ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

275 רפסמ

ט"נשת ,םיטפשמ תשרפ

"הקדצב שדקנ שודקה ל-אה" - טפשמהו שדקמה

ןמיה סחנפ ר"ד

דומלתל הקלחמהיתדה גהונה .המדקהו תרוסמה ןיב סחיה אוה תיללכ תיתד תוגהב בושח דקומ
.שדוקמהו לבוקמה יפל םיווהתמה םייחה תא םוחתל לדתשמו ,ועבט םצעמ ינרמש
תנכדועמ ,תשדוחמ תוסחייתה תעבותו ,העבט םצעמ תינכפהמ תואיצמה ,ךדיאמ
תרוסמה תא ורחבש תויוברת שי .רבעה ינעטמ לש ןסרה תלוטנ ,תיוושכעו
הנומאה תרוסמב .תרוסמה ןובשח לע המדקב ודדיצש שיו ,המדקה ןובשח לע
רמשנ המדקהו תרוסמה ןיב ןוזיאהו חתמה ,("תידוהי"=) תילארשיה גהונהו
תשדקמו שודקה תא תשדחמה תידוחיי תימואל תיטפשמ השיג חימצהו ,תונדפקב
,שדוקה תדובעב יחהו חמוצה תא םיבירקמ וב ,שדקמה תיב דחא דצמ .שדחה תא
לש תימנידה ותואיצמ יפל שדוקמה תא םיטפוש וב ,טפשמה תיב ינש דצמ
טפשמב ,ןהכה טלוש שדקמב .המדקה טלוש טפשמב ,תרוסמה תטלוש שדקמב .יחה
"הקדצב שדקנ שודקה ל-אהו" :הרותה תשממתמ תודסומה בולישב .םכחה טלוש
.(זט ה 'שי)

הלימה לע ."םהינפל םישת רשא םיטפשמה הלאו" :םילימב תחתופ םיטפשמ תשרפ
תא לספ ,'הלא'" :י"שר ריעמ ,השארבש רוביחה 'ו לע דחוימבו ,"הלאו"
."יניסמ הלא ףא ,יניסמ הלא המ - םינושארה לע ףיסומ 'הלאו' ,םינושארה
,ורתי תשרפב םהילא םיוולנה םינידהו תורבדה תרשע ןיב ןאכ רבחמ י"שר
המלו" :תפסונ הרעה י"שר ףרצמ ,וז הרעהל .ונתשרפב םיברה םיטפשמה ןיבל
."[חבזמה] שדקמה לצא ןירדהנס םישתש ךל רמול ,חבזמ תשרפל ןיניד תשרפ הכמסנ
הנבמב םיקסוע ורתי תשרפ ףוסבש ,ךכ לע י"שר עיבצמ תאזה הנורחאה הרעהב
.העונצ יתלב הרוצב ולגתי ןפ ,תוגרדמב חבזמה לע םינהכה ולעי אלש ,חבזמה
םיאשונהו ,ונתשרפ תליחתב םיטפשמהו םינידה ןיינע אצמנ חבזמה ןיינעל ךומס
הז םיכומס ויהיש ןירדהנסהו חבזמה לע דמלל ידכ הזל הז םיכומס ולאה
[1].הזל

םש ןייעמהו [2],לאעמשי 'רד אתליכמ הכלהה שרדממ םיחוקל י"שר ירבד
ףוסב העיפומ ןירדהנסה יבגל הרעהה .םירבדה רדס תא ךפה י"שרש האור
םגש ,רמול ןתינ אלא !יניסמ םיטפשמה רוקמ לע הרעהה ינפל ,ורתי תשרפ
רסמ ונל ריבעמ י"שר ."'וכו המלו" :תיתועמשמ רוביח 'ו שי י"שר ירבדב
,יניסמ הלא םגו הלא םינידש ומכ :םירבדה תא גיצמ אוה וב רדסה םצעב ףסונ
.יניסמ ןירדהנסב טפשמה תוליעפ םגו חבזמה לע תונברוקה תוליעפ םג ךכ
.ל-אהמ םהינש תויוכמס ירהש ,יניסמ המדקה םגו תרוסמה םג

טפשמה תכמסה לע זמורה ,יארקמ רוקמ איבמ ל"נה אתליכמה לש אלמה טסקטה
:חבזמל

.חבזמ דצב ןיאב ןירדהנסש ןידמל וניצמנ ,'םישת רשא םיטפשמה הלאו'
להא לא באוי סניו' (חכ ב א"למ) 'נש ,רבדל רכז רבדל היאר ןיאש פ"עא
.'חבזמה תונרקב קזחיו 'ה

המלש ימיב רבכ חבזמה דיל בשי ןירדהנסהש ךכל זמר איבמ הכלהה שרדמ
תונרקב שפתש י"ע המלש ךלמה תמקנמ חרבש ,באוי השעממ דמלנ זמרה .ךלמה
שרדמה [3].ותוא תימהו םשמ ותוא חקל המלש ךלמה חילשש םש בותכו ,חבזמה
[4]!חבזמה דיל היהש ,ןירדהנסה לש ןיד קספ י"ע השענ באוי לוסיחש חינמ
דצב הז תודסומה ינש תכמסהל רוקמ באוי לש ולוסיח רופיסב ןיא ,ןבומכ
רתוי רוקמ הכלהה ישרדמב שיש ינמוד .תרחואמ תונשרפ ןאכ שי אלא ,הז
:םיטפשמ תשרפ ךותל םיקוספ המכ .הלאה תודסומה ןיב רשקה דומילל יעבט
[5]."תומל ונחקת יחבזמ םעמ ,המרעב וגרהל והער לע שיא דזי יכו"

:הכלהה שרדמ רמוא הזה קוספה לע

לע ףא ;חבזמה דצב ןירדהנסש ןידמל וניצמנ ,'תומל ונחקת יחבזמ םעמ'
[6].''וגו קזחיו 'ה להא לא באוי סניו' ,רבדל רכז רבדל היאר ןיאש יפ[7]:יאחוי רב ןועמש 'רד אתליכמב אצמנ הז שרדמל ליבקמ רוקמ דוע

ןינמו .'תומל ונחקת יחבזמ םעמ' ל"ת ?חבזמל הכומס [ןירדהנס אהתש ןינ]מ
םא אה - 'תומל ונחקת יחבזמ םעמ' ל"ת ?תיבה ינפב אלא ןיתיממ ןיאש
.תיממ התא יא ואל םאו תיממ התא חבזמ שי

תארקלש ,ידוסי הכ היה טפשמהו שדקמה ןיב רשקה ,ןכא
ושאייתהו לארשיב םיחצורה וברשכ ינש תיב תפוקת ףוס
וקיחרה ,הארונה תומילאה לע טלתשהלמ ןירדהנסה ימכח
םהיתויוכמסל ץק ומש הזבו ,שדקמהו חבזמהמ םמצע תא
ןירדהנסה הרבע שדקמה תיב ןברוח ירחא .תושפנ יניד ןודל
קזחלו רמשל ידכ תובר ולעפ םימכחהו ,הנביב םרכל
שדחה בצמה לשב דחוימב ,םעה יניעב ןירדהנסה דמעמ תא
.שדקמב חבזמה דיל המוקמ תא םייקל היה רשפא יא וב
שגד הנביב םימכחה ומש המל ,ןיבהל ןתינ ילוא הזמ
םינמזה חולב רוביצב הליפתה רודיס לע ךכ לכ קזח
הרוצב ולו רמשל וסינ הזב םאה ;תונברוקה לש תנוכתמבו
[8]?שדוקה תדובעו טפשמה ןיב רשקה תא תילובמיס

שדקמה ןיב רוביחה תשגדהל םינוש םירשקה ואצמנ הדגא ישרדמב םג
ידודנ תפוקתמ רתויב םיפיה ,תיארקמה הרישה יעטקמ דחאב .טפשמהו
[9]:רמאנ ,לארשי ץראל הסינכה ינפל ,רבדמב לארשי םע

.םימ םהל הנתאו םעה תא ףסא השמל 'ה רמא רשא ראבה אוה - הראב םשמו
תאזה הרישה תא לארשי רישי זא
.הל ונע ראב ילע
םתנעשמב קקחמב ,םעה יבידנ הורכ ,םירש הורפח ראב
.הנתמ רבדממו
לאילחנ הנתממו
.תומב לאילחנמו
הגספה שאר ,באומ הדשב רשא איגה ,תומבמו
.ןמישיה ינפ לע הפקשנו

הרות ןתמ איה "הנתמ"הש ,םישרפמ הלאה םיקוספה לע הדגאה ישרדמ
,'ה תלחנ לארשי ץראב הרותה םושיי איה "לאילחנ" ,יניס רהב
אוה "באומ הדש" ,תונברוקה תברקה םוקמ שדקמה תיב איה "תומב"
,שדקמה םחתממ םעה תא טופשל ןירדהנס רוזחי וב חישמה תפוקתל זמר
:הרות אלל םמשה םלועה תא למסמ "ןומישי"הו

.חבזמה דצב הרזעב ןירדהנס ולא .(טי םש) 'תומב לאילחנמו לאילחנ הנתממו'
,תיזגה תכשלב רשא ןירדהנס ולא ,(כ םש) 'באומ הדשב רשא איגה תומבמו'
ימענ םע הבשה איה היבאומ הרענ [רמאנש] ,באומ הדשמ התאבש התוא םוחתב
האצוי הרות םשמש ,(םש) 'ןומישיה ינפ לע הפקשנו' .(ו ב תור) באומ ידשמ
[10].םלועל

ינויחו קודה רשק ואר ל"זחש ,אצוי ולאה תורוקמה לכמ
תוכמסב יניסמ ונתינ תודסומה ינש .טפשמהו שדקמה ןיב
[11].םיניינע המכו המכב הזב הז םייולת םהו ,ל-אה
לש תודסומה ןיב סחיה תוהמב רוקחל שי ל"נה לכ לעו
תושקעתהה ירוחאמ תדמועה תויכרעה יהמ .טפשמהו שדקמה
?חבזמה דיל ןירדהנסה תבישי םוקמ הנשמ המ ?ל"זח לש


דדומתהל ושקתה תועדה יגוה ,תונוש תויתד תורוסמב
תויחרזמ תורוסמ .תיגולואיתה המכסב םדאה םוקמ םע
ידכ דע ינחורה םויקהו חצנה לומ םדאה םוקמ תא וללש
תדוקנ אקווד היה םייחה איש תונושה תורוסמבש ,ךכ
תורוסמה [12].ילקיזיפ-לעה םויקה רושימל רבעמהו תוומה
"תוימהב"ה דודיע ןיב וענ תוירצונהו תויטסינגפה תויברעמה
ועבט תלילש ןיבל ,עבטה תוחוכל ותעינכו םדאה לש
אטחה" ארקנה יטנג-וכיספ םגפב םוגפו תחשומכ םדאה לש
ועבט לש ינוציקה יוכידה ,תירצונה תוברתב ."ןומדקה
דרמל רבד לש ופוסב איבה םדאה לש יתריציהו ינימה
ןיא .שדחה ןדיעב תדהו הייסנכה תטילש דגנ יתרבח
יתשל םימודה םיטביה םיאצומ תיארקמה תורפסבש קפס
הסינ לארשי תרוסמב יזכרמה םרזה לבא ,וללה תושיגה
גוזימו בוליש י"ע ,ולא תוינוציק תוטיש ןזאל דימת
יזיפה םויקהש ודמיל םימכחה .חורה ייח םע רמוחה ייח
;התוא םדקמו רשפאמ אלא ,תוינחורה תא ןיוע וניא
קדצ ,רשוי ,חורב םדאה תוסנתהל הדבעמכ אוה םלועה
תעבונ ותוא בשיילו םלועב תודרל םדאה תמזוי .תמאו
םע תופתושל הליחתכלמ ךמסומ ,האירבה רזנ אוהש ךכמ
תרוסמב ל-אה תדובע .הנוקיתו האירבה ךשמהב ארובה
ותוירחאו ותולדג תרכהל איבהל הרומא התייה לארשי
םיהל-אה תא ותדובעב - םדאה לש תיכרעהו תירסומה
.ומצעבש םיהל-אה םלצ תא שפות אוה

