ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

431 רפסמ

ב"סשת ,םיטפשמ תשרפ

[*]םישנא וצני-יכו" ,..."םישנא ןבירי-יכו"

ץרפ יסוי

ת"פ ,םינג-רדה
:םישנא ינש ןיב ךוסכסב םיקסועה ונתשרפב םיבותכה ינש לע
,אכ) "םישנא וצני-יכו" ,(חי ,אכ) "םישנא ןבירי-יכו"
:(א"ע ,חנ ףד ,ט קרפ ריזנ ,ימלשורי) ארמגה תלאוש (בכ


המ ?תוצמ איה הבירמ איה ,הבירמ איה תוצמ איה אלהו
ןיוכתמה תא ןתיל אלא ,'ןובירי יכו' 'וצני יכו' ל"ת
.ןיוכתמה לע ןיוכתמ וניאש תאו ןיוכתמ וניאש לע

'וצניי' 'ןובירי' םילעפה ינשב שומישה :רמוא הווה
תונוש תולועפ יתש ולא אלא ,תופדרנ םילימ תניחבב וניא
הירחא תררוגה ,הנוש היצאוטיסל תסחייתמ ןהמ תחא לכש
.הנוש ןיד

ינשרפ לשו ל"זח לש םתוסחייתה תא הרצקב רוקסנ ןלהל
דימת םאה ,הארנו ,ארקמב תופדרנה תעפותל םייניבה-ימי
[1].ארקמב םילימה ילפכל תונוש תויועמשמ וסחיי

ךרוצל תוליפכה תא ושרדש ונמכחמ שי תידומלתה תורפסב
תועמשמ תולעבכ תופדרנה םילימה תא ושריפש שיו ,הכלה
.ההז

רדנ-םאו" :קוספה לע 'מגה תלאוש :(א ,ו) הנשה שאר תכסמב
;"הבדנל רדנ ןיב המ" :(זט ,ז 'קיו) "ונברק חבז הבדנ וא
- הבדנ ,ותוירחאב בייח בנגנ וא תמ - רדנ" :הבישמו
התמדוקמו וז המגודמ ."התוירחאב בייח וניא הבנגנ וא התמ
,תופדרנ ןניא םילימה תוגוז יכ ,הלוע (וצניי ןובירי)
.הכלהב הנוש ןיינעל השרדנ ןהמ תחא לכ אלא

תינשרפ הנחבה םיאצומ ונא הזורפהו הרישה לש םיקלחב םג
:ןוגכ ,שרד ךרוצל םילימה תוגוז ןיב


:(ב השרפ חלשב ,לאעמשי יברד אתליכמ) םיה תרישב (א)


,(א,וט 'מש) 'םיב המר ובכרו סוס' :רמוא דחא בותכ
דציכ ,'םיב הרי וליחו הערפ תבכרמ' :רמוא דחא בותכו
,םורמל ןילוע ויהש 'המר' ?וללה םיבותכ ינש ומייקתי
[2].םוהתל םידרוי ויהש 'הרי'

םכיהל-א 'ה ןתי םכארומו םכדחפ" :יאזורפה עטקב (ב)
בישמו שרדמה לאוש ,(הכ ,אי 'בד) "ץראה-לכ ינפ-לע
םיאירי - םה םידחפנ םא אלהו" :(בנ אקספ םירבד ירפס)
."םיקוחרה לע 'םכארומו' םיבורקה לע 'םכדחפ' אלא ?םה
התמיא םהילע לפת" :קוספב םילימה דמצ תא םג ושריפ ךכו
אתליכמ) םיבורק לע 'דחפו' ,םיקוחר לע 'התמיא' "דחפו
.(ט חלשב ,לאעמשי יברד

ידמצל תועמשמב לדבה לכ וסחיי אלש םימכחהמ שי ,רומאכ
:ריזנה תשרפב 'רכש' ,'ןיי' םילימה גוז לע .םילימה
אלהו" :הלאשה הלאשנ (ג ,ו 'מב) "ריזי רכשו ןיימ"
אלא" :הבושתהו ?'ןיי' אוה 'רכש'ו 'רכש' אוה 'ןיי'
,(גכ אקספ ,רבדמב ירפס) "תונושל יתש הרות הרבידש
:תופסונ תומגוד תואבומ הבושתה התואל ךשמהבו

