םוקמ ןיא -
לכמ תווצמ םויק שורדל ןתינ םיחתמה קוליסו הרבחה ךותב
תחתופ ךכיפלו ,הרוכבו תופידע אופא שי טפשמל .אוהש גוס
.הז אשונב ונתשרפ

דרוי ,יקולא תויהל ךירצ ,ויקוחו וירדס לע ,טפשמה המל ךא
,תישונא הריצי ירפ תויהל לוכי אוה ןיא םולכ ?םימשה ןמ
רשא תא הארו אצ ?ףורצה םנויגהבו םדא ינב תמכסהב הרוקמש
דמלמ"ב (ןובת ןבא ש"ר לש ונתח) ילוטנא בקעי וניבר בתכ
יכ ,עודיו" :חנ ינב לש םטפשמ לע ,חנ תשרפ ,"םידימלתל
אוהש ראפתמ אוהש ,שיא יפמ םא ,םימכסומ ןיניד םעו םע לכב
הזב הוצמה :אוהה םעה טפוש יפמ וא ךלמ יפמ םא ,םשה חילש
ןידה יכ ,ומעב קוקחה ןינידה יפכ השעיש ,חנ ינב לכל איה
לצא וז ןיעמ תורשפא תמייק םא ,ןכ םא ."םלועה בשיל אוה
וירבדב יכ ,המוד ?לארשי םע לצא םג רשפאתת אל עודמ ,חנ ינב
:ןלהלדכ ,הלאשל הבושתה היוצמ ,והימרי איבנה לש םיאבה

רובגה ללהתי לאו ותמכחב םכח ללהתי לא :'ה רמא הכ"
..................
ללהתי תאזב םא יכ .ורשעב רישע ללהתי לא ותרובגב
..................
טפשמ דסח השע 'ה ינא יכ ,יתוא עדיו לכשה ,ללהתמה
..................
.(גכ-בכ ט) " 'ה םאנ יתצפח הלאב יכ ,ץראב הקדצו
..................

לש הנושארה תיצחמב קוסעל וז המישר לש הניינעמ הז ןיא
היינשה תיצחמה ןמ ךא ,רישעבו רוביגב ,םכחב - איבנה ירבד
לכשה" תא םייקמ ,יקולאה טפשמב קסועה יכ ,קיסהל ןתינ
םוחתב 'ה יכרדב קוסעי ומעש ,ץפח 'ה יכו ,"יתוא עודיו
,ונתשרפבש תווצמה :תורחא םילימב .הקדצהו טפשמה ,דסחה
םימשה ןמ תולשלתשמ ןהש קר אל ,טפשמה תכרעמב תוקסועה
,הבושח הכ איהש ,םשה תעידיל יוטיב ןה אלא ,יקולא וצ ןהו
.ללהתהל ללהתמה לוכי הב קרו

ויטפשמו ויקח בקעיל וירבד דיגמ" קוספה ןמ :תאזמ הרתי
טפשמה יקוח תכרעמ יכ ,דמל התא ,(טי זמק 'הת) "לארשיל
ךכ .ומצע 'ה תא תשמשמה תכרעמ התוא איה ,לארשיל הרסמנש
תושעל םירחאל הרומ - םדו רשב תדימ" :שרדמה תאז ראית
השוע אוהש המ אלא ,ןכ וניא ה"בקהו ,םולכ השוע וניא אוהו
ןאכמ .(ו ל השרפ ,הבר תומש) "תושעל לארשיל רמוא אוה -
תא הוצי רשא ןעמל ויתעדי יכ" :םהרבא לא 'ה ירבד ונבוי
"טפשמו הקדצ תושעל 'ה ךרד ורמשו וירחא ותיב תאו וינב
הקדצ" ינפל "'ה ךרד ורמשו" םילימה תפסות .(טי חי 'רב)
,תמיוסמ טפשמ תכרעמ םיקולא ידיבש ,ךכ לע העיבצמ "טפשמו
ותווקתו ,םהרבא לש ויאצאצ ידיב תויהל הדיתעה ,תישיא
.הרמשלו הב תכלל ודימתי םהש ,איה

וז הווקת עציבש לע ,ךכ לע השמ חבתשנ רתוי רחואמ םנמאו
,ותומל ךומס העמשוהש ,דג ינבל ותכרבב .רואל האיצוהו
"לארשי םע ויטפשמו השע 'ה תקדצ" :רמואו ומצע לע השמ עיבצמ
יקוח תא לארשי םע ברקב םשיי השמ :רומאל .(אכ גל 'בד)
.תימיימשה טפשמה תכרעמ תא וכותל רידחהו ,יקולאה קדצה