:ורתי תשרפ ףוסבש חבזמה רואית לע ,ןכ לע

םתיאר םתא ,לארשי ינב לא רמאת הכ השמ לא 'ה רמאיו
ףסכ יהלא יתא ןושעת אל .םכמע יתרבד םימשה ןמ יכ
תחבזו יל השעת המדא חבזמ .םכל ושעת אל בהז יהלאו
לכב ,ךרקב תאו ךנאצ תא ךימלש תאו ךיתלע תא וילע
[13].ךיתכרבו ךילא אובא ימש תא ריכזא רשא םוקמה

ורביח ,הבושתב ?המדאמ חבזמה השענ המל :ל"זח ולאש
:םדאה לש ותאירב תא םיראתמה םיקוספהו הז קוספ ןיב

םיהל-א 'ה תושע םויב םארבהב ץראהו םימשה תודלות הלא
בשע לכו ץראב היהי םרט הדשה חיש לכו :םימשו ץרא
,ץראה לע םיהל-א 'ה ריטמה אל יכ חמצי םרט הדשה
הקשהו ץראה ןמ הלעי דאו .המדאה תא דבעל ןיא םדאו
רפע םדאה תא םיהל-א 'ה רצייו .המדאה ינפ לכ תא
שפנל םדאה יהיו םייח תמשנ ויפאב חפיו המדאה ןמ
[14].היח

[15]:הדגאה ישרדמב ורמאו

,ארבנ ותרפכ םוקממ ןקזה לאומש 'ר םשב ובלח 'רו היכרב 'ר המדאה ןמ
וארוב ינירה ה"בקה רמא ,(כ כ 'מש) יל השעת המדא חבזמ רמא תאד המ ךיה
[16].דומעי יוולהו ותרפכ םוקממ

ןכלו ,ידיתעה חבזמל תדעוימה המדאה ןמ ארבנ םדאה
הבריק ךותמ !תומוד תולוגסו תונוכת חבזמלו םדאל
,םלוא .ואטחב םדאה לע הפחמו רפכמ חבזמה ,תאז תדחוימ
רמוחה ןמ ארבנ אל םדאה :ךופה הארנ ינש הדגא שרדממ
םדאה לש רמוחה ןמ השענ חבזמה אלא ,ידיתע חבזמ לש
[17]:וינפל ארבנה

המלו ,הלילה לכ חבזמה לע הדקומ רמול הצרי הזו ,םונקת תובא תולפתו
השעת המדא חבזמ" :בותכה רמא אלא ?רחא םוקמב אלו חבזמה לע דקומ היה
םדא ומש ארקנו ,המדאה ןמ ותיירב םדאהש יפל ?המדא ןמ המל .(םש) "יל
היושע איהש חבזמה לע תונברוקהו תולועה םילעמו ,המדאה ןמ חקולש לע
שפנה לע רפכתמש ןינמו ,המדאה ןמ חקול איהש היוגה לע רפכל המדאה ןמ
םדה יכ" רמואו ,"אוה ושפנב ומד רשב לכ שפנ יכ" (די זי 'קיו) ביתכד
א 'קיו) "חבזמה לע םדה תא וקרזו" ורמאשכ .(אי םש) "רפכי שפנב אוה
,היוגה ומכ המדאה ןמ איהש חבזמה לע שפנה אוהש םדה וקרזי ,רמולכ (ה
.שפנה לע רפכיו

המודק תישרדמ תרוסממ ווהתהו ,הזל הז ,ןבומכ ,םיליבקמ םישרדמה ינש
סחיל תונוש תושיג תואטבמ תואחסונה יתשש ,עיצהל ןתינ םלוא .םהינשמ
השודקה אוה תויכרעהו תועמשמה רוקמ ,ןושארה שרדמל :חבזמהו םדאה ןיב
תועמשמ רמולכ ,חבזמה רפעמ ארבנ םדאה .חבזמה י"ע תלמוסמה תיהול-אה
רוקמש תסרוגה ,הכופה השיג ינשה שרדמל .ל-אה תדובעמ קר תעבונ וייח
.יהול-אה חורה יניינעל דחוימ דמעמ קינעמה ,םדאה ןמ איה המצע השודקה
,טפשמהו שדקמה ןיב ,םזינמוההו היגולואיתה ןיב הקיטקלאידה ונינפל הנה
חתמה אקוודש םימיכסמ םישרדמה ינש ,רבד לש ופוסב .המדקהו תרוסמה ןיב
םקוממ ,טפשמה דסומ .םהינש לש םמויק תרטמ אוה םידקומה ינש ןיב ןוזיאהו
טפשמה יכ" :ל-אה י"ע תשדוקמ םתלועפש ורכזי םיניידהש ךכ חבזמה דיל
שודקה ןחלופהש ורכזי חבזמה יבג לע םיתרשמה םינהכהו ,"אוה םיהל-אל
םידבעושמ םכחהו ןהכה .ומצע ןחלופה יכרוצל אלו ,םדאה יכרוצ תא תרשל םייק
ןכדעלו רמשל ,שדחלו שדקל ,שדוק יכרע יפל דיחילו הרבחל תורשב ודחי
תופתושב םדאה דמעמל רשפאה לככ תמלשומה תרגסמה תינבנ תאז ךרדב קר .תחאכ
.ורצוי םע

טפשמהו חבזמה תוליעפ תא תומדל ךרדה תא ל"זח ואצמ ,הכלההו גהונה םוחתב
הלא ןיעמ ,תודסומה ינש ןיב םיבר םירוביחו םיקושיח ורצי םה .וזל וז
:ןמקלדכ

תועשב קר תועצבתמ ןידה תיבב ןויד תליחתו חבזמה לע תונברוק תברקה
וא ,םויה ךשמ ופרשנ אלש תונברוק יקלח ףורשל קר רתומ ,הלילב .םויה
ודמל שדקמה תדובעו ןידה תיב ןיב הז שקיה .ןירדהנס ינוידב ךישמהל
ןידה תיב םג םויב םיעגנ תייאר המ ,[18]"עגנ לכו ביר לכ" קוספה ןמ
[19].םויב

הנופו חבזמל הלוע ןברוק בירקמה ןהכה ,חבזמב .לאמשל ןימימ הלועפ ןוויכ
,תיחרזמ תינופצ הניפל בבותסהל ךישממו ,תיחרזמ תימורד הניפל ונימיל דימ
ובשי םג ךכ [20].ןועשה ןוויכל דוגינב ,תיברעמ תימורדו תיברעמ תינופצ
בשוי ריעצה רשאכ ,ןרוג יצחב חבזמה דילש תיזגה תכשלב ןירדהנסב םימכחה
,אצוי [21].ריעצה ןמ ,דצה ןמ ןוידה תא םיליחתמו ,ונממ רגובמה לאמשל
.ןועשה ןוויכל דוגינב עצבתמ ןירדהנסב ןוידהש

,םינהכ ובשי ןירדהנסבש הווצמ :הינשה תכרעמה לש םיגיצנ ובליש תכרעמ לכל
[22]."םהה םימיב היהי רשא טפושה לאו םיוולה םינהכה לא תאבו" קוספה ןושלכ
שדקמב הדובעה תוטישמ הטסי אלש לודגה ןהכה תא וכירדה םימכחה ,ךדיאמ
[23].ןירדהנס ימכח י"ע ועבקנש יפכ

וחמצש ,םימואת תודסומכ ויה טפשמהו חבזמהש ,הלוע רומאה לכמ
לבא ,ל-אה תשודקמ תעבונ םדאה תשודק :דוסי תשיפת התואמ וקניו
תודסומב םדאה תוליעפ ךרד .םדאה תשודקמ עבונ ל-אה תשודק םושיי
שדקנ שודקה ל-אהו" - שדקמה תיבב ל-אה תשודק תרהבתמ טפשמה
."הקדצב

:תורעה

,חבזמה לע תוגרדמב תולעל רוסיאהמ םימכחה ושרד ,וז חורב .1
!ןידב םינותמ םיטפושה ויהיש