איה 'החיבז' ,'החיבז' איה הטיחש רמוא התא וב אצויכ
,'הצימק' איה 'המרה' ,'המרה' איה 'הצימק' ,'הטיחש'
אוה 'תוא' ,'הקומע' איה 'הלפש' ,'הלפש' איה 'הקומע'
;תונושל יתש הרות הרבידש אלא ,'תוא' אוה 'תפומ' ,'תפומ'
'רכש' אוה 'ןיי' ירהו ריזי רכשו ןיימ רמוא התא ןאכ ףא
'ר .הרות הרבד תונושל יתש אלא ,'ןיי' אוה 'רכש'ו
התא .יח הז 'רכש' גוזמ הז 'ןיי' :רמוא רפקה רזעלא
'ןיי' אלא וניא וא ,יח הז 'רכש' גוזמ הז 'ןיי' רמוא
. ... גוזמ הז 'רכש'ו יח הז

םיבר םישרדמב םיאצומ ונא וז חורב תופסונ תואמגוד
םימעפה רפסמ תא הנומה ,העובק טעמכ ,החסונ האב םהבש
כ"חאו ,םינוש םיפדרנ תומשב םיוסמ ןיינע ארקנ םהבש
,ינע :ינעל וארקנ תומש הנומש" :לשמל .םטוריפ עיפומ
,דל הבר ארקיו) "ךלה ,ךמ ,ךד ,לד ,שר ,ןכסמ ,ןויבא
,הקעצ ,הנחת ,הליפת :הליפתה תארקנ תומש הברה" ;(ו
,הדימע ,הריתע ,האירק ,הקאנ ,העיגפ ,הננר ,העווש ,הקעז
ארקנ תומש 'ז" ;(ג ןמיס ןנחתאו ,אמוחנת שרדמ) "יוליח
תובא) ץחש .לחש .שיל .איבל .ריפכ .ירא .הירא .הירא
ארקנ תומש 'ז" :ןכו ;(גמ קרפ ,ב אחסונ ,ןתנ יברד
"ןופיפש ,ןינת ,ינועפצ ,ףרש ,העפא ,ןתפ ,[שחנ] :שחנ
תומש הרשע" ;"...איבנ ארקנ תומש הרשע" ;(םש ,םש)
[3].דועו "ז"ע תארקנ יאנג לש

תופדרנה תעפותל םייניבה-ימי ינשרפ סחי

העפותב ,םלוככ םבור ,םיריכמ ,םייניבה-ימיב ארקמה ישרפמ
םישמתשמ םה םיבר תומוקמב .ארקמב תופדרנ םילימ לש
;"תונוש תולמב ןינע לפכ" :ומכ ,םייוטיבב םהישוריפב
:קוספה לע ."'דכו תונוש תולמב לופכ םעטה / ןינעה"
,(ג ,טמ 'רב) "זע רתיו תאש רתי ינוא תישארו יחכ"
לופכל תוארקמה ךרד ;אוה דחא רוביד" :ם"בשרה רמוא
:קוספב 'ידובכ - ישפנ' םילימה דמצ לע ."םהירבד תא
,(ו ,טמ 'רב) "ידבכ דחת-לא םלהקב ישפנ אבת-לא םדסב"
ידובכ יכ ,ידרפסה ןהכה השמ יבר רמאיו" :ע"בארה בתוכ
יכ ,שריפ הפיו ;והומכ תוליהת רפסב םיברו ;ישפנ ומכ
ע"בארה םימוד םירבד ."תואובנה ךרדכ לופכ אוה םעטה
המעז הכלו בקעי יל-הרא הכל" :קוספל ושוריפב םג רמוא
,טפשמכ לופכ םעטה - לארשי המעוז" .(ז ,גכ 'מב) "לארשי
."קוזחל והונשו ,תונושמ תולמב דחא םעטב רבדל ךרד איהש
םיניינעל ל"זח ושרד ותואש 'המר' ,'הרי' םילימה גוז תא
,תופדרנ םילימ גוזכ םהל דוגינב ע"בארה ושרפמ ,םינוש
ומכ - 'הרי' :(ד ,וט) תומש רפסל רצקה ושוריפב בתוכו
.'המר'