"טפשי םיהלא ברקב לא תדעב בצנ םיהלא" קוספה ןבוי התע
וטושפ יפלו ,יתרגש חרואב .תרחא תיווזמ םג (א בפ 'הת)
ןידה תיב ךותב תיקולא תוחכונכ הז קוספ שרופ ,ארקמ לש
תוערכהה לע חקפל וא םהל עייסל ,םיניידה תא תובגל הרטמב
רואל .תונזואמו תוינויגה ,תוקדוצ הנייהתש ,תוקיספהו
טפשמה תכרעמב םיקולא תוחכונל יכ ,רמול ןתינ ליעל רמאנה
וטפשמ תא םשייל םיניידל עייסל :תירקיע ילואו תפסונ הרטמ
.השעייש יקולאה קדצה לע חקפלו

םיטפושה לא טפשוהי לש וירבדב םג ןוגיע אצומ הז רבסה
:ךכ םימיה ירבדב רפוסמ הז סקט לע .םייונימ סקט תעב

.ריעו ריעל תורצבה הדוהי ירע לכב ץראב םיטפש דמעיו"
...............
םדאל אל יכ ,םישע םתא המ ואר :םיטפשה לא רמאיו
...............
דחפ יהי התעו .טפשמ רבדב םכמעו ,'הל יכ ,וטפשת
...............
הלוע וניהלא 'ה םע ןיא יכ ,ושעו ורמש ,םכילע 'ה
...............
.(ז-ה טי ב"הד) "דחש חקמו םינפ אשמו
...............

םכמעו" םילימהו ,"'הל יכ ,וטפשת םדאל אל יכ" םילימה
םא יכ םדאל וניא טפשמה :םירסמ ינש תוליכמ "טפשמ רבדב
ומצע םיקולאו ,יקולא אוה טפשמה רוקמ :ונייהד ,םיקולאל
.תקדוצו הנוכנ הרוצב השעייש וילע חקפמו טפשמב חכונ

"םיהלא" ןידה תיבו ןיידה הנוכמ המ םוש לע ןבוי תאז רואל
"ללקת אל םיהלא" :ןכו ,"םיהלאה לא תיבה לעב ברקנו" -
ןידה תיבו ןיידה ,הלא ינש יכ ,(ב"ע ןירדהנס האר) דועו
םיפופכ םה .םחור לע הלועה לככ טפשמה תכרעמב םישוע םניא
הרקמו הרקמ לכב םתעד בחורב רעשל םהילעו ,יקולא טפשמל
.ןודנה אשונב םיקולא ןוצר המ

המיש" םעה תשירד לאומש יניעב הלבקתנ עודמ ןבוי םג התע
.תילילש הרוצב (ה ח א"מש) "םיוגה לככ ונטפשל ךלמ ונל
תונמל ןוצרה לשב תילילש השירדל וז השירד תבשחנ ללכ ךרדב
ןמ םידחא לצא םג ךכו) ונדידל ךא ,"םיוגה לככ" ךלמ םהל
תוסחייתמ ןניא "םייוגה לככ" םילימה יכ ,רבסוי (םינשרפה
."ונטפשל" הלימה ןמ תעבונ הלילשהו ,טפשמה גוסל אלא ךלמל
לבוקמהו יוצמה טפשמ ,םעב שדח טפשמ גיהניש ךלמ שקיב םעה
:'ה תבוגתו ,הער ןיעב לאומש האר תאז תא .םייוגה לכ לצא
תללוכ "םהילע ךולממ וסאמ יתוא יכ ,וסאמ ךתוא אל יכ"
יקולאה טפשמה קוליס .יקולאה טפשמה תכרעמב הסיאמה תא הכותב
ןידה תיבמ הניכשה לש החולישו "'ה תעד" תקספה םצעב אוה
ןייד לכ" :(ט גכ ןירדהנס) ם"במרה רמא ךכו .הלוכ לארשימו
לכו...לארשימ קלתסתש הניכשל םרוג ותימאל תמא ןיד ןד וניאש
תא ןקית וליאכ ,תחא העש וליפא ותמאל תמא ןיד ןדש ןייד
םיהלא" :רמאנש ,לארשיב הרשתש הניכשל םרוגו ולוכ םלועה לכ
."לא תדעב בצינ
עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה