ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

395 רפסמ

א"סשת ,אשנ תשרפ

תיתרבח הינומרהו םינהוכה תכרב

יזרא (ןהכה) הירא

םיטנדוטסה ןאקיד תכשל

לארשי ץרא ידומילל הקלחמהו
וסנכיה תארקל ןהכה הדוהי ףסא וננבל שדקומ
םייפכ תאישנ תווצמ ןהבו תווצמ לועל

:(גכ ,ו) לארשי תא ךרבל םינהוכה םיווצמ אשנ תשרפב
לארשי ינב תא וכרבת הכ רמאל וינב לאו ןרהא לא רבד"
םלוא ,הכרבה חסונ תא םירמואה םה םינהוכה ."םהל רומא
לע ימש תא ומשו" :(זכ ,םש) ה"בקה רמוא הכרבה םויסב
,םיקולא תכרב איה הכרבה [1]."םכרבא ינאו לארשי ינב
םירזוח םה אלא ,םמצע לשמ הכרב םיכרבמ םניא םינהוכה
רוניצ תניחבב אלא םה ןיאו ,םהל ארקומה טסקט לע קיודמב
ושוריפב .םעה לא ה"בקה תכרב עיגת וכרדש רישכמ וא
:שריה ר"שרה רמוא קוספל

ןיא םהמ תאצויה הלימה .לארשי תא םיכרבמ םינהוכה אל
תא 'חינהל' םדיקפת ...םוקמ םושב הכרב לש חוכ הל
.הניכשל הבכרמ לארשי ויהי ןעמל , לארשי לע 'ה םש

םינהוכה אקווד ורחבנ עודמ הלאשה תשקבתמ הז עקר לע
לארשי תא ךרבל תוכרבה לכ ןודא לוכי ירה ,הז דיקפתל
ןמיס) ךוניחה רפס לעב וז הלאש לע בישמ ?רישי ןפואב
:(חעש

םינוחה םיתרשמה ידי לע ומע ךרבל לודגה ובוטב םשה ץפחש
הרושק םשפנו ,ותדובעב הקבד-םתבשחמ לכו ,םשה תיבב דימת
.םהילע הכרבה לוחת םתוכזבו ,םויה לכ ותאריב

ילבקמ םיתעל יכ ריבסמה [2],ם"יבלמה םג ךלוה המוד ךרדב
עפשה תא טולקלו לבקל תלוכי ילעב םניא יקולאה עפשה
עפשה תא איבהל 'ה רחב ךכיפלו ,תינחורה םתמר תניחבמ
וחתפי םהש 'ה ידבוע םייקולא םישנא תועצמאב" יקולאה
והוקיריו ,םתכרבו םתליפתו םהישעמ י"ע הכרבה רוניצ
םתדובעב 'ה לא םיברקה ןורהא ינב תא הזב רחבו ,םעה לע
."שדוקב

םינהוכה םיאצמנ םנמאה :לואשל שי הלא םיקומינ רואל
הכורא תירוטסיה הפוקת הזמ - קויד רתיל וא) ונימיב
?ם"יבלמב וא ךוניחה רפסב תראותמה הגרדמב ,(רתויב

תינחור-תיתדה םתמר [3].תילילש ךכל הבושתה ,ונרעצל
ןידה אוהו ,ידוהיה םעה רתימ הנוש הניא םינהוכה לש
םאה קודבל ןויסינ .םתוליעפ ימוחתו םהיקוסיעל רשאב
הליהקה תלוכי לעו ךרבל םתלוכי לע העיפשמ וז הדבוע
דומלתב .תיעמשמ דח הניאש תבכרומ היגוס הלעמ ,ךרבתהל
ןהוכה לע לארשימ םדא) רמאי אלש ןיינמ" :רמאנ ימלשורי
,ינכרבמ אוהו ,םימד ךפושו תוירע הלגמ ינולפ שיא (ךרבמה
ינאו רמאנש ,ךכרבמ ינא אל יכו ,ךכרבמ ימו ה"בקה רמא
תינחורה ותמרש ,הרואכל הארנ ןאכמ .(ח ,ה ןיטיג) "םכרבא
םירבדה םלוא .הכרבה ןיינעל תיתועמשמ הניא ןהוכה לש
,ימלשוריב היגוסה ךותמ הארנ תישאר .םיטושפ הכ םניא
ילבבב וזמ הרתי ;הבושת השעש ןהוכב אקווד רבודמ יכ
אשי אל שפנה תא גרהש ןהכ לכ :ןנחוי יבר רמא" :רמאנ
ןיינעב תקולחמב םג הבושתה היולת ד"נעל [4]."ויפכ תא
הנקסמה ,ארקד אמעט םישרודה תעדלש יאדו [5].ארקד אמעט
וליפא המוד וניאש ,םויכ םינהוכה לש תוחנה םבצמלש איה
לע העפשה שי ,ם"יבלמבו ךוניחה רפסב תראותמה םתלעמל
.םינהוכה תכרבב שחרתמה ינחורה ךילהתה םצע

ונווצו" - תמויסב ןומט וז היעבל יקלח םג ולו ןורתפ
םיכרבמש הכרבה תא תמתוחה ,"הבהאב לארשי ומע תא ךרבל
הכרב רוקמ .המצע םינהוכה תכרב תרימא ינפל םינהוכה
:אדסח בר רמא אריז בר רמא ,ךרבמ יאמ" :ארמגב אוה וז
ומע תא ךרבל ונוויצו ןורהא לש ותשודקב ונשדק רשא
תא ל"זח וחקל ןיינמ .(א"ע ,טל הטוס) "הבהאב לארשי
םינהוכה וילע ווטצנ יכ ונאצמ אלש "הבהאב" יוויצה
[6],אלרעפ י"ר רמוא ג"סרל תווצמה רפס לע ושוריפב ?שרופמב
הכ [8],השעמל הכלה קספנ םג ךכו [7]דומלתב בותכ יכ
,הביחו הבהא לש ןמיס הזו ,םינפ דגנ םינפ - וכרבת
םישוע לארשיש ןמזב" :'מגה תרמואש יפכ ,םיבורכד אימוד
תמגוד ויחא לא שיא םהינפ םיבורכה ויה םוקמ לש ונוצר
.(ב"ע ,טצ ב"ב) "הבקנו רכז

תאישנב םינהוכה םיווצמ וילעש "הבהאב" לש סחי ותוא
חתפל םינהוכה םישרדנ ותוא ירטס דח סחי וניא ,םייפכה
ןפואב רורשל ךירצה בצמ אלא ,םיכרבתמה תליהק יפלכ
הליהקה ירבח ןיבו תכרבתמה הליהקל םינהוכה ןיב ידדה
םה םינהוכה יכ [9],ריבסמ שריה ר"שרה .םמצע ןיבל
דמוע ולוכ רוביצה ירה ,םיכרבמ םהשכו ,רוביצ יחילשכ
:וירבדכ ,"הבהא"ב לש בצמב תויהל ובל ןווכמו

םהו ...הרומג תוליבסב אופא םיגהונ םיכרבמה םינהוכה
תא קר םירמוא םהו ,להקה י"ע ךכל וארקנשמ קר םיכרבמ
להקה רבד לש ותימאל .להקה םשב םהל הארקוהש הכרבה
תווצמב םינהוכה יפמ תאצויה הכרבה תא ומצע לע איבמ
.'ה

[10],םייחה שפנ ורפסב ןייצמ ןי'זאלאוומ םייח יבר
םלוא ;םלועבש תוכרבה לכ תא םדאל תתל ץפח םיקולאה יכ
,וילע דרויה יקולאה עפשהמ תונהיל לכוי םדאהש ידכ
בצמב קר ,הז יפל .וזכש הכרבל יואר תויהל ךירצ אוה
לש בצמ - תכרבתמה הליהקב הבהאו הינומרה תררוש ובש
עפשהמ תונהילו היואר תויהל הליהקה הלוכי ,"הבהאב"
"תלוכי" היפ לעש ,וז הפקשה .םינהוכה תכרב לש יקולאה
,ונתוגהנתהב היולת ץראה לע שחרתמה לע עיפשהל ה"בקה
,רמואה אפפ רב אנינח יבר ירבדמ ףסונ קוזיח תלבקמ
ה"בקל לזוג וליאכ ,הכרב אלב הזה םלועה ןמ הנהנה לכ"
יפל ילואו ,הרואכל .(ב"ע ,הל 'רב) "לארשי תסנכלו
םדאהשכ תישענ הלזגה יכ ,ןיבהל ןתינ םירבדה לש םטושפ
י"שר םלוא ,ךריב אל דוע לכ ולש וניאש ןוזמה תא לכוא
."ותכרב תא ה"בקל לזוג" :רמוא אלא ,וז ךרדב טקונ וניא
םייח יבר תובקעב [11]ןהאק 'א ברה הבחרהב תאז ריבסמ
וזו ,ה"בקהמ לזגנ וניא ןוזמה יכ [12],ןי'זאלאוומ
הבש תכרעמכ םלועה תא ארב םיקולאה םלוא .הלזגה הנניא
תכרעממ האצותכו ,םלועה ךלמ םע םיסחי חתפל לוכי םדאה
.לוחת הניכשה תכרבו ,םלועל יקולאה עפשה דרי וז םיסחי
עפשל רשפאמ וניאו ,ה"בקהמ קחרתמ ,ךרבמ וניאש םדאה
,ה"בקה לש ותכרב תא לזוג אוה ךכבו ,תדרל יקולאה הניכשה
.לארשי םע לע לוחל הלוכי הניאש

