ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

325 רפסמ

ס"שת ,םיטפשמ תשרפ

,יוצמ לומ יוצר םייח ילעב רעצ

םהיניבש רעפה תא םצמצל דציכו

שמש לעי ר"ד

ך"נתל הקלחמה
איה םייח ילעב רעצ רוסיא תווצמ םא םיקסופה תקולחמב
יהוזש םינושארה בור ועירכה ,ןנברדמ וא אתיירואדמ
יפ לע ,אבומ וז הנעטל שושיא [1].אתיירואדמ הווצמ
ךאנש רומח הארת יכ" :ונתשרפבש הקירפ תווצממ ,בור
'מש) "ומע בזעת בזע ?ול בזעמ תלדחו ואשמ תחת ץבר
.(ד בכ 'בד ךכל המודבו ,ה גכ

,םייח ילעב רעצ אשונב יתכלה ןויד הניא הז רמאמ תרטמ
תשרומבש םיברה תורוקמה ןמ תצקמ גיצהל יתמגמ ןויסינ אלא
םיסחייתמו םייחה ילעב יפלכ הלמח לש סחי םילגמה ,לארשי
תובקעבו [2],וב בשחתהל שיש סרטניא ילעב לאכ םהילא
םילועה תונורקעה לש ישעמ םושייל תויורשפאה רוריב תאז
.תורוקמ םתואמ

םייח ילעב יפלכ תוניגהו הלמח .א

ןעמל" אוה תבשה םוי תרימש תווצמל ונתשרפב ןתינש םעטה
.(בי גכ 'מש) "רגהו ךתמא ןב שפניו ,ךרמחו ךרוש חוני
בשחתהל שיש םיכרצ שי םייחה ילעבלש ךכב הריכמ הרותה
,החונמ םויל םתוכז לע הנגמ איהו ,םתוא דבכלו םהב
םילצונמהו םישלחה תודוסיה לש םתוכז לע הנגמ איהש יפכ
םהיכרוצ יפלכ תושיגר .רגהו המאה ןב תישונאה הרבחב
:ןוגכ ,ארקמב םיפסונ םיבותכמ הלוע םייחה ילעב לש
רמחבו רושב שרחת אל" ;(ד הכ 'בד) "ושידב רוש םסחת אל"
יכ ,וישעמ לכ לע למח םשה" ירהש ,(י בכ 'בד) "ודחי
.(רתא לע ע"באר) "רושה חככ רומחה חכ ןיא

,םייחה ילעבב שומישל םיגייסו תולובג ועבקנ ןכ ומכ
יניצ לוצינב תאטבתמה תוירזכאה דגנ םדאה ךוניח םתרטמש
,גכ 'מש) "ומא בלחב ידג לשבת אל" [3]:םייח ילעב לש
ונב תאו ותא הש וא רושו" ;(אכ די 'בד ;וכ דל ;טי
רופצ ןק ארקי יכ" ;(חכ בכ 'יו) "דחא םויב וטחשת אל
,םאה תא חלשת חלש .םינבה לע םאה חקת אל ...ךינפל
.(ז-ו בכ 'בד) "ךל חקת םינבה תאו

לאכ םייחה ילעבל סחייתהל שיש םידיעמ םינוש תורוקמ
קוספהמ הלוע ךכ .םהיכרוצב בשחתהלו ,םילאודיבידניא
ראתמה שרדמהמ ןכו ,(י בי 'שמ) "ותמהב שפנ קידצ עדוי"
דחאו דחא לכל םיקינעמה םירוסמ םיעורכ דוד תאו השמ תא
םתוא הכפהש איה םהלש וז הנוכת .ישיא סחי ןאצה ינבמ
לע וליאו [4].לארשי םע תא גיהנהל םייוארל 'ה יניעב
("יבר" טושפ וא "שודקה ונבר" הנוכמה) אישנה הדוהי 'ר
הטיחשל לבוהש לגע :ינרתח רסמ לעב אילפמ רופיס רסמנ
יבר םלוא .יכבב העגו יבר לש ודגב ףנכל ושאר תא בחת
שנענ ךכ לע ."תרצונ ךכל" :ול ורמואב וינפ לעמ וחליש
ורזגנ לגעה לע םחיר אלש םושמ :הדימ דגנכ הדימ ךרד לע
לע ול האצמנ ותאופר םג .םירוסיי לש תובר םינש וילע
רחאל תובר םינש ,םחירש םושמ :הדימ דגנכ הדימ ךרד
ץוחמ לא םאטאטל ותחפשל חינה אלו ,הדלוח ינב לע ,ןכמ
[5].וירוסיי ומלענו םימשמ וילע ומחיר ,ותיבל