יעצמאב שומיש השועו ,תופדרנה םילימב ריכמ ק"דרה םג
קוספה לש ינשה ויצח לע [4].וישוריפמ םיברב הז ינשרפ
,אל) "םירורמת ךל ימש םיניצ ךל יביצה" :והימרי ירבדב
םירורמת יכ ,תונוש תולמב ןינע לפכ" :בתוכ אוה ,(כ
לע ג"בלרה םג בתוכ ,הנוש תצק חונימב ."םינויצ ומכ
בויא) "לזרב ליטמכ וימרג השחנ יקיפא וימצע" :קוספה
."תונוש תולמב לופכ ןינעהו" :(חי ,מ

ת"ושה טקייורפב ןויעמ דומעל ןתינ ללכב העפותה ףקיה לע
:םיימגדמ םינשרפ ינש לש םהישוריפב

ןיינע לע תומוקמ האמכב ריעמ ארקמל וישוריפב ע"בארה
םעטה' :יוטיבב שמתשמ אוה םירקמה תיברמב - תופדרנה
;'ןינע לפכ' םטועימבו ,'לופכ

םתיברמב - תומוקמ םייתאמכב העפותה לע ריעמ ק"דרה
ןינעהו' םטועימבו ,'ןינע לפכ' :יוטיבב שמתשמ אוה
[5].'לופכ (קוספהו)

וסחיי רשא םינשרפ לש הנטק הצובק שי ,הלא םינשרפ תמועל
ףסוי 'ר אוה םהבש ןושארה .םילימה ידמצל תועמשמ ילדבה
וישוריפב .דרפסו סנבורפ ימכחמ (1340-1279) יפסכ-ןבא
רשא ,ם"במרה לש ינשרפה וקב ךישמה אוה תופדרנ םילימל
אולמב םיטלחומ םיפדרנ תומש תירבעה ןושלב ןיא יכ ןעט
,יפסכ-ןבא ןד ןהבש תואמגודה ןמ תחא [6].הלימה ןבומ
:תכתממ יושעה בהלה לעב ילכה לש תומשה תשולשל תסחייתמ
:בתוכ אוה ךכ לע .תלכאמ ןיכס ברח

האריש תלכאמ ,ןיכס ,ברח :דחאה ילכה ארקנש יפ לע ףא
דחאה םשה תומצע ןיא לבא ,תחא הארוה םהל שי הלא השלשש
ברחי ותאמש דצמ ברח ארקנ יכ ,רחאה םשה תומצע ומכ
,ןכוסמ היהי וב הכומהש דצמ ןיכס ארקנו ,הכומה שבייו
הז לע דעהו .תחשנו לכאנ וב הכומהש דצמ תלכאמ ארקנו
[7].םישרוש השלש םה יכ

,טקייבוא ותוא תונמסמ םילימה שולשש יפ-לע-ףא ,אופא ותעדל
תחא לכש רחאמ ,תועמשמ תווש ןניאו תופדרנ ןניא ןה
.רחא טנמלא השיגדמ ןהמ

םילימב וניחבהש םינורחאה תורודהמ םיפסונ םינשרפ ינש
:םה ,םינוש םיניינעל תונווכמכ ןתוא ושריפו תופדרנה
,לשמל ,ךכ .(1809-1879) ם"יבלמהו (1720-1797) א"רגה
ילשמ 'סב תלחות הוקת :םילימה גוז ןיב א"רגה ןיחבה
;"הדבא םינוא תלחותו הוקת דבאת עשר םדא תומב" :(ז ,אי)
[8].דועו (בכ ,ג בויא) 'ןושש'לו 'ליג'ל 'החמש' ןיב ןכו
ןיא יכ ,ןעט ,תאש רתיב הז אשונב קסע רשא ם"יבלמה םג
והיעשי שוריפל המדקהב .רקיעו ללכ תופדרנ םילימ ארקמב
תשולש תאו ותטיש תודוסי תא וגיצהב ,(תרבחמה אובמ)
:בתכ ,"םהילע ןעשנ שוריפה רשא ךוותה ידומע"

אל ,תונוש תולמב ןינע לפכ םיאיבנה תוצילמב אצמנ אל
םיטפשמ ינש אל ,הצילמ לפכ אלו ,רמאמ לפכ אל ,ןינע לפכ
תולמ ינש ףאו ,דחא לשמנהש םילשמ ינש אל ,דחא םנינעש
[9].תולופכ

הצילמה"ש ללכ ם"יבלמה עבק תופדרנה םילימה תריקחב
,לודגה לא ןטקה ןמ ,רומחה לא לקה ןמ היגשומב דימת הלעת
םשיימ אוה הזה ללכה תא ."ךפיהב אלו ברה לא טעמה ןמ
העבש שי ,הרואכל ,ובש ,(ד ,א) והיעשימ קוספל ושוריפב
יוג" :'ה תא םעה תביזע תא םיראתמה םירזוח םייוטיב
."'וגו םיתיחשמ םינב ,םיערמ ערז ,ןוע דבכ םע ,אטוח
,השעמה תרמוחב תונוש תוגרד אלא ,תוליפכ ןאכ ןיא ,ותעדל
;ול םדוקה יוטיבה לע ותרמוחב הלוע ףסונ יוטיב לכו
םהיתאטח תוכיא לידגמו תולעמב הלוע הזוחה" :ונושלבו
[10]."הגרדמ רחא הגרדמ

םלרוגב הלע המ ,הלאשל הרצקב סחייתנ ונירבד םויסל
רתויה תויעבה תחא .תשדחתמה וננושלב תופדרנה םילימה לש
הייחתה תפוקתב תירבעה ןושלה ייחמ ןהב ולקתנש תושק
,םיחנומו םילימ לש יסיסב רצואב רומח רוסחמ התייה
תונורתפה דחא .םוימויה ייחב םישרדנ םיגשומ תעבהל
תועמשמ תקנעה :ונייהד ,יטנמסה לודיבה שמיש היעבל
.הארוה תובורק וא תווש ויה ןרוקמבש םילימ תוצובקל הנוש
ונתושרל םידמועה תורוקמה לוצינ לש וז ךרד תובישח לע
םירבדהמ דומלל לכונ ,ירבעה םילימה רצוא תבחרהל יעצמאכ
:הדוהי-ןב לש ורוד ןב ,רנזולק עיצהש הלאה

םשה תא תונמסמ ןהש ,תולמ םירשעכ תויוצמ שדוקה יבתכב
,ברס ,ץוק ,ברקע ,תיש ,רימש ,לולהנ ,ץוצענ :"ץוק"
םא וננושל דיספת המו .דועו דפרס ,קדח ,ןקרב ,ןולס
תומשה ראשבו ,ץוק תארוהל םייתש וא תחא הלמ ריאשנ
םעבטב וא םארמב םימוד םהש ,םינוש םיעטנו םיחמצ ןמסנ
[11]?םיצוקל

תוברבו ,הז ךילהת ץאוה תשדחתמה תירבעה ןושלב ,ןכאו
ארקמה תפוקתמ םילימה ןיב רקיעב ,תופדרנה םילימה ןמ
לש ךילהת לח [12],ל"זח תפוקתמ תופדרנה ןהיתוליבקמל
םילימה רצוא תרשעהב בושח דיקפת אלממה [13],יטנמס לודיב
ןייד טפוש ,הסנרפ הלכלכ ,קונית דלי :ןוגכ ,ירבעה
.דועותבשש ,לייא ינב לש ודובכל םה ןאכ םיאבומה םירבדה [*]
.ולש הווצמה-רב תבש איה וז
ירמאמב הבחרהב הנורחאל ומסרפתה םירחאו הלא םיניינע [1]
םילימה לע" :(אשונה לע הפיקמ היפרגוילביב םג םשו)
גרבסד 'א תכירעב ,י תורוא יללט :ךותב ,"ארקמב תופדרנה
,ב"סשת הנקלא ,לארשי-תורוא תללכמ תאצוה ,ןמרשיפ 'שו
.26-11 'מע
.תרחא שרפמה ע"בארה לש ושוריפ תא ךשמהב האר [2]
תאצוה ,תירבע הקיטנמס ,יתפרצ ע"בג :הבחרהב האר [3]
.80-69 'מע ,ח"לשת םילשורי ,ןייטשניבור
,"יחמק דוד 'ר לש תינשרפה ותטישל" ,ץרפ יברעמ האר [4]
'מע רקיעבו 328-305 'מע ,(ס"שת) ג"סק 'בוח ארקמ תיב
.'ארקמה ןונגס' ףיעסב ןוידב 314
תולודג תוארקמבש יממעה שוריפה תא םג ןייצל ןיינעמ [5]
'ןינע לפכ' יוטיבה עיפומ ובש - דוד תודוצמ - תוליגר
.םימעפ -600מ הלעמל 'רבדה לפכ' /
,(1204-1135) ם"במרה תא הקיסעה תופדרנה םילימה תעפות [6]
תרודהמ) םיכובנ הרומ רפסל ותחיתפמ דומלל ןתינש יפכ
ךרוצל הב ןד וניא אוה .(4 'מע ,1969 א"ת ,ץרווש 'מ
יניינעב וירבסה ךרוצל אלא ,הקיטתסאו ןונגס יניינע
םהיתויועמשמ ריבסהל הז רפס לש הנושארה ותרטמ" :תועדו תונומא
,'הנומת' םילימה גוז לע ."האובנה ירפסב םיעיפומה תומש לש
ןתועמשמ תינבתו הנומתש םיבשוח" :בתוכ אוה 'תינבת'
הארו .(23 'מע) "ןכ רבדה ןיאו ,תירבעה ןושלב תחא
טיבה האר :םילעפה תשולש ןיב ותנחבה תא הז ןיינעל
,ןויגהה תולמ ,ולש רחא רפסב .(24 'מע ,ד קרפ) הזח
אוה (67 'מע ,1969 קוק ברה דסומ ,הרוטנו 'מ תרודהמ)
,ןסיסבב ןה תופדרנ םילימ םנמא ,שונא שיא םדא :בתוכ
.ןהיתויועמשמ לכב תווש ןניא ךא
,תידוהי היפוסוליפל הקלחמהמ רשכ הנח 'פורפל יתדות [7]
תעפותל יפסכ לש ותונשרפ ךרדל יבל תמושת תא הבסהש לע
יפוסוליפ ןשרפכ יפסכ ןבא ףסוי :הרוביח תא הארו תופדרנה
.132 'מע ,ג"משת ,(טארוטקוד)
המישר א"רגה יבתכ ךותמ טקיל יאלפ ןהכה סחניפ [8]
םג ןהיניבו ,תופדרנ םילימ לש תוצובק האממ הלעמל לש
םילימ עברא=) תועברו (תופדרנ םילימ שולש=) תושלש
;דחפ הארי המיא :ןוגכ ,הזמ הלעמל ףאו ,(תופדרנ
תכירעב ,א ךרכ א"רגה רפסב האר .שונא רבג םדא שיא
.במר-גלר 'מע ,ד"ישת קוק ברה דסומ תאצוה ,ןומימ ל"י ברה
תאצוה ,"םילודג םירוא" תולודג תוארקמ ,ך"נ :האר [9]
.1992 םילשורי ,לארשי ןבא
ותנשמב ןויע שרדל טשפ ןיב" ,וטיוט רזעלא האר [10]
,198-193 'מע ,(ם"שת) חמ תועד ,"ם"יבלמה לש תינשרפה
.10 הרעה
תאצוה ,היח ןושל תירבעה ןושלה ,רנזולק ףסוי [11]
תורוקמ" ב קרפ) ,ט"שת םילשורי ,תירבעה ןושלה דעו
.32 'מע ,("ןושלה תבחרהל
ארקמ ןושל ,דיודנב 'א :הבחרהב קסע הז אשונב [12]
.ז"כשת ביבא-לת ,ריבד תאצוה ,ב-א ,םימכח ןושלו
תרשעהל יעצמאכ ויגוסל יטנמסה לודיבה" :ירמאמ האר [13]
.(סופדב) ןליא-רב תאצוה ,תירבע תונשלב ,"תירבעה ןושלה
תונוש םיכרד 15 יתינמ ובו ,העפותב הבחרהב יתנד םש
.וננמז-תב תירבעב תומייקה יטנמסה לודיבל