בצמה אוה ינויחו בושח המכ ,םידמל ונאצמנ רומאה רואל
תכרבב "הבהאב" לש (םיבשחמה םלועל היגולנאב mode=)
הרבחבו הליהקב הבהאו הינומרה לש בצמב קר .םינהוכה
התועצמאבש ,תרשקמה הילוחכ תוליעיב דקפתל םינהוכה םילוכי
ןויער .ה"בקה תכרב תא תכרבתמה הליהקה המצע לע האיבמ
וניאש ןהוכ לכ ויפל [13],יתכלה ישעמ יוטיב ידיל אב הז
אשי אל ,ותוא תבהוא הניא ותליהק וא ותליהק תא בהוא
.ויפכ תא

,תינדמל תינויעה תרגסמב ראשיהלו ןאכ םייסל היה ןתינ
דומילהש הרות דומיל לודג" וניתובר ירבד ונילע וקזח םלוא
,ררבל יוארה ןמ ןכלו ,(ב"ע ,מ 'דיק) השעמ ידיל איבמ
רשפאמה ,"הבהא"ב לש בצמל לעופב עיגהל ןתינ דציכו םאה
רוביצ ,רתא לכב םינהוכה תכרב לש תילאמיסקמה התלוחת תא
יוצר בצמל ונמדקל היושעה תישעמה השיגהש הארנ .הליהקו
,תוחיתפו תונלבוס ידדה דובכ לש סחי חתפל ,איה הז
.הליהקה ירבח לכ ןיב תיטסילרולפ תועד תעבה ורשפאיש
הכימתב ןה ,הליהקב םישלחל עויסב ךרוצ שי ,ןכ ומכ
ונב םייקתת ךכ ידי לע .תילארומ הכימתב ןהו תיפסכ
וינפ 'ה ראי ,ךרמשיו 'ה ךכרבי" :םינהוכה תכרב האולמב
."םולש ךל םשיו ךילא וינפ 'ה אשי ,ךנחיו ךילאאביקע יברו לאעמשי יבר וקלחנ א"ע ,טמ ןילוח ילבבב [1]
.לארשי תא וא םינהוכה תא ?ה"בקה ךרבמ ימ תא
.בכ ,ו 'דמב ם"יבלמ [2]
,היתורודל לארשיב הנוהכה" ,לייא ןוסדוד :ןייע [3]
מ"ע ,ס"שת ,ט תורוא יללט ,"ךרדה דוביאל ךרעו דועימ
.193-169
'דמב המימת הרות שורפב ןייעו ,ב"ע ,בל תוכרב [4]
.אשונב ןדה (טנק) זכ ,ו
הווצמה לש המעטו יהשלכ הווצמ הרותב שישכ ונייהד [5]
לע שרדנ ךא ,שרופמב ןיוצמ וניאש וא ,בותכב שרופמ
םויק יבגל תיתכלה תועמשמ ומצע םעטל שי םאה ,ל"זח ידי
יברו י"בשר וקלחנ ךכב .תורחא וא הלא תוביסנב הווצמה
םהיתובקעבו ,(א"ע ,אכ 'נסו ,א"ע ,וטק מ"ב אתיירב) הדוהי
מ"וח ,ע"שוט ,(ה,ג) הולו הולמ ם"במר) םינושארה םג
"הנמלא דגב לבחת אל" הווצמ הרותה :אמגודל .(די 'עס זצ
רוסא יכ ,רמואו ארקד אמעט שרוד י"בשר ;(זי ,דכ 'בד)
הווצמה תביסש םושמ ,היינע הנמלא לש דגב אקווד לובחל
,ותעדל ךא ,ידימת ןפואב דגבל הקוקז היינעה הנמלאהש איה
וניא הדוהי יבר .הרישע הנמלא לש דגב ןכשמל רתומ
הנמלא לכב איה בותכה תריזג יכ ,רמואו ארקד אמעט שרוד
,תידומלתה הידפולקיצנאב םג ןייע .הרישע ןיבו היינע ןיב
.הצקת- חסקת 'מע ,כ ךרכ
.זט ןמיס ע"מ ,ג"סר לש תווצמה רפס [6]
.ב"ע ,טל הטוס [7]
.י ,חכק הרורב הנשמ [8]
.גכ ,ו 'דמב ,שריה ר"שר שורפ [9]
,אנליומ ןואגה לש ודימלת ,ןי'זאלאוומ םייח יבר [10]
.(1821) א"פקת תנשב רטפנו (1749) ט"קת תנשב דלונ
הבישי ןי'זאלאווב דסיי ,ט"שעבה תטישלו תודיסחל דגנתמכ
וז הרטמל .הכלהל םיקוספהו דומלתה דומילב וקסע הבש
ונב י"ע אנליוב ספדנש ,םייחה שפנ רפסה תא םג רביח
.םייח 'ר לש ותריטפ רחאל םינש שולש ,קחצי 'ר
http://aish . com/torahportion/moray/Divine_Abundance. [11]
asp
.ד קרפ ב רעש ,םייחה שפנ [12]
.כ ק"ס בטיה ראב ,אי הכלה חכק ןמיס ח"וא ,ע"וש [13]