תסיפתל ןיטולחל תדגונמ תורוקמה ןמ הלועה וז הסיפת
יעצמא םייחה ילעבב תואורה ,תוינרדומה ןוזמה תוישעת
איה םהיפלכ השיגה [6].רחא יעצמא לככ ,אדירג רוציי
,לשמל ,ךכ םושמ .םתחוורל יהשלכ הגאד אלל ,תינלצנ
םימרמ וא ,תואצוהב ךוסחל ידכ םייחה ילעב תא םיפפוצמ
הרואת תועצמאב תוליטמ תולוגנרת לש יגולויבה ןועשה תא
תופצל ןיאש יאדווב .םיציב רתוי הנלטתש ידכ ,תיתוכאלמ
.םייחה ילעבב ינטרפ לופיטו ישיא סחיל

תודהיב תונוחמצה ןויער .ב

ויה םינושאר תורוד הרשעש ,איה תודהיב תלבוקמ העד
תושונאל 'ה ריתה לובמה רוד יאטח רחאל קרו ,םינוחמצ
רמא" :(ב"ע טנ ןירדהנס) ארמגב רמאנ ךכ [7].רשב לוכאל
,הליכאל רשב ול רתוה אל ןושארה םדא :בר רמא הדוהי בר
(ל-טכ א 'רב) 'ץראה תיח לכלו הלכאל היהי םכל' ביתכד
רמאנש ,םהל ריתה חנ ינב ואבשכו .םכל ץראה תיח אלו -
.(ג ט 'רב) "'לכ תא םכל יתתנ בשע קריכ'

ןתינש רתיהה תא ראבמ (1444-1380 ךרעב) ובלא ףסוי 'ר
רצי דגנכ אלא הרות הרבד אל"ש ךכב רשב תליכאל דבעידב
,םירקיעה רפס) "ךרדה הז לע ראות תפי םהל ריתהש ומכ ,ערה
עיבמ אוה רשב תליכא לע ותעד תא .(וט קרפ ישילש רמאמ
תוירזכא םייח ילעבה תגירהב שיש המ דבלמ" :תופירח םילימב
,םניח םד ךופשל םדאה לא הער הנוכת דומילו ףא ףטשו המח
תוריכעו יבוע םייח ילעבה תצק רשב תליכא דילוי דוע
.(םש) "שפנב תומיטאו

ושוריפב ,(1508-1437) לאנברבא קחצי ןוד ריבסמ ךכל המודב
ןמ םחל" רבדמב לארשי ינבל 'ה קפיס עודמ ,ד זט 'משל
:רשב אלו ,(ןמה אוה אלה) "םימשה


אוהו יחרכה ןוזמ וניא רשבה ןינע הנה :השמל ה"בקה רמא
דילומ רשבהש םג .תרבוג הואתו םיעמ יולמו תוללוז תלאש
תופועהו תויחהש אצמת הז ינפמו .ירזכאו ינודז םד םדאב
ןאצה לבא .תוערו תוירזכא םה רשבה תולכוא תופרוטה
הדשה בשעמ םיסנרפתמש הנוי ינבו םירות םילוגנרת רקבהו
הלואגה ןמזבש איבנה דעי ןכלו ,עשר אלו תוירזכא םהב ןיא
.(הכ הס ;ז אי 'שי) 'ןבת לכאי רקבכ הירא' הדיתעה
'וגו 'ותיחשי אלו וערי אל' ורמאב הזב הביסה ראיבו
ןתיש השמל ה"בקה רמא אל הז ינפמ הנה .(הכ הס ;ט אי)
גזמל יחרכהו תואנ ןוזמ אוהש ,םחל א"כ ,רשב לארשיל
.'םימשה ןמ םחל םכל ריטממ יננה' אוה הזו ,םדאה


קוק ברה לש םולשהו תונוחמצה ןוזח .ג

חרוא גהנש ,(1935-1865) קוק ןהכה קחצי םהרבא ברה
הלאשל ויבתכב םינוש תומוקמב סחייתמ ,ינוחמצ םייח
תויוסחייתהה .םייחה ילעבל קינעהל שיש יוארה סחיה והמ
,'תורוא יללט'ו 'בגנב םיקיפא' וירפסב תויוצמה ,וללה
תונוחמצה ןוזח רפסב (ןהכ דוד ברה י"ע) וצבוקו וטקול
.ןלהלש םיטוטיצה ונממו ,תינרות הניחבמ םולשהו

אלש ,(ב"ע טנ ןירדהנס) ל"זח תעד תא לביק קוק ברה
תורודה תדירי לשב קרשו ,ןושארה םדאל רשב תליכא הרתוה
'מע) םרשב תא לוכאלו םייח ילעב גורהל תושונאל רתוה
עיבה רשב תליכאבש תירסומה הלוועה לע ותעד תא .(טמ
,ישונאה ןימב אוה יללכ ירסומ ןורסח" :תורורב םילמב
ייח תחק יתלבל ,הלענהו בוטה שגרה תא םייקי אלש המב
רשפא יא" ןכו ;(ז 'מע) "ויתואנהו ויכרצ ליבשב ,יח לכ
ךורב ,ויתוירב לע םחרמה ,םישעמה לכ ןודאש ,רייצל ללכ
רשפא יאש ,דאמ הבוטה ותאירבב הזכ יחצנ קח םישי ,אוה
ורסומ שגר תא ורבעב םא יכ םייקתהל ישונאה ןימל היהי
.(ח 'מע) "םייח ילעב םד םג היהי ,םד ךפש ידי לע

אוה (כ בי 'בד) "רשב לוכאל ךשפנ הואת יכ" :בותכב
ןמז לכ ,רמולכ .תילובג הרעהו תרתסנ םכח תרעג" אצומ
,םייח ילעב רשב תליכאב ץוקת אל תימינפה ךתוירסומש
דורי ירסומ בצמ .(אי 'מע) "םדא רשבמ ץק התא רבכש ומכ
בצמה לש רותה אבבש" :ינמז אוה ישונאה ןימה לש הז
שיש ירסומה לעוגה ינפמ ,םייח ילעב רשב ץקשל ירסומה
.(םש) "לכאת אלו ,רשב לכאל ךשפנ הואת אל זא אלה ,וב

,ריבסמ קוק ברה ?רשב לוכאל הרותה הרסא אל ןכ םא עודמ
.ישונאה ןימה לש תירסומה ותוחתפתהב תויתגרדה תשרדנש
תומחלמהו הביאה תייעב תא רותפל םדאה ינב םיכירצ הליחת
תירסומה הגרדל עיגהל ולכוי ןכמ רחאל קרו ,םברקבש
:םייח ילעב יפלכ תקדוצו תירסומ תוגהנתה לש ההובגה
םסרופמ םייח ילעב תגירה רוסיא היה ולאש ,רבדב קפס ןיא"
,יהלאה קדצה לש רוהטה שגרה דצמ ,ירסומו יתד םוסרפ
בצמה ןיאש ,התע תעל …םירוציה לכ לע טשפתהל יוארה
,ץראה ןמ רבע םרט האמוטה חורו ,ללכ ןקותמ ירסומה
תימהבה הואתה .תובר תולקת םרוג רבדה היהש קפס ןיא
ןיב תנחבמ זא התיה אל ,תרבגתמ התיהשכ ,רשב לוכאל
.(די 'מע) "המהבל םדא רשב

לטבתהל דיתעה ,"ירסומ רותיו" אופא אוה רשב תליכא רתיה
תמייקה תווצמה תכרעמב רבכ םלוא [8].(חי 'מע) דיתעב
תירסומה הנכהה תא הווהיש אוהו ,םיכרע לש דימתמ ףוטפט שי
דיתעב םייחה ילעב םע ישונאה ןימה תוגהנתה יונישל
ריכזהל הדעונ םדה יוסיכ תווצמ ,המגודל .(גכ 'מע)
תליטנב וב שייבתהל יוארה ןמש ירסומ םגפ שיש םדאה ינבל
.(דכ-גכ 'מע) םייחה ילעב ייח

לש תירסומה תוגהנתהה אובל דיתעלש ,שיגדמ קוק ברה
םימחר תושגרמ עבנת אל םייחה ילעב םע ישונאה ןימה
,רומג ןידו טפשמ" רדגב היהת אלא ,"רותיו לש הקדצ" וא
ותנעט יפלש ריכזהל יאדכ דוע .(בכ 'מע) "ןתיא קחו הרזג
חמוצה ןמ םא יכ ,יחה ןמ תונברוק וברקוי אל אובל דיתעל
[9].דבלב

תמירגב ונתאמ דחא לכ לש וקלח םוצמצל תוישעמ תוצע .ד
םייח ילעבל רעצ

רובעלו וייח תוחרוא תא תונשל ןווכתמ וניאש ימ םג
תא םצמצל ,דחוימ ץמאמ אלב ,לוכי ,תינוחמצ הנוזתל
תוענמיה ידי-לע ,לשמל ,תאז .םייח ילעבל לבס תמירגב וקלח
תוירזכאב ךורכ םרוצייש ,בלח לגע רשבו זווא דבכ תכירצמ
םיציב' וא 'שפוח יציב' תכירצל רבעמ ידי-לעו ,תדחוימ
,תירעזמ החרטה .םייתיישעת םילולמ םיציב םוקמב 'תוינגרוא
תועצמאב םג תירסומ ונמצע תא םירידגמ ונאש ךכב בשחתהב
עודמ םירבסה ןלהל .וניפבו ונתחלצב םיחינמ ונאש המ
.ליעל ורכזוהש םירצומה תכירצמ ענמיהל יואר

[10]םייתיישעת םילולב תולדוגמה תולוגנרת יציב

,תונטק תוקהלב םייח אוה תולוגנרת לש יעבטה םייחה חרוא
ומוקמ תא עדוי הקהלב טרפ לכ ובש יתרבח גרדמ ןהב שיש
תויטבמאמ תונהנ תולוגנרתה .םירחאה הקהלה ירבח תא ההזמו
תוליטמ ןה םיציבה תא .תופפועתהו רצחב תוצצורתה ,לוח
םילולב ,ןבומכ ,םייק אל הז לכ .ומיקהש םיניקב ,תויטרפב
תורושב הבר תופיפצב תולוגנרתה תואלכנ םהבש ,םייתיישעתה
ילול) הז יבג לע הז םיחנומה םירצ םיבולכ לש תוכורא
תלוגנרתה לדוגכ אוה תלוגנרת לכל בצקומה חטשה .(הללוס
תא שורפל אלש יאדוובו ,זוזל תולוכי ןניא ןה .המצע
תובורק םיתעל תמרוג תודמוע ןה הילעש לזרבה תשר .ןהיפנכ
,םייתיישעתה םילולב םיציבה תלטה .ןהילגרב םיתוויעלו תועיצפל
דרנוק גולואוזה י"ע תראותמ ,תויטרפ לש ץמש אלב תישענש
תופיפצה .תולוגנרתה רובעב רתויב השקה יוניעכ ץנרול
וא ןהיתוצונ תא רקנל תולוגנרתל םימרוג חתמהו השקה
ןרוקמ תא םוטקל גוהנ תאז עונמל ידכ .אתל ןהיתורבח תא
יומד רישכמ ידי-לע השענ םוטיקה .םיחורפא ןתויהב דוע
םיחורפאל םרוג ךילהתה .םינבולמ םיבהל תלעב ,הניטויליג
.םיבצע םירבוע רוקמה תמקרב ןכש ,ךשוממו זע באכ

?תושעל ןתינ המ

רובעל לוכי ,םיציב תכירצמ ענמיהל ןווכתמ וניאש ימ םג
ןפואב ,תוישפוח תולדוגמה תולוגנרת לש םיציב תכירצל
םיציב' וא 'שפוח יציב' בותיכה תא תואשונ וללה .יסחי
ןעמל התומעהש םושמ ,תופידע 'שפוח יציב') 'תוינגרוא
לש לודיגה יאנת לע תחקפמ [קשמ-יח תתומע] קשמ תויח
בותיכה תא תואשונה םיציבש תעדל בושח .(תולוגנרתה
םיציב אלא ,תוינגרוא םיציב ןניא 'תוירט קשמ יציב'
םירויצ רחא ללוש תכלל ןיא ןכ ומכ .םייתיישעת םילולמ
םהבש ,תומיוסמ םיציב תוזירא יבג לע םיעבטומה םיעטמ
,רבודמש תורמל ,תורשואמו תוישפוח תולוגנרתה תוארנ
לש םיציב תכירצ .םייתיישעת םילולמ םיציבב ,השעמל
אלא ,תירסומ הניחבמ קר אל הפידע תוישפוח תולוגנרת
.תיתואירב הניחבמ םג

[11]זווא דבכ

האופ) ינמוש זווא דבכ לש "ןדעמ" ותוא תקפהל ךרדה
ירצ םיבולכב םיקזחומ םיזוואה .דחוימב תירזכא (הרג
לכש תנמ לע ,היגרנא ואיצויו ועוני אלש ידכ ,םידממ
השענ םיזוואה םוטיפ .הנמשהל שמשי םפוגל סחדנש ןוזמה
םיזוואה ףוגל םימירזמ וכרד ,חישק רוניצ תועצמאב ,הייפכב
תלדגה םשל דחוימב םטופש זווא .ןוזמ לש תומוצע תויומכ
םוטיפה ךלהמב לבוס (!ילאמרונה ולקשממ הרשע יפ דע) ודבכ
בקע) טשווב םיערק :ןהיניבו ,תורומח תויתואירב תויעבמ
םימומידו דבכב קמנ ,תושק המישנ תויעב ,(רוניצה תרדחה
.םיימינפ םירביא לע ץחול לדגומהו הלוחה דבכה .םיימינפ
םשונ"כ הזכ זווא ראותמ תואלקחה דרשמ לש הכרדה תרבוחב
,םימה תקושל וליפא הכילהב השקתמ ,רוויח רוקמה ,תודבכב
םיזוחא -12כ .(1970 "םיזווא תטעלה") "רתוי לכעמ וניא
ופוסב לבקתמה רצומה .םוטיפה ךלהמב םיתמ םיזוואהמ
םילערב רישע ,הלוח דבכ אוה ירזכאה םוטיפה ךילהת לש
.הסיסג בצמב יוצמה ,הנועמ זוואמ קפומה ,לורטסלוכבו
,ב"הראב םיזווא םוטיפ רסאנ הזה ירזכאה ךילהתה לשב
.תופסונ תונידמו הידבש ,הילגנא

?תושעל ןתינ המ

בר הכ לבסב ךורכה ,הזה רצומה תא םירחהל ,דואמ טושפ
,הדעסמב םוקמ םינימזמ ונא רשאכ ,ףסונב .םיזוואל םרגנש
הבושתה יפלו ,זווא דבכ הב שגומ םא ררבל ונתורשפאב
רקיעב ליעי היהי הז דעצ .הב דעסנ םא טילחהל לבקתתש
לוקישה והמ (הידבוע וא) הדעסמה ילעב תא עדיינ םא
.הדעסמב םוקמ ןימזהל אלש וא ןימזהל ונתוא החנהש

[12]לגע רשב

,םנה ,"בלח ילגע" וא "םיכר םילגע" םינוכמה םילגעה
,הטלמהה ןמזל ךומס םהיתומא לעמ וערקנש םילגע ,השעמל
רשבש ידכ .םילוחל םתוא ךופהתש הרוצב ןווכתמב ולדוגו
תילזונ הטאידב םתוא םיניזמ ,רוויחו ךר היהי םילגעה
םהל תמרוגש ,םיביסו לזרב לוטנ בלח ףילחת לש דבלב
,םירצו םינטק ,םיכושח ץע יאתב םיאלכנ םילגעה .הימנאל
דומעל אוה םילוכי םהש לכ .בבותסהל םילוכי םניא םהב
עונמל איה םיאתה לש ירעזמה םלדוג תרטמ .ץוברל וא
ןכו ,רתוי ךר היהי םרשבש ךכ ,םהירירש תא ליעפהל םהמ
.םילדגמה תניחבמ ,תרתוימו "תינזבזב" תוירולק תפרש עונמל
ומסרכי אל םילגעהש ידכ ,שקב תדפורמ הניא אתה תפצר
תמגופ ךא ,םתואירבל תינויחה ,לזרב תנמב וכזיו ותוא
םירצ הכ םהיאת םילגעה לש םינורחאה םהימיב .םרשב םעטב
לבסה ייח .תוחונב דומעל וליפא םילגוסמ םניאש דע ,םהל
העברא ליגב ךרעב םיטחשנ םילגעה רשאכ םצקל םיעיגמ וללה
.םישדוח

?תושעל ןתינ המ

לבסב ךורכ ורוצייש ,הלוח רשב ךורצלמ ענמיהל טושפ
.םילגעל םרגנה בר

רבד ףוס

קוספה טוטיצמ רתוי הז רמאמ םולהיש םויס יתאצמ אל
"וישעמ לכ לע וימחרו לכל 'ה בוט" :םיליהתמ אלפנה
לכמ ותעיבתו ,שרדמה לש םיפיה וירבד ןכו ,(ט המק)
,םוחר היה התא ףא ,םוחר םוקמה ארקנ" :ונתאמ תחאו דחא
ירפס) "ןונח היה התא ףא ,ןונח ארקנ אוה ךורב שודקה
.("לכב תכלל" ה"ד ,טמ םירבד