. א"י השרפ ורתי שדחבד 'סמ - ורתי לאעמשי יברד אתליכמ .2

:ב קרפ א םיכלמ .3

םולשבא ירחאו הינדא ירחא הטנ באוי יכ באוי דע האב העמשהו (חכ)
דגיו (טכ) .חבזמה תונרקב קזחיו 'ה להא לא באוי סניו ,הטנ אל
המלש חלשיו ,חבזמה לצא הנהו 'ה להא לא באוי סנ יכ המלש ךלמל
להא לא והינב אביו (ל) .וב עגפ ךל רמאל עדיוהי ןב והינב תא
בשיו ,תומא הפ יכ אל רמאיו ,אצ ךלמה רמא הכ וילא רמאיו 'ה
רמאיו (אל) .יננע הכו באוי רבד הכ רמאל רבד ךלמה תא והינב
רשא םנח ימד תריסהו ,ותרבקו וב עגפו רבד רשאכ השע ךלמה ול
עדיוהי ןב והינב לעיו (דל)... :יבא תיב לעמו ילעמ ,באוי ךפש
.רבדמב ותיבב רבקיו ,והתמיו וב עגפיו

קרפ תוכמ תכסמ ימלשורי דומלתב באוי לש הרקמה רבסה 'עו .4
:ד"ה/ ד דומע אל ףד ב

שש אלא טלוק ךל ןיא ...תוטלוק חבזמה תונרקש באוי היה רובס
'ישילשה שאר ינומכחת' היב ביתכד באוי רשפיאו .דבלב טלקמ ירע
יגורה ינתד אדהכ חרב ןירדהנסל אמוחנת ר"א ?הז רבדב העוט היה
באוי 'מא .תוכלמל ןהיסכנ תוכלמ יגורה ןישרויל ןהיסכנ ד"ב
.ינשרייו ךלמה ינגרהי לאו ינב ינושרייו ןיד תיבב גרהיאש בטומ
ימד תוריסהו' דימ !?ךירצ ינא ונוממל 'מא ,ןכ המלש עמש דכ
והיתימיו וב עגפיו והינב דיב חלשיו' ,םנח ונוממ ןיא 'םנח
'.רבדמב ותיבב והורבקיו

.די אכ תומש .5

השרפ םיטפשמ ןיקיזנד 'סמ - םיטפשמ לאעמשי יברד אתליכמ .6
.'ד

.הז שרדמל ליבקמ רוקמ דועל לודגה שרדמ 'עו .א"כ קרפ .7

.'ודכו ,וחבזמ אוה םדא לש ונחלושש ורמא ןכו .8

.כ - זט םיקוספ ,אכ קרפ רבדמב .9

.'נ ןמיס תקח תשרפ (רבוב) אמוחנת שרדמ .10

וליאכ ןוגה וניאש ןייד הנממה לכש ושרד םג ל"זח ,עודיכ .11
הכלה 'ג קרפ ןירדהנס תוכלהב ם"במרה בתכו .שדקמב הרשא עטנ
:'ח

,הבצמ םיקה וליאכ ןוגה וניאש ןייד לארשיל דימעמה לכ ורמא דועו
ידימלת םוקמבו ,'ךיה-לא 'ה אנש רשא הבצמ ךל םיקת אלו' :רמאנש
לצא ץע לכ הרשא ךל עטת אל' :רמאנש .הרשא עטנ וליאכ םימכח
,'ףסכ יהלא יתא ןושעת אל' :םימכח ורמא ןכו ,'ךיהל-א 'ה חבזמ
.דבלב ורשע ינפמ והונימש ןיידה הז בהזו ףסכ ליבשב אבה הולא


ןיבל ,חבזמה לע םומ תלעב המהב תברקה רוסיא ןיב ושיקה ןכ ומכ
הכלה 'ד קרפ ןירדהנס תוכלה ם"במר 'ע .יואר וניאש ןייד יונימ
:ו"ט

,ןוגה וניאש ינפמ וא עדוי וניאש ינפמ ןודל יואר וניאש ימ
,תושר ול ונתנו ןיד תיב ועטש וא תושר ול ןתנו תולג שאר רבעש
חבזמל םומ לעב שידקמהש ,יואר אהיש דע םולכ ול תלעומ תושרה ןיא
.וילע הלח השודקה ןיא

,תוומהו םייחה לע םיטביטה רפס ,לאיגוס ,השופניר אמגודל 'ע .12
.1994 ,סנילוק-רפרה תאצוה

רוסיאה ןיינע ךכ-רחא דיימו .אכ - טי םיקוספ ,כ קרפ תומש .13
.םיטפשמה ןיינעו ,תוגרדמב תולעל

ללוכ האירבה רואית א קרפב .ז - ד םיקוספ ,ב קרפ תישארב .14
עיפומ ירמוחה והשעמ לבא ,םיהל-א םלצב ארבנכ םדאה ןויצ תא קר
.ב קרפב ןאכ

.תוליבקמבו ,'המדאה ןמ' ה"ד די השרפ (קבלא-רודואית) הבר תישארב .15
.ןלהל 'ע

ו"נ ףד 'ז קרפ ריזנ תכסמ ימלשורי דומלתב ליבקמ רוקמ 'ע .16
:ב"ה 'ב דומע

חבזמה םוקממ ה"בקה לטנ דחא דוורת אלמ יזפ ןב הדוי 'ר רמא
ול אהתו חבזמה 'וקממ ארביי יאולה 'מא .ןושארה םדא וב ארבו
'המדאה ןמ רפע םדאה תא םיקלא 'ה רצייו' ביתכד אוה אדה .הדימע
ןאכ ףא חבזמ ןלהל רמאנש המדא המ .'יל השעת המדא חבזמ' ביתכו
.חבזמ

.ד"י ןמיס וצ תשרפ (אשרו) אמוחנת שרדמ .17

.ה קוספ ,אכ םירבד .18

'ג קרפ ,ם"במרל ןירדהנס תוכלה 'עו ,ח"ר 'יס םירבד ירפס .19
.'ד - 'ג תוכלה

:ב"י קרפ (רנשריק) ןכשמה תכאלמד אתיירב 'ע .20

ןימיל הנופ לכיהל סנכנ אלא ,םימעפ עברא 'םינופ םינופ' ל"ת המו
הנופ חבזמה שארל הלוע ןימיל הנופ תיבה רהל ןימיל הנופ הרזעל
חבזמל םילועה לכ" :'ג הנשמ 'ו קרפ םיחבז הנשמ ע"עו ".ןימיל
השלשל הלועה ןמ ץוח לאמש ךרד ןידרויו ןיפיקמו ןימי ךרד ןילוע
."בקעל םירזוחו םילוע ויהש ולא םירבד

'א קרפ ןירדהנס תוכלהב תומוקמה רודיס תא ם"במרה ראית .21
:הז ןושלב

,הבישיה שאר אוהו ןהילע שאר ותוא ןיבישומ ןלוכבש המכחב לודגה
השמ תחת דמועה אוהו ,םוקמ לכב אישנ םימכחה ותוא ןירוקש אוהו
אוהו ,ונימימ בשויו שארל הנשמ םיעבשבש לודגה ןיבישומו ,וניבר
יפכו םהינש יפכ וינפל ןיבשוי םיעבשה ראשו .ןיד תיב בא ארקנה
רתוי ולאמשמ אישנל בורק היהי המכחב וריבחמ לודגה לכ ,םתלעמ
אישנה היהיש ידכ ,לוגיעב ,ןרוג יצח ומכב ןיבשוי םהו ,וריבחמ
.ןלוכ ןיאור ןיד תיב בא םע

:'ב הכלה ,'ב קרפ ןירדהנס תוכלה ם"במר .22

םינהכה לא תאבו רמאנש םייולו םינהכ הלודג ןירדהנסב תויהל הוצמו
.רתומ הז ירה םילארשי םלוכ ויה וליפא ואצמ אל םאו ,םיולה


:'ה הנשמ 'א קרפ אמוי הנשמ 'ע ,אמגודל .23

סניטבא תיב תיילעל והולעהו הנוהכ ינקזל ןיד תיב ינקז והורסמ
ונא .לודג ןהכ ישיא :ול ורמאו םהל וכלהו ורטפנו והועיבשהו
ךילע ונא ןיעיבשמ .ןיד תיב חילשו ונחולש התאו ןיד תיב יחולש
אוה .ךל ונרמאש המ לכמ רבד הנשת אלש הזה תיבב ומש ןכשש ימב
.ןיכובו ןישרופ ןהו הכובו שרופ