לופיטהו םייח ילעבל סחיה ,רלושטלא הדוהי ואר [1]
תטיסרבינואב "ךמסומ" ראות תלבק םשל הדובע ,הכלהה רואל םהב
,גרבניטש םהרבא ;156-153 'מע ,ו"נשת ןג-תמר ,ןליא-רב
תכירעב ,א ךרכ ,איסא רפס ,"הכלהה רואל םייח ילעב רעצ"
.269-263 'מע ,ט"משת םילשורי ,גרבניטש 'א
Richard H. ונייע םיפסונ תורוקמלו תפסונ הבחרהל [2]
Schwartz,Judaism and Vegeterianism,U.S.A. 1988, pp. 13-30; Judaism
& Animal Rights Classical & Contemporary Responses, ed. by Roberta
השמ לש ונחבמ" ,דירש סיטמ השאמ ;Kalechofsky, U.S.A. 1992
תואירבו ןוא עבט ,"לארשי תשרומב םייח-ילעבל סחיה
.31-30 'מע ,(ס"שת) 103 ;30-29 'מע ,(ס"שת) 102
.חכ בכ 'יולו טי גכ 'משל ל"דש שוריפ ואר [3]
.ב ב הבר תומש ונייע [4]
תישארב ;ג ט םיאלכ ימלשורי ;א"ע הפ אעיצמ אבב ילבב [5]
הלהת" ה"ד ,חפתת זמר ,םילהת ינועמש טוקלי ;ג גל הבר
תורוקמה ןמ" ירמאמב הבחרה רתיב ךכ לע ואר ."דודל
ןוא עבט ,"םייח-ילעב לע םחרל דמול אישנה הדוהי 'ר -
.28-27 'מע ,(ס"שת) 102 תואירבו
תוישעתב םייחה ילעב לש םילבסנ יתלבה םיאנתה לע [6]
,םייחה-ילעב רורחש ,רגניס רטיפ ונייע תוינרדומה ןוזמה
ןיידעשכ ךתחורא לע רבע המ וא ,תיתיישעתה הווחב" :3 קרפ
[ביבא-לת] ,רנרוד לאומש :תילגנאמ םגרית ,"םייח-לעב התייה
ףיעסב ןלהל ואבוי םירבדה ןמ תצקמ .195-130 'מע ,ח"נשת

ואר תונוחמצו תודהי ןיב רשקה לש אשונה חותיפל [7]
שדקומה ,(ליעל 2 הרעהב רכזומה) ץרווש דר'ציר לש ורפס
Rabbis and Vegetarianism: :םירמאמה תפוסא םג ואר .הז אשונל ולוכ
;An Evolving Tradition, ed. by Roberta Kalechofsky, U.S.A. 1995
,יל הנר לש הרפסב תאבומ אשונב תפסונ היפארגוילביב
ןונגע י"ש לש ויתוריציב םינויע תונוחמצהו ןונגע
.22-20 'מע ,ד"נשת ביבא-לת ,ינוחמצה טביהה ןמ
אלש"ו ,"קחוד לש םירותיו" םה הלאש רמוא אוה ןכו [8]
.(כ 'מע) "ערה רצי דגנכ אלא הרות םהב הרבד
תנשמב אובל-דיתעל תונברק" ,רברפש דוד ונייע [9]
ותרותב םירקחמו תוסמ ה"יארה תויאר ךותב ,"קוק ה"יארה
.ביק-זצ 'מע ,ב"נשת םילשורי ,ל"צז קוק ברה לש
הנסור ;156-134 'מע ,(ליעל 6 הרעה) רגניס ואר [10]
סומינונא ,"?תלוגנרתה וא הציבה ,םדוק אב המ" ,ףוהגרב
.10-8 'מע ,1999 ויתס ןויליג ,(םייח ילעב תויוכזל)
תויח ןעמל התומעה לש םוסרפ ,םיזווא םוטיפ ךותמ [11]
.ז"נשת צ"לשאר ,קשמ
.173-166 'מע ,(ליעל 6 הרעה) רגניס ואר [12]